SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EC artikel 13

Download (0)

Full text

(1)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Primasil Grundkoncentrat Plus Datum: 2012-01-25

Företag:

AB Universalfärg Skyttbrinksvägen 38 SE 147 39 TUMBA

Tel.: +46-8-607 30 30 Fax: +46-8-607 35 30 (mån. - tors. 7:00 – 16:00, fre 7:00 - 15:00

E-postadress (frågor): webmaster@universalfarg.se Hämta säkerhetsdatablad på: www.universalfarg.se Tillverkare:

Synthesa Chemie GesmbH Dirbergerstraße 29-31 A4320 PERG

www.synthesa .at

Telefonnummer vid nödsituation: I nödsituationer ring 08-33 12 31, Giftinfo eller 112, larmcentralen.

Användning:.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Särskilda faror för människa och miljö

Klassificering enligt reglering EC No 1272/2008 Produkten är inte klassificierad enligt CLP-regleringen

Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEC eller Direktiv 1999/45/EC:

Ej applicerbar.

Märkning enligt EU:s riktlinjer

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i "Allmänna Klassificeringsdirektiv för tillredningar "som utfärdats i den senast giltiga versionen.

Produkten är ej märkningspliktig enligt EU-direktiven och förordningen om Farliga ämnen (GefStoffV).

Beakta sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

· Andra faror

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

· PBT: Ej tillämpligt.

· VPvB: Ej tillämpligt

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

· Kemisk karakterisering: Blandningar

· Beskrivning: Emulsionsfärg

· Farliga komponenter:

55965-84-9 Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on <0,1% T R23/24/25 C och 2-metyl-2H-isotiazol-3-en (3:1) R34, R43 Xi,

N R50/53

· FÖRORDNING (EG) N o 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel/märkning av innehåll:

Blandning av 5-klor-2-metyl-isotiazol-3 (2H)-on och 2-metylisotiazol-3 (2H)-en med magnesiumklorid och magnesiumnitrat <5%

· Ytterligare hänvisningar: Se kapitel 16 för riskfrasernas betydelse.

(2)

4. FÖRSTA HJÄLPEN

· Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

· Allmänna hänvisningar: Inga speciella åtgärder krävs.

· Efter inandning

Tillförsel av friskluft, kontakta läkare vid besvär.

Uppsök omedelbart läkare vid intensiv inandning.

· Efter kontakt med ögonen

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

· Efter förtäring

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

· Hänvisningar för läkaren

· De flesta viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information.

· Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling behövs Ingen ytterligare relevant information.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

· Släckmedel

· Lämpliga släckningsmedel Använd brandsläckningsåtgärder anpassade till miljön.

· Speciella risker som ämnet eller blandningen

Andra skadliga eller giftiga ångor och brinnande gaser kan bildas i händelse av brand, förutom kolmonoxid och koldioxid.

· Råd för brandmän

· Speciell skyddsutrustning: Använd friskluftsmask/skyddsanordning.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

· Personlig skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd skyddskläder.

· Miljöskyddsåtgärder:

Låt inte spill komma ut i avlopp/ytvatten eller grundvatten.

Låt inte tränga in i marken/jorden.

Vederbörande myndigheter underrättas i händelse av läckage till vattendrag eller i avloppsnätet.

· Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

Referens till andra avsnitt

Se avsnitt 7 för information om säker hantering

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för destruktions information.

(3)

7. HANTERING OCH LAGRING

· Hantering

· Försiktighetsmått för säker hantering

Beakta vanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Inga speciella åtgärder krävs.

Använd personlig skyddsutrustning.

· Hänvisningar beträffande brand-och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

· Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

· Lagring

· Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.

· Anvisningar om samlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Skyddas mot frost.

Skyddas mot värme och direkt solljus.

· Särskilda slutanvändning: Inga ytterligare relevant information.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Kontroll parametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· Begränsning av exponeringen

· Personlig skyddsutrustning

· Allmänna skydds-och hygienåtgärder

Sedvanliga försiktighetsåtgärder skall iakttas vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

· Andningsskydd: Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

· Handskydd:

Skyddshandskar och skyddande hudkräm.

Skyddshandskar.

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra

kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets materialet inte kan beräknas i förväg och bör därför kontrolleras före användningen.

· Penetrationstid för handskmaterialet

Exakt penetrationstid enligt tillverkaren av skyddshandskarna skall beaktas.

· Olämpliga är handskar av följande material: Handskar av läder

· Ögonskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

· Kroppsskydd: Arbetskläder.

(4)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

· Utseende:

Form: Strukturellt trögflytande

Färg: Olika färger

· Lukt: Karaktäristisk

· Luktgräns: Ej fastställd.

· PH-värde vid 20 ° C: 8,5

· Ändring av tillstånd

Smältpunkt / smältområde: Ej Kokpunkt / kokområde: 100 ° C

· Flampunkt: Ej tillämpligt

· Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej tillämpligt.

· Tändningstemperatur:

Sönderdelningstemperatur: Ej fastställd.

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Explosionsgränser:

Nedre: Ej fastställd.

Övre: Ej fastställd.

· Ångtryck vid 20 ° C: 23 hPa

· Densitet vid 20 ° C: 1,02 g / cm ³

° i förhållande densitet Ej fastställd.

· Ångdensitet Ej fastställd.

· Avdunstningshastighet Ej fastställd.

· Löslighet i / blandbarhet med vatten: Blandbar med vatten

· Segregation (n-oktanol/vatten): Ej fastställd.

· Viskositet:

dynamisk: Ej fastställd.

kinematisk: Ej fastställd.

Viskositet: Tixotrop

Organiska lösningsmedel: 0,5%

Vatten: 90,9%

· Övriga upplysningar: Ingen ytterligare relevant information.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

· Möjlighet för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända

· Förhållanden att undvika: ingen ytterligare relevant information.

· Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information.

· Farliga sönderdelningsprodukter: Vid förvaring och hantering: Inga.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

· Information om de toxikologiska effekterna

· Akut toxicitet:

· Primär retningseffekt:

· På huden:.

· På ögat: Ingen retande effekt känd.

· Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

· Subakut till kronisk toxicitet: Ingen data tillgänglig.

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i Allmänna Klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senaste versionen:

När den används och hanteras enligt specifikationerna har produkten inga skadliga effekter enligt vår erfarenhet och den informationer som vi erhållit.

(5)

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

· Toxicitet

· Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information.

· Persistens och nedbrytbarhet: Ingen ytterligare relevant information.

· Beteende i miljön:

· Bioackumuleringsförmåga: Ingen ytterligare relevant information.

· Mobilitet i jord: Ingen ytterligare relevant information.

· Ekotoxiska effekter:

· Ytterligare ekologisk information:

· Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (tysk förordning) (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt inte outspädd produkt eller större mängder för att nå grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet

system.

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

· PBT: Ej tillämpligt.

· VPvB: Ej tillämpligt.

· Andra skadliga effekter: Ingen ytterligare relevant information.

13. AVFALLSHANTERING

· Avfallsbehandlingsmetoder

· Rekommendation

Lämna över till farligt avfallshantering eller farligt avfallsförbränning. Får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Låt inte komma in avlopp, mark eller vattendrag.

· Avfallshantering nyckel: 57.303.

· Avfallskoder:

08 00 00 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING (tillverkning, formulering distribution) FÖR

YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01 00 Avfall från tillverkning, formulering distribution och borttagning av färg och lack 08 01 12 Annat färg-och lackavfall än det som anges i 08 01 11

· Ej rengjorda förpackningar:

· Rekommendation:

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Töm behållaren helt och avyttra på sopstation.

14. TRANSPORTINFORMATION

· UN-nummer

· ADR, OCH, IMDG, IATA Ogiltigt

· UN transportbenämning

· ADR, OCH, IMDG, IATA Ogiltigt

· Transport fara klass (er)

· ADR, OCH, IMDG, IATA

· Class Ogiltigt

· Förpackningsgrupp

· ADR, IMDG, IATA Ogiltigt

· Miljöfaror:

· Marine pollutant: Nej

· Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ej tillämpligt.

· Transport i bulk enligt bilaga II till

MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt.

· Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.

· UN "Modell förordningen": -

(6)

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

· Säkerhet, hälsa och miljö föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen

· Nationella föreskrifter

· Vattenförorening riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

· Övrig föreskrifter, begränsning och förordningarna Ta notis om regler för skydd av arbetstagare.

· Kemisk säkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

16. ÖVRIG INFORMATION

Ovan information ges av laboratorieanalyser och bibliografiska datas och baserad på

tekniska standarden på skrifter detta säkerhetsdatablad. Den beskriver säkerhetsegenskaper och behov av produkter. Genom nya upplagor av säkerhetsdatablad tappar äldre giltighet.

R-Fraser:

R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt.

R34 Frätande

43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga negativa effekter

· Avdelning som utfärdar datablad: Synthesas laboratorium

· Kontakta: Dr Wolfgang Schörkhuber

Figure

Updating...

References

Related subjects :