• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan

Utfärdad den 27 april 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

10 a §1 Vid Försäkringskassan finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1 Tidigare 10 a § upphävd genom 2016:11.

SFS 2018:350

Publicerad den 4 maj 2018

References

Related documents

generaldirektörerna för Boverket, Försvarsmakten, Havs- och vatten- myndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårds- verket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen,

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet ska ha följande lydelse. 17 § Vid Riksarkivet ska det finnas ett insynsråd som består

10 a § Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har i fråga om att utse behöriga organisationer som kan bistå Efsa i dess uppdrag enligt artikel 36.2

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse. 9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds

Myndigheten får ta ut avgifter för att finansiera verksamheten enligt första stycket, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna i verk- samheten. Avgifterna ska

3 § 1 Försäkringskassan ansvarar också för uppföljning, beslut om och utbetalning av medel enligt överenskommelser tecknade mellan staten och Sveriges Kommuner och

ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande

fullgöra de skyldigheter som en behörig myndighet har enligt Europa- parlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som