• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (1) Datum Dnr 2021-02-12 1763/20

My nd ig hete n f ö r ung d o ms - o ch c iv i lsam hä llesf r åg o r

Liedbergsgatan 4, Box 206, 351 05 Växjö • tfn 08-566 219 00 • info@mucf.se • www.mucf.se

Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och

socialavgiftssystemet

(Fi2020/05036)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från

regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att

förbättra villkoren för det civila samhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytiker Tiina Ekman har varit föredragande.

Lena Nyberg

generaldirektör Tiina Ekman

References

Related documents

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för