• No results found

Katrineholm östra, förbigångsspårMed hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Katrineholm östra, förbigångsspårMed hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

Planläggningsbeskrivning – 2021-03-31

Katrineholm östra, förbigångsspår

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga förbigångsspår strax öster om Katrineholm som en del av trimnings- och kapacitetshöjande åtgärder som planeras på Västra stambanan. Blandningen av snabba och långsamma tåg gör att järnvägen inte utnyttjas maximalt ur kapacitetssynpunkt eftersom snabbare tåg kommer ikapp långsammare tåg om luckan mellan dem inte är tillräckligt stor. Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar risken för störningar som kan ge upphov till förseningar.

Ändamål och syfte med projektet

Syftet med förbigångsspåren i Katrineholm är att öka järnvägens kapacitet för godstransporter på Södra och Västra stambanan. Genom att anlägga förbigångsspåren skapas bättre möjligheter för godståg att trafikera den aktuella sträckan när godstågen inte är lika beroende av stora tidsluckor mellan persontågen som i nuläget.

Vad har hänt?

Trafikverket har tagit fram en funktionsutredning för hela sträckan Gnesta-Hallsberg och utvärderat lokalisering och utformning av förbigångsspår som tillsammans med befintlig anläggning kan bidra till en effektiv användning av järnvägen och ökad kapacitet på sträckan.

Resultatet av funktionsutredningen (Funktionsutredning – Västra stambanan – förbigångsspår sträckan Järna – Hallsberg, TRV 2017/1777) visade att förbigångsspår i båda riktningarna i Katrineholm östra och Högsjö västra var de bäst lämpade utifrån målbilden. Trafikverket har därför påbörjat planläggningsprocess för förbigångsspår på båda dessa platser i två separata projekt där denna planläggningsbeskrivning berör Katrineholm östra.

Så här planerar vi arbetet

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag vilket är det första skedet i

planläggningsprocessen. Syftet med samrådsunderlaget är att bedöma vilken miljöpåverkan de planerade åtgärderna kan ge upphov till och vilka tänkbara skyddsåtgärder som kan vidtas för

(2)

TMALL 0109 Planläggningsbeskrivning 4.0

att minska miljöpåverkan. Samrådsunderlaget finns tillgängligt för berörda sakägare, kommunen, länsstyrelsen, organisationer och allmänhet och det är möjligt att lämna

synpunkter på förslaget. Utifrån bedömningarna i samrådsunderlaget och inkomna synpunkter tar länsstyrelsen beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket skulle innebära att Trafikverket behöver ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för projektet. I nuläget utgår Trafikverket ifrån att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.

Samrådsunderlaget kommer finnas tillgängligt på samråd under perioden 2021-04-16 till 2021- 05-16 på Trafikverkets webbplats och i fysisk form på Katrineholms kommuns kontaktcenter.

I nästa skede tar Trafikverket fram en samrådshandling som redovisar vilka ytor Trafikverket behöver ta i anspråk permanent för järnvägsanläggningen och tillfälligt för byggnationen. Syftet är att markägare, rättighetsägare och andra berörda ska se hur de påverkas av anläggningen i såväl bygg- som driftskedet och kunna lämna synpunkter på den planerade utformningen.

Samrådshandlingen är ett förslag och innebär att Trafikverket fortfarande genom samråd hämtar in synpunkter och information från de som berörs av järnvägsplanen som kan leda till att förslaget förändras. Samrådshandlingen kommer finnas tillgänglig under hösten 2021 enligt den nuvarande tidplanen.

Efter samrådshandlingen kungör Trafikverket ett förslag till granskningshandling. Alla som är berörda av järnvägsplanen ges tillfälle att lämna skriftliga yttrande över järnvägsplanen under granskningsperioden och få sina yttranden bemötta i ett granskningsutlåtande.

Granskningsperioden planeras till våren 2022. Efter granskningshandlingen tar Trafikverket fram en fastställelsehandling (som endast marginellt får avvika från granskningshandlingen) som genomgår en formell prövningsprocess hos Trafikverkets enhet för juridik och

planprövning.

Den lagakraftvunna järnvägsplanen ger Trafikverket rätt att använda den ianspråktagna marken och bygga anläggningen på det sätt som framgår av planen.

Vad händer framöver och när kan du påverka?

Samråd hålls löpande och under hela planprocessen men vid några tillfällen kommer

Trafikverket tydligt bjuda in till samråd. Det första tillfället blir när samrådsunderlaget ställs ut för samråd vilket är planerat till perioden 2021-04-21 till 2021-05-19. Samrådsunderlaget kommer finnas tillgängligt digitalt på Trafikverkets webbplats och fysiskt på Katrineholms kommuns kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm och på Trafikverkets regionkontor på Tullgatan 8 i Eskilstuna. Synpunkter tas löpande emot på investeringsprojekt@trafikverket.se

Samråd (april/maj 2021)

Beslut om betydande miljöpåverkan (sommar 2021)

Samråd för samrådshandling

(höst 2021)

Granskningshandling (vår 2022)

Fastställelseprövning (höst 2022)

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/vi-bygger-och-

forbattrar/katrineholmforbigangsspar/

(3)

Adress:

Box 1140 631 80 Eskilstuna Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Erik Fridén

Telefon: 010-123 29 87 erik.friden@trafikverket.se

Markförhandlare:

Magnus Nicklasson Telefon: 010 - 123 70 94

magnus.nicklasson@trafikverket.se

References

Related documents

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till