• No results found

REMISSYTTRANDE Vår referens: 2020/11/007 Er referens: Fi2020/04545

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REMISSYTTRANDE Vår referens: 2020/11/007 Er referens: Fi2020/04545"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE

Vår referens: 2020/11/007 Er referens: Fi2020/04545 1 (2) 2020-12-07 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen, Värdepappersenheten

Att. Johan Dahlman

Remissyttrande - Eventuellt uppskjuten tillämpning av kravet

att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga

elektroniska rapporteringsformatet

Finansdepartementet har publicerat promemoria Eventuellt uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska

rapporteringsformatet (ESEF). I promemorian föreslås att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år och att det ska tillämpas först på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsåret som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Förslaget gäller under förutsättning att öppenhetsdirektivet ändras på motsvarande sätt.

Bankföreningen tillstyrker förslaget i promemorian om att kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet skjuts fram ett år.

I promemorian står det vidare att det föreslagna framskjutandet av ESEF med ett år ska träda ikraft den 1 mars 2021.

Bankföreningen vill uppmärksamma Finansdepartementet om problematiken kring ikraftträdandedatumet den 1 mars 2021. I de banker och andra företag där styrelsen skriver under årsredovisningen och revisorerna avger sin revisionsberättelse före den 1 mars 2021, så kommer man att behöva följa gällande lag och upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska formatet under 2021. Dessa banker och andra företag måste därför bibehålla den ursprungliga tidplanen att avge års- och koncernredovisning i det elektroniska rapporteringsformatet för

verksamhetsåret 2020.

Därutöver behöver de externa revisorerna genomföra den erforderlig granskningen och uttala sig explicit om detta i revisionsberättelsen. Därmed infrias inte heller fullt ut de ekonomiska konsekvenser som redogörs för i promemorian, avsnitt 4.2

(2)

2 (2)

Konsekvenser för företag. Den granskningsanpassning för de externa revisorerna som också beskrivs i detta avsnitt kommer inte heller att infrias av motsvarande skäl. Bankföreningen anser att ikraftträdandet av förslaget om att skjuta fram

tillämpningen av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet måste tidigareläggas eller utformas på ett sådant sätt, så att det omfattar alla företag oavsett när de skriver under årsredovisningen för år 2020.

Bankföreningen vill även uppmärksamma Finansdepartementet på Bankföreningens svar den 25 juni 2020 på promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet, Ju2020/02014/L1. I korthet föreslog Bankföreningen där att kravet på att revisorerna ska uttala sig om att ESEF-förordningen efterlevts skjuts upp till räkenskapsår som påbörjats efter 1 januari 2021.

SVENSKA BANKFÖRENINGEN

References

Related documents

För att höja konsekvensutredningens kvalitet ytterligare borde redovisningen också inkluderat uppgifter som tydliggjorde att det inte finns något behov av särskild hänsyn till

Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting address Telefon/Telephone Org.nr Box 24014 104 50 Stockholm Sweden Karlavägen 104 www.revisorsinspektionen.se

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Therése Allard. Vid den slutliga handläggningen har

I promemorian föreslås att krav på att upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering (Esef) skjuts upp ett år och

Förslaget att lagändringen ska träda i kraft den 1 mars 2021 innebär emellertid att emittenter som avser att publicera sin års- och koncernredovisning före detta datum kommer att

Den utökade tillgängligheten till finansiell information och de förbättrade möjligheterna till en god översikt och jämförelse av olika bolag som bestämmelsen innebär kommer

Svenska Bankföreningen har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss och avstår från att yttra sig.

Svenska Bankföreningen, som har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, ansluter sig till det yttrande som har tagits fram av den sammanslutning inom