KS 2018-03-13

25  Download (0)

Full text

(1)

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

Marcus Schön (M) Lina Danlid Burke (C) Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Carl-Axel Blom (S) Diana Bergeskans (S) Ingbritt Loberg (S) Leif Gustavsson (SD) Alf Adolfsson (SD)

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef

Agneta Rodriguez, kommunsekreterare

Helena Grybäck-Svensson, förbundschef ÖSK, §§ 34-35 Yvonne Pettersson, ekonom, ÖSK, §§ 34-35

Anna Emrin, ekonomichef, § 34 Richard Gustafsson, VD HBAB, § 49

Fredrik Sandqvist, säkerhetssamordnare, § 52

Utses att justera Carl-Axel Blom (S) och Marcus Schön (M)

Tid och plats för justering Tisdagen den 20 mars 2018 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 33 - 52 Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Stihna Johansson Evertsson

Justerande ...

Carl-Axel Blom Marcus Schön

_____________________________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-03-13

Datum för anslags uppsättande 2018-03-21 Datum för anslags nedtagande 2018-04-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

KS § 33 DNR: KU.2018.6

Godkännande av dagordning

Dagordningen föreslås kompletteras med följande ärenden:

• Hållplats vid Mogården och hälsocentralen

• Företag i kommunen som har sitt säte i annan kommun

• Framtida användning av Hälsocentralens nuvarande lokaler

• Hjälp till ensamkommande ungdomar som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd

• Utredning Storgatans utformning

• Nedlagda bensinstationen i Ruda Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen med tilläggen godkänns.

(3)

KS § 34 DNR: KU.2017.274

Ekonomiredovisning ÖSK

Ekonom och förbundschef för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redovisar ÖSK:s budget, ekonomiskt utfall och differens mot budget för 2017 avseende gator & vägar, vattenförsörjning & avlopp, avfallshantering, fastighetsavdelning, administration och finans. Totalt redovisas ett nettoresultat 2017 på 9,7 mkr.

Kommunstyrelsens beslut Redovisningen godkänns.

Beslutsmottagare ÖSK

(4)

KS § 35 DNR: KU.2018.36

Fråga om kostnader för Storgatans utformning

Leif Gustavsson (SD) frågar hur mycket utredningen avseende förslag till ny utformning av Storgatan har kostat hittills och hur stor kostnaden

kommer att bli i framtiden? Gustavsson anser att arbetet med upprusning av Storgatan ska läggas ned.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) redovisar att kommunledningsutskottet beslutade 2019-03-06 att avdelningschefen för gata/park fick i uppdrag att anpassa totalsumman till budget och att ärendet tas upp igen på kommunledningsutskottets sammanträde den 10 april.

Kommunstyrelsens beslut

Förbundschefen får i uppdrag att återkomma med uppgifter om vad utredningen för Storgatans nya utformning kostat hittills till nästa kommunstyrelsesammanträde.

Beslutsmottagare ÖSK

(5)

KS § 36 DNR: KU.2018.21

Uppdatering av gemensamma styrdokument avseende upphandling Lagen om offentlig upphandling reviderades 2017. Med anledning av detta har Inköpscentralen reviderat de ingående kommunernas gemensamma styrdokument. Dokumenten är; Riktlinjer för direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, Uppförandekod för hållbar utveckling och

Upphandlingspolicy.

Kommunledningsutskottets förslag

De gemensamma styrdokumenten Riktlinjer för direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, Uppförandekod för hållbar utveckling och Upphandlingspolicy antas.

_____

Kommunstyrelsens beslut

De gemensamma styrdokumenten Riktlinjer för direktupphandling, Riktlinjer för upphandling, Uppförandekod för hållbar utveckling antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Upphandlingspolicyn antas.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-02-06 - KU § 30

Förslag till uppdatering riktlinjer för direktupphandling_20180110.doc Förslag uppdatering riktlinjer upphandling _20180110.doc

Förslag uppdatering uppförandekod_20180110.docx Förslag uppdatering_policy_20180110.docx

Beslutsmottagare Ekonomi

Upphandlingscentralen

(6)

KS § 37 DNR: KU.2017.293

Revisionsrapport Uppföljning av granskning grundskolan

En uppföljning av en granskning inom grundskolan har gjorts av PwC, på uppdrag av revisorerna.

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har vidtagit ändamålsenliga åtgärder och anpassningar till följd av revisorernas granskning från år 2012.

Revisorerna konstaterar att det systematiska kvalitetsarbetet inte varit spårbart i utbildningsutskottets protokoll under år 2016 och år 2017 samt att kommunstyrelsen inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder vad gäller ett resursfördelningssystem för verksamheten. Revisorerna ställer sig positiv till att kommunstyrelsen fastställt en struktur för det systematiska

kvalitetsarbetet.

Revisorerna har identifierat följande förbättringsområden som kommunstyrelsen bör beakta:

• Det är viktigt att kommunstyrelsen säkerställer att det systematiska kvalitetsarbetet implementerats fullt ut och genomförs i enlighet med den struktur som tagits fram.

• Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen skyndsamt utvecklar och beslutar om ett resursfördelningssystem som överensstämmer med skollagens krav. Beslutet bör föregås av simulering och tester av utfallet för skolorna.

• Revisorerna anser att det, vid utvärdering av resultatmålen i delårsrapport och årsredovisning, bör framgå vad bedömningen av respektive perspektiv grundas på.

Revisorerna emotser ett svar på planerade åtgärder senast den 31 mars 2018.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-16, § 11 att ge utbildningsutskottet i uppdrag att upprätta ett svar till revisorerna och att svaret ska godkännas av kommunstyrelsen den 13 mars 2018.

_____

(7)

KS § 37 DNR: KU.2017.293

Skolchefens förslag till svar på revisionen:

Förändra vissa aktiviteter i rutinen för systematiskt kvalitetsarbete.

Uppdrag till skolchefen kring resursfördelning finns och ska arbetas med.

Behov av att se över hur vi kan tydliggöra vilka bedömningar som respektive perspektiv grundas på i utvärderingen av resultatmålen.

Utbildningsutskottets beslut

Utbildningsutskottet godkänner förslaget på svar på revisionsrapporten.

Utbildningsutskottet vill att uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete ska protokollföras för att öka tydlighet.

Intentionen är att ändra systemet för budgetering och budgetuppföljning under 2018/2019 för att implementeras under år 2019/2020. Ny skolchef delges uppdraget från utbildningsutskottet under februari 2018.

_____

Kommunstyrelsens beslut

Svaret på revisionsrapporten godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-01-16 - KS § 11

Missiv uppföljning av tidigare granskning grundskolan.pdf Revisionsrapport Uppföljning av granskning grundskolan Yttrande Revisionsrapport 2017 20 dec.docx

UU § 4, 2018-02-27.pdf

Beslutsmottagare Revisorerna Skolchef Ekonomi

(8)

KS § 38 DNR: SU.2018.14

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Patientsäkerhetsberättelse för 2017 presenteras. Målet är att bedriva en hög patientsäkerhet där patienten kan känna sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att personalen arbetar för att minska skador och tillbud. Patientsäkerhetsarbetet har framför allt bedrivits genom utredning av avvikelser, men även genom verksamhetsutveckling på arbetsplatsträffar samt genom samverkansmöten med landstinget.

Nya blanketter för en ökad tydlighet vid läkemedelshantering har tagits fram. Rutiner gällande samarbete mellan legitimerad sjukvårdspersonal, enhetschefer och omvårdnadspersonal har skrivits för att förtydliga ansvarsfördelningen för en effektivare och säkrare vård.

God vårdhygien är åtgärden som hindrar uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Nytt avtal till all personal som arbetar patientnära har tagits fram så att de basala hygienrutinerna efterföljs.

Uppföljning av kommunens hälso- och sjukvård har genomförts genom egenkontroll av hur många registreringar som gjorts i kvalitetsregister (palliativa registret, senior alert och bpsd). Åtgärder har genomförts utifrån resultatet av det som registrerats. Åtgärder har även genomförts utifrån sammanställningar av avvikelser under året.

Åtgärder har vidtagits utifrån analyser och resultat av händelser.

Socialutskottets ledamöter framhåller att det är viktigt att arbeta

förebyggande med fall samt att även lyfta fram samhällsperspektivet att gator och trottoarer är i fint skick.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Högsby kommun 2017.

_____

Kommunstyrelsens beslut

Patientsäkerhetsberättelsen för Högsby kommun 2017 godkänns.

(9)

KS § 38 DNR: SU.2018.14

Beslutsunderlag

PATIENTBERÄTTELSE 2017.docx Protokoll 2018-02-15 - SU § 21

Beslutsmottagare Socialchef

MAS

Områdeschef vård och omsorg

Enhetschef hälso- och sjukvårdsenheten ÖSK

(10)

KS § 39 DNR: KU.2017.182

Motion angående mer kvalitetstid till de äldre, bättre service till alla Socialdemokraterna vill i en motion att:

- Möjligheten att erbjuda e-handel inom hemtjänsten undersöks och kostnadsberäknas.

- Det undersöks om någon av länets kommuner jobbar så och om så är fallet inhämtar information.

Kommunfullmäktige har antagit en strategi för e-hälsa inom H2O som sträcker sig mellan 2017-2025. Till strategin kopplas en gemensam

handlingsplan för e-hälsa under perioden 2017-2019, där viktiga aktiviteter ska genomföras omgående. En av dessa aktiviteter är e-handel inom

hemtjänst. Inom H2O-samverkan har Hultsfred kommun en e-

handelslösning som Högsby och Oskarshamn ska få information om, arbeta vidare med och därefter implementera.

Den enskilda insatsen inryms inom antagen investeringsbudget och förslag till driftsbudget 2018.

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att Högsby kommun följer antagen Strategi för e-hälsa inom H2O inklusive den gemensamma handlingsplanen 2017-2019, där e-handel inom hemtjänst ingår.

Motionen är därmed besvarad.

_____

Synpunkt under kommunstyrelsens möte 2017-11-21

Magnus Gabrielsson (S) vill veta var i dokumenten inom H2O som det nämns om e-handel inom hemtjänsten.

Kommunstyrelsens beslut

Motionen återremitteras till socialutskottet för komplettering enligt Magnus Gabrielssons förslag.

_____

Socialchefen informerar socialutskottet att e-handel inom hemtjänst finns med som en prioriterad aktivitet i handlingsplanen. Handlingsplanen är ett arbetsredskap för tjänstemän inom H20. Resultatet av genomförda

aktiviteter kommer att redovisas enligt balanserad styrning. Målet är att insatsen e-handel inom hemtjänst ska vara implementerad innan årets slut.

(11)

KS § 39 DNR: KU.2017.182

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att Högsby kommun följer antagen Strategi för e-hälsa inom H2O inklusive den gemensamma handlingsplanen 2017-2019, där e-handel inom hemtjänst ingår.

Redovisning av resultat sker enligt balanserad styrning.

Motionen är därmed besvarad.

_____

Synpunkt under kommunstyrelsens möte 2018-03-13

Magnus Gabrielsson (S) föreslår att möjligheten att erbjuda e-handel inom hemtjänsten införs under 2018 samt att motionen anses bifallen istället för besvarad.

Marcus Schön (M) förklarar att Hultsfreds kommun är den kommun i H2O- samverkan som valts ut att först införa e-handel inom hemtjänsten. När det är klart och man ser att funktionen fungerar är tanken att det sedan ska införas i övriga kommuner.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Högsby kommun följer antagen Strategi för e-hälsa inom H2O inklusive den gemensamma handlingsplanen 2017-2019, där e-handel inom hemtjänst ingår. Redovisning av resultat sker enligt balanserad styrning.

Motionen är därmed bifallen.

Beslutsunderlag

Protokoll 2017-11-21 - KS § 178 Protokoll 2017-11-02 - SU § 74 Tjänsteutlåtande Utskott

Motion angående mer kvalitetstid till de äldre, bättre service till alla Strategi E-hälsa inom H2O.pdf

Protokoll 2018-02-15 - SU § 6

(12)

KS § 40 DNR: KU.2018.40

Kulturplan Kalmar län 2022

Landstingets kulturnämnd översänder remissunderlag som förslag till ny kulturplan för länet. ”Kultur att växa i – Kulturplan Kalmar län 2022” har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala

kulturaktörer, organisationer och övriga intresserade.

Det är öppet för alla intresserade att lämna synpunkter. Yttranden önskas senast den 3 april. Kulturnämndens ambition är att en ny kulturplan ska antas av landstingsfullmäktige i maj.

Ett förslag till yttrande är upprättat.

Kommunledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

_____

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

Följebrev kulturplanen - remiss.docx

Kultur att växa i - Kulturplan Kalmar län 2022 remiss.pdf Bilaga Inventering kommuner och kulturverksamheter.pdf Yttrande Kulturplan Kalmar län 2022.docx

KU § 42, 2018-03-06.pdf

Beslutsmottagare Landstinget Kalmar län

(13)

KS § 41 DNR: KU.2018.11

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbeslut fattade av utbildningsutskottet 2018-01-17,

personalutskottet 2018-01-17, kommunledningsutskottet 2018-02-06 samt delegationsbeslut fattade av kommunchefen under tiden 2018-02-01--2018- 02-28 godkännes.

Beslutsunderlag UU 2018-01-17.pdf PU 2018-01-17.pdf KLU 2018-02-06.pdf

Delegationsbeslut KC 180201-180228.pdf

(14)

KS § 42 DNR: SU.2017.15

Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av fattade beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 enligt delegation under perioden 2017-10-01 - 2017-12-31.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna fattade beslut enligt delegation under perioden 2017-10-01 - 2017-12-31 enligt

Socialtjänstlagen 4 kap § 1.

_____

Kommunstyrelsens beslut

Fattade beslut enligt delegation under perioden 2017-10-01 - 2017-12-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-02-15 - SU § 14

(15)

KS § 43 DNR: SU.2018.19

Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av fattade beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 enligt delegation under perioden 2018-01-01 - 2018-01-31.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna fattade beslut enligt delegation under perioden 2018-01-01 - 2018-01-31 enligt

Socialtjänstlagen 4 kap § 1.

_____

Kommunstyrelsens beslut

Fattade beslut enligt delegation under perioden 2018-01-01 - 2018-01-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-02-15 - SU § 15

(16)

KS § 44 DNR: SU.2017.16

Delegationsbeslut enligt LSS

Redovisning av fattade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegation under perioden 2017-10-01 - 2017-12-31.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av fattade beslut enligt delegation under perioden 2017-10-01 -

2017-12-31.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av fattade beslut enligt delegation under perioden 2017-10- 01 - 2017-12-31 godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-02-15 - SU § 16

(17)

KS § 45 DNR: KU.2018.45

Delgivningar KS 2018-03-13

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade delgivningar godkännes.

Beslutsunderlag

Högsby januari 2018.docx Kopia av skrivelse till LST.pdf PKN_180131 signed.pdf.pdf Protokoll Lönenämnden 180206.pdf 171201 HBAB protokoll styrelsemo¨te.pdf

Beslut Uppvidinge KS § 18, 2018-02-13. Avsiktsförklaring ny medlem i HUL.pdf Årsberättelse Högsby Emåns fvo 2017.pdf

Protokoll från förbundsdirektionen 2018-02-26.pdf

(18)

KS § 46 DNR: KU.2018.79

Fråga om hållplats vid Mogården

Ingbritt Loberg (S) frågar om det kommer att bli en hållplats för på- och avstigning för resande med närtrafiken vid Mogården när ombyggnationen är klar?

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson och

kommunchef Anders Johansson tar med frågan till styrelsen för Emådalens Trygga Hem.

Beslutsmottagare KSO

Kommunchef

(19)

KS § 47 DNR: KU.2018.26

Fråga angående företag i kommunen som har sitt säte i annan kommun

Ingbritt Loberg (S) frågar om de företag som finns och är verksamma i kommunen men som har sitt säte i annan kommun uppmärksammas i kommunens näringslivsarbete?

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) svarar att näringslivssamordnaren mycket väl känner till vilka företag det gäller och känner stort ansvar att hålla kontakten med dessa.

(20)

KS § 48 DNR: KU.2018.80

Fråga angående hälsocentralens lokaler

Ingbritt Loberg (S) frågar vad som kommer hända med Hälsocentralens och Folktandvårdens nuvarande lokaler när dessa verksamheter flyttar in i framtida nybyggda lokalerna?

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) svarar att lokalerna kommer att bli lediga tidigast år 2023. Lokalerna ägs av

föreningen Emådalens Trygga Hem. Socialutskottet och i slutändan

kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om vilka lokaler som kommer behövas och vilken verksamhet som ska bedrivas där.

(21)

KS § 49 DNR: KU.2018.55

Nyproduktion av bostäder, HBAB

I Riktlinjer för bostadsförsörjning Högsby kommun, mål och strategier framgår bland annat att möjliggöra flyttkedjor och generationsväxlingar genom nybyggnation av lägenheter i attraktiva lägen. Mest attraktiva lägen i Högsby kommun torde vara centralt i närhet till service.

Mot bakgrund av detta har Högsby Bostads AB (HBAB) arbetet fram tre projekt. Ett avser nyproduktion av 5 lägenheter i ”gamla skolan” vid Hanåsa 1:22. Ett avser försäljning av Storgatan 65-67 till Statens Bostadsomvandling AB för ombyggnadsrenovering av 24 lägenheter.

HBAB blockhyr sedan lägenheterna för uthyrning på marknaden. Det tredje avser nyproduktion av 7 marklägenheter på Balders Väg 8.

Kommunledningsutskottets förslag

Kommunledningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta enligt följande:

HBAB medges inget aktieägartillskott för ombyggnad av Hanåsa 1:22.

HBAB försäljer fastigheten Högsby Huseby 7:56, samt tecknar ett hyreskontrakt för blockuthyrning med Statens Bostadsomvandling AB enligt bifogat underlag.

HBAB ges i uppdrag att genomföra nyproduktion av 7 marklägenheter på Balders Väg 8 enligt bifogat underlag.

Kommunfullmäktige är som ägare informerad om de aktieägartillskott och behov av nedskrivningar som HBAB har bedömt. Enligt bifogade kalkyler kan dessa komma att uppgå till 2 500 tkr. Om maximalt bidrag inte kan erhållas kan ersättningen öka med 1000 tkr.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

_____

Förslag under kommunstyrelsens möte 2018-03-13

Jonas Erlandsson (S) föreslår att VD för HBAB får i uppdrag att ta fram nytt underlag utifrån olika beräkningar av kalkylräntor avseende Hanåsa 1:22 samt undersöker om det finns ytterligare bidrag att söka.

(22)

KS § 49 DNR: KU.2018.55

Kommunstyrelsens beslut

Ett extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 9 april 2018.

VD för HBAB får i uppdrag att till den 9 april 2018 ta fram nytt underlag utifrån olika beräkningar av kalkylräntor avseende Hanåsa 1:22 samt undersöker om det finns ytterligare bidrag att söka.

HBAB medges inget aktieägartillskott för ombyggnad av Hanåsa 1:22.

HBAB försäljer fastigheten Högsby Huseby 7:56, samt tecknar ett hyreskontrakt för blockuthyrning med Statens Bostadsomvandling AB enligt bifogat underlag.

HBAB ges i uppdrag att genomföra nyproduktion av 7 marklägenheter på Balders Väg 8 enligt bifogat underlag.

Kommunfullmäktige är som ägare informerad om de aktieägartillskott och behov av nedskrivningar som HBAB har bedömt. Enligt bifogade kalkyler kan dessa komma att uppgå till 4 604 tkr. Om maximalt bidrag kan erhållas sänks beloppet till 2 304 tkr.

Beslutsunderlag

KU § 41, 2018-03-06.pdf

20180306 Nybyggnation HBAB.pdf

20180306 Prognos Balders väg 8 exkl bidrag.pdf 20180306 Prognos Gamla skolan.pdf

SBO - Blockhyresavtal Högsby Utkast 2017-09-06.pdf SBO - Karta avstyckning.PDF

SBO - Köpeavtal Högsby utkast 2017-09-06.pdf SBO - Köpebrev Högsby utkast 2017-09-06.pdf

Beslutsmottagare VD HBAB KS

(23)

KS § 50 DNR: KU.2018.81

Nedlagda bensinstationen i Ruda

Jonas Erlandsson (S) föreslår att inventering görs av de kommunala verksamheternas lokalbehov för att eventuellt köpa in den nedlagda bensinstationen i Ruda för någon verksamhet.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet tas upp för beredning på kommunledningsutskottets sammanträde den 10 april 2018.

Beslutsmottagare KLU

(24)

KS § 51 DNR: KU.2017.262

Hjälp till ensamkommande ungdomar som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd

Diana Bergeskans (S) föreslår att kommunstyrelsen ser över möjligheterna att bidra med hjälpinsats för de ensamkommande ungdomarna från andra länder som studerar på Högsby Utbildningscentersom och som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd och som därmed står helt utan rättigheter och möjlighet till någon inkomst.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar om kommunstyrelsen vill att ärendet ska lämnas till socialutskottet för

beredning eller avslås. Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen vill att ärendet lämnas till socialutskottet.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet överlämnas förberedning till socialutskottet.

Reservation

Leif Gustavsson (SD), Alf Adolfsson (SD) och Marcus Schön (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsmottagare Socialchefen SU

(25)

KS § 52 DNR: KU.2018.17

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Säkerhetssamordnaren har tagit fram förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Kommunledningsutskottets förslag

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism godkänns.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism godkänns.

Beslutsunderlag

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Högsby 20180130.docx Protokoll 2018-02-06 - KU § 34

Figure

Updating...

References

Related subjects :