• No results found

Drogpolicy i föreningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Drogpolicy i föreningen "

Copied!
9
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Drogpolicy i föreningen

(2)

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen

Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika bra om ni vill utforma ett eget policydokument.

Utse en projektgrupp bestående av 3-5 personer som sedan för policyarbetet vidare eller genomför en större träff, med ledare, föräldrar och aktiva. Gå igenom och diskutera er drogpolicy och vad den innebär för er verksamhet. Dela gärna in er i mindre grupper så kan fler personer komma till tals. Utse en gruppledare i varje grupp.

Mötet, samtalet och det gemensamma sökandet

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar lärgruppen.

Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan. Denna person kallar vi för lärgruppsledare, med ett särskilt ansvar när det gäller att:

 Ha intresse och engagemang för ämnet

 Kunna leda och fördela samtalet och sökandet samt kunna driva på, strukturera och sammanfatta

 Vara lyhörd för deltagarnas behov, förutsättningar och synpunkter

Det är viktigt att förstå att den som är lärgruppsledare inte automatiskt behöver vara den som kan och vet mest om ämnet. Det är själva mötet och det gemensamma ansvaret för samtalen och sökandet som är själva kärnan i lärandet.

Hur många gånger ska vi träffas?

Ni själva avgör hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Erfarenhetsmässigt fungerar en lärgrupp som bäst med 5-8 deltagare och att varje träff är mellan 1-3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om. Lärgruppsplanen är tänkt att vara ett stöd för att underlätta er planering av möten, samtal och reflekterande.

Lycka till med ert arbete!

Tips!

Samtliga övningar kan ni testa för de aktiva. Kanske ha en ”Heta stolen” i slutet av en träning? På så sätt får ni en delaktighet från ungdomarna.

Har ni frågor på hur ni kan arbeta vidare med detta? Kontakta er konsulent på SISU Idrottsutbildarna, Stockholm.

(3)

Drogpolicy i föreningen

TRÄFF 1 ATT VARA FÖREBILD

Övning: Heta stolen

Gör övningen i helgrupp. Övningen går ut på att lära känna varandra i gruppen, att våga bekräfta en värdering offentligt samt att ta ställning till olika frågor och påståenden.

Välj ut en person som läser upp påståenden enligt nedan. Denne person deltar inte utan håller sig neutral. Ledaren läser upp ett påstående och alla skall reagera genom att byta plats om de instämmer i påståendet, sitta kvar om de inte håller med eller sätta armarna i kors om de inte vet. Efter ett påstående kan ledaren höra varför en person bytte stol, varför någon satt kvar osv. Låt flera få säga sin åsikt. Vid övningens slut ska alla ha fått säga något.

 Många ungdomar tycker att det är tufft att använda tobak och dricka alkohol

 Det är bra med 18 års gräns på att köpa tobak

 Det är lätt att köpa tobak om man är under 18 år

 Många av våra ungdomar smygröker och dricker alkohol

 Det är vanligt att ungdomar provar på tobak och alkohol

 Många ledare använder tobak

 Ledare ska ha tydliga regler om tobak och alkohol

 Jag vill att vi ska ha tobaksfritt på vår idrottsanläggning

 Jag tycker det är ok om ledare röker/snusar på sin fritid

 Det är viktigt att man som ledare är en god förebild

 Jag tycker det är ok om ledare röker/snusar och dricker alkohol i samband med föreningsaktiviteter

Vilka egenskaper hos en ledare är viktiga för att vara en bra förebild?

Alla funderar först själva och redogör sen i den lilla gruppen vad de tycker i frågan.

Sammanställ nedan.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Gå laget runt där alla grupper får säga vad de har kommit fram till.

Boka in träff 2-4

Träff 2: dag ______________________ tid ____________________

Träff 3: dag ______________________ tid ____________________

Träff 4: dag ______________________ tid ____________________

(4)

Drogpolicy i föreningen

TRÄFF 2 FÖRENINGENS MILJÖ

Övning: Situation

Diskutera situationen i grupperna och kryssa i om det händer ofta, sällan eller aldrig.

Ofta Sällan Aldrig Ungdomar röker/snusar på klubbens anläggning

Ledare/Tränare röker/snusar/ vid aktivitet för ungdomar Föräldrar röker/snusar i samband med aktivitet

Ungdomar under 18 år kan köpa tobak vid klubbens arenor

Ungdomar använder tobak i samband med läger eller bortamatch/tävling Tobak används i föreningens lokaler

Ledare köper ut tobak till ungdomar under 18 år Ungdomar använder tobak i smyg på idrottsplatsen Cigaretter och snus säljs i föreningens cafeteria Ledare har kommit bakfull till träning, tävling, match Ledare har med sig alkohol på träningsläger för ungdomar Alkohol säljs på den egna arenan

Ledare köper ut alkohol till ungdomar under 20 år Ungdomar dricker alkohol på träningsläger

Alkohol serveras på föreningsfester där ungdomar under 18 år är med Medföljande föräldrar har med sig alkohol på träningsläger för ungdomar Aktiva uppträder berusade i föreningens kläder

Vuxna blir fulla på föreningens fester

Ungdomar dricker alkohol i smyg på idrottsplatsen

Har ni diskuterat någon situation speciellt länge? Någon grupp som vill kommentera något?

 Hur ska aktiva, ledare och föräldrar kunna påverka miljön kring föreningen till att bli drogfri? Vilka riktlinjer behövs?

Varje grupp presenterar sina idéer. Lista gärna ner riktlinjerna på ett blädderblock eller tavla.

Försök att enas om två regler per grupp, aktiva/ledare/föräldrar. För in riktlinjerna i er Drogpolicy på sista sidan.

Aktiva Ledare Föräldrar

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

 _______________

(5)

Drogpolicy i föreningen

TRÄFF 3 TOBAK OCH ALKOHOL Övning: Fyra hörn

Alla jobbar tillsammans. Utse en person som läser upp en situation och visar i vilket hörn av rummet man ska placera sig efter de olika alternativen. Därefter ska alla tänka vad de själva tycker och placera sig i det hörn som passar en bäst. När man kommer till hörnet börjar man diskutera med de andra. Personerna från alla hörn ska kortfattat tala om varför de står just där. Det är viktigt att alla väljer ett hörn och inte står mitt i!

Övning 1: Snusförbud – för vem?

Föreningen har nyligen haft en informationsträff om hur tobak påverkar kroppen. Man har bestämt att det råder tobaksförbud i ungdomssektionen.

När tränaren för A-pojkarna går på bio, ser han hur tre killar i laget står och snackar med en spelare i juniorlaget. Alla snusar. Tränaren går fram för att säga åt dem på skarpen. Då inser han att han själv har en pris snus inne…

Hur ska tränaren göra?

1. Ledaren säger att A-pojkarna bör ta ut snuset, men gör inget åt sitt eget snus 2. Ledaren tar ut sitt snus och säger även åt A-pojkarna att göra detsamma 3. Ledaren ångrar sig och går tillbaka utan att påpeka det han sett

4. Öppet hörn (egen idé)

Övning 2: Gäller inte reglerna för alla?

I klubben har både A-pojkarna och A-flickorna haft en temakväll om tobak, alkohol och idrottsresultat. På mötet var alla överens om att det är ojuste mot lagkompisarna att använda tobak och alkohol under säsong. På väg hem från en träning ser några ut tjejlaget att killarnas tränare och lagledare kommer ut från en pizzeria. Det märks att de tagit ett par öl och de tänder även en cigarett. En av tjejerna blir förbannad och frågar ”Gäller inte våra tobaks- och alkoholregler för alla i laget, eller?”

För vilka ska lagets regler gälla?

1. Samtliga ledare och aktiva

2. Enbart de aktiva som är under 18 år

3. Vi behöver inte ha några regler i vår förening 4. Öppet hörn (egen idé)

(6)

Drogpolicy i föreningen

TRÄFF 4 VAD – VEM – HUR

Vid träff 3 kom ni fram till olika riktlinjer.

Vad kan ni göra för att följa de riktlinjerna?

Vems är ansvaret för att riktlinjerna följs?

Hur ska ni få er Trafiksäkerhetspolicy att leva vidare?

 Varje grupp presenterar sina idéer. Lista gärna ner riktlinjerna och idéerna på ett blädderblock eller tavla.

 Ta fram de riktlinjerna och idéer ni tycker är viktigast.

 För in det ni kommit fram till i er Drogpolicy på sista sidan.

(7)

Drogpolicy i föreningen

Hur ska ni presentera er Drogpolicy?

Nu ska ni tillsammans välja ett sätt att förmedla er policy för föreningen, aktiva och föräldrar.

Hur kan ni presentera er Drogpolicy i föreningen, vilka möjligheter finns att nå ut till alla?

Vem gör vad?

Tips är att göra en lista med alla namn och sedan skriva dit vem som gör vad. (Tar kontakt med klubbtidningens kommitté, ser till att styrelsen vet när ni ska presentera er policy osv.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(8)

Drogpolicy i föreningen

TRÄFF 4 PRESENTATION

Nu ska ni presentera er Drogpolicy

Tänk på att det är viktigt att tydliggöra er Drogpolicy!

Ni har gjort ett betydelsefullt arbete för er förening!

Tips!

Låt alla som utformat er Drogpolicy skriva sin namnteckning på dokumentet.

 Gör ett kontrakt där er Drogpolicy tydliggörs.

 Varje ungdom i er förening skriver under.

(9)

Drogpolicy i föreningen

DROGPOLICY

För: _______________________________________________________

Förening

Så här ska vi arbeta för en drogfri miljö i vår förening

Aktiva Ledare Föräldrar

Vad gör vi för att följa våra riktlinjer i föreningen?

Vems är ansvaret för att riktlinjerna följs?

Hur ska vår drogpolicy leva vidare?

References

Related documents

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller.. påfyllningsbehållare utan

Vuxna använder hemmet för detta, vilket betyder att det kanske främst är för interaktion denna grupp vistas i offentligheten, information som tycks vara enklare att förmedla,

Hon välkomnar möjligheterna att underlätta hushållsarbetet genom teknis- ka hjälpmedel, men hennes förslag bygger på samarbete mellan husmödrarna: ”på en bred

Vissa kommer aldrig över tiden i skolan då de utsattes för mobbning, vilket inte bara orsakar stora kostnader för sjukvården i samhället utan även innebär att dessa individer

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska överväga initiativ för ökad statlig samordning vid större internationella investeringar och..

Den enskilde har behov av stöd 0; den enskilde har behov av råd 1; den enskilde har behov av hjälp 2; den enskilde har behov av att bryta sig loss från olämplig miljö 3;

avseende tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak och försäljning och tillsyn av elektroniska cigaretter och

1. När personalen möter någon som röker eller snusar på skoltid informeras eleven om att skoltiden är tobaksfri. Personalen som upptäckt eleven kontaktar elevens mentor.

Den tobak som föreslås bli beskattad benämns övrig tobak och avser tobak som inte är del av en levande planta och som inte heller är skattepliktig som cigaretter, cigarrer,

Orsakerna till självskadebeteende eller annat destruktivt beteende men också orsaker till varför beteendet kan smitta tycks kunna vara många.. En gemensam nämnare som de

Dåligt anpassad boendemiljö kunde vara en försvårande faktor för personer med bensår, till exempel om personen bodde flera trappor upp och inte hade tillgång till hiss (Haram

In a follow- up study conducted in November 2020, the four groups merged into two larger ones, indicating that the forced shift from individually preferred teaching

”Drop-in” verksamheten på UMAS röntgenavdelning I ett i underlag till samverkansmöte 2004 nämner Adnerhill 2004 att grundtanken med ”drop-in” är att en grupp av patienter

Optical density of four different metabolic engineered strains (CEN.PK and ERF) in different media (CBS without precursors and supplemented with vanillylamine (va) and nonanoic

synliga föreställningar om verksamheten som inte faller in inom anpassning, nämligen kompensation. De uttrycker även olika föreställningar om hur förskolans

Enligt socialsekreterarna finns det således på varken riktlinjer eller utarbetade metoder och strategier för arbetet med utslussning och eftervård av familjehemsplacerade ungdomar,

The clock distribution method and timing verification process proposed in this thesis has been based on fundamental concepts used currently in ASIC physical design and that all

9 Om vi upptäcker att någon av våra tränare/ledare för aktiva under 18 år använder tobak inom vår verksamhet agerar vi på följande sätt..  Representant från styrelse

tillståndsansökningar och anmälningar, inre tillsyn gällande verksamheter som har tillstånd, remisser, information och rådgivning till verksamhet, handläggning av klagomål

• Vid misstanke om att en elev använder alkohol, droger eller dopningsmedel anmäls detta till skolledning eller elevhälsoteamet. • Utsedd person pratar

Om någon av våra medlemmar, som ännu ej fyllt 18 år, använder tobak eller snus i samband med föreningens verksamhet kommer respektive lags ledare att samtala med berörd person

På LedarskapsArenan 2012 presenterar vi några av de stora strategiska utmaningarna – och möjligheterna – i möten och samtal med ledare och forskare som

Föreningen tillåter inte att våra medlemmar använder sig av tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.. Som ledare är det viktigt