• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EE

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm

Mål nr 08-061

V.ans. 07-06760

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad 2009-11-13 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1.

Klagande: MN

Målet gäller: Registrering av varumärket Åre Guld i visst utförande

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

(2)

2 YRKANDE M.M.

MN har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har han, som det får förstås, hållit fast vid att det sökta märket Åre Guld i visst utförande i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att märket i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

MN har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Tidningar som Dagens Nyheter och Dagens Industri har citerat och använt

varumärket Åre Guld i reportage. I övrigt har marknadsbearbetning och marknadsföring av varumärket Åre Guld skett i dagspress och är vida känt i guldsmedsbranschen. Han har annonserat på TV-Åre i tre år, samt i flera magasin och tidningar.

---

MN har åberopat viss utredning angående användningen av märket.

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar Patentverkets bedömning att varu- märket Åre Guld i visst utförande varken i sig besitter för registre- ring erforderlig särskiljningsförmåga eller genom inarbetning för- värvat sådan förmåga för det obearbetade eller bearbetade guld m.m. i klass 14 som ansökan avser. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Jeanette Bäckvall Charlotte Dahl Ulf Hallin Referent

Enhälligt

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

References

Related documents

Till grund för sin talan har Skånetrafiken hållit fast vid att det sökta märket ØRESUNDSTÅG i visst utförande i sig besitter för registrering erforderlig

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att de sökta varu- märkena COMBITRANS i visst utförande och COMBITRANS i sig besitter för registrering

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta varu- märket PRIMA BARN- OCH VUXENPSYKIATRI AB i visst utförande i sig besitter för registrering

Till grund för sin tal har AS hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart fall genom användning

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att de sökta varumärkena POPULÄR VETENSKAP i visst utförande och POPULÄR VETENSKAP POPULAR SCIENCE SVERIGE i visst utförande i sig

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket KOKONTROLLEN FÖR OPTIMAL LÖNSAMHET i visst utförande i sig saknar för registrering

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart fall har

Bolaget har till grund för sin talan åberopat att THE FOUR ROOMS OF CHANGE i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att märket i vart fall