• No results found

Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) (

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) ("

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Stockholm 14 oktober 2020

Arbetsmarknadsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 Stockholm

a.remissvar@regeringskansliet.se olof.widgren@ regeringskansliet.se

Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

(

A2020/01490/ARM)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter över betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) (A2020/01490/ARM). FAR får med anledning av detta anföra följande.

Bakgrund

Utredningen föreslår i betänkandet ett utökat skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (s.k. visselblåsare) till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten i svensk rätt. Genomförandet av direktivet föreslås ske genom en ny lag om rapportering av

missförhållanden som ska ersätta lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen som föreslås gälla inom all privat och offentlig verksamhet omfattar en vidare personkrets jämfört med förevarande lagstiftning.

FAR:s ställningstagande

FAR ser positivt på ett utökat skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Med anledning av utredningen vill FAR dock påtala följande.

Det framgår inte tydligt huruvida ett företags revisor avses att omfattas av det nya regelverket vad gäller skydd mot hindrande åtgärder och repressalier. Utredningen har anfört att kravet på att den rapporterande personen ska stå ”under kontroll och ledning” blir problematiskt beträffande vissa av de personkategorier som föreslås omfattas av lagens skydd. De personkategorier som åsyftas är personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som är aktieägare som är verksamma i bolaget, eftersom dessa inte kan anses stå under bolagets kontroll och ledning. För de nämnda personkategorierna har utredningen därför föreslagit ett tillägg i 3 kap. 3 §, med innebörden att förbudet mot hindrande åtgärder och repressalier i stället ska gälla för det företag där den

rapporterande personen är verksam. Revisorn kan visserligen anses falla in under definitionen

”arbetstagare” alternativt ”egenföretagare” som får del av information i ”en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete”. Revisorn kan dock inte anses stå under kontroll och ledning av kunden, men faller utanför de personkategorier där skyddet i stället gäller gentemot det företag där den rapporterande personen är verksam.

(2)

2(2)

För det fall revisorn ändå avses att omfattas av reglerna ser FAR en risk att revisorns lagstadgade tystnadsplikt urholkas, vilket riskerar att skada förtroendet mellan revisorn och revisionskunden. Revisorns tystnadsplikt har en viktig samhällsfunktion eftersom den underlättar ett fritt flöde av för revisionen väsentlig information. FAR vill mot denna bakgrund erinra om att det redan finns ett antal regler som uttryckligen bryter revisorns tystnadsplikt för att tillgodose allmänintresset av att

lagöverträdelser rapporteras, t.ex. i aktiebolagslagen (2005:551) och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det finns således redan kanaler för att allvarliga miss-förhållanden som upptäcks vid revisionen kommer till myndigheternas kännedom.

I övrigt har FAR inget att erinra mot förslaget.

FAR

Karin Apelman

References

Related documents

Nyköpings tingsrätt Nässjö kommun Orusts kommun Pensionsmyndigheten Piteå kommun Polismyndigheten Regelrådet Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten

Arbetsförmedlingen önskar att denna grupp tas i beaktande och att en analys genomförs för att se hur även denna grupp skulle kunna täckas av den nya lagen.. Beslut i ärendet

Arbetsmiljöverket föreslås i betänkandet få två nya typer av uppgifter – dels att bedriva tillsyn över att arbetsgivare inrättar interna rapporteringskanaler, dels att

För att personer ska känna sig trygga och motiverade att anmäla allvarliga missförhållanden krävs därför i vissa fall externa rapporteringssystem (Brå 2019:10).. Ett sådant

Vad gäller förslaget att utse Datainspektionen som enda behörig myndighet inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och

bedömning förväntas bidra till att tystnadskulturer bryts upp och därigenom öka benägenheten för enskilda att lämna uppgifter om lagöverträdelser och missförhållanden

Enligt Domstolsverkets mening är det inte uteslutet att det kommer att vara möjligt för arbetsmarknadens parter att på central nivå avtala om delade interna rapporteringskanaler

I den slutliga handläggningen har även föredragande verksjuristen Malin Fors deltagit.. Gunilla Paulsson

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat utredningens förslag utifrån sin roll som statlig myndighet och arbetsgivare.

Yttrande över betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). Ert

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Raymond Grankvist och kammarrättsrådet Roger Petersson, efter föredragning av den sist- nämnde. Raymond Grankvist

Som relativt liten myndighet ser dock Konsumentverket begränsningar i förutsättningarna att genom omfördelning av befintliga resurser och inom nuvarande beviljade anslag kunna

Det kommer att vara mycket svårt för en arbetstagare eller enskild företagare att bedöma om de faller under lagens skydd i en konkret situation.. Det kommer också att vara svårt

Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34 90 00 E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72

Yttrande 1 (1) Datum 2020-10-07 Beteckning 101-36178-2020 Enheten för överklaganden Pia Eriksson Arbetsmarknadsdepartementet a.remissvar@regeringskansliet.se.. Postadress

För Polismyndigheten, som har en avdelning för särskilda utredningar, enheter för att hantera disciplinärenden osv, kommer det sannolikt uppstå fall där det

Ansvarsfriheten gäller inte vid uppsåtligt åsidosättande av sådan tystnadsplikt som enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) inskränker rätten att meddela och

1 § första stycket får en rapporterande person, som uppfyller förutsättningarna för skydd, inte göras ansvarig för att ha rapporterat information som omfattas av

Socialstyrelsen anser inte att utredningens skäl enligt ovan är tillräckligt starka för att motivera att olika förutsättningar för skydd ska gälla beroende av om den

I handläggningen av ärendet har deltagit chefsrådmannen Axel Peterson och tingsfiskalen Moa Pettersson, föredragande. Axel Peterson

Frågan om ansvar som behörig myndighet för extern rapporteringsfunktion rörande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan

TCO:s värnar möjligheten att skyddat kunna offentliggöra uppgifter och att lämna uppgifterna för offentliggörande. TCO gör gällande att utredningens förslag

Att tryggt kunna lyfta missförhållanden, och att på ett strukturerat sätt utreda dessa för att eventuellt åtgärdas, ger förutsättningar för uppföljning, ansvarutkrävande