• No results found

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i alkohollagen (2010:1622)

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

13 kap.

2 § Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.

I registret får behandlas uppgifter om

1. namn eller företagsnamn, person-, samordnings-, registrerings- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och

2. den verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats för denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS 2018:1688

Publicerad

den 20 november 2018

References

Related documents

är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av före- tagsnamnet utan skälig anledning

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade

1 § Den som gör intrång i rätten till ett näringskännetecken (företags- namnsintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med

Inte heller får någon inta eller tillåtas inta alkoholdrycker eller alkohol- drycksliknande preparat på ett serveringsställe där alkoholdrycker eller

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

Den som bedriver alkoholservering enligt första stycket ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över serveringen.. För egenkontrollen ska det finnas ett för verksamheten

1 och 5 §§ lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse. 1 § 2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets

3 § Om det förs en talan om intrång i ett registrerat företagsnamn och den som talan förs mot gör gällande att registreringen är ogiltig, får frågan om ogiltighet

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

3 § 2 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018: 218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds- förordning och

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Tog länsstyrelsen, själv eller tillsammans med andra aktörer, fram något material utifrån arbetet med beviljade projektmedel för att utveckla tillsynen och/eller arbetet med

Syftet med denna skrivelse är att på ett tidigt stadium informera sökande om de krav som skall vara uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten skall

Serveringstillstånd för servering av alkohol kan beviljas stadigvarande eller tillfälligt, till allmänheten eller till slutet sällskap.. Kommunen är skyldig att informera

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Socialförvaltningen om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till.

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt. 8 kap 2 §

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter

Detta tillsammans med att dörrvakterna inte riktigt var vana vid detta tryck som egentligen bara uppstår en gång per år gjorde att det blev lite rörigt i dörren, men inget som

Tillsyn av försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Ale kommun har ännu inte har beslutat om vilken nämnd som ska ansvara för tillsynen enligt Lag