• No results found

Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

11 kap.

1 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller med stöd av före- skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:856

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

baserade kraven uppfylls enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller c eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, ska Finansinspektionen utöva sådan tillsyn om inspektionen

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande lydelse.. På

7 § lagen (1995:1559) om års- redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansam- lad förlust.. Under bundet

När preliminärt stöd har lämnats enligt 5 § ska anmälan ha kommit in till Skatteverket inom två kalendermånader från avstämningstidpunkten.. När preliminärt

2 § första meningen årsredo- visningslagen (1995:1554) ska styrelsen ange de överväganden som gjorts med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd enligt

36 a § Handläggande myndighet får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att en arbetsgivare som har ansökt om eller fått stöd är berättigad till

Om arbetsgivaren före denna tidpunkt under tre på varandra följande kalendermånader inte har ansökt om preliminärt stöd, uppkommer dock skyldigheten att göra en