LANDSTINGET BLEKINGE

Download (0)

Full text

(1)

.__.

~n~

LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29

Sammanträdesprotokoll 2016-08-15

Ärendenr 2016/00979

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 15 augusti 2016.

§ 224 Val av protokolljusterare samt tid för justering

§ 225 Godkännande av föredragningslista

§ 226 Anmälan om protokollsjustering (20/6)

INFORMATIO SDEL:

§ 227 Civilförsvarsplanering

§ 228 Remiss: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

§ 229 Riktlinje kränkande särbehandling

§ 230 Hantering av remiss: ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn

BESLUTSDEL:

§ 231 Riktlinje kränkande särbehandling

§ 232 tse ordförande i kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge

§ 233 Fastställande av löner och arvoden

§ 234 Komplettering av val vetenskapliga rådet

§ 235 Nästa sammanträde

(2)

---

~~

LANDSTINGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00979 Tid och plats:

Närvarande ledamöter:

Ordförande

2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare:

Ansvarig tjänsteman:

Tjänstemän:

Politiska sekreterare:

sekreterare:

Paragrafer:

Underskrifter:

Måndagen den 15 augusti 2016 kl. 09:00-12:00 Wämö Center Karlskrona

Kalle Sandström (S) Alexander Wendt (M) Erik Ohlson (V) Thomas Nihlen (MP) Lars Karlsson (C)

Björn Tenland Nurhacli (SD)

Jan Björkman (S) för Christel Friskopp (S), 1:e vice ordf

Peter Lilja, landstingsdirektör

J onas Kull berg, personaldirektör

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Monica Magnusson, koncerncontroller Ralph Harlid, planeringsdirektör Gunilla Skoog, utvecklingsdirektör Helene Håkansson, administrativ chef

Stefan Österström, beredskapssamordnare § 227 Marie Söderström, administrativ sekreterare planerings- avdelningen § 228

J eanette Andreassson Sjödin (S), stabschef Emma Stjernlöf (M)

J ens Henningsson (V) Anne-Sofie Mattsson (C)

Gunilla Björnson

224-235

~ ~~

··· · · · ·~ · \ ·~·· · ··

· a Björnson dningssekreterare

(3)

Plats och tid för justering:

t!~

~n~

LANDSliNGET BLEKINGE

Kalle Sandström Ordförande

Alexander Wendt (M) Protokolljusterare

Wämö Center 2016-08-29

Ärendenr 2016/00979

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 augusti 2016 justerats och anslagits på Landstinget Blekinges anslagstavla intygas i tjänsten:

§

224.

Val av protokolljusterare samt tid för justering Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Alexander Wendt, att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt, att uppdra åt justeringsmännen att komma överens om tid för protokollets justering.

§

225.

Godkännande av föredragningslistan Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista samt ett extra ärende sist i föredragningslista n

(4)

~-

~H~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00979

§

226.

Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes, att protokollet från landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 2016, upptagande

§§

209-223 blivit i föreskriven ordning justerat den 20 juni 2016 och har ansL'lgits den 20 juni 2016.

Informationsdel:

§

227.

Civilförsvarsplanering

Beredskapssamordnare Stefan Österström informerade om och gjorde en lägesrapport kring civilisförsvarsplanering inom hälso-och sjukvården.

Arbetsutskottets ledamöter ska, i egenskap av krisledningsnämnd, genomgå en utbildning och övning den 10/10 i civilt försvar med inriktning mot

hälso-och sjukvård.

§

228.

Remiss: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barnoch unga

Administrativ sekreterare planeringsavdelningen Marie Söderström informerade om remiss ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

§

229.

Riktlinje kränkande särbehandling

Personaldirektör Jonas Kullberg informerade om riktlinje för kränkande särbehandling.

§

230.

Hantering av remiss: ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av enskamkommande barn Administrativ chef informerade om handläggningen av remissen.

På grund av kort svarstid och ej beviljad förlängd svarstid kan landstinget inte svara på denna remiss.

(5)

_

~H.~

_,

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00979 Beslutsdel:

§

231.

Riktlinje kränkande särbehandling

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att anta riktlinjen kränkande särbehandling att gälla från den 1 september 2016

Sammanfattning av ärendet

Landstinget Blekinges personalpolicy slår fast att diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier inte ska tolereras på arbetet. Värdegrundens tre ledstjärnor; engagemang-samarbete- kvalitet vägleder oss också i hur vi förhåller oss till varandra på arbetet.

Arbetsmiljölagstiftningens nya föreskrift "Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4"syftar också till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Organisatoriska förhållanden är till exempelledning och styrning, delaktighet och kommunikation. Sociala förhållanden är till exempel samarbete och socialt stöd från chefer och arbetskamrater. Föreskriften ställer bland annat krav på arbetsgivaren att ha rutiner för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Riktlinjen för kränkande särbehandling ska ge stöd i arbetet med att förebygga kränkande särbehandling och i hur kränkande särbehandling ska hanteras om det förekommer.

Beslutsunderlag

Missiv: Riktlinje kränkande särbehandling: 2016/00948-2 Underlag: Riktlinje kränkande särbehandling: 2016/00948-2 Ärendenummer: 2016/00948

Protokollet ska skickas till Förvaltningschefer

Personaldirektören Landstingsstyrelsen

(6)

'ii"

~n~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00979

§

232.

Utse ordförande i kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Peter Örn till ordförande för kommissionen

att uppdra tilllandstingsdirektören att utforma och teckna avtal för ovanstående uppdrag med Peter örn

Sammanfattning av ärendet

Landstingsstyrelsen har .vid sitt sammanträde den 7 juni 2016 behandlat ärende angående kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge och uppdrog åt landstingsstyrelsens arbetsutskott att utse ordförande och ledamöter i kommissionen. Vidare beslutades att ge kommissionen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som kan bidra till att hälsoklyftorna i Blekinge minskar, i en rapport senast december 2017, samt att ge landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag om samt beskrivning av tjänstemannastöd.

Sedan Landstingsstyrelsens sammanträde 7 juni har arbete genomförts framförallt med planering och reluytering till kommissionen. Kommissionens arbete planeras påbörjas den 1 september 2016. Peter Örn är tillfrågad

och har tackat ja till uppdraget.

Vad gäller uppdraget tilllandstingsdirektören att återkomma med förslag om, samt beskrivning av tjänstemannastöd, så bedöms behovet motsvara 1,0 tjänst för aktuell period.

Vid landstingsstyrelsens arbetsutskott den 5 september kommer förslag till beslut för övriga ledamöter att presenteras för beslut.

Beslutsunderlag

Ivlissiv: Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge 2016/01001-1 Ärendenununer: 2016/01001

Protokollet ska skickas till Lands tings s tyrels en

(7)

e.~

~~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29

Ärendenr 2016/00979

§

233.

Fastställande av löner och arvoden

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att fastställa landstingsdirektör Peter Liljas månadslön till110 300 kronor från och med 1 april 2016

Sammanfattning av ärendet

Överläggningar har ägt rum mellan landstingsstyrelsens ordförande Kalle Sandström (S) och landstingsdirektör Peter Lilja angående förändrad lön från och med 1 april2016 med hänvisning till att träffade kollektivavtal inom landstingssektorn erhåller ny lön från och med ovan nämnda datum.

Efter överläggningarna föreslås att landstingsdirektör Peter Lilja erhåller en förändrad lön från 108 000 kronor till 11 O 300 kronor per månad från och med 1 april 2016.

Beslutsunderlag

Missiv: löneärende 2016/01069-1 Ärendenummer:2016/01069 Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

Löneavdelningen

På arbetsutskottet den 13/6 föreL-lg ärende Fastställande av löner landstingslednings- gruppen (chefslöner).

Arbetsutskottet beslöt att återkomma med förslag till beslut gällande förtroendevaldas uppräkning av arvoden till nästkommande arbetsutskott.

Enligt ekonomiska villkor för förtroendevalda Kap 4 § 1 ska grundbeloppets uppräkning följa löneutvecklingen inom landstingets ledningsgrupp.

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppräkning av förtroendevaldas arvoden sker med 2,1% fr o m 2016-04-01

Beslutsunderlag

Missiv: Fastställande av löner landstingsledningsgruppen 2016. 2016/01074-1 Arenden.r 2016/01074

Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

Löneavdelningen

(8)

~~

~n~

lANDSliNGET BlEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00979

§

234.

Komplettering av val vetenskapliga rådet Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att utse Lisa Skär, professor, vårdvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola, som extern ledamot i Vetenskapliga Rådet under perioden 2016-2017

Sammanfattning av ärendet

Landstingsstyrelsens arbetsutskott behandlade den 18 januari 2016 ärendet om val respektive omval till Vetenskapliga Rådet för 2016,

§§

21.

Ärendet behöver dock kompletteras enligt följande;

Som ny extern ledamot för 2016-17 föreslog Vetenskapliga Rådet även Lisa Skär, professor, vårdvetenskap, Blekinge Tekniska Högskola.

Beslutsunderlag

Missiv: Komplettering till förslag tillledamöter i vetenskapliga rådet 2016/000313-3 Ärendenununer:2016/00013

Protokollet ska skickas till Landstingsstyrelsen

U tvecklingsclirektör Löneavdelningen

n

(9)

elit

~u~

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2016-08-29 Ärendenr 2016/00979

§

235.

Nästa sammanträde

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar

att nästa sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott skall äga rum måndagen den 22 augusti 2016.

Figure

Updating...

References

Related subjects :