• No results found

Hur kan vi främja trygga familjerelationer med hjälp av evidensbaserade metoder?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur kan vi främja trygga familjerelationer med hjälp av evidensbaserade metoder?"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur kan vi främja trygga familjerelationer

med hjälp av evidensbaserade metoder?

(2)

”Diskussionen inom interventionsforskning har fokuserat på frågor som rör evidens för olika insatser. Sällan diskuterar man den otvetydigt mer angelägna frågan, nämligen att de

flesta som har behov av psykosociala insatser inte har tillgång till hjälp över huvud taget, med eller utan evidens.”

(Kazdin, 2008)

Evidens i all ära, men…

(3)

INTERNET

Forster, Kling & Sundell (2012)

Komet i grupp

28 %

InternetKomet

26 %

(4)

”Vi får inga pinnar…”

Träff 1 Träff 2 Träff 3

(5)

Primära mått

Sekundära mått

Föräldrawebben

Enebrink, Wetterborg, Lönn-Rhodin, Forster, Risto, Dahlström & Ghaderi (submitted)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Utagerande Värme Konflikter

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Emotionella prob.

Kamratproblem Hyperaktivitet Prosocialitet Föräldraskap Stress Depression Ångest

(6)

FLEXIBILITET

Fas 1

Fas 2

Kartläggning av individuella behov. Observationer,

intervjuer och feedback.

Fokus på styrkor.

Individuellt utformad insats

som bygger på kartläggningen.

(7)

Som av en händelse…

Efter insats

Uppföljning (1 & 2 år)

Ghaderi, Kadesjö, Björnsdotter & Enebrink (submitted)

FCU iKometvs.

(N=231) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

(8)

Som av en händelse…

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Efter insats

Uppföljning (1 & 2 år)

Ghaderi, Kadesjö, Björnsdotter & Enebrink (submitted)

Utagerande 1 Utagerande 2 Uppmärksamhet Impulsivitet Hyperaktivitet Kamratproblem Emotionella prob.

Prosocialt bet.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

FCU iKometvs.

(N=231)

FCU bortfall

21%

iKomet bortfall

39%

(9)

ANPASSNING

Föräldraträning 14 studier

1/10

Alla slags insatser

27 studier

0

Men

bättre om…

Föräldraträning Medellånga insatser

Euser m. fl (2015) Vlahovicova m. fl (2017)

(10)

Fler studier med kontrollgrupp Utveckling av nya insatser som…

…minskar stigmatisering

…är möjliga att implementera och upprätthålla

Alltså…

References

Related documents

BILAGA M Framstegskurvor, underlag för beräkningsexempel 129 BILAGA N Tabell över batchstorlekar vid olika lutningar på framstegskurvan och faktorer för beräkning

Ambitionen har varit att genom ett pilotfall undersöka möjligheten för en kommun att införa ett ledningssystem för trafiksäkerhet ­ inte att konkret implementera ISO 39001 på

(Tänkbara mål: All personal ska genomgå Säkerhet på väg utbildningen var 5:e år. Alla maskinförare ska ha rätt körkort för sina fordon).. Upphandling

En undersökning i Adelaide visar att 31 % av fotgängarna kände sig osäkra när de delar gångväg med elsparkcyklister (större andel ju äldre fotgängare), och 29 % av

1A) Oskyddade trafikanter lokaliseras av infrastruktur och övriga tra- fikanter genom en app i smartphone, som både mottar och sänder po- sitioneringsdata till andra trafikanter.

Kuratorn har enligt de intervjuade stått för strukturen, härbärgerat deras ångest, givit dem möjlighet ett få prata om händelsen med någon, som de inte behövde oroa sig för

Vissa forskare anser att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är mycket vanliga orsaker till lång frånvaro eftersom många vanliga arbetssätt i skolan inte fungerar för elever med

Exempel 33a är ett danskt utropsord som används för att uttrycka irritation, för- argelse eller besvikelse. Det svenska grr kan även det uttrycka irritation eller