Balansrapport Preliminär TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT***

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kråkereds Bygdeförening Sida: 1(1)

765000-2335

Balansrapport

Utskrivet: 21-01-28

Preliminär

11:35

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 144

Resultatenhet: Hela föreningen Period: 20-01-01 - 20-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1110 Byggnader 1 257 535,00 0,00 1 257 535,00

1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader -384 609,45 -50 301,00 -434 910,45

1130 Mark 449 000,00 0,00 449 000,00

1220 Inventarier och verktyg 27 195,00 5 183,00 32 378,00

1229 Ack avskrivn inv/verktyg -2 720,00 -3 757,00 -6 477,00

S:a Materiella anläggningstillgångar 1 346 400,55 -48 875,00 1 297 525,55

Finansiella anläggningstillgångar

1330 Andelar i Ubbhults Fiber 5 100,00 0,00 5 100,00

S:a Finansiella anläggningstillgångar 5 100,00 0,00 5 100,00

S:a Anläggningstillgångar 1 351 500,55 -48 875,00 1 302 625,55

Omsättningstillgångar Fordringar

1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 42 369,00 42 369,00

1711 Förutbetalda medlemsavgifter -100,00 100,00 0,00

S:a Fordringar -100,00 42 469,00 42 369,00

Kassa och bank

1910 Handkassa 5 401,00 3 968,00 9 369,00

1911 Växellkassa Midsommar 15 600,00 0,00 15 600,00

1940 Huvudkonto Swedbank 189 836,80 139 673,00 329 509,80

1941 Bankkort Swedbank 5 471,41 -3 767,30 1 704,11

1942 Lägenheter Swedbank 11 939,84 -1 939,84 10 000,00

1943 Spökslingan Swedbank 128 766,00 2 945,67 131 711,67

1944 Byalaget Swedbank 4 285,00 -1 229,00 3 056,00

1950 Skattekonto 17,00 -88,00 -71,00

S:a Kassa och bank 361 317,05 139 562,53 500 879,58

S:a Omsättningstillgångar 361 217,05 182 031,53 543 248,58

S:A TILLGÅNGAR 1 712 717,60 133 156,53 1 845 874,13

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2010 Eget kapital -1 990 074,45 -182 052,67 -2 172 127,12

2098 Vinst eller förlust från föregående år -182 052,67 641 462,19 459 409,52

2099 Årets resultat 459 409,52 -592 566,05 -133 156,53

S:a Eget kapital -1 712 717,60 -133 156,53 -1 845 874,13

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -1 712 717,60 -133 156,53 -1 845 874,13

BERÄKNAT RESULTAT***

0,00 0,00 0,00

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :