Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Diarienr 1 (1) 2020-03-18 DI-2020-1317

Ert diarienr

Fi2020/00307/S1

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Regeringskansliet, Finansdepartementet

Skattereduktion för boende i vissa glest

befolkade områden (regional skattereduktion)

Datainspektionen har granskat förslaget huvudsakligen utifrån

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

Datainspektionen har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslaget.

Pernilla Andersson, 2020-03-18 (Det här är en elektronisk signatur)

Figure

Updating...

References

Related subjects :