Yttrande över remiss av premorian Verksamheter som undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 av 1

Delegationsbeslut

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen

212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se samhallsplanering@alvesta.se Nämnden för myndighetsutövning

Miljö-och energidepartementet m.remisssvar@regeringskansliet.se Datum 2018-11-15

Dnr NMY 2018–001560

Yttrande över remiss av premorian Verksamheter som

undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att lämna följande yttrande:  Nämnden har inga synpunkter på premorian.

Handlingar i ärendet

Remiss från Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet, 2018-09-27

Redogörelse

Alvesta kommun erhåll en remiss 2018-09-27 från Miljö- och

energidepartementet gällande en premoria om verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt.

Information

Detta beslut har upprättats i två likalydande exemplar, ett till Miljö- och energidepartementet och ett till kommunens arkiv.

På delegation av nämnden för myndighetsutövning

Ida Davidsson Miljöinspektör Tel. 0472-15143

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :