• No results found

SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad till individen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad till individen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-08-18 Sveriges Företagshälsor Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se karin.m.gustavsson@regeringskansliet.se Socialdepartementets diarienummer: S2020/04508/SF

SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad till individen

Sveriges Företagshälsor har tagit del av och granskat förslaget. Då det primärt inte berör företagshälsovården avstår vi från att yttra oss.

Företagshälsovården har en viktig betydelse för en välfungerande rehabiliteringsprocess och våra synpunkter på hur den kan förstärkas framgår av vårt yttrande över SOU 2020:24.

För Sveriges Företagshälsor

Peter Munck af Rosenschöld VD

References

Related documents

Hotell- och restaurangfacket är positiva till förslaget att kunna bevilja en partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än genom jämn reducering varje dag..

I ljuset av att utredningen anger omplacering och dess konsekvenser som ett ganska tungt vägande skäl till stöd för att behovsanställda personer redan från dag 91 ska bedömas

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Raymond Grankvist och kammarrättsrådet Andreas Sundberg, föredragande. Raymond Grankvist

• Kommunal är positiva till förslaget om ändring i tillämpningen av partiell sjukskrivning, så att det blir möjligt att göra det utifrån en annan förläggning av arbetstiden

Utredningens förslag innebär att partiell sjukpenning kan beviljas utifrån en annan förläggning än jämn reducering av arbetstiden varje dag om förläggningen inte försämrar

Förbundet anser att de förslag utredningen lämnar gällande såväl heltids- som deltidssjukskrivna är mycket bra och lämnar ett generellt tillstyrkande till dessa.. Förbundet

MFD tillstyrker förslaget att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning utifrån en annan förläggning av arbetstiden än genom jämn reducering varje dag, om en

Även egenföretagare bedöms mot normalt förekommande arbete först vid dag 180 i rehabiliteringskedjan, men utredaren menar att behovsanställda får anses vara ett mellanting