• No results found

Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods

Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

15 §2 Om en transport sker i strid mot lagen eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och transporten inte kan fortsätta utan påtaglig risk för skada, får

– en polisman hindra fortsatt transport på väg, och

– en tjänsteman vid den tillsynsmyndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen hindra fortsatt transport från hamnar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130.

2 Senaste lydelse 2014:689.

SFS 2019:45

Publicerad

den 26 februari 2019

References

Related documents

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten.. När preliminärt

Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om europakoopera- tiv som driver bankrörelse som är registrerade i bankregistret den 31 decem- ber 2020 avseende det

När det gäller europakooperativ som är försäkringsföretag eller tjänste- pensionsföretag ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om till- stånd har meddelats

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE- förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och

6 § brottsdatalagen (2018:1177) behandlar personuppgifter enligt denna lag för syften som faller inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen gäller den lagen och

11 a § När det gäller transport av farligt gods får Kustbevakningens direkta brottsbekämpning även utföras i hamnars landområden i anslutning till de områden som anges

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatte- verkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till

26 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) ska, om