• No results found

Ku.remissvar@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ku.remissvar@regeringskansliet.se "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Myndigheten för press, radio och tv Tel: 08-580 070 00 Fax: 08-741 08 70 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen registrator@mprt.se

Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7 www.mprt.se

Kulturdepartementet

Ku.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (ert ärendenummer Ku2019/01308/RS)

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ska verka för yttrandefrihet inom sitt verksamhetsområde och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

MPRT tillstyrker förslagen i utkastet till lagrådsremiss i de delar som rör myndighetens verksamhetsområde med följande kommentar.

I författningskommentaren (sidan 108) redogörs för särskilda beslutsorgan, däribland presstödsnämnden. Beslutsorganet presstödsnämnden ska rätteligen benämnas mediestödsnämnden.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Charlotte Ingvar-Nilsson efter föredragning av handläggaren Johanna Lantz.

Charlotte Ingvar-Nilsson

Johanna Lantz

Originalhandlingen med namnunderskrifter förvaras hos myndigheten.

2019-09-17 Dnr 19/02240

References

Related documents

Routasalo observerade att om en patient inte var kommunicerbar, så klappade eller strök sjuksköterskan huden på patienten för att skapa en kontakt, beröring och

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Förbundet ska företräda Sveriges do- mare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i övrigt bevaka frågor av betydelse för den

Vid den slutliga handläggningen deltog även avdelningschefen Daniel Norstedt samt analytikern Ulrica

Telefon +46 (0)10 142 80 00 Sundsvall Holmgatan 10, SE-851 70 Sundsvall Web www.miun.se Östersund Kunskapens väg 8, SE-831 25

Att enighet och samtycke ska eftersträvas vid konsultationer syftar till att markera att det ska finnas en reell avsikt att komma överens och knyter även an till syftet

STR-T finner det även anmärkningsvärt att inga andra minoritetsorganisationer som representerar judar, romer och sverigefinnar beretts möjlighet att lämna remissvar. STR-T

Tingsrätten anser sig inte ha ett tillräckligt underlag för att kunna instämma i slutsatsen att kostnaderna bör kunna hanteras inom ram och ifrågasätter lämpligheten i att