02.22. Delegater 2015-09-24

Download (0)

Full text

(1)

Bilaga

Miljö- och byggnadskontoret

2015-09-04

Elisabeth Thelin Sidan 1 av 2

Förvaltningschef +46 8 579 214 85

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0056 MBN-1 Diariekod: 023

Delegater 2015-09-24

Delegat

Elisabeth Thelin

Beslut

De beteckningar och funktioner som anges i miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning svarar mot namngivna anställda enligt nedanstående tabell.

Beteckning Funktion Anställd

AU MBNs arbetsutskott

Ordf Tjänstgörande ordförande i MBN 1:e vice ordf Förste vice ordförande i MBN

FC Förvaltningschef Elisabeth Thelin

CMHE Chef miljö- och hälsoskyddsenheten Christian Haglund MHI Miljö- och hälsoskyddsinspektör

(inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet)

Marianne Fex

Ann-Christine Granfors Birgitta Sturesson Katarina Tittelbach Elin Stenberg Fouad Maroof Malin Löwbom Jonas Lidbrink Frida Danielsson Shahryar Hatami Camilla Östergren Mats Nilsson Malin Forséll

CBE Chef bygglovenheten Filip Olofsson

BH Bygglovhandläggare Firooz Azam

Malin Sundkvist Anders Lidgren Sophie Wallin Thomas Erenmalm Majid Khayyami Anneli Reyes Peña Oktay Erdal Joel Lemin

(2)

2015-05-05

Dnr. 2015/0056 MBN-1 Sidan 2 av 2

Elisabeth Thelin Förvaltningschef

Kopia av delegationsbeslutet har sänts till:

Miljö- och byggnadsnämnden

CMKE Chef mät- och kartenheten Patrik Öhrström

NS Nämndsekreterare Ayra Abrahamsson

Figure

Updating...

References

Related subjects :