Regeringskansliet Justitiedepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia: ju.L4@regeringskansliet.se Stockholm 2021-01-12 Remissvar avseende:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk Förening

Gatuadress Postadress Växel E-post www Org. nr.

Drottninggatan 2 111 51 Stockholm 0775 - 200 100 info@bostadsratterna.se www.bostadsratterna.se 702000-2387 Regeringskansliet Justitiedepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se Kopia: ju.L4@regeringskansliet.se Stockholm 2021-01-12 Remissvar avseende:

En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra förliga föremål (Ds 2020:23)

Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige ekonomisk förening, nedan Bostadsrätterna, är en

intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar med cirka 8 900

bostadsrättsföreningar som medlemmar i hela Sverige med sammanlagt cirka 350 000 hushåll. Bostadsrätterna har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över rubricerat förslag och vill framföra följande.

Bostadsrätterna tillstyrker förslaget att utöka polisens möjligheter att i brottsförebyggande syfte, göra husrannsakan i gemensamma utrymmen eller i anslutning till flerbostadshus i den utsträckning som behövs för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Det ligger både i föreningens och de boendes intresse att beivra brottslighet och bidra till en trygg boendemiljö. I övriga delar har vi inga synpunkter för övriga förslag i promemorian.

Med vänlig hälsning Ulrika Blomqvist VD

Figure

Updating...

References

Related subjects :