§ 92 Uppföljningsrapport om att utöka omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård Beslut

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)

Sammanträdesdatum

2017-06-26 Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2017/092

§ 92 Uppföljningsrapport om att utöka

omfattningen av lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

-Beslutet från kommunfullmäktige Dnr 2009/138 §138: Tillämning av Lag om Valfrihet (LOV) i Hörby kommun, gällande

serviceinsatser handel, tvätt och städ verkställs under januari månad 2018. Det innebär att förfrågningsunderlag, ersättning /timme, information i press och på kommunens hemsida arbetas fram under hösten 2017 .

Ovanstående beslut är ett inriktningsbeslut. Sedvanliga förhandlingar enl. MBL §11 och §19 skall ske snarast. Slutligt beslut ska tas

i kommunstyrelsen i augusti månad 2017, processen med att socialnämnden arbetar fram förfrågningsunderlag, ersättning/timme påbörjas omgående.

-Beslutet om införandet av LOV med omvårdnad och delegerad hemsjukvård, verkställs då godtagbara rutiner och verktyg för mätning av utförda prestationer kan sättas i drift, med mål att detta sker under 2018. Dnr 2012/138 §113.

-Kommunstyrelsen ska lämna rapport till kommunfullmäktige senast i november 2018.

Ärendebeskrivning

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009 som ett alternativt förfarande till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)

Sammanträdesdatum

2017-06-26 Kommunfullmäktige

Justerande Utdragsbestyrkande

(LOU). Tillämpningen av LOV är frivilligt för kommuner.

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 att ge socialnämnden att ta fram förfrågningsunderlag gällande serviceinsatser handel, tvätt, städ och delegerad hemsjukvård. Detta beslut har inte blivit

verkställt. Kommunstyrelsen återkommer nu med ett nytt förslag till beslut.

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med följande tillägg: Kommunstyrelsen ska lämna rapport till kommunfullmäktige senast i november 2018.

Yvonne Kulstad (L) yrkar bifall till Meijers förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07, § 150.

Beslutsförslag från majoriteten 2017-06-07.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-02, § 140.

Rapport Lagen om valfrihet.

_____

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :