• No results found

Remiss - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslut Ärendenummer 1 (1) 2019-09-09 KS2019/517 Kommunledningsförvaltningen Maria Westberg 0171-62 51 80 maria.westberg@enkoping.se Kulturdepartementet

Remiss - Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en

myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Beslut

Enköpings kommun avstår från att yttra sig över remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15).

Beskrivning av ärendet

Kulturdepartementet har gett Enköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15).

På kommunstyrelsens vägnar

Christin Tjärnheden Tf Kommundirektör Enköpings kommun

Beslutet tas med stöd av punkt C.8.c i kommunstyrelsens delegationsordning 2018/702.

References

Related documents

Eftersom det inte i nuläget går att veta vad den pågående utredningen kommer fram till, är det svårt att ha synpunkter på förslag som gäller just organisationsformen

Länsstyrelsen delar inte utredningens uppfattning att detta inte är en fungerande lösning (3.4.) utan menar att det fungerar väl inom andra områden och att det inte finns

Norrköpings kommun ställer sig bakom utredningens uppfattning att arbetet med romsk inkludering fortfarande går för sakta. Norrköpings kommun instämmer inte i utredningens förslag

Kapitel 4.11 behandlar avsaknaden av en nationell aktör med långsiktigt ansvar för bland annat kunskapsspridning av romers kultur, historia och språk i förhållande till tillfälliga

SMVK ställer sig dock tveksam till om inrättande av en ny myndighet för romska frågor är det mest effektiva och ändamålsenliga för att åstadkomma den förändring som

Statskontoret anser att den pågående beredningen av frågan om en institution för mänskliga rättigheter och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det

Förslaget att inrätta en myndighet för romska frågor, för att öka kunskap och ta ett steg i regeringens arbete för att tillförsäkra mänskliga rättigheter för minoriteten

Därför är det viktigt att kommunerna får stöd i det arbetet som sker lokalt för att bryta destruktivt beteende och ge kvinnor och unga realistiska möjligheter för att göra