Remiss – Anslutning till Statens servicecenters tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

Full text

(1)

YTTRANDE

Datum Vår beteckning Sid

2019-10-15 2019/057967 1 (2)

Er beteckning

Fi2019/02671/SFÖ

Enheten för ekonomi, planering och anskaffning

Tomas Jonsson, 010-730 99 27 arbetsmiljoverket@av.se Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Postadress: 112 79 Stockholm Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se Organisationsnummer: 202100-2148

Remiss – Anslutning till Statens servicecenters tjänster

för elektronisk beställnings- och fakturahantering

Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden I skälen till förslaget anges bland annat möjligheten till ökad

kostnadseffektivitet. Arbetsmiljöverket delar inte uppfattningen att en

anslutning till föreslagna tjänster kommer att innebära en effektivisering och en kostnadsbesparing. Tvärt om anser Arbetsmiljöverket att det kommer att innebära en högre kostnad och en minskad effektivitet för oss både på kort och lång sikt.

De arbetsuppgifter som Statens servicecenter kan ta över vid en anslutning är endast en mindre del av hela processen och till stor del sådana arbetsuppgifter som vi redan automatiserat i våra flöden. Det innebär att vi inte kommer att få någon ökad effektivitet eller någon lägre kostnad. Tvärt om får vi en ökad komplexitet med flera parter inblandade i processen och därmed en minskad effektivitet och ökade kostnader.

Arbetsmiljöverket ser efter anslutningen till Statens servicecenters

lönerelaterade tjänster tidigare i år att våra kostnader redan har ökat. Vi tror att denna kostnadsökning kommer att bestå under lång tid. Arbetsmiljöverket bedömer att motsvarande kostnadsökning kommer att uppstå vid en anslutning till den elektroniska beställnings- och fakturahanteringen.

Då kostnaden för tjänsten och eventuella kostnadsökningar ska tas inom befintliga budgetramar så kommer det att ta resurser från Arbetsmiljöverkets kärnverksamhet.

(2)

YTTRANDE

Datum Vår beteckning Sid

2019-10-15 2019/057967 2 (2)

De som deltagit

Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. Föredragande har varit enhetschef Tomas Jonsson.

Erna Zelmin-Ekenhem

Tomas Jonsson Kopia skickad till:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :