Argumentum metaphysicum contra influxum physicum falsum, quod, cum consensu ampliss. Senat. Philosoph. in Regia Acad. Upsaliensi, præside ... Erico Alstrin ... publico bonorum examini submittit Carolus Clingenberg, Stockholmiensis. in audit. Gust maj. ad

16  Download (0)

Full text

(1)

3*.

& F. F. g_ s.

Argumentum Metaphysicum

CONTRA

INFLUXUM

PHYS1CUM FALSUM,

Quod

Cum confenfu Ampltjf. Senat Phi- lo/oph, in Regia Acad. Upfaltenß>

PRiESIDE

AAm. Rev. G? Celeberr. VIR O,

MAG. ER ICO ALSTRIN,

Log. & Metaph, Prcf. Reg, & OrcL

Tublico bonorum examini fubmittit

Carolus Clingenberg

STO CKHO LΜIEΝ SIS.

In Audit. Guft. Maj. ad d. %. Maji

Anm MDCCXX1X.

Horis

ante

meridiem folitis.

VBSAL1&, Literis Wernsrianis.

(2)

°

q^ 000

^FATIO.

/fefrr eruditos difce*

ptdtumfmffe de com -

mercio anirnse &

corporis , eo minus putamus ef- fe ignotum , quod bujm temporis Pbilojbphormn plerime de ilio d>-

liquid pr&ctpiant. /ilii per in-

fluxum phyiicum, aln per oc*

cafionalilmum feu adßjientiam,

alu iterumper harmomam prae- ilabilitam tliud mter amm&m Gf corpus commercium conatijunt ex- phcare. isuppone ?, DLum du Μ

Jubfian*

(3)

PRJEFATIÖ. 3

ßbßdntiales partes hominis, anu

mam fiUicet& corpus, femelita

harmonice conßttuifje, ut opera- iiombm amma femper reß>ondean%

motm iin corpore, molibus uictsßm corporis refpondeant per*

ceptiones in anima $ it a tarnen,

ut corpus principium e£ie<5ti-

vum fuarum operationum in fe,

Gf amma principium fuarum per-

ccptionum infe habeat ipfa : ha*

bes hic harmoniarri praeftabili-

tarrs. Secundo, DEumfac o*

peri coymtem, cpui diffonantia ce*

terocpum, antmam ßf corpus, fin*

gutes momentis βbi mutuo aecomo*

det, alterum dirigens ex altera :

·'vides hic adfiftentiam feu occa-

iionalifmum. Terdo

>

β putas DEum talem fecijje unionem a-

):( % amma

(4)

4 Pr je fat ισ.

nima ac corporis, nt pbyßce in β

agant, idque vel mutuo vel ex

alterutra tantum parte 5 jnflu*

xum phyficum cognofcü. ihres itque funt modt, commercium^

quod inter corpm Qf ammam in-

ter cedit, exphcandt. De duobm,

barmonia fctltcet praeftabilita ac

ndÜltnüajudicent alti$ ego vero

heic influxum phyficum fal·

fum rejicere in me fufcepi. Si

autem prat er bunc altm tnßuxm

in fi posfibtlbs eil, cujus modum

haud intelligimm, iÜum nec de- ßnfere valeo. Quem autem a

qmbusdam vidi expücatum, bic refutare conabor. Judtcet autem honoratisfomm Le&or, de quali-

cunque bac opera ex muitate.

DEFl·*

(5)

DEFINITIO.

5· L

RElatio ftentium externa dicitur entium locm coexi- cor-

porcm.

SCH0L10N.

ξ. 2. Convenit fere bac definitio rnßra cum definitione Celeberrim i

Chr ist, Wolfii, quando in metaphy·

Jtca fua §. 4 6. locum definit per modum

coexiftendi; qua quidem definitio Pbi- lo/ophi fummi a mbis r et mer i potuit, nifi videretur pojje etiam applicari ad

omnia creata, qu£ fimul exi(lunt: i- deoque nos illam aliquo modo immu-

tavimus, definiendo locum per ex-

ternam relationem entium coexl- ftentium. (quid Ju relatio ex meta-

phyfica mtum eft) ita in compofitis ex-

perimur relationem ejusmodi exter-

mm, übt το éxteritis uniiis coexiftit

(6)

6 K ) β ( ■

töj exteriöri alt er im. Hotandam ve*

ro, quod nullum alium locum in hae mflra differtatione liceat nobh inteU

ligere, qiti htc a nobk definitur.

COROLLARIUM.

ξ. 3, Quod itaque relationem

externam habet ad aliud fibi coexi*

ftensj illud eft in loco.

CÖROLLARWM.

§. 4. Hinc etiam fequituc_.2 quod nullam habere poteft relatio¬

nem externam, illud nec poteft effe

in loco.

SCHOLION;

§. 5. Hane confequentiam ver am

effe patebit, Ji modo perpendamus eaf qu& in antecedentibui de loco di-

ximus.

DEFINITIO.

§,6. Mutatio loci dicitur

motm: & id, quod mutat lo¬

cum fuum, dicitur moveri,

SCHQ«

(7)

« ) o ( «S 7 SC HOLION.

ζ. 1. VonamiiS ex gr. A B. C,

hac relatione fibi in vice m coexplere:

hoc fuppoßto, pimimus C. it a matare Juam relationem feu locum, quem ba~

bet ad By ut occupet locum juxta A}

quem ante a non habuit, t un c patet, qund motas C neceßamo exifiaty

mit C. illud moveatur.

AXIOMA.

§. 8- Quod non poteft efle

in loco, id locum luum ma¬

tare non poteft.

SCHOLION.

§. 9. Ρ endet verit as hups propo*

fittonis a principio contraditfooiw 9

mmenque axiomatis jure defendit.

AXIOMA.

§. 10. Quod locum fuum

mutare non poteft, id neque poteft moveri.

);(4 SCHO*

(8)

% Κ ) O ( SB SCH0L10N.

§. *i. Fluit hac eminciatio a de-

fnitione § 6. attata, & efl adeo e·

videas ac manife/la, ut non pojjtt

tion pro vero axiomate haberi.

DEFINITIO.

§. 12. Ens illud, quod nul-

las habet partes extra

partes,

vocatur fimplex.

SCHOLION.

§ 13; Ex hac definitione proprieta-

tes ac attribut

a

jmplicis cogmfcere pos- Jumus perplurima. Experientia co·

gno)cimus naturam compofti <& inde

fiuentia compofiti attribut a non pau'

ca, qu£ fimt, habere partes extra partes realiter dißinäas, feu exten-

fionem, extenfionis feu figuram

&c. Hac omnia de compofito ad·

f» Jimplici negantur, Junt enim

(9)

Χ ) ο ( Κ - 9 vi defirittionis contradiftoria. H/w

facile er it int eiligere

,

quid fit fim- flex; quod quamvis fenfu externa baud poflit cogmfci, ziW r«- /iow coticipi datur. Errant igitur

omnmo, qui imaginatione putant fe intelligere fimplicta,

AXIOMA.

§. 14. Quicquid itaque fim- plex habet, illud habet inter¬

ne. §. 12.

COROLLARlüM.

§. 15. Hinc manifeftum eft, quod fimplex nihil habere poilie

externe.

COROLLARlüM.

5- 16. Simplex itaque nullam habere poteft relationem externam,

DEFINITIO.

§. 17. Ens hmplex, quod

habet

(10)

*q m ) ° c Μ

habet facültatem intelligendi

& libere volendi, dicitur fyirtim.

DEFINITIO.

§. Ί& Spiritus, qui in nobis

conicius cft fui ac rerum a-

liarum a fe diverfarum

,

ap-

peilatur amma hmnana*

C OROLLARIUM.

§ 19. Hinc confequituE^, quod anima humana fit fimplex.

S C HOL ION.

§. 20. Htc mn convenit ht'tgare

cum materiahflis, qut nihil m harnt-

ne praeter mater 'iam admittunt, ade-

cque nec amm<ß 110ftr£ (piritualitatem:

qumitttm autem 1Ü1 a verdate ßnt a-

hem, quuque poterit judicare.

THEOREMA.

§. 21. Amma nullam habere foteß relationem extemam.

Demon-

(11)

Holl Ii

D emonßratiö.

Qüicq jid eft fimplex, illud nul-

lam habere poteft relationem ex»

ternam. § 16.

Arqu? atfima eil fimplex. §. 19«

Ergo anima nullarn habere po¬

teft relationem externam QJ£. D.

THEOREMA.

§. 22. Animo, non -poteB ejjb

in loco.

D emonßrotiot

Q^od nollam habere poteft re¬

lationem externam

,

illud nec po¬

teft eife in loco. §. 4.

Atqui anima nuilam habere po¬

teft relationem externam. $. 21.

Ergo anima nec poteft efle in loco. Q^e. d.

THEOREMA.

§. 23. Animo non poteB mn- Hrc locum,

Omon-

(12)

η Μ') ο ( χ

Oemonflr atio,

Quod non poteft eile in loco,

id locum luum mutare non po·

teft

At anima non poteft efle in 1q-

co. §. 22.

Ergo anima locum fuum mu«

tare non poteft. Q^e. d.

THEOREMA.

§. 24. Anima non j?ote& mo*

vert.

Demonfiratio,

Q^od locum iuum mutare non

poreft,id neque poteft moveri $.10.

Atqui anima locum fuum mu¬

tare non poteft. $. 25.

Ergo anima non poteft moveri, Qj_e. d.

DEEIN1TIO.

§. 25. Quod in aliud move-

tur

>

id dicitur pbyfice infiuere.

QoroHa-

(13)

K ) ο ( Ü 1$

CORÖLLARtüM.

§. 2(5. Hinc feqoitur : quod

non poteft moveri, illud phyfice

in aliud non poteft influere.

COROLLARIUM.

§. 27. Et inde: quod non«·

poteft moveri, id neque in corpus

phyfice influere poteft.

THEOREMA.

§. 28. Anima in corpus phy¬

fice influere non poteft.

iZemonfiratio.

Quod moveri non poteft, id

neque in corpus phyfice influere poteft. 5.27.

Atanima non poteft moveri. §.24 Ergo anima in corpus phyfice in¬

fluere non poteft* Q^E* D.

SCHOL1ÖN,

5. 29, Rejpondebmt forte ad b<ec

m,

(14)

*4 Ü ) o ( Ü

iÜi

)

qui influxui ammet in corpus

fävent, quoä ejusmodi ivfluxum nun- quam flatuerint: fed inter illos at-

»oj· nulla erit controverfla β a- iium

,

pr<eter hunc, influxum in β poflibilem, /»o^j· penitus igno-

ratur, flatuant. Nobis autem oilen- dendum efl, influxum pbyficwn eot

fenfu apud multos philofopbos intel- ligi, quo etiam nos vocabulum i η flu»

ere ufurpamus\ Excellentifltmus illt Philofopbus GEORGIUS BERN·

HARDUS BULFINGERUS i» dl·

lucidationibuf fuis philofophicis & conr

mentat. De Harmonia praftabilitd influxum phyflcum refutaturus

,

baud ob [eure it a defcripfit, quemad·

modum nos eum heic aeeepimüs, />rrf·

wro j» diheidatiombus § 331»

refpondet ad argumentum tbidern ällatum, quod contra Iiluftr» LEIB·

NlTlUM ,é- Celeberrimurp CHRl·

STIANUM WOLFlUM urgeri fr

kty quod negent HU ompe regimen

anim4

(15)

BS ) 0 ( SS *$

mm£ in corpus (mim: dich tandemy poftquam omnia diLucide

,

ut fi let, edißeruit, non negari ab Illiftr.

LElBNITiO aut Celeberr. WOL··

FIO regimen unima in corpus, ne¬

gari vero impuifum phyficum.

»

Refert prxterea in diliicidaüombus

§. 323. fuße aliquem, qui in di/Jer-

tatione 1712. habit a comnfus eß η flu-

xum phyficum eo modo defcnbere»

quod ßt excitatio mocus per atta- étum ab convenientiam motus 5c mobilis faéta. Poßunt vel aha ad- duciy fed, ne ex hbro plura trans-

Jcribamus in chartam, vidert pos- junt magni nominis philofophi, qut in

bac parte multa iradidere. Interea exißimamus, nos non fcribere in-

audita, nec refutare inania

Tantum»

(16)

Figure

Updating...

References

Related subjects :