• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Adam Rydstedt (M), 1:e vice ordförande Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande Roland Olsson (S)

Lotta Beiersdorf (S) Stefan Bäckström (S) John-Olov Eriksson (S) Kristina Träff (M) Emelie Gustafsson (M) Tibor Balazsi (C) Per Helander (C)

Anette Spjutsvik (C), §§ 72-79 Kjell Grönberg (L), § 71 Marita Skoog (V) Joel Nordkvist (V) Lasse Lilja (SD)

Ersättare Erik Hellman (S)

Anette Spjutsvik § 71 Kjell Grönberg (L) §§ 72- 79

Övriga närvarande Anna Lindqvist, Förvaltningschef Helena Löfgren, sekreterare Erik Andersson Ekonom § 72 Annika Bergström Koordinator, § 73

Justerare Marita Haals Skoog

Justeringens plats och

tid Kultur- och fritidskontoret 28 maj 2019 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 71-79

Helena Löfgren Ordförande

Nina Burchardt Justerare

Marita Haals Skoog

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Datum då anslaget

publiceras 2019-05-29

Datum då anslaget

tas bort 2019-06-19

Förvaringsplats för

protokollet Kultur- och fritidskontoret

Underskrift

Helena Löfgren

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 71 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4

§ 72 Dnr 2018-000121 - 042

Ekonomisk rapport april ... 5

§ 73 Dnr 2019-000087 - 035

Medborgarförslag om Sportbiblioteket ... 6

§ 74 Dnr 2018-000127 - 007

Revisionsrapport Kommunens långsiktiga planering och styrning ... 7

§ 75 Dnr 1427

Förvaltningen informerar ... 9

§ 76 Dnr 1432

Nämnden informerar ...10

§ 77 Dnr 2019-000022 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2019 ...11

§ 78 Dnr 2019-000021 - 800

Meddelande för kännedom ...12

§ 79 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor ...13

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Roland Olsson (S) anmäler en fråga gällande Bollnäs kommuns bidragsutredning.

Frågan besvaras under § 79 Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 72 Dnr 2018-000121 - 042

Ekonomisk rapport april

Förvaltningsekonom Erik Andersson redogör för förvaltningens ekonomiska läge i förhållande till budget och siffrorna visar 213 000 kronor bättre än budget vid slutet av april. Prognosen för bokslutet 2019 visar att förvaltningen kommer hålla budget.

Ordförande tackar för informationen.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 73 Dnr 2019-000087 - 035

Medborgarförslag om Sportbiblioteket

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Koordinator Annika Bergström redogör för ärendet.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att

sportbiblioteket ska vara en fysisk plats men med öppettider för allmänheten, likt ett vanligt bibliotek

Sportbiblioteket har nu varit i drift i tre vintersäsonger. Utlåningen har ökat för varje år och frågan om Sportbibliotekets tillgänglighet för boende i hela

kommunen, blir alltmer viktig att lösa.

I dag finns inte ekonomiska resurser för utökat och regelbundet öppethållande.

Kontakter kommer att tas med kommunens föreningar dels för att undersöka om det finns intresse att ta över verksamheten, dels undersöka vilka alternativa lokaler som finns med hänsyn tagen både till geografisk tillgänglighet och ekonomiska resurser.

Utredning om hur vi fortsätter arbetet med Sportbiblioteket förväntas vara klar under hösten 2019.

Beslutsgång

Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-05-22, § 33 Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2019-05-16

Medborgarförslag sportbiblioteket

Protokoll kommunfullmäktige 2019-03-25, § 66 Beslutet skickas till

Förslagsställaren Annika Bergström Kommunstyrelsen

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 74 Dnr 2018-000127 - 007

Revisionsrapport Kommunens långsiktiga planering och styrning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att överlämna följande yttrande till kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Efter den revisionsgranskning som genomfördes 2016 har Hudiksvalls kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning.

I granskningen 2016 lyftes två områden som kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen borde arbeta vidare med och förbättra:

Nämndens ledning, styrning och uppföljning, dvs. arbetet med nämndens arbetsformer, arbetet med risk- och väsentlighetsbedömning inför beslut om den interna kontrollplanen, uppföljning, återrapportering och analys av åtagande, kvalitetsarbete och intern kontroll mm.

Kommunstyrelsen ledning, styrning och uppsikt, dvs. tydliggöra ansvar och roller mellan Kultur- och fritidsnämnden, övriga nämnder och bolag i kommunen att diskutera hur dialogen kan förbättras för att möjliggöra att nämndens ansvarsutövning blir effektiv och ändamålsenlig.

Rapporten redovisar en rad kontrollmål, de iakttagelser som man gjort angående kontrollmålet samt en bedömning av vad som hänt inom området efter revisionsrapporten 2016. I samtliga fall görs bedömningarna att nämnden arbetar tillfredsställande inom området samt att kommunstyrelsen uppfyller sitt samordningsansvar.

Yttrande

Revisionsrapportens slutsatser visar att det arbete med ledning, styrning och uppföljning som genomförts i kultur- och fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen och i samspel med övriga förvaltningar, bolag samt

kommunstyrelsen har gett resultat. De områden som revisionsrapporten lyfter fram är dock av den karaktär där arbetet inte kan avslutas utan ständigt måste pågå och vidareutvecklas.

Beslutsgång

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Yttrande över granskningsrapport avseende uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning

Revisionsrapport – Granskning av kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning

Missiv till kommunfullmäktige presidium – Rapport avseende uppföljning av kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning

Protokoll kommunfullmäktige 2019-04-29, § 72 Granskningsrapport avseende kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning

Beslutet skickas till Anna Lindqvist Kommunstyrelsen

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 75 Dnr 1427

Förvaltningen informerar

 Programråd har fått i uppdrag att arbeta mot personer med funktionshinder

 Dialogfika inom förvaltningen

 Sportbiblioteket har fått hållbarhetspriset på Hylla- galan

 Biblioteken har infört förtidsröstning på biblioteksbussen.

 Badet i Delsbo är stängt för renovering

 Fler instruktörer utbildas inom babysim

 Allmänkulturen har cirkustema med dans och rörelse under 2019. Mycket samarbeten sker kring detta.

 Fritidsgårdarna har nyöppnat Hudiksvalls fritidsgård och fått fler besökare.

Ordförande tackar för informationen.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 76 Dnr 1432

Nämnden informerar

 Shakespeares hjärtslag, en fantastisk föreställning och magiskt att se hur de fick kontakt med barnen.

 Clas klättermus fin teater med duktiga ungdomar och barn.

 Simtävling i Iggesunds badhus

 Kulturskolans kör Miniton sjöng på Dackås bageri.

 Besök på nya bokbussen.

 SM orientering.

Ordförande tackar för informationen.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77 Dnr 2019-000022 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2019

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande samt till förvaltningschef enligt fastställd delegeringsordning.

Förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till

enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återkalla beslutanderätt.

41. Ansökan om hyresbefrielse för Hudik Cup 2019. Beviljat 50 % hyresreducering för kommunala planer.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 78 Dnr 2019-000021 - 800

Meddelande för kännedom

 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2019-05-02, § 64 Rutin vid hot mot förtroendevalda och demokratin

 Rutin vid hot mot förtroendevalda

 Kommunfullmäktige 2019-03-25, § 53

Reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda

 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

 Kommunfullmäktige 2019-04-29, 69 Årsredovisning 2018, Hudiksvalls kommun

 Årsredovisning Hudiksvalls kommun 2018 del 1

 Årsredovisning Hudiksvalls kommun 2018 del 2

 Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 73 Tilläggsanslag 2019

 Lärandenämnden 2019-05-10, 55

Projektering Iggesunds skola, utse styrgrupp

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 79 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

Roland Olsson (S) anmäler en fråga gällande Bollnäs kommuns bidragsutredning.

Frågan gäller hur Bollnäs kommun har gjort uträkningen kring bidragen.

Förvaltningschef Anna Lindqvist svarar.

References

Related documents

Dnr 2017-068-805 Bjuråkers Hembygdsförening ansöker om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag för dans till spellista i logen 5 000 kronor. Dnr 2017-070-805

Grunden till föreliggande kultur- och fritidsplan har arbetats fram av kultur- och fritidsnämnden under hösten 2016.. Revideringarna har arbetats fram under

I samband med informationen om läget på badhuset ger ordförande Nina Burchardt (S) förslag till nämnden att nämnden ska ge förvaltningen ovanstående att-sats i

Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2018 gjort en översyn av driftsbidraget för befintlig föreningsägd idrottsanläggning vilket har lett till att ett förslag

Kultur- och fritidsförvaltningen har fört en dialog med Extremsportföreningen Hudiksvall, som är den förening som ansvarar för parken, om förslaget att uppmärksamma

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ledamot och ersättare till Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminne, för mandatperioden 2019-2022. Ärendet hanteras vidare på

Kultur- och fritidsnämnden har att förrätta val av ledamot och ersättande ledamot till Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen för mandatperioden

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-29 att återta beslutet om att lägga ner Hudiksvalls bad och relax för vidare utredning.. Utredningen har kommit fram till att