• No results found

Pro mne je důležité, že jsou uvedeny i důvody výběru

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pro mne je důležité, že jsou uvedeny i důvody výběru"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Posudek bakalářské práce

Michaely Chadimové Cultural Centre, Oslo

zpracovanou v letním semestru 2019/ 2020

Zadání bakalářské práce

Oslo je příkladem skvělé rovnováhy mezi architekturou a přírodou, nově realizované ikonické stavby Muzea moderního umění Astrup Fearnley (Renzo Piano) a Opery (Snohetta) na nábřeží přinášejí do vztahu mezi architekturou a vodní plochou nový impuls. Pro návrh Oslo Cultural Centre byla vybrána parcela v historickém prostředí nábřeží, stavba má zahrnovat auditorium, knihovnu, prostory pro výstavy a workshopy, café a servisní prostory. Práce je vypsána ve smyslu mezinárodní studentské soutěže, má mimo jiné prověřit začlenění výběžku

Vippetangen do projektu obnovy nábřeží a možnosti zadané parcely ve vztahu k napojení na vznikající přístavní promenádu.

Komentář k řešení

Bakalářka v samém úvodu práce zařadila kapitolu referencí kulturních staveb, které buď osobně navštívila, případně ji mimořádně oslovily. Pro mne je důležité, že jsou uvedeny i důvody výběru. Mezi čtveřicí najdeme kulturní centra Carlose Ferratera s bělostnou fasádou a čistými liniemi, norské expresivní centrum od architektů Helen/ Hard s s maximálním užitím dřeva, irské centrum Mc Cullogha, které prezentuje jako nahlédnutí do nitra hory i katovické kongresové centrum JEMS Architekti se zelenou pochozí střechou. O všech projektech lze hovořit jako o blízké inspiraci bakalářky.

Analytická část se standardně věnuje geografickému, historickému kontextu, u fotografií staveb důsledně uvádí rok vzniku i architekta, u všech staveb v bezprostředním okolí jsou uvedeny i výšky atik.

Koncept autorka uvádí fotografiemi ledových ker a zdá se, že tím o konceptu říká podstatné.

Dvě ledové kry na parcele absorbují stavební program centra, podzemí obě části propojuje, průhled mezi nimi směrem od příjezdu otevírá pohled na Oslofjord, vstupní náměstí je orientováno k moři, díky šikmým střechám s rampami vytváří bakalářka- jejími slovy- „view point“ .

Do větší hmoty bakalářka umisťuje auditorium v parteru, v patře pak ateliéry a kanceláře, poslední úroveň zahrnuje výstavní prostory. Menší protilehlá hmota obsahuje knihovnu, obě

(2)

části mají společné podzemní podlaží, kde najdeme převážně servisní funkce- šatny, toalety, technické a skladové prostory, café. Prostor parteru náměstí tvoří vstupní, shromažďovací i pobytové plochy s různým charakterem- cihla, kámen, voda, zeleň.

Půdorysné řešení jednotlivých funkčních celků je úměrné a v zásadě správné, 250 m2 věnované TZB by mohlo odpovídat realitě, vzájemné poměry jednotlivých prvků budou pravděpodobně jiné, podstatnou část bude tvořit strojovna VZT a chlazení.

Prolomení půdorysu střešní rampy považuji za zdařilý prvek návrhu, místo skladů terasy by se nabízelo zázemí pro střešní bar terasy, ale to nejsou v rámci návrhu nejpodstatnější věci.

Střešní krajina obou ker má odlišný charakter, vyšší hmota s auditoriem má kamenný povrch nižší s knihovnou a výhledy na moře relaxační travnatý.

Konstrukční řešení návrhu je konzultované, dokumentované v textu i výkresech.

Materiálová představa Michaely Chadimové je obklad skleněnými cihlami z borosilikátového skla SIMAX, který dává objektu charakter monumentálních ledových ker, architektonický detail dokumentuje i různé skladby skleněného cihelného obkladu.

Hodnocení

Přijímám práci Michaely Chadimové k obhajobě, oceňuji svědomitost během zpracování i velmi solidní výsledek a hodnotím známkou

C- velmi dobře

V Liberci, 21.5. 2019 doc. Ing. arch. Jiří Buček

vedoucí bakalářské práce

(3)

References

Related documents

Webová aplikace, testování , testovací prost edí, automatické testy, Use Case, Test

Důležitou součástí, by také měla být zpětná vazba od zaměstnance a na toto se jeví jako nejlepší metoda hodnotícího pohovoru, kde může pracovník volně vyjád it své

Projektem, který jsme si s kolegou Bc. Martinem Šourkem zvolili, je tvorba moderního webového portálu pro Základní a mateřskou školu ve Stráţi pod

Přečerpávací zařízení bylo zachováno podle původního konceptu s tím, že bylo modifikováno víko doplňované nádoby, tak aby k němu bylo možné při- pojit filtrační zařízení,

Při první implementaci pro platformu Android bylo naraženo na problém v kompatibilitě značkovacího jazyka XAML (pro WPF) a XML (pro Android). Byť XAML vychází z

Při tvorbě tkaniny na obleček pro Jezulátko, bylo využito metody víceútkové tvorby tkanin.. První podavač měl vždy navedenou dominantní barvu (zelená, červená,

V tomto konkrétním návrhu aplikace pro usnadnění administrativy v personální oblasti je použito velmi jednoduché workflow administrativního typu, které je v

Tématem mé práce je návrh a realizace loga pro Horskou Službu na vulkánu Osorno v Chile.. Tento projekt je poněkud neobvyklý a to nejen vzhledem k exotičnosti