• No results found

till firg litt pi l, i ^ll i i ir pi ir i - balcanicum om XVII

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "till firg litt pi l, i ^ll i i ir pi ir i - balcanicum om XVII"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Anteckningar om svenska ekalbaggar. XVII

.{v THUnE P-{L}r

Scaphosomu balcanicum Tam., en f6r de nordiska liinderna ny art.

- Htisten 1965 mottog jag ett brev frin dr. phil. Sven Gisle Larsson, K6penhamns Zool. Museum, vari harl omtalade, att ett av mig i Oslerfirnebo

(Gstr.) taget Scopftosoma-ex. (numera tillhiirigt museet) tillsammans med andra av samma sl[kte reviderats av Scopiosonra-specialisten Iyan Liibl,

Bratislava. Denne hade dirvid faststillt, att det svenska exemplaret tillhiir en i Norden ftirut obekant art, balcanicum Tam. Djuret hade av mig ftir mringa ir sedan som Scuphosoma nsubalpinum Reitt., 6verlimnats till

August Wesl, vars skalbaggssamlingar efter \Yests dtid l9{9 konrmit i Zool.

Museets i Ktipenhamn igo.

Helt naturligl blev detta anledningen till att jag bad herr Ltibl gi igenom stiirre delen av mitt material av.Scapiosoma ,subalpinum,, som utgtires ay ett 30-tal ex. frin olika trakter av Sverige och nigra utlindska ex. Fiir hans

vinlighet att utfiira revisionen vill jag ocksi pri detta stelle hjartligt tacka.

I det svenska materialet fann herr Ltibl iinnu ett ex. av balcanicum, lagel i juli 1934 pA bjtirkticka i skog av ursprunglig typ vid Ornestr6m i Kisa socken (O8.). Ett annat ex., antr[ffat i siillskap md belcanicum, var deremot.sub- alpinum. Ytterligare 5 er. fnin Kisa 1934, sannolikt funna pi samma sAtt som de nyssnimnda och vilka jag ej ansig behtivligt skicka till herr Lobl, har ocksi visat sig yara balcanicum. Av mitt totalmaterial att dtima ir sub-

alptnum i virt land den vanligare arten, medan balcanicum hittills blott er kflnd frfln Ostergtitland och Gistrikland. Scaphosoma balcanicum beskrevs av Tamanini 1954 (Bull. Soc. ent. ital. 8-1:85---a9) efter ex. frin -{.lbarlien.

Sedermera har arten pitriiffats i enstaka ex. ocksi i samlingar frin Jugo- slavien, Italien, Tjeckoslovakien, Oslerrike och Tyskland samt har alltsiL en ganska vidstriickt utbredning.

Dfl det iir mycket troligt,

^ll belconicun och mtijligen ocksA en tredje

^tt, obenberge Ldbl (hittills kiind frin Bulgarien, Jugoslavien, Tjeckoslo- vakien och Osterrike), dtitjer sig i samlingarnas material av ,subalpinum,, skall jag i det fOljande efter Ltibls arbeten (t.ex. Bestimmungs-Tabelle der eumpaischen Scophosoma-Arten, Ann. Zool. et Bot., Bratislava Nr. l, 1964)

i korthet beskriva hur man skiljer de lre arterna it. De iir till det yttre yar- andra sdrdeles lika och k6nns som grupp ganska litt igen redan pi stor-

leken (minst 2,4 mm lfurga). I6vrigt utmirkes de av svart eller svartbrun

firg och Srovt punkterade teckvingar med framtill lAngt utirbtijd stim- strimma, som nAr fram minst till mitten av tflckvingbasen, samt av en aedeagus med starkt sklerotiserad preputialsiick. Vid likforrnig och omsorgs-

Entonol. Ts. )ts- 87. H. 1-2, 1966

[43]

(2)

44 TEUNE P.{L\T

ABC

Fig. A._C: 3. I l.-en tennlederna bos: .{. Scapiosoma bilcanicum Tamanini rer. frAn Kisa sn. Og.). B. Scophosome subolpinum Reitter (ex. fren Fors sn. Jmt.) och C. Scopiosoma obenbergeri Ldbt (ex. frln \essebar, Bulgarien).

- Orig.

-42. 5 6

full preparation av anlennerna och uppmerksam granskdng av deras leder skiljes arterna utan sttirre svirighet sfllunda: I

1. {. antennleden slank, minst dubbel sl l6ng som 3. leden; 5, leden kortare in 3.

och 4. lederna tillsammans; 6. leden slank, Eycket lengre iin 5. teden (fig. A) Sc. balcanicum Tamanini, 1954

Bull. Soc. ent. ital., 84:85--89

. anleuleden kort, aldrig dubbelr sA l6ng som 3, ledetr ... -.. .. - -... .. .. 2

. anleDnleden Hngre en 3, och 4. lederna tillsammans, blott DASot korlare An

. ledeD; 11. leden relalivt kort, nigot lingre in 10. leden (fig. B)

Sc. suDalpinium Reitter, 1880 Verh. z. b. Ges., XXX: 44

5. anlennleden ungefir sl leng som 3. och 4. lederna tillsammans och mycket kortare in 6. leden; 11. leden lAng, ca 1/r langre iin 10. leden (fig. C)

Sc. obenbergeri L6bl, f963 Reichenbachia, l: 27 3-27 b

De europeiska .Sc(phosom(-arternas utbredning torde innu blott vara ofullstiindigt kiind. Sc. subolptnum rned i virt land tivervdgande nordliS ut- bredning har jag utomlands funnit i \Yaidisch (Kernten), Brod (Slavonien) och pa \Ite Pollino (l(alabrien), och av den frilr Sverige treskrivna Sc. borealis Lundblad tog jag sommaren 1965 flera ex. pi llminebergen vid Nessebar tBulgarien) och hade 1939 ocksi antriiflat den pfl tr{te Pollino (Kalabrien).

S I e rr u s e r c u b i t o r Er. lorde vara en av sliiktets sellsyntaste och minst kainda arter. Som enda svenskt fyndlandskap uppger den nordiska skalbaggs- katalogen (1960) Yestergdtland, och om artens levnadssiitt i Sverige har hit- tills ingenting yarit bekirnt. I Hans Lohmanders mycket stora staphylinid- r Aedeagus er ocksA olika hos erterDe, meD torde fdr saker bestamning blott undan- tlgsvis b€h6Ya f ramprepareras.

Ertonot. Tt. .lry. n. E. 1-2, rgfi

(3)

ANTECKNINGAR OM SYENSTA Sf,ALBAGGAR. IVII 15 material (Gdteborgs Naturh. Museum), som huvudsakligen hiirstammar frin marksillningar, finns en del exemplar av arten, som pA de olika lokalerna sA gott som alltid synes ha upptrett enstala. Artbest5mningen (utftird av

mig) har sekrats genom understikning av genitalier och sekundira ktins- karakterer. Samtliga individ har svarta ben och b6r diirigenom hinf6ras

till var. galltcus Fauv.z Med museiledningens tillstind flterger jag hiirmed fyndlokalerna, orn vilkas beskaffenhet museiintendenlen fil. lic. Henrik \V.

Wald6n varit vinlig limna mig uppgifter efter Lohmanders dagbticker:

1rg. Lerum, Aspen 19.9.1941: oligotrof ek- och tallskog i bergssluttningar och skrevor mot S.

Vg. Ostad, Mjdrnsjti 14.10.1943: rasmarkskomplex mot S, med ek, lind, hassel, l6nn m.m., f6rna mellan block, sttillvis tirter.

Vg. Hilanda, Hultet 26.8.1943: bergsluttning mot S, med ek-, liinn-, hassel-

lund. trIercurialis, Dryopteris filix mas m.m. Vid foten av stup, rikliSt med ltiv.

Vg. llagra, Bratlhall 12.10.19-13: S-brant av bergkulle. Ek, asp, hassel.

Bl6biir.

Vg. N om Landvetters kyrka 1.5.1941: rasbrantkomplex mot SO, med asp, ek, lind, hassel m.m., delvis lundartat, riklig ftirna.

Vg. Holsljunga, Floghult 17.7.56: ekskog i dalsluttning mot Y-SY, med inslag av gran och asp. Timligen rik gris-, drt- och ormbunksyegetation,

blibir. Lokalt blockrikt med hassel.

Boh. Kareby, Skflrby 3.10.1941: komplex av ekskog i bergssluttningar.

mest mot NO, rorftig markvegetation av blibiir, ljung etc., delvis iippet.

Derjamte ftireligger fynd fnin SmAl. Anderstorp 2E.6.1943, Vg. St. Lund- by, GniLbo f0-10.19i13 och Vg. Lagmansered, Nording 26.8-fgl3. Dessa loka- ler lr av s{ komplicerad naturbeskaffenhet, att ingenting bestemt kan med- delas om fyndplatsen fOr Slenus ercubitot v. galltcus.

Om artens fdrekomst i Sverige kan alltsiL sammanfattningsvis siigas, alt den mest tagits i bruten, ofta blockig eller stenig terring med liiv- och barr- skog av lundartad typ, pi sivil niringsrika som magrare marker. Flertalet fynd har gjorts ganska sent pi hdsten. Aven utomlands betrakias S. ercubitor som en skogsart.

Stenus lintlrothi Palm.

- Uppgiften om denna arts fiirekomst i Jmt. Striims valtudal utgir (jfr Opusc. Ent. 1959 s. 25, Ent. Tidskr. 1959 s. 18 och Svensk Insektfauna. Staphylinidae 2. 1961 s. 22). Leklor A, Frid6n, som svarat fdr primiiruppgiften, har meddelat att en beklaglig felbestimning f6religger.

P hilont hus (Gabrius) astutoides A. Strand.

- I sarnband ned

larvstudier har jag kontinuerligt understikt en ltivkompost i ndrheten av Upp- sala (Hisselby lund). Komposten utgdres av en halvmeterdjup bddd av myc- ket fuktiga, multnande l6nn-, ek- och lindltiv, som vilar pi mosskliidd berg-

hill i en liivlund. I denna kompost tillvaratog jag den 2418 1963 bland aDnnt en fdrpuppningsfflrdig Pfti/onthus-larv, som nAgra da5Jar senare blev puppa och kllcktes den 9/9. Till min tivemaskning visade det sig vara en stor Gabrius

- tyviirr ? - som jag aldrig fdrut funnit. Yid bestdnrningen kom

: I Cat. Col. 1939 redovisas huvudfornren (med brunroda ben) f6r Sverige, rar. gallr'cur f6r Danmark. Den senare uppleges numera slundom som sjilvs6ndig art (jfr t.er(. Horions Faunistik der mitteleur. F:ifer IX 196:i s. 315).

Ertonol. Ts. ,!te . 87 - E. 1 - 2, 19A6

(4)

46 TI{URE PAL\T

jag narmast astutoides A. Stmnd, men var ej siiker utan siinde djuret till

GaDrius-specialisten Dr. A. Smetana i Prag. Denne bekreftade bestdmningen.s Detta er det forsta kdnda svenska exemplaret av Gabrrus asturoid€s, som tidigare endast dr funnen pi nigra lokaler i nerheten av Oslo samt i Baden.

Bayern och Tjeckoslovakien. Arten beskrevs av Andreas Strand i Norsk Ent.

Tiiskr. Band-7 19{6 s. 171, sedan han vid genitalundersdkning av d 6 fun- nit bestamda skillnader mellan den norska arten och asfuaus Er.. som f6re- kommer i Mellaneuropa, Sydeuropa, Mindre Asien, Kaukasus och Sibirien.

Quedius ercticus Munster har av Smetana (Acta Ent. Fennica 20 1965 s. -17) befunnits rara synonynt med Q. sublinrbafus Miiklin. Di Mnklin

beskrev sin art redan 18i3 men Munster sin f6rst ir 1920, masle namnet orc- ticus vika ftir det ildre sab/imbotrrs.

Onthophilus srriotas Forst.

- Gotl. Hellvi pA itns nordvastra sida den 15/7 1964 i bottenlagret av halvtorr kospillning pi dppen, lersandig betes-

mark en fullvixt larv, som blev puppa den 22h och. kliicktes l/8.

Drilus concolor Ahr.

- Goll. Visby den 7/7 1961 8-9 mm linga lan'er under stenar pi fuktig gresmark invid ringmuren, dir det pi kalk-

grunden fanns gott om snickor.

DosciIlus ceruinus L.

- Gotl. Frirtin (Ekeviken) den lll7 1964 en

12 mm ling larv under sten pir torr griismark med sand i bottnen, n[ra havet.

Namnet Jlorde llistena pruImi Ermisch skall flndras lill Mordel-

listena thurepalmi Ermish (enligt Reichenbachia Bd 5, Nr. 22 s. 20f). Ner den nordiska arten beskrevs (Ent. lltiitter 1963 s. 10), var det auktor obekant.

att samma namn tidigare hade givits it en nordamerikansk art (.1/odellisteno polmi Liljeblad) .

Rhagium inquisitor L. och morda: De Geer.

- Dessa bida

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags

liivtriid. I Norrland lir det dock ej ovanligt att finna inguisitor ocksi i liiv- lred, serskilt bjdrk och asp. Ilycket sellsyntare torde vara, att mordax Siir avvikelser frrin huvudregeln och gir i barrtred. Det enda jag har antecknat

dirom dr flrin Omberg (Og.) en nyklnckt imago den 6/5 1931 i puppkam- maren under granbark och fnin Fiby urskog (Upl.) den 215 lgt b 2 fullmrna larver under mosskliidd, nrigot murknad bark pi en ytligt liggande rotgren av en grov torrgran. Dessa larver levde alldeles som larverna till Pachyto

lamed L. brukar giira. och det var just med tanke pA den arten jag under- s6kte raitterna och even trodde mig ha fAtt tag i dess larver, inda tills en nirmare granskning hemma avsliijade det relta fiirhillandet.

Auezug

Der Verf. erNihnt unter anderem die ersten schwedischen Funde von Scaphosoma balcanicum Tam. (det. I. L6bt) aus Osterg6tland (I(irchspiel Kisa, an der Birken- pilze Polyporus fomentarius) und Gistrikland (Kirchspiel Osterfirnebo) und von P,hilonlftus (GoDrius) .tstutoides A. Sttand (det. A. Smetana) aus Uppland (unweit Uppsala am 2{/8 1963 in einem Laubkompost eine errtachsene Larve, die sich einige Tage speter verpuppte und am 9/9 ein Imago-Q gab).

! QQ av Gabrias crrurus Er. och arrurordes A. Strand kan ej sekert skiljas, men dl

endast den senare erten ar funnen i Norden, kaD man utSA ifrln att det sve[ska eremplaret tillh6r den-

Entonol- Ts- .lrc. 87. n. 1-2,1966

References

Related documents

Manuell applicering av massan Mapelastic Smart skall appliceras i minst två skikt med spackel eller roller inom 60 minuter efter tillblandning, för en slutlig tjocklek om minst 2

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Sd iir inte fallet diir livscykeln ir tvi-drig. och vux- na djur forekommer har endast vartannat ir. Den- na periodicitet hos tallbarkstinkflyet iir miirklig

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska Normallyceum och 1926 till dverlirare vid

Bide ftire och efter sin disputation hade Fahlander egnat sig at liran'erksaurhet och 1941 utnemndes han tilt lektor i Lulei, diir han efter- trldde C.. I Lulei

Iiortvingarnr er genom sin rikedom pA arter och dessas snarlikhet inom mlnga sl:ik- ten oflast ett crut f6r samlaren. Visst blir en massa djur moElerade och lika

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

VrcaoR HINSEN: f'ortegnelse oler Danmarks biller lcoleoptera). Entomologiske Medde, Ielser. Entomologisk Forenin8s ,orlag, Zool. Deres udbredelse i Danmark,

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

synnerhet som jagJ sommaren t961 av O. litorole vid Arliiv i Skine tillvara- log ett mycket rikligt material. Detta bestyrker, bl.a. pi glund av penis- formen, alt