03. Svar på preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018, miljö- och byggnadsnämnden

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö- och

byggnadskontoret

2015-04-01

Elisabeth Thelin Sidan 1 av 1

Förvaltningschef +46 08-57921485

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0043 MBN-2 Diariekod: 101

Miljö- och byggnadsnämnden

Svar på preliminär budget med verksamhetsplan 2016 och ekonomisk plan 2016-2018, miljö- och

byggnadsnämnden

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan och överlämnar den till kommunstyrelsen som svar på remissen om preliminär budget 2016 och ekonomisk plan 2016-2018

Sammanfattning

Nämnderna ska i remissvaren beskriva hur den ser på de konsekvenser som den preliminära budgeten förväntas få på verksamheten och hur nämnden planerar att hantera dessa.

Vidare ska förslag till utvecklingsinsatser under 2016 beskrivas på en övergripande nivå kopplat till de kommunövergripande målen.

Nämnderna har enligt det preliminära budgetförslaget tilldelats uppdrag om att redovisa möjliga effektiviseringsåtgärder och MBN har dessutom uppdragits att utreda möjlig samverkan med andra kommuner inom nämndens ansvarsområde. Utredningsuppdragen ska redovisas i december 2015.

Nämndens remissvar på preliminär budget 2016 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 27 april 2015 enligt anvisningar.

Bilagan omfattar miljö- och byggnadskontorets syn på ovanstående.

Elisabeth Thelin Förvaltningschef

Bilaga: Nämndberedning preliminär budget 2016, miljö- och byggnadsnämnden

Figure

Updating...

References

Related subjects :