K U N G Ö R E L S E Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 15 februari 2016 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Download (0)

Full text

(1)

K U N G Ö R E L S E

Landstinget Blekinge sammanträder till landstingsfullmäktige den 15 februari 2016 kl. 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2 Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering

5. Budgetomfördelning år 2016, belopp över 5 miljoner kronor 6. Partistöd 2016

7. Regionkommunbildning

8. Programplan för framtidens hälso- och sjukvård 9. Svar på motion om busstransport

10 Svar på motion angående IVF-kliniker

11. Svar på motion angående att Landstinget Blekinge bör initiera och utreda möjligheten till att etablera Hospice i länet

12. Svar på motion angående möjligheten att införa case management enligt modellen integrerade psykiatri

13. Avsägelser

14. Valärenden

15. Interpellationer och frågor

16. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom Karlskrona den 4 februari 2016

Jan Björkman

Landstingsfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress http://www.ltblekinge.se/

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :