Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci

Download (0)

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Lukáš Netík

Studijní obor: Sportovní management

Název práce: Analýza a rozvoj in-line série závodů v Liberci Vedoucí práce: Jaroslav Kupr, Mgr.

Hodnotící kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Předložená bakalářská práce se zabývá atraktivní sérií závodů na in-line bruslích. Pisatel hodně vychází ze svých zkušeností a potřeb, při pořádání relativně náročné a dlouhodobé sportovní akce.

Je patrné, že student je velmi dobře obeznámen s problematikou o in-line.

Cílem práce bylo zanalyzovat dva předchozí ročníky a vytvořit nová zlepšení a doporučení pro ročník následující. Předložená práce dostála svým cílům a předkládá podrobný přehled chodu série závodů na in-line.

Pisatel použil klasické nástroje pro finanční analýzu. Analyzované ročníky objevily mnoho nedostat- ků, jak z finančního tak z organizačního hlediska. Zajímavé je sledovat postupný rozvoj série a zlep- šení její návštěvnosti, reklamy i finanční samostatnosti a nezávislosti.

Pisatel během psaní mnohdy přehodnotil svůj postoj na jednotlivé složky práce a celkově se jeho práce posunula mnohem více k požadovanému výstupu. Práce vykazuje občasné nedostatky s citacemi odborné literatury a se stylistickou stránkou psaného textu.

Předložené návrhy na zefektivnění průběhu pořádané série jsou již úspěšně zařazovány do praxe.

Oceňuji pisatelův zájem a nadšení pro danou problematiku, ale bylo v silách studenta zpracovat té- ma podrobněji. Výsledky a praktická doporučení vyplývající ze závěrečné práce, přesně korespondují s cílovým zaměřením studenta oboru Sportovní management.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: VELMI DOBŘE Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Jaké návrhy na zlepšení se povedly převézt do praxe?

Jak vidí pisatel budoucnost série ve výhledu pěti let?

Datum: 25.5.2011 Podpis:

Figure

Updating...

References

Related subjects :