• No results found

Väg 70, gång och cykelväg Kumla kyrkby–Sala

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 70, gång och cykelväg Kumla kyrkby–Sala"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-10-22

Väg 70, gång och cykelväg Kumla kyrkby–Sala

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Riksväg 70 ingår i det nationella stamvägnätet och går mellan Enköping i sydost och Flötningen vid landsgränsen till Norge i nordväst (37 km väster om Idre). Vägen är en av de viktigaste regionala förbindelserna mellan Dalarna och Mälardalen. Vägen nyttjas av många

veckopendlare samt turistande i Dalarna och Mälardalen. Trafikflödet har tydliga toppar kring veckoslut och storhelger. Väg 70 är i huvudsak mötesseparerad idag. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på sträckan Kumla kyrkby–Sala är ca 5400 fordon/dygn.

Mellan Kumla kyrkby och fram till cirkulationsplatsen vid Sör Kivsta är väg 70 en vanlig tvåfältsväg med en bredd på 8–13 meter. Från cirkulationsplatsen vid Sör Kivsta fram till Sörskogsleden är vägen mötesseparerad med en bredd på 13,3 meter. Det finns behov av att cykla säkert mellan Kumla kyrkby och Sala. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg.

Vi planerar därför att anlägga en ny gång- och cykelväg från korsningen väg 70/Kilaslinken (väg 734) norr om Kumla kyrkby till cirkulationsplatsen vid Ringgatan (Lidl, ST1) i Sala. Befintliga hållplatslägen ses över och åtgärdas för att få en bättre tillgänglighet samt framkomlighet för kollektivtrafiken.

Vad har hänt?

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla kyrkby.

Under våren 2020 har vi tagit fram vägplan samrådsunderlag. Detta dokument gjordes tillgängligt för synpunkter under perioden 6–24 april 2020. På projektsidan på Trafikverkets webbplats finns samrådsredogörelsen, daterad 2020-05-05, där de synpunkter som har kommit in under samrådsunderlagsskedet har bemötts. Trafikverket har beaktat synpunkterna

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0 tillsammans med framtagna utredningar i skedet samrådsunderlag och tittar nu vidare på lämplig placering av gång- och cykelvägen. Hänsyn kommer att tas för att skapa en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter som ska färdas på den nya gång- och cykelvägen, men även var den är mest lämplig utifrån geotekniska förhållanden, hur landskapsbilden kommer att förändras, var målpunkterna finns samtidigt som intrång i jordbruksmarken minimeras så långt som möjligt.

Samrådsmöte hölls med Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland den 10 juni 2020.

Länsstyrelsen i Västmanlands län fattade den 6 juli 2020 beslut om att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådsmöte hölls med Sala kommun den 11 september 2020.

Ytterligare ett samrådsmöte hölls med Kollektivtrafikförvaltningen Region Västmanland den 21 september 2020.

Så här planerar vi arbetet

Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen utgör beslutsunderlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Beslutet avgör om en miljöbeskrivning eller en

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram i projektet. I detta projekt har länsstyrelsen bedömt att projekt inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, varför en

miljöbeskrivning tas fram. Miljöbeskrivningen kommer att integreras med planbeskrivningen.

Efter att beslut om betydande miljöpåverkan fattats, går projektet in i nästa skede, vägplan samrådshandling. I detta skede befinner sig projektet nu. Nu utformas planförslaget mer i detalj och projektets miljöpåverkan utreds. Ett samrådsmöte hålls med de enskilt berörda på orten för att inhämta synpunkter på förslaget så här långt, se mer om detta under rubriken Vad händer framöver? nedan.

När all insamlad kunskap och information sammanställts och föreslagna vägförändringar projekterats, presenteras det färdiga förslaget med status granskningshandling. Kommer det inte in synpunkter eller yttranden på granskningshandlingen som medför ändringar av förslaget, upprättas vägplan med status fastställelsehandling. Trafikverket begär därefter länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Tillstyrker länsstyrelsen vägplanen kan Trafikverket begära fastställelseprövning. Vi räknar med att kunna skicka vägplanen för

fastställelseprövning vinter 2022. En lagakraft vunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta mark i anspråk med vägrätt, inskränkt vägrätt och tillfällig nyttjanderätt mot ersättning. Vägplanen förväntas bli fastställd och därefter vinna laga kraft under sommaren 2023.

Lagakraftvunnen vägplan gör att vi kan påbörja arbetet med bygghandling och så småningom börja bygga. Byggnation kan troligtvis påbörjas tidigast under 2024.

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar och järnvägar och som regleras i väglagen och miljöbalken. Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga gång- och cykelvägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen ska innehålla bland annat plankarta, plan- och miljöbeskrivning, fastighetsförteckning samt samrådsredogörelse.

Under projektets gång kommer vi löpande att samråda med enskilda som särskilt berörs, Sala kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län samt kollektivtrafikmyndigheten.

(3)

Projektet samordnas med projekten Väg 723, gång- och cykelväg Ransta–Kumla kyrkby och Väg 70, Kumla kyrkby planskild korsning med järnvägen.

Vad händer framöver?

Nu pågår arbete med projektering och fortsatta undersökningar. På grund av läget med coronaviruset kan fysiska samrådsmöten inte hållas med enskilt berörda i den utsträckning vi skulle behöva.

Under vintern 2022 planerar vi att göra vägplan samrådshandling tillgänglig för att inhämta synpunkter på förslaget. Normalt sett ska även ett gemensamt samrådsmöte för samtliga enskilt berörda hållas där förslaget så här långt presenteras. Detta möte kommer enligt våra bedömningar idag troligtvis inte kunna hållas. Istället planerar vi att lägga ut en kortare presentation av projektet på projektsidan på Trafikverkets webbplats samt tillgängliggöra pärmar med samrådshandlingen. Därefter kommer det att finnas möjlighet till enskilda samtal, om än i första hand per telefon och i andra hand på plats, utomhus. Vem som är enskilt berörd framgår av den fastighetsförteckning som upprättas enligt vägförordningen 3 kap. 13§.

När kan du påverka

I varje skede av vägplaneprocessen samråder vi och det finns då möjlighet att lämna synpunkter. Alla synpunkterna sammanfattas och bemöts i samrådsredogörelsen, som uppdateras löpande under projektets gång. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras på projektsidan, se länk längst ner i detta dokument.

Det upprättade förslaget kommer därefter att presenteras i vägplan granskningshandling, som kommer att göras tillgänglig för granskning under minst 30 kalenderdagar. Under denna period kan du lämna in synpunkter på förslaget. Vi planerar att göra granskningshandlingen tillgänglig under våren/sommar 2022.

Alla inkomna synpunkter under granskningstiden sammanställs och bemöts i ett så kallat granskningsutlåtande. Därefter ber vi länsstyrelsen om slutligt yttrande samt tillstyrkan av vägplanen inför fastställelse.

Om du har lämnat synpunkter i samband med granskningen får du möjlighet att yttra dig igen över hur projektet har bemött dina synpunkter innan Trafikverket beslutar om fastställelse av vägplanen.

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan kan överklagas till regeringen.

Du är du alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina synpunkter. Skicka dina synpunkter till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Öst, Box 810, 781 28 Borlänge. Märk dina synpunkter med ärendenummer TRV 2019/21407.

Samrådsunderlag (våren 2020)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(juli 2020)

Framtagande av samrådshandling (här är vi just nu) (vinter 2021/2022)

Tillgängliggörande av samrådshandling

(vinter/vår 2022)

Granskning (vår/sommar 2022)

Fastställelseprövning (vinter 2022)

(4)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/kumlakyrkby-sala

Adress:

753 23 Uppsala Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Annika Jansson Telefon: 0771-921 921

annika.jansson@trafikverket.se

Biträdande projektledare:

Bo Olsson

Telefon: 0771-921 921 bo.a.olsson@trafikverket.se

References

Related documents

Projektet omfattar anläggning av en cirka 3,5 km ny gång- och cykelväg mellan Ransta (vid korsningen till Kärrbäcksbovägen) och Kumla kyrkby (vid hållplats Parkvägen), längs

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

ANTAL BLAD 1

NÄSTA BLAD FÖRVALTNINGSNUMMER TEKNIKOMRÅDE / INNEHÅLL. BESKRIVNING OBJEKTNUMMER / KM DELOMRÅDE

Samrådsmöten i tidigt skede hölls med enskilda som kan antas bli särskilt berörda den 12 februari 2020 och den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Sala

• Anläggning av ca 3,5 km ny GC-väg längs östra sidan av väg 723, från korsningen Kärrbäcksbovägen i Ransta till busshållplats Parkvägen i Kumla kyrkby..

Vad gäller den skrivelse som kommit in från arbetsgruppen Bredda vägen i Ransta och som är positiva till anläggning av gång- och cykelväg mellan Ransta och Kumla kyrkby,

Gång- och cykelvägen ger ökade möjligheter att underlätta och utveckla alternativ kommunikation till biltransporter mellan Ransta och Kumla kyrkby, men även till och

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller

Järnvägsnätsbeskrivningen finns tillgänglig på Kumla kommun hemsida samt Trafikverkets hemsida och delas ut till samtliga järnvägsföretag som tecknar

Önskemål om att gång- och cykelväg anläggs längs med väg 70 med förbindelse till Sala för boende strax öster om Kumla kyrkby. Önskemål om hastighetssänkning på väg 70 från

En planskild korsning mellan väg 70 och järnvägen inom utredningsområdet kommer inte att påverka något riksintresse eller några skyddade områden enligt miljöbalken. Vad

Andra synpunkter handlar om önskemål om en gång- och cykelväg från järnvägsövergången i Kumla kyrkby till Tärnabadet, att gång- och cykelvägen blir belyst samt anläggning av

I denna handling beskrivs åtgärder för Trafikverkets projekt Gång- och cykelväg, väg 70 Kumla kyrkby–Sala, åtgärder som inte kommer beröra utredningsområdet öster

Samråd i tidigt skede hölls den 13 februari 2020 med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Sala kommun samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda i Kumla församlingshus i Kumla

Ett samrådsmöte med enskilt berörda hölls digitalt den 3 juni 2021 och samrådshandlingen fanns tillgänglig för synpunkter under perioden 31 maj–24 juni 2021 på Medborgarkontoret,

Alla hushåll, verksamheter och företag har ansvar för att hantera sitt avfall så att risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer, samt

Fyllning för plattgrundläggning skall ske med minst 0,3 m krossat material enligt AMA Anläggning 17 CEB.212 eller CEB.213 eller minst 0,5 m sprängsten enligt AMA Anläggning

Länsstyrelsen anser dock att denna planbestämmelse inte säkerställer att riktvärdet inte kommer att överskridas, eftersom det i detaljplanen inte framgår var det är möjligt

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker...

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande angående införande av presentkort till kommunens anställda och finner att så

Översvämningsutbredning och vattennivåer i Kumla till följd av ett skyfall mot- svarande ett 200-årsregn med en varaktighet på 30 minuter när sammanvägda avrinnings-

Beslut om uteslut- ning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall