• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nina Burchardt (S), Ordförande

Ann-Margret Knapp (S), 1:e vice ordförande John-Olov Eriksson (S)

Lotta Beiersdorf (S) Roland Olsson (S) Pär Söderström (S) Olle Jonsson (V) Marita Skoog (V)

Ann-Sofie Sundsten (MP) Lina Johnsson (MP) Sven Bergström-Trolin (C) Anette Spjutsvik (C) Kristina Träff (M) Torsten Myrgren (M) Yvonne Andersson (SD)

Stefan Svedman (C) Lars Vestlund (M) Lisa Holmberg (V)

Övriga närvarande Anna Lindqvist Helena Löfgren Olof Forsvik, § 55 Erik Andersson, § 58

Förvaltningschef Sekreterare Fritidsutvecklare Förvaltningsekonom

Justerare

Justeringens plats och

tid Kultur- och fritidskontoret, torsdag den 21 september kl. 14:30.

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 53-63

Helena Löfgren Ordförande

Nina Burchardt Justerare

Lina Johnsson

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2017-09-14

Datum då anslaget

sätts upp 2017-09-22

Datum då anslaget

tas ned 2017-10-13

Förvaringsplats för

protokollet Kultur- och fritidskontoret

Underskrift

Helena Löfgren

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 53 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4

§ 54 Dnr 2017-000015 - 800

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 2017 ... 5

§ 55 Dnr 2015-000252 - 805

Information gällande bidrag ... 6

§ 56 Dnr 2017-000061 - 003

Information om förslag till gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun... 7

§ 57 Dnr 2015-000258 - 403

Kultur- och fritidsnämndens miljömål ... 8

§ 58 Dnr 2016-000094 - 042

Information delårsbokslut 2017 ... 10

§ 59 Dnr 1427

Förvaltningen informerar ... 11

§ 60 Dnr 1432

Nämnden informerar ... 12

§ 61 Dnr 2017-000037 - 800

Meddelanden för kännedom... 13

§ 62 Dnr 2017-000011 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2017 ... 14

§ 63 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor ... 15

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Anette Spjutsvik (C) önskar information om planering av barnkulturprogrammet.

Sven Bergström Trolin (C) önskar uppföljning och utvärdering av den avgiftsfria kulturskolan.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2017-000015 - 800

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens beslut 2017

Kultur- och fritidsnämnden följer upp de beslut som nämnden har tagit.

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2015-000252 - 805

Information gällande bidrag

Fritidsutvecklare Olof Forsvik informerar.

Subventioner

Subventioner ges för konstgräs, konstis och Glysisvallens A-plan. Anläggningar med subventionerade ytor är Dellbohallen, Camp Igge Glysisvallen och

Lindehallen.

2016 betalades det ut 1 856 500 kronor i subventioner och budget för

subventionerna är 1 730 000 kronor. Ökar användandet av anläggningarna så ökar kostnaderna.

Driftsbidrag

Kostnaderna för utökat driftsbidrag presenteras för nämnden. Det finns sedan tidigare en förväntning från föreningarna att driftbidraget ska öka från 60 procent av de totala driftkostnaderna, till 80 procent. Om driftbidraget skulle höjas ökar kostnaderna från 5,2 miljoner kronor till över 7 miljoner kronor.

Arbetsutskottet gav den 2017-08-31, § 57 förvaltningschefen i uppdrag att se över subventioner och driftsbidrag med återrapportering till arbetsutskottet kvartalsvis.

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2017-000061 - 003

Information om förslag till gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ge förvaltningschefen i uppdrag att presentera en sammanställning över kulturbidragen till nämnden.

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om förvaltningens arbete med att ta fram gemensamma bidragsregler för Hudiksvalls kommun. Under dagens sammanträde får nämnden ta del av förslaget, föra en diskussion samt föreslå ändringar.

Föreningsbidrag syftar till att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. De allmänna bestämmelserna berör alla föreningar som söker bidrag hos Hudiksvalls kommun. Reglerna ska ses som en grundläggande nivå för att kunna söka bidrag.

Beslutsgång

Ann-Margret Knapp (S) yrkar på att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att presentera en sammanställning över kulturbidragen till nämnden.

Nämnden godkänner förslaget. . Beslutet skickas till

Emma Faxälv

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 2015-000258 - 403

Kultur- och fritidsnämndens miljömål

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att kultur- och fritidsnämnden vidtar följande miljömålsåtgärder:

 val av nyttjande av kommunala fordon, inköp av varor och tjänster samt tjänsteresor. Tillämpning för trafik och resor styr tjänsteresorna,

 val av övrig kommunal energianvändning, där nämnden är beställare,

 minska behovet av transporter,

 spara energi, genom energieffektivisering eller förändring av rutiner,

 minska matsvinnet,

 öka andelen återvunnet material, och minska mängden kärlavfall, samt att åtgärderna årligen följs upp av nämnden i kommunens årsredovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist föredrar ärendet.

Varje förvaltning i Hudiksvalls kommun, har fått i uppdrag av

kommunledningsförvaltningen att besluta om miljömålsåtgärder för att genomföra fullmäktiges miljömålsstrategi. Ett åtgärdsprogram har tagits fram till hjälp i arbetet och nämnderna måste besluta om att anta åtgärdsprogrammet.

Åtgärderna ska följas upp årligen av nämnden och en sammanfattning presenteras i kommunens årsredovisning.

Nämnden beslutar enligt förslaget med ändring..

Beslutsgång

Ann-Margret Knapp (S) yrkar bifall till förslaget.

Sven Bergström Trolin (C) yrkar på att texten i första raden i beslutet ändras från antar till vidtar.

Ordförande ställer frågan till nämnden och finner att nämnden beslutar enligt Sven Bergströms (C) förslag.

Beslutsunderlag

 Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2017-06-30

 Strategi för miljömålsåtgärder inom Hudiksvalls kommun 2015-2020

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015 Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret Åsa Terent

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2016-000094 - 042

Information delårsbokslut 2017

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist tillsammans med förvaltningsekonom Erik Andersson informerar om det kommande delårsbokslutet. Delårsbokslutet kommer att beslutas av nämnden i oktober.

Ordförande tackar för presentationen.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 1427

Förvaltningen informerar

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om aktuella händelser:

 Budget 2018

 Information om Sommarlovsaktiviteterna 2017

 Höstens nämnder:

-Nästa nämnd är Torsdag den 12 oktober i Svågagården, Ängebo. Buss för alla avgår från Hudiksvalls badhus kl. 8:00.

-Nämnd den 9 november Gamla skolan, Lindefallet

- Viktigt att alla som ska närvara, anmäler sig till nämndsekreterare.

 Nämndsekreterare tjänstledig under våren 2018.

 Flytt av kultur- och fritidskontoret från Guldsmeden till aktivitetsfabriken den 29 september.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 1432

Nämnden informerar

Ordförande Nina Burchard informerar om aktuella händelser:

 Nämndens planeringsdag blir den 19 oktober.

 Kulturkonferens i Gävle den 17-18 oktober. Ordförande och en från majoriteten och en från oppositionen utses att åka.

 2 Biljetter per prioriterat evenemang köps in till nämnden för representation.

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 2017-000037 - 800

Meddelanden för kännedom

Meddelas kultur- och fritidsnämnden och läggs till handlingarna.

Sammanfattning Dnr 2017-093-011 KF 2017-05-29, § 79

Revidering av kommunens vision 2020-2050 Dnr 2016-111-007

KF 2017-05-29, § 78

Revisionsrapport om granskning av kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning.

Dnr 2016-094-042 KSAU 2017-05-18, § 50 Uppföljning av ekonomi m.m.

Dnr 2015-246-042 KF 2017-04-24, § 55

Bokslut 2016, årsredovisning Dnr 2015-246-042

KF 2017-04-24, § 56

Revisionsberättelse för Hudiksvalls kommun år 2016, samt fråga om ansvarsfrihet

Dnr 2016-119-700 KF 2017-04-24, § 57

Barn och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesser.

Dnr 2016-094-042 KF 2017-04-24, § 59

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Dnr 2015-042-102

KF 2017-04-24, § 68

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden – Torbjörn Eriksson (SD), samt val av ny ersättare.

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 2017-000011 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2017

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegationsordning.

Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut rapporteras enligt särskild delegationsblankett till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla beslutanderätt.

16. Dnr 2017-044-808 Forsa OK, Hudiksvalls OK och OK Dellen ansöker om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Partnerskap från 2017-05-01 till 2019-10-31.

Beviljas 240 000 kronor.

17. Dnr 2016-014-805 Studieförbundet Bilda Mitt ansöker om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag för ”Hälsingelåtverkstad”. Avslag 54 000 kronor.

18. Dnr 2017-008-805 Högs SK ansöker om att få använda utbetalat investeringsbidrag på 80 000 kronor som driftbidrag. Beviljas

19. Dnr 2017-014-805 Kultur- och fritidsnämndens ordförande upphäver tidigare delegationsbeslut gällande ansökan om

arrangörsföreningsbidrag för ”Hälsinge låtverkstad”. Omprövas 2017- 08-31.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av fattade

delegationsbeslut 16-19. Nämnden har möjlighet att vid behov få information om återrapporterade beslut.

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

 Anette Spjutsvik (C) önskar information om planering av barnkulturprogrammet. Förvaltningschefen återkommer med information.

 Sven Bergström Trolin (C) önskar uppföljning och utvärdering av den avgiftsfria kulturskolan. Förvaltningschefen återkommer med

information.

References

Related documents

I den här rapporten har vi studerat hur tillgången till idrottsanläggningar ser ut i Stockholms stad. Enligt den bild som då träder fram kan vi konstatera att tillgången

Kultur- och fritidsnämnden fick i samband med budget 2016 i uppdrag att senast i oktober 2015 besluta om funktionsprogram för verksamheten. Under hösten 2015 och våren 2016 har

Kommunstyrelsen beslutade i samband med preliminär budget för 2016, 2015-03-16 § 48, att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att ta fram nya principer för hur kultur-

Kommunledningskontoret har i samband med kommunstyrelsens beslut 2015-03-16 om preliminär budget för 2016 fått i uppdrag att i samarbete med utbildnings- och

14) Kultur- och fritidsavdelningen ska skapa förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla sin verksamhet så att det finns ett varierat utbud för kommunens invånare

Lena arbetar oftast tematiskt, för att lättare kunna anpassa undervisningen till varje individ.. Tacksamma teman är till exempel högtider, djur, historia och

• FGS-[informationstyp] är en teknisk beskrivning respektive informationstyp och här finns bland annat alla element och specifika regler som rör den specifika informationstypen.

Kultur- och fritidsnämnden tackar för ett mycket bra förslag och beslutar i enlighet med kontorets förslag att istället för att installera en strömbrytare/timer