• No results found

Genetic variations in the NALP3 inflammasome: a susceptibility factor for inflammatory diseases

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genetic variations in the NALP3 inflammasome: a susceptibility factor for inflammatory diseases"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Department of Clinical and Experimental Medicine Linköping Studies in Health Sciences. Thesis. No. 97

Genetic variations in the NALP3 inflammasome: a

susceptibility factor for inflammatory diseases

Deepti Verma

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-19144

Vertebrates possess a sophisticated immune system that helps them not only to fight against a wide variety of microbes but also against non-microbial harmful substances. This ability partly exists from birth, denoted ‘innate immunity’ and is further acquired upon being exposed to the pathogens, in which case it is retained for life, and classified as adaptive immunity. Innate immunity has been intensely studied in the past few decades, and has led to a better understanding of the mechanisms, behind how individuals recognize and respond when exposed to pathogens. Several types of host’s sensors have been identified, each of which is specialized for detecting a particular type of microbe.

Recently a special type of sensor termed as the ‘inflammasome’ was identified, which in addition to microbes, recognizes harmful particles, in the environment as well as inside the body. The inflammasome is made up of three different proteins which upon sensing danger, associate together to form a complex. This complex then responds by producing inflammatory substances, most important of which is Interleukin-1. However, in certain cases the inflammasome complex can erroneously result in inflammation in the host by continuously producing Interleukin-1. An example of the above situation is the genetic alterations in the inflammasome proteins which causes unsolicited Interleukin-1 production, and thereby lead to serious inflammatory outcomes. Patients suffering from such defects are successfully treated with the blockade of Interleukin-1.

We report a patient who had been suffering from severe inflammation for 20 years. Genetic screening of the inflammasome components revealed two variants which may have contributed to his symptoms. Upon treatment with IL-1 blockade the patient showed remarkable recovery from the symptoms and the results from our experimental studies indicated an over-activity of the inflammasome. The two genetic alterations present in this patient occur in approximately 4% of the normal population implying that these individuals

(2)

may be more prone to develop inflammatory diseases. We therefore genetically investigated a group of patients with rheumatoid arthritis, which is a joint disease caused by long-term inflammation. We found that the patients, who carried both the genetic variants, were at increased risk for rheumatoid arthritis and required more aggressive forms of treatment. Our results suggest that such individuals could possibly benefit from an early genetic screening and a timely initiation of IL-1 blocking treatment. More studies in other RA groups need to be done to confirm these results.

References

Related documents

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

För att uppskatta den totala effekten av reformerna måste dock hänsyn tas till såväl samt- liga priseffekter som sammansättningseffekter, till följd av ökad försäljningsandel

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Generella styrmedel kan ha varit mindre verksamma än man har trott De generella styrmedlen, till skillnad från de specifika styrmedlen, har kommit att användas i större

Parallellmarknader innebär dock inte en drivkraft för en grön omställning Ökad andel direktförsäljning räddar många lokala producenter och kan tyckas utgöra en drivkraft

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

På många små orter i gles- och landsbygder, där varken några nya apotek eller försälj- ningsställen för receptfria läkemedel har tillkommit, är nätet av

Det har inte varit möjligt att skapa en tydlig överblick över hur FoI-verksamheten på Energimyndigheten bidrar till målet, det vill säga hur målen påverkar resursprioriteringar

Detta projekt utvecklar policymixen för strategin Smart industri (Näringsdepartementet, 2016a). En av anledningarna till en stark avgränsning är att analysen bygger på djupa

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Calculating the proportion of national accounts (NA) made up of culture, which is the purpose of culture satellite l accounts, means that one must be able to define both the

Syftet i föreliggande studie var att undersöka tilltro till de tre olika behandlingsmetoderna psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) samt

That is to be able to handle an increasing amount of users, while the user experience stays within an acceptable range regarding things such as, the response time.. One of the ways

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen

Industrial Emissions Directive, supplemented by horizontal legislation (e.g., Framework Directives on Waste and Water, Emissions Trading System, etc) and guidance on operating

The HLA-DRB1 shared epitope alleles are primarily a risk factor for anti-cyclic citrullinated peptide antibodies and are not an independent risk factor for development of

The panel analysis al- lows us to look at regional specific effects, such as the market size, infrastructure ex- penditures, labour costs, openness to international

Den lägsta signifikansnivå på 0,004 hade variabel ”Hadasik_X4”, vilket visade att med 99,6% förekommer medelvärdesskillnader mellan friska- och konkursföretag inte av en slump,

Whether it’s splattering paint on paper, saddle stitching the binding of a book, or laser cutting a design into a woodblock, my background of traditional techniques helps me

Samtidigt är intresset för att fortbilda lärare lågt då 77 % av 115 svarande kommuner inte avsätter pengar för kompetensutveckling inom undervisning för hållbar utveckling

Hanteringen av schaktmassor sker idag framförallt inom respektive projekt eller inom en enskild aktörs egna projekt. Under de senaste åren har det pågått ett antal projekt som