• No results found

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (Promemoria S2020/03216/SF)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 (Promemoria S2020/03216/SF)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

REMISSVAR Datum Diarienummer 2020-04-16 2020-0068 Er referens S2020/03216/SF Socialdepartementet 103 33 Stockholm

adress Box 1056, 405 22 Göteborg besöksadress Lilla Bommen 1, Göteborg telefon 010-174 15 00 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se org.nr 202100-6248

IS F10 07, v 2. 0, 2 01 9-05 -23

Tillfälliga bestämmelser om tillfällig

föräldrapenning med anledning av covid-19

(Promemoria S2020/03216/SF)

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget om Tillfällig föräldrapenning när verksamheter på skolområdet är stängda (avsnitt 3). Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget om Undantag från krav på läkarutlåtande (avsnitt 4).

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget om Bemyndigande till Försäkringskassan (avsnitt 5).

ISF har följande synpunkter på förslagen.

3.2 Tillfällig föräldrapenning när verksamheter på

skolområdet är stängda

ISF har inga invändningar mot förslaget att vid så kallade extraordinära händelser i fredstid utvidga de antal situationer som tillfällig

föräldrapenning kan lämnas för. ISF är positivt till att föräldrar ges en försäkran mot inkomstbortfall i händelse av att samhället beslutar att stänga verksamheter på skolområdet. Och ur ett barnrättsperspektiv är ISF positivt till att föräldrar ges möjlighet att vara hemma och ta hand om sina barn under dylika omständigheter.

ISF anser att det i förslaget inte är tillräckligt klargjort vilken form av tillfällig föräldrapenning som har företräde under tid när verksamhet på skolområdet är stängd på grund av en extraordinär händelse i fredstid och ett barn, under samma tid, också är sjukt.

3.4 Ersättningens storlek

Förslaget om tillfällig föräldrapenning när verksamheter på skolområdet är stängda kan lindra de ekonomiska konsekvenserna för föräldrar som måste avstå från arbete. Men ISF ifrågasätter om den ekonomiska distinktionen mellan om barnet självt är sjukt eller om skolverksamheten är stängd är rimlig. Den föreslagna beräkningsgrunden innebär en ersättningsnivå på 70

(2)

procent i stället för ersättningsnivå inom nuvarande tillfällig föräldrapenning på 78 procent. Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället för tillfällig föräldrapenning med anledning av en skolstängning. Möjligheterna att kontrollera en sådan felaktig användning av tillfällig föräldrapenning är begränsad och skulle kräva omfattande resurser.

7.1.2 Försäkringskassan

ISF anser att de konsekvensbedömningar som gjorts i promemorian inte fullt ut tar hänsyn till de reella konsekvenser som förslaget kan förväntas medföra för Försäkringskassans implementering.

ISF vill betona att förslagen kommer att medföra en ökad administrativ kostnad för att ställa om systemet så att det kan identifiera aktuella ärenden samt möjliggöra en annan beräkningsgrund med en lägre ersättningsnivå. Det är viktigt att Försäkringskassan har kapacitet att förbereda förändringarna och de ekonomiska resurser som krävs för att utveckla it-systemen, styr- och stöddokument samt internutbildning. Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören Ola Leijon. Utredaren Susanne Fahlén och enhetschefen Mats Granér har varit föredragande. I beredningen har också utredaren Geoffrey Bogaert deltagit. Vid den slutliga handläggningen har chefsjuristen Anna Samuelsson deltagit.

References

Related documents

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Remiss 2020-04-14 S2020/03216/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

ESV:s bedömning är att de tillfälliga bestämmelserna troligen är nödvändiga i denna extraordinära situation som pandemin covid-19 innebär.. ESV vill samtidigt peka på

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

• LO anser att det är rimligt att tillfällig föräldrapenning med anledning av barnomsorg- och skolstängning inte ska kunna utges för dagar då föräldrapenning skulle utgivits.

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-04-15 ERT DATUM 2020-04-14 DIARIENR 2020/85-4 ER BETECKNING S2020/03216/SF Regeringskansliet

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Däremot kan vi inte tillstyrka förslaget att det särskilda vård- eller tillsynsbehovet som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 22§ SFB ska kunna

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig