NR 7 (REVIDERAT)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2016-04-07 Ärendenummer 2016/00362

NR 7 (REVIDERAT)

Landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 7 april 2016, § 82 behandlat ärende angående årsredovisning 2015.

Landstingsstyrelsen beslutar att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att årets resultat om -16 017 977,24 kronor minskar Landstingets egna kapital i 2015 års bokslut,

att öronmärkningen av eget kapital med 20 miljoner kronor för social investeringsfond överförs till 2016,

att godkänna 2015 års årsredovisning.

Karlskrona den 7 april 2016 På landstingsstyrelsens vägnar

Kalle Sandström Jonas Kullberg

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :