• No results found

Presidentens oro över budgeten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Presidentens oro över budgeten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Merdeka & ÖsttimorInformation nr 60— 2014

4

Östtimors president Taur Matan Ruak godkände bud- geten för 2014 den 3 februari, fyra dagar efter att han fått den. Han utfärdade ett pressmeddelande och skicka- de ett meddelande till parlamentet och uppmanade det att uppmärksamma grundläggande behov, diversifie- ring av ekonomin för att minska oljeberoendet, ökad effektivitet hos statliga institutioner och en tidigare bud- getprocess. Meddelandena finns på engelska på La'o Hamutuks webbplats.

Från den inofficiella översättningen av meddelandet till engelska har vi översatt några delar.

"Budgeten är ett av de viktigaste verktygen för att främja utveckling, fördela välstånd rättvisare och för- bättra befolkningens livsvillkor."

"Jag konstaterar att regeringen och parlamentet minskat budgeten med 9% jämfört med 2013 (d v s 147,5 miljoner dollar)."

"Jag vill uppmärksamma alla statliga organ på be- tydelsen av att genomföra budgetprocessen inom de ju- ridiska tidsramarna, så att budgeten nästa år som sig bör kan träda i kraft vid årets början."

"Det är viktigt att framhäva behovet av att upprätta

mekanismer för bättre parlamentarisk kontroll av budgetens genomförande

begränsningar av att använda mer än ett uppskat- tat hållbart uttag ur oljefonden

begränsa användningen av fördelning av statliga kontrakt utan anbudsförfarande

förbättra förutsägelserna i budgeten."

"Jag är övertygad om att vårt samhälle fortfarande står inför utmaningar avseende grundläggande utkomst för behövande människor, vilket jag till min stora oro inte ser att budgeten behandlar vederbörligt.

En betydande del av vår befolkning lider fortfarande av hunger. ... har det föreslagits att i budgeten för 2015 uttrycka det politiska löftet att bekämpa undernäring och hunger i landet, särskilt bland de mest missgynnade, barn och äldre, med en särskild post.

Fattigdom är också fortfarande synlig på landets landsbygd. Därför hoppas presidenten att se inklu- derande ekonomisk tillväxt och att ta itu med vårt sam- hälles och vår ekonomis grundläggande behov. Det måste finnas en bestämd kraftinsats för att bekämpa fat- tigdom, för ett effektivt nationellt program, som priori- terar basal infrastruktur med syfte att tillfredsställa de mest elementära behoven (hälsa, vatten och avlopp) på bekostnad av offentliga arbeten med tvivelaktig inver- kan på ekonomin och medborgarna i allmänhet.

Vid mina besök i distrikten, där ekonomin i huvud- sak är jordbruk för självhushåll, lade jag märke till en fortskridande trend att överge bördigt land för risodling och rotfrukter för att flytta till huvudstaden. Åtskilliga rapporter visar att 70% av landet för risodling nu har övergetts, antingen på grund av brist på bevattning ..."

"Det är viktigt att bekämpa slöseri med statsutgif- ter ..."

Tommy Pollák

Presidentens oro över budgeten

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc- nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i http://www.globalarkivet.se.

References

Related documents

Mainstone påpekar att det vore önskvärt att riskerna i höga byggnader inte var större än i låga, men det kräver åtgärder i höga byggnader utöver vad som för

(2) Horisontala förband kan utgöras av valsade stålprofiler, armeringsstänger i betongbjälklag eller armeringsnät och tunnplåtsprofiler i samverkansbjälklag som är direkt

Åtgärd: Entomologer använder som regel miljövård när det gäller insatser för biologisk mångfald inklusive hotade

Ytterligare 10 miljoner kommer emellertid att ställas till förfogande för tung utrustning för att bistå rege- ringens infrastrukturprojekt.. Viktigt är att

I de avslöjande ny- heterna som publicerats i de australiska tidningarna nämns också att Sjafrie Samsoeddin inte fick visum för att komma in USA för att delta som

Därav går 7% till elutbyggnad, 7% till Tasi Mane-projektet, 17% till vägar, 4% till hamnar och flygplatser och 6% till andra infrastrukturprojekt, alltså totalt 41% till

Underskottet beräknas till 1,73 miljoner pesos (samma belopp i US-dollar enligt officiell kurs), motsvarande 3,2 procent av bruttonationalinkomsten, vilket är ett bättre resultat

Vad finns det då för skillnader mellan dem som tänker fortsätta med fast årlig budget eventuellt med komplement (kallade konservativa) kontra de som har övergett budge- ten,