• No results found

Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-03-18 DI-2020-1317

Ert diarienr

Fi2020/00307/S1

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Skattereduktion för boende i vissa glest

befolkade områden (regional skattereduktion)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Pernilla Andersson, 2020-03-18 (Det här är en elektronisk signatur)

References

Related documents

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och

En skattereduktion på 1 675 kronor kompenserar i normala inkomstlägen för en del av den genomsnittligt högre kommunalskattesatsen för boende i de kommuner som kommer i fråga

Förslaget löser inte det grundläggande problemet att höga välfärdskostnader utanför storstäderna medför väsentligt högre kommunalskattesatser än i storstäderna..

Dock anser Läns- styrelsen, om det är möjligt med hänsyn till övergripande regler om stöd och konkurrensbegränsning, att det av samma skäl som för övriga boende inom

Regelrådet har inte kunnat återfinna en beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning, men finner att en sådan beskrivning heller inte

Om syftet med den föreslagna reformen är att överbrygga dessa nackdelar som en form av regional stimulans som samtidigt ska attrahera till boende och arbete i dessa delar så

Yttrande över promemorian Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional

NSD avstyrker av nedan angivna skäl förslaget till skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden.. Skatteregler bör generellt sett utformas utifrån enhetlighet, dels