• No results found

Diabetes typ 2 - Tonåringars upplevelser av sjukdomen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Diabetes typ 2 - Tonåringars upplevelser av sjukdomen"

Copied!
35
0
0

Full text

(1)

DIABETES TYP 2 – TONÅRINGARS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED SJUKDOMEN

DIABETES TYPE 2 – ADOLESCENTS’

EXPERIENCES OF LIVING WITH THE DISEASE

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Grundnivå

15 Högskolepoäng Hösttermin 2019

Författare: Linnea Folke Josefina Geszti

(2)

SAMMANFATTNING

Titel: Diabetes typ 2 – Tonåringars upplevelser av att leva med sjukdomen

Författare: Folke, Linnea; Geszti, Josefina

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp

Handledare: Hovlin, Lina

Examinator: Svanström, Rune

Sidor: 22.

Nyckelord: Diabetes typ 2, Livsstil, Stöd, Tonåringar, Upplevelser

___________________________________________________________________________

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom där antalet individer med sjukdomen ständigt ökar. Allt fler tonåringar drabbas av sjukdomen oftast till följd av övervikt med inslag av hereditet och etnicitet. Orsaker till diabetes typ 2 är förknippat med riskfaktorer i relation till ohälsosamma levnadsvanor.

Syfte: Syftet med studien är att beskriva tonåringars upplevelser av diabetes typ 2.

Metod: Metoden är en kvalitativ litteraturöversikt med 7 vetenskapliga artiklar.

Resultat: I resultatet framgår det att tonåringar med diabetes typ 2 upplever svårigheter med anpassningen till nya vanor efter sjukdomsdebuten. Livsstilsförändringar genomförs i form av ändrade kost- och motionsvanor vilket påverkas av hinder eller möjligheter.

Tonåringarna upplever oförståelse från vården och önskar bättre stöd från vårdpersonal. De upplever rädsla och oro över att berätta om sjukdomen för vännerna. Behovet av stöd från både vänner och familj är betydelsefullt.

Konklusion: Tonåringar med diabetes typ 2 kämpar med att upprätthålla en god livsstil som krävs för att hålla sjukdomen under kontroll. Rädslan för att vara annorlunda speglar svårigheterna tonåringarna upplever. Tonåringarna behöver stöd och uppmuntran för att upprätthålla hälsosamma vanor samt ett gott välbefinnande.

(3)

ABSTRACT

Title: Diabetes type 2 – Adolescents’ experiences of living with the disease

Author: Folke, Linnea; Geszti, Josefina

Department: School of Health Sciences, University of Skövde

Course: Degree of Bachelor of Science in Nursing, Thesis in Nursing Care, 15 ECTS

Supervisor: Hovlin, Lina

Examiner: Svanström, Rune

Pages: 22.

Keywords: Adolescents, Diabetes type 2, Experiences, Lifestyle, Support

___________________________________________________________________________

Background: Diabetes mellitus type 2 is a disease where the number of individuals with the condition is constantly increasing. Adolescents are affected by the disease as a result of being overweight with featuring elements of heredity and ethnicity. Reasons for diabetes type 2 are associated with risk factors regarding unhealthy living habits.

Aim: The purpose is to describe adolescents’ experiences of living with diabetes type 2.

Method: The method is a qualitative literature review including 7 scientific articles.

Results: Adolescents with diabetes type 2 find it difficult to adapt to new habits after the onset of illness. Lifestyle changes are implemented in the form of changed diet- and exercise habits, which are affected by various obstacles or opportunities. The adolescents experience a lack of understanding from health care professionals and wish for more support. Adolescents experience fear and concern about telling their friends about the illness. The need for support from both friends and family is significant.

Conclusion: Adolescents with diabetes type 2 struggle to maintain a healthy lifestyle that is required to keep the illness under control. The fear of being different reflects the difficulties the adolescents’ experience. Adolescents need support and encouragement to maintain healthy habits as well as their well-being.

(4)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING ... 1

BAKGRUND ... 1

Diabetes mellitus typ 2 ... 1

Riskfaktorer ... 2

Behandling ... 2

Komplikationer ... 2

Hälsa – lidande och välbefinnande ... 2

Personcentrerad vård ... 3

Sjuksköterskans roll ... 4

PROBLEMFORMULERING ... 5

SYFTE ... 5

METOD ... 6

Urval ... 6

Datainsamling ... 6

Analys ... 7

Etiska överväganden ... 7

RESULTAT ... 8

Förändrad livsstil ... 8

Anpassning till sjukdomen ... 8

Hinder och möjligheter till förändring ... 9

Behov av stöd ... 10

Oförståelse från vården ... 10

Rädsla för utanförskap ... 10

Behov av föräldrars stöd ... 11

Resultatsammanfattning ... 11

DISKUSSION ... 13

Metoddiskussion ... 13

Resultatdiskussion ... 14

Konklusion ... 16

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet ... 17

REFERENSER ... 18

BILAGOR

1. Granskningsmall.

2. Sökhistorik.

3. Artikelmatris.

(5)

1

INLEDNING

Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ständigt ökar och är den vanligaste formen av diabetes (Landin-Olsson, 2016). I Sverige lever cirka 400 000 personer med diabetes typ 2 (Diabetesförbundet, 2017). Tidigare förekom sjukdomen främst bland äldre personer och har kallats för ålderssjuka. Numera förekommer diabetes typ 2 allt oftare i yngre åldrar vilket inkluderar tonåringar. Eftersom utbredningen av sjukdomen är stor även bland yngre personer är det betydelsefullt att uppmärksamma och samtala om patienters upplevelser, för att öka kunskap bland patienterna om livsstilens påverkan samt öka sjuksköterskornas förståelse av hur det är att leva med sjukdomen.

BAKGRUND

Diabetes mellitus typ 2

Diabetes mellitus typ 2 är en hormonell och progressiv sjukdom där frisättningen av insulin är för låg i förhållande till kroppens behov. I normala fall är kroppens insulinberoende vävnader känsliga för insulin och tar upp den mängd som behövs.

Insulinet ser till att hålla en jämn nivå av glukos i blodet. Vävnader som är insulinberoende är fettvävnad, muskelvävnad samt levern. Vid kraftig övervikt, som är en vanlig orsak till att utveckla diabetes typ 2, minskar vävnadernas insulinkänslighet vilket slutligen leder till insulinresistens. Symtom som kan märkas av vid diabetes typ 2 är bland annat ökad törst, ökade urinmängder, synrubbningar och viktnedgång. Blodsockret ska ha varit högt under ett flertal tillfällen för att konstatera diagnosen. Eftersom symtomen vanligtvis utvecklas under en längre tidsperiod kan sjukdomen vara svår att upptäcka i ett tidigt stadie (Ericson

& Ericson, 2012). Barn och tonåringar med övervikt och fetma har blivit ett växande problem de senaste 20 åren (Magnusson, Blennow, Hagelin & Sundelin, 2016). Vid diabetes typ 2 bland yngre individer har levnadsvanorna en stor betydelse för hur sjukdomen utvecklas, med en stark koppling till BMI och övervikt. Den ökade övervikten bland barn och tonåringar är förenat med näringsfattig kost och låg aktivitetsnivå (Jensen, 2013).

Forskning visar att ålder och graden av utbildning sammankopplat till levnadsvanor kan ha betydelse för både livskvalitet och risken för att utveckla diabetes typ 2. Hos tonåringar som är medvetna om hur levnadsvanor påverkar kroppen föreligger mindre risk att utveckla diabetes typ 2 och livskvaliteten är högre (Huang et al., 2016). Dessvärre har diabetes typ 2 ökat bland tonåringar, där ökade BMI-värden ses som den största anledningen till diagnosen. I de flesta fall har även hereditet och etnicitet en betydelse för att utveckla diabetes typ 2 som ung (Candler et al., 2018). Ett samband ses mellan ohälsosamma levnadsvanor, sämre ekonomi och lägre utbildningsnivå (Pellmer, Wramner

& Wramner, 2012). Tonåringar med familjer som har dålig ekonomi eller låg

(6)

2

utbildningsnivå drabbas i större utsträckning av övervikt vilken kan leda till diabetes typ 2 (Jensen, 2013).

Riskfaktorer

Utveckling av diabetes typ 2 är starkt kopplad till en individs levnadsvanor.

Insulinresistens och nedsatt frisättning av insulin beror bland annat på riskfaktorer som övervikt, låg fysisk aktivitet, kostvanor, rökning och hereditet (Skafjeld & Graue, 2013).

Framförallt har övervikt en betydelse för tonåringar med diabetes typ 2. Diabetes typ 2 är en sjukdom där prevalensen ökar i takt med ett mer stillasittande liv. Tonåringar väljer oftare TV och datorer framför fysisk aktivitet (Jensen, 2013). Övervikt tillsammans med insulinresistens, högt blodtryck och höga blodfetter bildar det metabola syndromet.

Metabola syndromet är en av de vanligaste orsakerna till att en person utvecklar diabetes typ 2 (Agardh & Berne, 2009). Vid misstanke om utveckling av diabetes typ 2 undersöks också om patienten har hereditet för diabetes (Löndahl, 2016).

Behandling

Behandling av diabetes typ 2 bör sättas in snabbt efter sjukdomens debut. Främst handlar behandlingen om livsstilsförändringar för att uppnå en stabil blodglukosnivå. Fokus läggs på viktnedgång, fysisk aktivitet och kosthållning hos patienten. Förändringen bör ske tillsammans med en sjuksköterska eller annan vårdpersonal som kan ge stöd och vägledning i hur patienten ska gå till väga. Generellt sett är det svårt att ensam genomföra livsstilsförändringar och de flesta patienter kommer att behöva ett fortsatt stöd genom sjukdomens progression (Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene &

Himmel, 2014).

Komplikationer

Komplikationer som kan förekomma vid obehandlad diabetes typ 2 eller i det senare skedet av sjukdomen är urin- och svampinfektioner, nedsatt syn samt fot- och bensår till följd av dålig perifer cirkulation. Diabetes typ 2 ökar kraftigt riskerna till att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (Löndahl, 2016). Förutom fysiska komplikationer kan sjukdomen leda till mildare och svårare depressioner, sömnsvårigheter och problem med att hantera livssituationen (Pols, 2018).

Hälsa – lidande och välbefinnande

Begreppet hälsa har flera innebörder. I huvudsak handlar det om att vara frisk och välmående men begreppet har åtskilliga dimensioner. Att vara frisk kan innebära att vara i fysiskt god form, då kroppen fungerar som den bör biologiskt, eller att känna en känsla av välbefinnande i sin livssituation. En fysiskt frisk individ kan uppleva livet som meningslöst och upplever inte ett välbefinnande. En individ som har en svår sjukdom kan känna sig frisk och uppleva en god hälsa. Hälsan är inte konstant och förändras hela tiden hos olika individer (Eriksson, 1994). Vanligtvis reflekterar inte individen som upplever hälsa över sin egen hälsa, utan ”hälsan tiger still”. När en individ blir patient kan hälsosituationen förändras, där vårdupplevelsen har stor betydelse för hur välbefinnandet påverkas (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjukvård i allmänhet bedrivs med fokus på symtom och sjukdom. Vid endast fokus på sjukdom och symtom kan det förekomma att frågor som

(7)

3

behandlar hälsa och välbefinnande förbises. Vården ska vara hälsocentrerad med ett hälsoorienterat perspektiv, där det handlar om att behandla tillstånd av både psykologisk, social och biologisk karaktär (Dahlberg, 2014). Lidandet är en annan del av en människas liv och den behöver inte vara kopplad till en sjukdom i sig och dess symtom. Den individuella livssituationen har stor betydelse för hur personen uppfattar sin hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Diabetes typ 2 är i många fall kopplat till skuld och skam.

Sjukdomen kallas ibland för en ”lyxsjukdom” som uppkommer till följd av lathet, där det är vanligt att skuldbelägga sig själv vid diagnosdebuten. Självbilden kan förändras till det sämre och oro finns över andra människors åsikter om sjukdomen. Ett outtalat stigma kring diabetes typ 2 kan leda till känslor av misslyckande och det finns människor som undangömmer sitt tillstånd för sin omvärld. Det är en sjukdom som påverkar stora delar av vardagen och på ett eller annat sätt är den alltid närvarande. Negativa känslor och upplevelser av sjukdomen kan leda till ett sjukdomslidande och livslidande för patienten (Kato et al., 2016). Sjukdomslidandet definieras som det fysiska lidandet vilket kommer till följd av sjukdom. Sjukdomens symtom kan bidra till lidande och begränsningar i det vardagliga livet. På samma vis kan ett livslidande uppstå när sjukdomen begränsar individen till att inte längre kunna genomföra det som känns betydelsefullt. Skillnaden är att livslidandet inte berör sjukdomens symtom, utan handlar om individens syn på sin existens i relation till sjukdomens påverkan. Individens sammanhang förändras och livet blir annorlunda när exempelvis arbete och relationer blir drabbade på grund av sjukdomen.

Lidande till följd av sjukdom kan leda till avsaknad av välbefinnande (Wiklund, 2003).

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård syftar till att se patienten som individ genom att undvika förminskning av patienten till enbart sin sjukdom. Vid personcentrerad vård bör hänsyn tas till personens vilja, känslor och behov. Det är betydelsefullt för patienten att bli sedd bakom sin sjukdom för att kunna bli involverad och engagerad i sin vård. Vid vård av patienter med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2, ska respekt och omtanke visas mot den enskilde patientens värderingar, livsstil och upplevelse av hälsa.

Sjuksköterskan bör förespråka vikten av goda levnadsvanor samt bidra till att främja patientens delaktighet i sin hälsoprocess, genom att ge motivation och stöd till eventuell förändring. Patientens delaktighet är en vital del i personcentrerad vård (Ekman et al., 2011). Att leva med en långvarig sjukdom som diabetes typ 2 kräver engagemang till att upprätthålla en god hälsa trots sjukdom, i form av att patienten är delaktig och bedriver en god egenvård. En förutsättning för patientens möjlighet att bedriva egenvård är beslutsamhet. Patienten behöver ständigt göra olika val och vara delaktig i sina egna beslut för att främja sin hälsa (Kneck, 2018). Beskedet om diagnosen kan dessvärre leda till att personen i fråga hamnar utanför sitt normala sammanhang och känner sig ur balans. I det läget är det viktigt för patienten att få kontroll över sin sjukdomssituation, genom att sjuksköterskan uppmuntrar patientens självbestämmande och rätten till att berätta sin historia (Dahlberg & Segesten, 2010). Individens beskrivning av sin sjukdom ligger till grund för hur vården ska anpassas. När en patient blir inbjuden till att berätta sin sjukdomshistoria upplevs sjuksköterskan bry sig om patientens känslor och erfarenheter, vilket skapar trygghet (Ekman et al., 2011). När patienten är trygg i situationen kan förändring ske. Patientens delaktighet i sin hälsoprocess främjas bland annat genom

(8)

4

sjuksköterskans sätt att ge information och kunskap om patientens sjukdomstillstånd.

Informationen ska ges på ett adekvat sätt som ökar patientens kunskap och insikt om sin egen hälsa samt sjukdom (Davis-Boyskins, 2014).

Sjuksköterskans roll

En förutsättning till hälsofrämjande vård är en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Grunden till att bedriva god kommunikation är något sjuksköterskan får lära sig genomgående i sin utbildning. Samtalet bör bygga på ömsesidig respekt, empati och samverkan mellan sjuksköterska, patient och eventuellt närstående. Beslut gällande patientens vård görs i samråd med sjuksköterskan för att säkerställa en god omvårdnad.

Vården som sjuksköterskor bedriver är baserad på att se utifrån patientens värderingar och behov på individnivå där patienten är den som har kontroll (Davis-Boyskins, 2014).

Vid vårdande av patienter är upplevelsen av god hälsa det huvudsakliga målet, samt att vårda och ge stöd till individer i sin hälsoutveckling. Sjuksköterskan bör inneha den kunskap som behövs för att utföra vårdande som främjar hälsa där personen upplever välbefinnande, gott mående och har förmåga till att klara utförande av livsprojekt.

Upplevelsen av välbefinnande kan förstärkas med hjälp av att bejaka och använda ett kreativt förhållningssätt till den situation individen befinner sig i (Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan förefalla svårt att förändra livsstilen som ofta är en nödvändig åtgärd vid diabetes typ 2. Förändring av kost- och motionsvanor kan kännas svårt motivationsmässigt (Sebire et al., 2018). Särskilt tonåringar kan uppleva svårigheter med att anta förändringar på grund av deras potentiellt bristfälliga konsekvenstänk och avsaknaden av ett färdigutvecklat sinne för problemlösning. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har det i åtanke för att kunna tillmötesgå tonåringars behov av vård (Klang et al., 2014). Stöd från en sjuksköterska är ofta motiverande för att kunna upprätthålla livsstilsförändringar och för att i den grad det är möjligt undvika medicinering (Sebire et al., 2018).

(9)

5

PROBLEMFORMULERING

Antalet tonåringar med diabetes typ 2 har ökat väsentligt under de senaste åren. Det är en sjukdom vars symtom och komplikationer minskar den drabbade individens livskvalitet.

Sjukdomen kan leda till en rad begränsningar i vardagen som påverkar patientens välmående på ett negativt sätt. Fokus tenderar att läggas på patientens levnadsvanor och hur de bör förändras till det bättre. Det är viktigt för sjuksköterskan att se personen bakom sjukdomen och skapa goda relationer för att öka tilliten. Tillit och trygghet är viktiga komponenter som krävs för att patienten ska våga berätta sin upplevelse av sjukdomen.

Tonåringars upplevelser av diabetes typ 2 bör belysas för att öka kunskapen kring problem och känslor som kan uppstå relaterat till sjukdomen.

SYFTE

Syftet var att beskriva tonåringars upplevelser av att leva med diabetes typ 2.

(10)

6

METOD

Studien utformades som en kvalitativ litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017b) är målet med en litteraturöversikt att kartlägga aktuell kunskap inom ett valt problemområde (a.a.).

Författarna valde kvalitativa vetenskapliga artiklar i syftet att beskriva upplevelser och erfarenheter. De valda artiklarna har sedan granskats och analyserats för att kunna presentera ett relevant resultat utifrån litteraturöversikten. Friberg (2017a) menar att kvalitativa studier ökar förståelsen om hälsa, lidande och patienters upplevelser. Eftersom människors upplevelser inte kan mätas i siffror anses kvalitativa artiklar vara ett bra val för att få tillgång till relevant information och forskning.

Urval

Vid sökning av vetenskapliga artiklar ska det enligt Friberg (2017c) finnas inklusions- och exklusionskriterier för att avgöra artikelns kvalitet i förhållande till uppsatsens syfte och problemformulering. Granskningsmallen som användes till att kvalitetsgranska artiklarna visas i bilaga 1. Inklusionskriterier som valdes för att passa uppsatsens syfte var artiklar som beskrev tonåringar i åldrarna 13-18 års upplevelser av diabetes typ 2. Samtliga artiklar uppfyllde krav om vetenskaplig granskning (peer reviewed) vilket enligt Östlundh (2017) innebär en oberoende granskning utförd av experter inom ett särskilt område. För att få fram aktuell forskning valdes artiklar som var publicerade mellan 2009-2019. En artikel som var äldre än 10 år inkluderades eftersom innehållet var väsentligt i relation till uppsatsens syfte. I valet av perspektiv inkluderades patientperspektivet eftersom det var patienternas upplevelser som skulle undersökas. Exklusionskriterier var artiklar som beskrev tonåringars upplevelser av diabetes typ 1, vuxna personer över 18 år med diabetes typ 2 samt barn under 13 år med diabetes typ 2.

Datainsamling

Sökning av artiklarna gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PubMed för att hitta vetenskapliga artiklar som är kopplade till syftet. CINAHL, Medline och PubMed innehåller data om hälso- och sjukvård och har därmed kopplingar till uppsatsens ämne.

Trunkering användes för att få tillgång till bredare urval av artiklar där sökords böjningsformer inkluderas. Boolesk operator användes i form av ordet AND för ett vidgat sökresultat (Östlundh, 2017). Litteratursökningen genomfördes under augusti och september månad 2019. Sökord för att hitta relevanta artiklar till uppsatsens syfte var;

diabetes type 2, adolescent*, experience*, treatment, support, youth, interviews, lifestyle, management och perspective*. I bilaga 2 visas sökhistorik från valda artiklar. I bilaga 3 återfinns sammanfattad litteratur enligt en tabell ur Friberg (2017c).

(11)

7

Analys

Artiklarna analyserades med utgångspunkt ur en analysmetod från Friberg (2017b). De analyserades genom att de lästes flertalet gånger för att förstå innehållet och dess helhet.

Artiklarnas betydande delar samlades i ett dokument för att få en övergripande bild av innehållet. I en tabell ur Friberg (2017c) sammanställdes artiklarnas syfte, metod och resultat för att skapa en bra struktur i den fortlöpande analysprocessen (a.a.). Artiklarnas innehåll jämfördes med varandra för att identifiera likheter respektive skillnader.

Tyngdpunkten har legat på artiklarnas resultat. Eftersom kvalitativa artiklar presenteras i ord och inte siffror, ska resultatet enligt Friberg (2017b) visas i form av kategorier och underkategorier. Kategorierna framkom genom att markera lämpligt innehåll i artiklarna med olika färger. Färgerna representerade artiklarnas likheter och olikheter, varpå de delades upp och samlades under lämpliga rubriker baserade på deras färg och innehåll.

Utifrån rubrikerna skapades kategorier och underkategorier, som presenteras i resultatet som en ny helhet.

Etiska överväganden

I lästa artiklar har det studerats hur etiska överväganden har skett. Medicinska forskningsrådet (2000) menar att forskning i medicinska syften på människor får genomföras om studien utförs med respekt mot människors värden och mänskliga rättigheter. Hänsyn ska tillämpas till deltagarna angående skyddande av identitet, med tydlig information om att personliga uppgifter är konfidentiella (a.a.). Samtycke till att delta i studien ska ha förekommit samt ett godkännande från en forskningsetisk kommitté.

De uppgifter som har framkommit under forskningen har enbart använts i förhållande till studiens syfte. Enligt Medicinska forskningsrådet (2000) kan forskning som involverar omyndiga individer bidra till ett ej adekvat samtycke, eftersom barn och tonåringar vanligen saknar full förståelse för innebörden av deras val av medverkan i en studie.

Därför är det viktigt att ge tydlig information om forskningen som ska genomföras så att barnet inser och förstår sitt samtycke.

Innan och under arbetet diskuterade författarna förförståelsen inom ämnet. Båda författare har tidigare mött människor med diabetes typ 2 och det fanns därmed en förförståelse om vilka människor som har diabetes typ 2. Förförståelsen handlade både om människor med hälsosamma levnadsvanor som blivit drabbade, samt de människor med osunda levnadsvanor som blivit drabbade. Författarna hade för avsikt att skapa ett objektivt resultat där förförståelsens påverkan ska vara ytterst liten.

(12)

8

RESULTAT

Resultatet grundades på 7 vetenskapliga artiklar vilka beskrev tonåringars upplevelser av diabetes typ 2. Ur analysen av artiklarna framkom två huvudkategorier; förändrad livsstil och behov av stöd. Utifrån huvudkategorierna framkom fem underkategorier; anpassning till sjukdomen, hinder och möjligheter till förändring, oförståelse från vården, rädsla för utanförskap samt behov av föräldrars stöd.

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier.

Huvudkategori Underkategori

Förändrad livsstil

· Anpassning till sjukdomen

· Hinder och möjligheter till förändring

Behov av stöd

· Oförståelse från vården

· Rädsla för utanförskap

· Behov av föräldrars stöd

Förändrad livsstil

Anpassning till sjukdomen

Tonåringar som har blivit diagnostiserade med diabetes typ 2 känner sig annorlunda jämfört med andra individer i deras ålder (Huynh et al., 2015; Turner et al., 2015). Känslor av skam, isolering, förnekelse och hopplöshet är något som många upplever i samband med att drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes typ 2 (Huynh et al., 2015; Protudjer, Dumontet & McGavock, 2014). De flesta av dem är medvetna om varför de har drabbats och känner sig ofta skyldiga. Vanligtvis handlar det om dåliga matvanor och fysisk inaktivitet. Tonåringarna berättar att det finns svårigheter med att hantera sjukdomen. De ska själva ta ansvar för att förändra sin livsstil genom att förbättra sina kost- och motionsvanor och bedriva egenvård (Huynh et al., 2015; Salomon et al., 2012). Förändring är något som alla tonåringar med diabetes typ 2 behöver genomgå. Det handlar om att anpassa sig till nya vanor som att exempelvis ha kontroll över sin blodsockernivå, genom att ständigt planera sin dag efter rutinmässigt intag av kost och motion. En del tonåringar upplever förändringen av vardagen som positiv och att det har varit enkelt att anpassa sig till sjukdomens nya krav. De använder sig av olika metoder för att hantera sjukdomen som

(13)

9

att utöva fysiska aktiviteter med andra tonåringar, eftersom det är lättare att tillsammans motivera varandra (Huynh et al 2015; Salomon et al., 2012; Turner et al., 2015). Vid besvär av förändringar i blodsockernivån använder de sig av strategier. Strategierna kan exempelvis vara att umgås med vänner som uppmärksammar symtom vid högt eller lågt blodsocker och påminner om att testa blodsockervärdet (Brouwer et al., 2012; Salomon et al., 2012). Vid låga blodsockernivåer kan humöret svikta och en annan strategi är att dra sig undan från vännerna för att undvika konflikter. Vännerna kan även hjälpa dem i sådana situationer genom att umgås och vara uppmuntrande (Huynh et al., 2015; Mulvaney et al., 2008)

Hinder och möjligheter till förändring

De förändringar som tonåringarna genomgår efter diagnosdebuten handlar främst om att äta hälsosammare och motionera i en större omfattning. I flera fall ses det som enkelt att skapa nya vanor men svårare att upprätthålla dem och se långvariga resultat. Få av tonåringarna har gått ner i vikt sedan debuten och många fortsätter att äta ohälsosamt om än i mindre utsträckning. En faktor som påverkar upprätthållandet av en förändring är om familjens matvanor är ohälsosamma. I hemmet upplever tonåringarna att det är enklare att äta hälsosamt om flera i familjen också gör det, i synnerhet då många tonåringar fortfarande bor hemma (Mulvaney et al., 2008; Turner et al., 2015). Tonåringarna beskriver att det är enklare att hantera sjukdomen desto äldre de blir, eftersom de lättare kan ta egna beslut som inte påverkas av familjen (Turner et al., 2015).

Tonåringar som har familjemedlemmar eller vänner med diabetes typ 2 kan dra nytta av deras erfarenheter av sjukdomen (Brouwer et al., 2012; Dumontet & McGavock, 2014;

Mulvaney et al., 2008; Protudjer et al., 2014). Faktorer som motiverar tonåringarna till att ta hand om sig själva och sjukdomen är bland annat vetskapen om komplikationer av diabetes typ 2 som deras närstående har upplevt. Komplikationerna har uppstått när de inte har haft kontroll över sin behandling. Tonåringarna beskriver därmed en oro över att ögon och fötter ska bli negativt påverkade som en följd av diabetes typ 2. Rädsla över negativa följder är anledningar till att sköta sin diabetesvård (Huynh et al., 2015; Mulvaney et al., 2008; Turner et al., 2015). Även omedelbara konsekvenser som symtom på högt eller lågt blodsocker motiverar till att kontrollera blodsockervärdet kontinuerligt (Mulvaney et al., 2008; Salomon et al., 2012; Turner et al., 2015). Följsamheten av behandling har även ett samband med hur tonåringarnas rutiner ser ut. Avsaknad av eller dåliga rutiner i vardagen har en tydlig inverkan på deras förmåga att bedriva egenvård (Salomon et al., 2012; Turner et al., 2015). Likaså trötthet och stress påverkar upprätthållandet av egenvård vilket ofta leder till sämre val i vardagen som i sin tur påverkar måendet (Mulvaney et al., 2008).

Sämre val kan också ha att göra med ekonomiska hinder inom familjen. Hälsosam mat är ofta dyrare och det är enkelt att välja det billigare alternativet istället för det nyttigare.

Även kulturella aspekter har en inverkan på hur ungdomar upprätthåller egenvården, beroende på kunskap och olika synsätt på sjukdomar och hur de bör behandlas (Protudjer et al., 2014).

Miljön har en betydelse för tonåringarnas vidmakthållande av livsstilsförändringar. I skolan kan lärare underlätta för elever med diabetes typ 2 genom att ha koll på matintaget

(14)

10

och påminna om kontroll av blodsockervärdet (Brouwer et al., 2012; Mulvaney et al., 2008). Dessvärre har en del lärare inte förståelse för sjukdomen och hindrar ibland elever från att gå ifrån klassrummet och testa sitt blodsockervärde, eller ta ett mellanmål för att upprätthålla en jämn nivå av blodsockret. En del tonåringar vill inte berätta för sina lärare att de har diabetes för att undvika jobbiga situationer i klassrummet. Jämförelsevis med andra miljöer anses hemmet vara en miljö som underlättar hanteringen av diabetes eftersom det är lättare att prata om det där. Det som hindrar är när tonåringarna ibland blir retade av sina syskon för att de inte får äta sötsaker i samma utsträckning, eller när någon i familjen inte förstår eller lyssnar på personen i fråga (Mulvaney et al., 2008).

Behov av stöd

Oförståelse från vården

Flera tonåringar med diabetes typ 2 upplever att deras vårdgivare inte har förståelse för deras sjukdomssituation (Huynh, 2017; Mulvaney et al., 2008). Det innebär att vårdgivare främst fokuserar på tonåringarnas fysiska hälsa samt blodsockernivå. Diabetes typ 2 påverkar kroppen både fysiskt och emotionellt. Vid möten och samtal med sina vårdgivare framkommer det att tonåringarna skulle uppskatta om deras psykiska mående får större fokus. När den mentala hälsan är god anses det vara till hjälp för att kunna vara fysiskt aktiv, som vårdgivare önskar att de ska vara (Huynh, 2017). Flertalet tonåringar känner sig emellertid inte särskilt bekymrade över sin diagnos och tror inte att de kommer bli drabbade av framtida komplikationer. Dåliga vanor fortsätter att dominera vardagen på grund av att de lever i nuet (Mulvaney et al., 2008). Somliga är slarvaktiga med sina läkemedel och saknar förståelse för deras innebörd (Turner et al., 2015). Samtal med vårdgivare undviks för att dölja när de inte har fullföljt behandlingar som de bör.

Tonåringar har därtill låtsats att kontrollera sitt blodsocker och förfalskat blodvärden för att få bättre värden. Sjukdomen tas inte alltid på allvar vilket oroar deras vårdgivare (Mulvaney et al., 2008).

Rädsla för utanförskap

Tonåringarna upplever rädsla inför att berätta för andra att de har diabetes typ 2. Rädslan är förknippad med att individerna inte vill känna sig annorlunda i jämförelse med deras vänner (Brouwer et al., 2012; Turner et al., 2015). Vad vännerna ska tycka vid avslöjandet av diagnosen upplevs obehagligt och är en anledning till undvikande av att berätta för andra. Det handlar främst om en rädsla för att bli retade och dömda (Mulvaney et al., 2008;

Protudjer et al., 2014; Turner et al., 2015). Eftersom flera tonåringar upplever sig annorlunda efter att de fått diabetes typ 2 kan de bli mer känslomässigt sårbara. Känslor av hopplöshet, depression och ilska uppstår vilket kan leda till lögner och döljande av sjukdomen. Utförande av egenvård framför bekanta eller vänner uppfattas som jobbigt.

Egenvård innefattar att äta hälsosam mat, vilket ofta betyder att tonåringar med diabetes typ 2 inte får äta den mat som personer utan diabetes typ 2 äter. Det leder ibland till att hälsosam mat ignoreras och tonåringarna väljer i stället mat som deras vänner äter, som kan resultera i nedsatt välmående och förändringar i blodsockernivån (Mulvaney et al., 2008; Salamon et al., 2012). När tonåringarna väl berättar om sjukdomen ger det positiva

(15)

11

följder som att få hjälp av vänner och medlemmar i familjen med sin behandling. De kan vara till hjälp vid mätning av blodsocker, fysisk aktivitet och val av matintag. En annan positiv anledning till att berätta för sina vänner är för att öka deras förståelse vid situationer där tonåringar med diabetes typ 2 behöver avstå från vissa aktiviteter på grund av sitt tillstånd. Avslöjandet av diabetes typ 2 är en möjlighet för tonåringarna att skapa utrymme till avslappnande zoner där de kan vara med andra som vet om sjukdomen vilket skapar en känsla av trygghet (Brouwer et al., 2012; Turner et al., 2015).

Behov av föräldrars stöd

Föräldrar har en viktig roll i tonåringarnas hantering av diabetes typ 2. Flertalet tonåringar bor hemma hos föräldrarna och deras stöd vid behandling och egenvård hjälper tonåringarna att upprätthålla en hälsosam livsstil. Tonåringarna upplever att stöd från föräldrar och familj krävs för att framgångsrikt kunna ha en god självhantering av sjukdomen (Brouwer et al., 2012; Mulvaney et al., 2008; Protudjer et al., 2014). Olika strategier används för att underlätta tonåringarnas följsamhet av sin egenvård. Beröm och belöningar vid ett uppnått mål ses som ett bra sätt att bli motiverad till att fortsätta ta hand om sin diabetes. Kontrollerande beteenden från föräldrar som ständigt övervakar tonåringarnas matintag och blodsockervärden skapar konflikter. Tonåringarna upplever irritation över föräldrar som bevakar dem vilket gör dem omotiverade till att lyssna på deras råd. Tonåringarna beskriver att konflikter undviks lättare när föräldrar diskret observerar deras egenvårdsbeteenden, samt hjälper dem genom att exempelvis påminna om att kontrollera blodsockret, istället för att på ett negativt sätt konfrontera dem. Något som också är viktigt för tonåringarnas välmående är att föräldrarna inte behandlar dem annorlunda (Mulvaney et al., 2008).

Tonåringar med diabetes typ 2 växer ofta upp i familjer som har ohälsosamma vanor, vilket bland annat innefattar dålig kost och fysisk inaktivitet (Protudjer et al., 2014;

Salomon et al., 2012). Föräldrar som själva har diabetes och bedriver egenvård har ett inflytande över hur tonåringarna ser på sjukdomen. Tonåringar som ser sina föräldrar missköta sin diabetes kan ta efter deras beteenden. I andra fall ses konsekvenserna av föräldrarnas leverne som en varning. Med hjälp av en mammas eller pappas erfarenheter av att leva med sjukdomen kan tonåringen ofta lättare hantera sin egen sjukdom (Mulvaney et al., 2008; Protudjer et al., 2014).

Resultatsammanfattning

Tonåringar med diabetes typ 2 upplever att det kan vara svårt att genomföra förändringar i sitt liv. De behöver ta eget ansvar till att anpassa sig till nya vanor. Anpassning till sjukdomen underlättas i trygga miljöer som i hemmet där samtal om sjukdomen får utrymme. I skolan har lärare betydelse för tonåringars hantering av diabetes typ 2.

Genomförande av livsstilsförändringar ses som enkelt men upprätthållandet av dem är svårare. Kost och motion är viktiga delar i förändringen där bland annat familjens matvanor påverkar hur tonåringar ser på behovet av att äta hälsosam kost. Vetskapen om närståendes komplikationer av diabetes typ 2 gör tonåringarna mer motiverade till att sköta

(16)

12

sin diabetesvård. Följsamheten påverkas även av ekonomiska hinder och kulturella aspekter. Tonåringar upplever att vårdgivare inte har förståelse för deras sjukdom och det påverkar dem negativt. En del uttrycker sig genom att fortsätta med tidigare dåliga vanor och fullföljer inte behandlingar. Sjukdomen tas inte på allvar vilket oroar deras vårdgivare.

Tonåringar känner sig ofta annorlunda på grund av sjukdomen och vill inte alltid berätta för sina vänner, i rädsla för att bli dömda och retade. När tonåringarna berättat om sjukdomen upplevs vännerna vara till hjälp och de kan lättare slappna av i vännernas sällskap. Likaså har föräldrar en betydande roll i tonåringars hantering av sjukdomen.

Föräldrar som stödjer sina barn till en god livsstil är av stor vikt.

(17)

13

DISKUSSION Metoddiskussion

Litteraturöversikten grundades på vetenskapliga artiklar med kvalitativa tillvägagångssätt i metod och struktur. Litteraturöversikten är baserad på forskning med något annorlunda syften än den aktuella studien vilket innebär att artiklarna är andrahandskällor. Det kan ses som en svaghet att inte genomföra en egen empirisk studie, som i det här fallet hade gynnats av exempelvis egna intervjuer med patienterna. Brist på tid, resurser och erfarenhet hos författarna bidrog till att en intervjustudie inte genomfördes. Med uppsatsens syfte i åtanke valdes kvalitativa artiklar då dem enligt Friberg (2017a) beskriver upplevelser och erfarenheter på ett sätt som ger större insikt i det valda problemområdet (a.a.). I sökandet av artiklar exkluderades kvantitativa artiklar eftersom de saknade det innehåll uppsatsens syfte efterfrågar. Information och kunskap kan dessvärre ha försummats på grund av exkluderingen av kvantitativa artiklar. Till en början hittades fjorton artiklar varav sju sedan kom att exkluderas eftersom de inte besvarade uppsatsens syfte. Flertalet artiklar valdes bort på grund av att deras åldersspann inte överensstämde med uppsatsens syfte, att artikelns metod inte var kvalitativ eller att syftet inte var relevant.

Deltagarnas ålder i artiklarna var en stor anledning till att få artiklar hittades eftersom forskningsmaterial inom ämnet är litet. Resterande sju artiklar ansågs ha ett innehåll av god kvalitet samt besvarade syftet. Trots få artiklar valde författarna att gå vidare med studien på grund av intresset för ämnet, samt för att belysa att forskning inom ämnet är användbart för sjuksköterskan i sin profession. Tonåringar med diabetes typ 2 är en relativt outforskad patientgrupp. Författarna ansåg att den aktuella uppsatsens resultat kan öka sjuksköterskors förståelse för tonåringar med diabetes. En svaghet kan följaktningsvis vara att inte fler artiklar ingick i litteraturöversikten för att få ett mer vidgat resultat. Likväl ansåg författarna att de inkluderade artiklarna uppnådde den omfattning som krävdes för ett objektivt resultat.

Urvalet inkluderade tonåringar i åldrarna 13-18 år för att undersöka deras upplevelser i relation till syftet. Studierna var baserade på tonåringars upplevelser av diabetes typ 2 bosatta i England, Kanada och USA. Ländernas egenskaper skiljer sig åt vad gäller ekonomi och kultur, där resultatet visar på att tonåringars upplevelser ser tämligen likvärdiga ut oavsett härkomst. Intressant inom området hade varit att vidare undersöka fler länder i Europa för att få en samlad bild över tonåringar med likvärdig vård som i Sverige.

Artikelsökningarna ägde rum i augusti och september 2019 med ett begränsat urval mellan årtalen 2009-2019. Aktuell forskning prioriterades men en artikel med äldre ursprung från 2008 inkluderades eftersom innehållet liknade nyare fynd i arbetet. Artikeln hittades vid ett tillfälle när ett bortfall av årtal förekom vid sökning i databasen PubMed.

Sökning av artiklar genomfördes med noggrant utvalda sökord. Databaserna CINAHL, Medline och PubMed användes vid datainsamlingen vilka har ett stort innehåll av fakta inom omvårdnad och medicin (Östlundh, 2017). Användningen av fler databaser ger arbetet en högre trovärdighet eftersom fler artiklar med ett relevant innehåll återfinns på flera platser. Sökningar med olika kombinationer av sökord som leder till liknande resultat

(18)

14

på flera databaser ger en högre sensitivitet, vilket ökar trovärdigheten (Henricson, 2017).

För ytterligare sökresultat användes fritextsökning tillsammans med sökord vid vissa tillfällen, som enligt Henricson (2017) ökar specificeringen av sökningen (a.a.). Booleska operatorer användes i form av ordet AND som kombinerar flera sökord i avseendet att få ett relevant sökresultat och minska mängden träffar som inte hör till ämnet. Trunkering i form av ett asterisktecken (*) efter ett sökord bidrog till inkludering av det aktuella sökordets olika böjningsformer. Trunkering vidgar sökresultatet väsentligt vilket dessvärre kan leda till ett för stort urval där många artiklar blir oanvändbara (Rienecker & Stray Jørgensen, 2018). Val av sökord kan ha påverkats av författarnas förförståelse inom det valda området. Deras tidigare uppfattningar om upplevelser och känslor kring diabetes typ 2 kan ha haft en betydelse för resultatets tillförlitlighet utifrån de sökord artiklarna är baserade på. Mer fynd hade eventuellt upptäckts om sökorden haft en större variation.

Däremot användes MeSH-funktionen i syftet att tillvarata fler användbara ord och synonymer.

Analysen av artiklarna genomfördes först individuellt och sedan gemensamt av författarna, av den orsaken att ta fram ett nytt resultat bestående av artiklarnas betydande delar.

Resultatet fick därmed större trovärdighet när kvalitetsgranskningen noggrant genomfördes av båda författarna till studien. Granskningen av artiklarnas kvalitet syns steg för steg i bilaga 1. Ytterligare faktorer som enligt Henricsson (2017) stärker resultatets trovärdighet är konstruktiva kommentarer från författarnas handledare samt handledargrupp, med dess avsikt att åstadkomma ett relevant resultat som är kopplat till studiens syfte.

Resultatdiskussion

Framträdande iakttagelser utifrån resultatet visade att de flesta tonåringar med diabetes typ 2 kände sig annorlunda i jämförelse med personer som inte har diabetes. Känslor av att inte passa in och rädsla för vänners eventuella åsikter upplevdes påfrestande. När tonåringarna vågade berätta om sjukdomen för sina vänner kände de sig trygga i deras närvaro.

Vännernas betydelse för tonåringar med diabetes typ 2 var stor och de sågs som ett stöd i tonåringarnas vardag. Cullum, Howland och Instone (2016) skriver att behovet av stöd för just tonåringar är särskilt stort (a.a.). Tonåringar som drabbas av sjukdom kräver i större omfattning stöd från föräldrar och närstående vilket sätter dem i en beroendeställning.

Accepterandet av sjukdomen är ofta svårt i en ålder där många söker sin egen identitet där förnekelse, depression och utåtagerande beteende kan vara en del i processen. Föräldrar till tonåringar med framför allt kroniska sjukdomar är oroliga inför framtiden och har svårt att släppa kontrollen över sina barn (Bergström, 2012). Mulvaney et al. (2006) beskriver att föräldrar med barn i tonåren som har diabetes typ 2 ibland finner det svårt att hantera sjukdomen och dess påverkan på tonåringarnas liv. Föräldrar som själva lider av diabetes typ 2 känner sig pressade till att vara goda förebilder till sina barn angående egenvård och levnadsvanor. Positiva aspekter med föräldrar som själva lider av diabetes är att de kan relatera till sina barn och på det viset stödja dem.

Resultatet fastställer att tonåringarna upplevde svårigheter när vänner eller lärare i skolan kände till sjukdomen men saknade kunskap och förståelse. Därmed sågs hemmet som en

(19)

15

miljö där tonåringarna kände sig mest tillfreds med sjukdomen. Där var det enklast att prata om sin sjukdom och stödet från familjen var viktigt i processen mot en förändrad livsstil, vilket Temneanu, Trandafir, och Purcarea (2016) tydligt påpekar. Resultatet visade att tonåringarna påverkades negativt av familjemedlemmar som hade ohälsosamma matvanor, vilket försvårade tonåringarnas val att själva äta nyttig kost. En sjuksköterska kan i mötet med patienten ta upp brister genom en konfrontation. I syftet att stödja patienten kan sjuksköterskan nämna eventuella brister för att göra det möjligt för patienten att se något som inte setts tidigare (Eide & Eide, 2009). Genom att klargöra för tonåringen att det kan finnas svårigheter med att anpassa sig till omgivningens matvanor kan individen sedan ta ställning till ett bättre val.

Tonåringarna upplevde ett stort ansvar inför att ta hand om sin sjukdom vilket krävde både tid och planering. Det var däremot svårare att upprätthålla de nya vanorna och se goda samt hållbara resultat. Något som triggade tonåringarna till förändring var en anknytning till närstående med diabetes som upplevt komplikationer till följd av misskötsamhet.

Tonåringarnas kunskap om att inte ta sjukdomen på allvar och dess konsekvenser samt vad som sker vid en oförändrad livsstil var en anledning till att ha hand om sin sjukdom.

Tonåringar med diabetes typ 2 har enligt Tieh och Dreimane (2014) utmärkande tecken på högt BMI, insulinresistens och höga blodfetter (a.a.). Det är därför väsentligt att de drabbade tonåringarna tar sin sjukdom på allvar för att undvika framtida komplikationer och förbättra sin nuvarande hälsosituation. Enligt Wärnå-Furu (2017) är hälsan emellertid subjektiv och det är individens uppfattning om verkligheten som avgör upplevelsen av hälsa. Något som däremot är gemensamt för uppfattningen om hälsa är känslan av välbefinnande (a.a.). En av sjuksköterskans uppgifter är att främja välbefinnandet hos sina patienter och ge dem det stöd de behöver för att ta sig vidare i hälsoprocessen.

Välbefinnandet infinner sig då patienten själv vidtar åtgärder för att utveckla sin hälsosituation till det bättre och därmed kan maximera möjligheterna till det liv patienten önskar leva. Sjuksköterskans förmåga att motivera patienten till att genomföra positiva förändringar i livet bidrar till ett varaktigt välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).

I resultatet framkom det att tonåringar med diabetes typ 2 upplevde att vårdpersonalen saknade förståelse för deras sjukdomssituation. De saknade särskilt stöd för det psykiska måendet och upplevde att de fysiska aspekterna med sjukdomen fick ett större fokus.

Följaktningsvis uppträdde tonåringarna på ett rebelliskt vis genom att sluta lyssna till sina vårdgivare samt ignorera sin sjukdomssituation. Cullum et al., (2016) beskriver att tonåringar med diabetes typ 2 mår sämre psykiskt än tonåringar utan diabetes (a.a.).

Därmed kan det beskrivas som ett dolt lidande som tonåringarna upplevde i samband med sin diabetessjukdom eftersom det inte syns utåt. Lidandet är en naturlig del i en människas liv och tar sig i uttryck på olika sätt (Arman, 2017). Resultatet påvisade varierande rädslor och orosmoment vilka påverkade dem såväl fysiskt som psykiskt, där den psykiska påverkan fick ta mindre plats i möten med deras vårdgivare. Försummandet av deras upplevelser kan enligt Arman och Rehnsfeldt (2011) medföra ett vårdlidande när tonåringen inte blir hörd i sin sjukdomssituation. Under sådana förhållanden kan tonåringen uppleva ett minskat förtroende för vårdgivaren (a.a.). Vidare saknas information utifrån datainsamlingen om hur tonåringar upplevde att exempelvis lida av övervikt och dess påverkan på sjukdomen. Hur tonåringar upplever att leva med övervikt

(20)

16

eller fetma hade varit intressant att studera för ett vidgat resultat, med hänsyn till att tonåringar med diabetes typ 2 ofta lider av övervikt. Dessvärre saknar författarna kunskap om huruvida samtliga tonåringar utifrån datainsamlingen led av övervikt.

Lidandet lindrades i gemenskap med vänner som gav dem stöd i olika situationer i livet och bekräftade på så sätt deras sjukdom. Danielsson (2017) menar att det är viktigt att sjuksköterskan i sin professionella sjuksköterskeroll använder sig av sympati på ett sådant sätt som visar att sjuksköterskan genuint bryr sig om patienten (a.a.). Med hjälp av sympati och empati kan tonåringen känna ett stöd som blir till hjälp för förändring. Således är det enligt Eide och Eide (2009) viktigt som sjuksköterska att bemöta tonåringar på ett sätt som bekräftar deras känslor och upplevelser genom att se dem individuellt och se dem bakom sjukdomen. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) nämner att det är väsentligt att som sjuksköterska bedriva ett patientsäkert arbete som säkerställer och upprätthåller en god vård. Vidare ledord för sjuksköterskan är att hon ska arbeta för att främja hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Tonåringar med diabetes typ 2 bör därmed ha ett stöd i sina vårdgivare till att upprätthålla en god egenvård och likaså stöd i det psykiska måendet. Tonåringarnas upproriskhet kan dessvärre leda till en minskad delaktighet i deras egenvård vilket vårdgivaren bör uppmärksamma för att åter främja delaktigheten. Delaktigheten är en viktig del i tonåringarnas hälsoprocess för att kunna hantera sjukdomen. Hörberg (2017) menar att som vårdgivare är det av vikt att ta del av patienternas berättelser och ha en förståelse för hur det är att ta emot vård. Med syftet att skapa en god relation till patienten är livsvärldsperspektivet en aspekt i att kunna ge en bra vård. En vårdgivare som ser till patientens livsvärld och tar hänsyn till patientens upplevelser ökar möjligheten till att patienten öppnar upp sig och vill vara delaktig i sin vård.

Konklusion

Det är komplicerat att leva med diabetes typ 2 som tonåring. Tonåringar upplever att det kan vara tungt att leva med sjukdomen men undviker att tala om det för sina nära och kära.

Känslor av att inte passa in är återkommande bland tonåringar med diabetes typ 2. Ett stort ansvarstagande föreligger hos dem att anpassa sig till nya hälsosamma vanor. Stödet från vänner, föräldrar och vårdgivare är viktigt för utvecklingen i deras hälsoprocess. Det är av betydelse att tonåringarna själva deltar i att vilja förbättra hälsan och förändra tidigare vanor. Litteraturöversikten har ökat författarnas kunskaper om hur tonåringar med diabetes typ 2 upplever sjukdomen. Kunskapen kan vara ett stöd för sjuksköterskor i bemötandet av tonåringar som lever med diabetes typ 2. Som sjuksköterska är det angeläget att försöka bemöta tonåringarna på ett sådant sätt att de inte ger upp, utan försöker hantera sin egenvård på ett adekvat sätt. Det kan innebära både med- och motgångar och som sjuksköterska är det viktigt att vara uppmuntrande för att minska lidande och främja hälsan hos tonåringar med diabetes typ 2. Tonåringar befinner sig i en komplex ålder där känslorna kan vara svåra att hantera. Hur sjuksköterskan väljer att bemöta tonåringen har stor betydelse för tonåringens vilja och motivation till att hantera sjukdomen.

(21)

17

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet

Resultatet i examensarbetet kan användas i områden inom exempelvis diabetesvård för tonåringar och i vårdmöten med tonåringar generellt. Sjuksköterskor kan ta del av given information för att vidga kompetensen i bemötande och förståelse för tonåringars upplevelser och känslor. Behovet av råd och stöd beskrivs i arbetet vilket kan ge sjuksköterskor goda förutsättningar till att ge stöd och råd till sina patienter. Sjuksköterskor som visar insikt, intresse och förståelse för hur patienten upplever sin situation ökar patientens förtroende för sjuksköterskan. Tonåringarnas upplevelser kring diabetes typ 2 kan leda till nya forskningsfrågor som exempelvis hur deras framtid kommer att se ut i relation till deras sjukdom. Fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna bedrivas genom intervjuer med tonåringar som har diabetes typ 2 för att få tillgång till förstahandskällor och ytterligare aspekter som inte täcks av studiens resultat.

(22)

18

REFERENSER

Agardh, C-D. & Berne, C. (Red.). (2009). Diabetes. Stockholm: Liber

Arman, M. (2017). Lidande. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (2:a uppl., s. 213-223). Lund: Studentlitteratur.

Arman, M. & Rehnsfeldt, A. (2011). Vårdande som lindrar lidande (2:a uppl.). Stockholm:

Liber.

Bergström, E. (2012). Ungdomsmedicin. I K. Hanséus, H. Lagercrantz & T. Lindberg (Red.), Barnmedicin (4:e uppl., s. 131-139). Lund: Studentlitteratur.

*Brouwer, A., Salamon, K., Olson, K., Fox, M., Yelich-Koth, S., Fleischman, K., . . . Kichler, J. (2012). Adolescents and type 2 diabetes mellitus: A qualitative analysis of the experience of social support. Clinical Pediatrics, 51(12), 1130-9.

doi:10.1177/0009922812460914

Candler, T., Mahmoud, O., Lynn, R., Majbar, A., Barrett, T., & Shield, J. (2018).

Continuing rise of type 2 diabetes incidence in children and young people in the UK.

Diabetic Medicine: A Journal of the British Diabetic Association,35(6), 737-744.

doi:10.1111/dme.13609

Cullum, K., Howland, L., & Instone, S. (2016). Depressive symptoms and social support in adolescents with type 2 diabetes. Journal of Pediatric Health Care, 30(1), 57-64.

doi:10.1016/j.pedhc.2015.06.008

Dahlberg, D. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: I teori och praxis. Stockholm:

Natur & Kultur.

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Stockholm: Natur & Kultur.

Danielsson, L. (2017). Om mellankroppslighet i vårddialogen. I K. Dahlberg & I. Ekman (Red.), Vägen till patientens värld och personcentrerad vård (s. 119-136). Stockholm:

Liber.

Davis-Boyskins, A. (2014). Core communication competencies in patient-centered care.

The Abnf Journal: Official Journal of the Association of Black Nursing Faculty in Higher Education, Inc, 25(2), 40-5.

Diabetesförbundet. (2017). Diabetes i siffror. Hämtad 8 april, 2019, från https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/

(23)

19

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., & Stibrant Sunnerhagen, K. (2011). Person-centered care - ready for prime time. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. doi: 10.1016/j.ejcnurse2011.06.008

Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete och konflikthantering (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad och behandling (4:e uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber.

Friberg, F. (2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 129-138). Lund: Studentlitteratur.

Friberg, F. (2017b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats:

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 141-151). Lund:

Studentlitteratur.

Friberg, F. (2017c). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 37-48). Lund:

Studentlitteratur.

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod (2:a uppl., s. 411-420). Lund: Studentlitteratur.

Huang, C., Lai, H., Lu, Y., Chen, W., Chi, S., Lu, C., & Chen, C. (2016). Risk factors and coping style affect health outcomes in adults with type 2 diabetes. Biological Research for Nursing, 18(1), 82-9. doi:10.1177/1099800415569845

*Huynh, E., Rand, D., McNeill, C., Brown, S., Senechal, M., Wicklow, B., … McGavock, J. (2015). Beating diabetes together: A mixed-method analysis of feasibility study of intensive lifestyle intervention for youth with type 2 diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 39, 484–490. doi:10.1016/j.jcjd.2015.09.093

*Huynh, E. (2017). The Mountain of Health: The Perceptions and Perceived Expectations of Youth Living with Type 2 Diabetes in Winnipeg, Manitoba, Canada, Through a Grounded Theory Study. Canadian Journal of Diabetes, 42, 344-349.

doi:10.1016/j.jcjd.2017.09.006

Hörberg, U. (2017). Betydelsen av förståelse inom rättspsykiatrisk vård. I K. Dahlberg & I.

Ekman (Red.), Vägen till patientens värld och personcentrerad vård (s. 271-287).

Stockholm: Liber.

(24)

20

Jensen, M. (2013). Livsstil och identitet. I A. Fjällhed & M. Jensen (Red.), Barns livsvillkor – i mötet och skola och fritidshem (s. 43-58). Lund: Studentlitteratur.

Kato, A., Fujimaki, Y., Fujimori, S., Izumida, Y., Suzuki, R., Ueki, K., . . . Hashimoto, H.

(2016). A qualitative study on the impact of internalized stigma on type 2 diabetes self- management. Patient Education and Counseling, 99(7), 1233-1239.

doi:10.1016/j.pec.2016.02.002

Klang, B., Thorell-Ekstrand, I., Koizer, B., Erb, G., Berman, A. & Snyder, S. (2014).

Sjuksköterskans omvårdnadskunnande – en praktisk och teoretisk grundbok. Harlow:

Pearson Education

Kneck, Å. (2018). Lärandet i livet med långvarig sjukdom. I B. Klang Söderkvist & Å.

Kneck (Red.), Patientundervisning – ett samspel för lärande (4:e uppl., s. 23-43). Lund:

Studentlitteratur.

Landin-Olsson, M. (2016). Klassifikation och diagnos. I K. Hedin & M. Löndahl (Red.), Diabetes och andra endokrina sjukdomar (2:a uppl., s. 15-18). Lund: Studentlitteratur.

Löndahl, M. (2016). Handläggning av nydiagnostiserad diabetes. I K. Hedin & M. Löndahl (Red.), Diabetes och andra endokrina sjukdomar (2:a uppl., s. 21-23). Lund:

Studentlitteratur.

Magnusson, M., Blennow, M., Hagelin, E. & Sundelin, C. (2016). Barnhälsovård (6:e uppl.). Stockholm: Liber.

Medicinska forskningsrådet. (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning - Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. (MFR-Rapport 2).

Hämtad 24 april, 2019, http://infovoice.se/fou/bok/diverse/etik2000.pdf

*Mulvaney, S., Mudasiru, E., Schlundt, D., Baughman, C., Fleming, M., VanderWoude, A., . . . Rothman, R. (2008). Self-management in type 2 diabetes: The adolescent perspective. The Diabetes Educator, 34(4), 674-82. doi:10.1177/0145721708320902 Mulvaney, S., Schlundt, D., Mudasiru, E., Fleming, M., Vander, W., Russell, W., . . . Rothman, R. (2006). Parent perceptions of caring for adolescents with type 2 diabetes.

Diabetes Care, 29(5), 993-7. doi:10.2337/dc05-2099

Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2012). Grundläggande hälsovetenskap (3:e

uppl.). Stockholm: Liber.

Pols, D.A., Schipper, K., Overkamp, D., W. J. van Marwijk, H., W. van Tulder, M. & C.

Adriaanse, M. (2018). Patients’ and practice nurses’ perceptions of depression in patients with type 2 diabetes and/or coronary heart disease screened for subthreshold depression.

BMC Family Practice, 19, 1-14. doi:10.1186/s12875-018-0870-y

(25)

21

*Protudjer, J., Dumontet, J., & McGavock, J. (2014). My voice: A grounded theory analysis of the lived experience of type 2 diabetes in adolescence. Canadian Journal of Diabetes, 38, 229–236. Doi: http://dx.doi.org/10-1016/j.jcjd.2014.05.008

Rienecker, L. & Stray Jørgensen, P. (2018). Att skriva en bra uppsats (4:e uppl.).

Stockholm: Liber.

*Salamon, K., Brouwer, A., Fox, M., Olson, K., Yelich-Koth, S., Fleischman, K., . . . Kichler, J. (2012). Experiencing type 2 diabetes mellitus: Qualitative analysis of adolescents' concept of illness, adjustment, and motivation to engage in self-care behaviors. The Diabetes Educator, 38(4), 543-51. doi:10.1177/0145721712445214

Sebire, S., Toumpakari, Z., Turner, K., Cooper, A., Page, A., Malpass, A., & Andrews, R.

(2018). “I’ve made this my lifestyle now”: A prospective qualitative study of motivation for lifestyle change among people with newly diagnosed type two diabetes mellitus. Bmc Public Health, 18(1). doi:10.1186/s12889-018-5114-5

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 30 september, 2019, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Skafjeld, A. & Graue, M. (Red.) (2013). Diabetes – Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Lund: Studentlitteratur.

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 30 september, 2019, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk- sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer /sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf

Temneanu, O. R., Trandafir, L. M., & Purcarea, M. R. (2016). Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents: a relatively new clinical problem within pediatric practice.

Journal of medicine and life, 9(3), 235–239.

Tieh, P., & Dreimane, D. (2014). Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents.

Indian Journal of Pediatrics, 81(2), 165-9. doi:10.1007/s12098-013-1193-6

*Turner, K., Percival, J., Dunger, D., Olbers, T., Barrett, T., & Shield, J. (2015).

Adolescents' views and experiences of treatments for type 2 diabetes: A qualitative study.

Diabetic Medicine: A Journal of the British Diabetic Association, 32(2), 250-6.

doi:10.1111/dme.12577

Wermeling, M., Thiele-Manjali, U., Koschack, J., Lucius-Hoene, G., & Himmel, W.

(2014). Type 2 diabetes patients’ perspectives on lifestyle counselling and weight

(26)

22

management in general practice: A qualitative study. Bmc Family Practice, 15(1).

doi:10.1186/1471-2296-15-97

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.

Wärnå-Furu, C. (2017). Hälsa. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), § (2:a uppl., s.

157-171). Lund: Studentlitteratur.

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats:

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e uppl., s. 59–70). Lund:

Studentlitteratur.

(27)

23 Bilaga 1. Granskningsmall ur Friberg (2017).

(28)

24 Bilaga 2. Sökhistorik.

Databas Datum

Sökord Valda

filter

Antal träffar

Lästa titlar

Lästa abstrakt

Valda artiklar CINAHL

19-08-29

Diabetes type 2 AND adolescent* AND experience* of treatment

Peer reviewed Ålder:

13-18 år Årtal:

2009- 2019

3 3 1 1

CINAHL 19-08-30

Youth AND Type 2 diabetes AND interviews

Peer reviewed Ålder:

13-18 år Årtal:

2009- 2019

11 11 1 1

CINAHL 19-08-30

Type 2 diabetes AND youth diabetes type 2 AND lifestyle

Peer reviewed Ålder:

13-18 år Årtal:

2009- 2019

31 31 5 1

CINAHL 19-08-30

Type 2 diabetes AND adolescents AND experience*

AND support

Peer reviewed Ålder:

13-18 år Årtal:

2009- 2019

7 7 2 1

MEDLINE 19-08-30

Type 2 diabetes in youth AND management

Ålder:

13-18 år Årtal:

2009- 2019

45 45 5 2

PubMed 19-09-02

Type 2 diabetes AND adolescents AND perspective*

Inget filter valt

150 150 5 1

(29)

25 Bilaga 3. Artikelmatris.

Författare Titel Tidskrift Årtal

Syfte Perspektiv

Metod Resultat Förekomst av

forskningsetiska överväganden

Brouwer, A.,Salamon, K., Olson, K., Fox, M., Yelich-Koth, S.,

Fleischman, K., . . . Kichler, J.

Adolescents and type 2 diabetes mellitus: A qualitative analysis of the

experience of social support.

Clinical Pediatrics 2012

Syftet var att undersöka hur tonåringar med diabetes typ 2

upplever socialt stöd.

Patientperspektiv.

Kvalitativ metod i form av

semistruktur -erade intervjuer.

Fyra teman framkom;

behov av stöd vid både icke- diabetes och diabetes- specifika beteenden, känslor av tillhörighet och berätta om sina diabetes till andra. Alla deltagare uttryckte ett behov av stöd vid egenvård och

känslomässi-gt stöd.

Studien har följt etiska riktlinjer som är fastställda av American Psychological Association.

Patienterna har informerats om samtycke till att deltaga.

(30)

26 Huynh, E.

The

mountain of Health: The Perceptions and

Perceived Expectations of Youth Living with Type 2 Diabetes in Winnipeg, Manitoba, Canada, Through a Grounded Theory Study.

Canadian Journal of Diabetes 2017

Syftet var att undersöka tonåringars uppfattning av att leva med diabetes typ 2.

Patientperspektiv.

Kvalitativa semistruktu -rerade intervjuer.

Tonåringars egna

uppfattningar om diabetes typ 2 och ungdomars uppfattningar om

vårdgivares förväntningar på dem var två aspekter som tydligt framstod.

Tonåringar uppfattade att vårdgivare fokuserade mycket på fysisk hälsa men desto mindre på psykisk hälsa vid behandling av diabetes typ 2.

Före rekrytering av deltagare erhölls

godkännande från University of Manitoba Research Ethics Board, som deltagarna

informerades om.

(31)

27 Huynh, E.,

Rand, D., McNeill, C., Brown, S., Senechal, M., Wicklow, B., … McGavock, J.

Beating Diabetes Together: A Mixed- Methods Analysis of a Feasibility Study of Intensive Lifestyle Intervention for Youth with Type 2 Diabetes.

Canadian Journal of diabetes 2015

Syftet var att

beskriva upplevelser av gruppbaserade livsstilsförändringar för tonåringar med diabetes typ 2.

Patientperspektiv.

Anhörigperspektiv.

Mixad metod med kvalitativa semistruktu -rerade intervjuer och tematiska analyser.

Tonåringarna och deras föräldrar beskrev det som

känslomässigt utmanande att leva med diabetes typ 2, med känslor som skam och skuldkänslor.

Stöttande relationer från vänner och familj har en positiv

inverkan på att hantera

sjukdomen.

Studien har blivit godkänd av Biomedical Research Ethics Board vid University of Manitoba, i enlighet med Helsingforsdeklar ationen.

References

Related documents

Säkerhetsaspekter utifrån arbetsmiljön såg vi hur DSK ställde höga krav på sig själv, att komma ihåg utan att skriva ned då de inte hade möjlighet till detta, att avbryta

Vad gäller rovdjursundvikande träning så tränas det ofta genom att djuret presenteras för ett uppstoppat rovdjur samtidigt som den utsätts för något obehagligt, som att till

Med anledning av att exceptionella omständigheter råder i form av detta embargos förlängning och utvidgning i fråga om unionen och att tillgång till vissa traditionella

Jag menar att det finns likheter mellan dessa ovan presenterade åsikter och åsikter från Bryant och Carless (2010), som rapporterar om en grupp elever som inte

Som sjuksköterska är det därför viktigt att ha kunskap om människor upplevelser av att leva med diabetes och att vara lyhörd för att kunna ge människorna och deras

Utbildningen hade varit speciellt anpassad för personer som levde med diabetes och dessa kvinnor beskrev tiden på internatet som ett bra sätt att lära sig vad de skulle göra för att

Den egna insulinproduktionen räcker då inte längre till: man går ned i vikt och får kanske syror i urinen (något som sällan förekommer vid

Andra hinder som framkom för fysisk aktivitet kunde vara orsaker som att föräldrarna arbetade, hade lite tid för att ta sina barn till aktiviteter, ville inte bråka, att barnen

Om det går många timmar mellan huvudmålen brukar det vara bra att äta mellanmål, som till exempel en frukt eller smörgås, för att inte äta en för stor portion vid

Däremot visade stora delar av resultatet att personer saknade kunskap, stöd och motivation till att göra livsstilsförändringar vid diabetes typ 2, de kände även en förlust över

De informanter som hade intresse av att delta i studien fick i lugn och ro läsa igenom det informationsbrev författarna skrivit till informanterna (Bilaga 3) som

För att nå våra resultat har vi valt att först göra vad vi kallar en primärtolkning där vi båda genomför retoriska analyser av tre olika retoriska objekt ur vår egen

Figure 4: The total resistance of an LTCC packaged dummy chip placed in a cell culture incubator before and after cell growth media and BEAS2B cells were added onto the chip..

115 Trots att högskolorna allt sedan reformen 1993 fått en ökad institutionell autonomi med större möjligheter att besluta om sin egen verksamhet och även hur dess resurser

Vid telefonbaserad patientundervisning i syfte att utveckla egenvårdskapacitet fann forskarna fyra evidenta faser i undervisningen, de var att skapa en bild av patientens kunskap

Fyra (3%) deltagare från interventionsgruppen lämnade inte blodprov för HbA1c värde vid tolv månaders kontrollen. Studien bedömdes även av författarna ha bra power med

Hapunda et al (2015) visade i deras studie att tonåringarna var stressade över de begränsningar de hade framför sig, som att de inte kunde njuta av aktiviteter på samma sätt som

För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten stöd, anser vi att det är viktigt att förstå patienters upplevelser av att leva med diabetes.. Diabetes uppstår när kroppens

Detta kan sjuksköterskan främja genom att även involvera de närstående i informationen kring diabetes typ 2 och de livsstilsförändringar som patienten ska utföra,

sjukdomen; (2) en personlig resa (3) arbetet med att hantera diabetes (4) tillgång till resurser och tjänster. Deltagarna lyfte fram effekterna av diabetes på familjen

I flera studier (Bech m.fl. 2019) upplevde även deltagare att informationen som gavs var för allmän och inte anpassad efter deras specifika situation.. Några deltagare beskrev

Det är också en tendens att de patienterna som inte har en indikation på recepten har större följsamhet om man tittar procentmässigt, men det är inte heller statistiskt

I resultatet framkom fyra olika kategorier som beskriver patienternas upplevelser av sina livsstilsförändringar; Upplevelsen relaterat till kost, Upplevelsen