VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STORA HÖGA RIDKLUBB 2020

Full text

(1)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STORA HÖGA RIDKLUBB 2020

Styrelsen och verksamhetschefen, Maria Hake, Stora Höga Ridklubb (org.nr 853300-4928) avger härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Detta året har varit annorlunda på många sätt pga Covid-19 pandemin. Vi har fått ställa om och anpassa aktiviteter men också fått ställa in en hel del aktiviteter på grund av restriktionerna. Det har varit mycket extra arbete för vår personal med att städa och decifincera ytor, det har också åtgått extra tid till att anpassa verksamheten till de restriktioner som råder och som också ändrats ett flertal gånger över tiden. Vi är väldigt tacksamma över att vi kunnat hålla igång

ridlektionsverksamheten under hela året medan en stor del av övriga aktiviteter och evenemang har fått begränsas eller ställas in på grund av pandemin.

ÖVERBLICK – ekonomi

Trots Covid-19 pandemin har Stora Höga Ridklubb har under 2020 fortsatt trenden med ännu ett positivt resultat, dock en minskning från föregående år. Resultat för 2020 är 149 217 kr ( 282 209 kr 2019). Totala intäkter var under året 3 466 521 kr (3 621 078 kr 2019) vilket är en minskning från föregående år. Minskade Cafe & tävlingsintäkter samt ökade kostnader för rengöring pga Covid-19 har påverkat årets resultat negativt. Lönekostnaderna under 2020 minskat något jämfört med 2019 kr. Kostnaden för hästarna ligger på samma nivå som 2019 (895 127 kr). Anläggningen är finansierad med lån, sammanlagd skuld 2020-12-31 var 1 500 324 kr. Under 2020 har vi amorterat på alla våra lån. Totalt har vi amorterat 84 668 kr. Vi har haft en god likviditet i klubben och har kunnat utföra de flesta investeringar som vi ansett nödvändiga.

Klubben har bokförda anläggningstillgångar på 3 085 325 kr.

KLUBBENS ORGANISATION OCH STYRELSE

Klubbens organisation består av tre huvudorgan: styrelse, personal och sektioner. Styrelsen är det övre ideella beslutsorganet. Personalen är avlönad och driver ridskolan. Sektionerna är de ideella specialfunktionerna bygg och anläggning (BoA), cafeteria, tävling/träning och ungdomssektion. Alla huvudorgan arbetar för att förbättra ridklubbens verksamhet.

Ordförande: Sara Berggren Herou Sekreterare: Ida Winkler

Kassör: Lena Holmberg

Ledamöter: Elisabeth Karlsson, Hanna Tolf, Anna Hedlin och Frida Kristiansson.

Suppleanter: Alexandra Augustsson, Cecilia Freiholtz, Emelie Richter, Anna Ekdahl, Ulrica Jonsson och Catarina Oveborn.

Ungdomsrepresentant: Hanna Mentzer Verksamhetschef: Maria Hake

Styrelsen har haft 7 stycken styrelsemöten under året.

PERSONAL

Ridklubben har två tillsvidareanställda, det är Anna-Karin Fahler samt Maria Hake som är anställd som verksamhetschef.

Anna-Karin Fahler har haft lektionerna torsdag och fredag. Maria Ottosson, Nina Rasmusson, Lotta Reistad, Sofia Dahlström och Emma Sjögren har haft lektionerna övriga dagar under året. Nina Rasmusson har haft hoppträning varannan lördag på ridklubben och varannan tisdag på Stall Hamra. Utöver verksamhetschef och ridlärare så har vi haft 4 personer som jobbat med skötsel av stall, hästar och anläggning. Vikarier som har gått in när personalen är borta är framförallt redan anställd personal, men vi har även 4 personer som har varit inne och vikarierat vid behov.

Under början av året hade vi några praktikanter från högstadieskolorna i kommunen och från olika hästgymnasium i landet. Senare under året har vi inte tagit emot praktikanter på grund av Covid-19.

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar var i december 2020, 377 st (387 st 2019).

RIDHUS - PADDOCK

Under året har det varit 30 privathästar som utnyttjat ridhus och paddock. Ridhusbanan harvas kontinuerligt, två gånger per vecka, för att underlaget skall vara bra för lektionshästarna och minska riskerna för förslitningar.

(2)

RIDSKOLA

Vårterminen bestod av 24 lektionsveckor med 277 ridande (264). Höstterminen bestod av 19,5 lektionsveckor med 275 ridande (261).

Under hösten var undervisningen fördelad på totalt 31 grupper. Det var 1 grupp med funktionsnedsatta barn och vuxna som red varje vecka, 1 dressyrgrupp, 1 tävlingsgrupp, 7 nybörjargrupper, 4 nybörjare fortsättning, 4 grupper med I:or, 2 grupp med I-II:or, 4 grupper med II:or, 3 grupper med III:or, 1 stycken IV:or och 3 stycken V:or och 4 hoppgrupper som red varannan vecka.

På påsklovet och höstlovet var det teoriveckor där det istället för ordinarie ridning har varit andra aktiviteter. Det har exempelvis varit hästhantering, clinic med lektionshästarna samt olika teorilektioner. Det har även varit personalens ansvar att anordna Påskhoppet, Halloweenhoppning, KM i dressyr samt KM i hoppning, KM i dressyr och Påskhoppet kunde vi inte arrangera i år på grund av Covid-19.

Det har anordnats 1 barnkalas i februari, resten av året kunde vi inte arrangera fler kalas på grund av Covid-19. I januari anordnades en Grönt kort kurs. Vårens Hästfest, Julfesten, Ponnyridning på Stora Höga dagen har vi inte kunnat arrangera på grund av Covid-19. Incidentstatistik förs fortlöpande av ridinstruktörerna över händelser och olycksfall uppkomna på klubben.

Fortbildning för personalen

I september var Anna-Karin på Ridlärardag, en vidareutbildning för att behålla sin level.

Finansiering från fonder och stiftelser under 2020

Utbildningstillfällen för unga ledare, stallvärdar, lagryttare, samt deltagare i tävlingsgruppen och unghästgruppen har finansierats via Riksidrottsförbundet i projektet Ryttarutveckling. I projektet gavs även finansiering för en clinic för samtliga fokusgrupper och föreningens alla medlemmar. Denna har inte kunnat genomföras på grund av Covid 19.

Föreningen har sökt det statliga kompensationsstödet för förlorade intäkter till följd av inställda tävlingar, evenemang och aktiviteter och har där fått viss retroaktiv finansiering. Stenungsunds kommun har bidragit med ett större

kompensationsstöd för att täcka förluster med anledning av Covid 19.

Idrottslyftet SISU Västra Götaland

Surfplatta, digitaliseringsstöd 13 000 kr

Bibehålla verksamhet under Corona restriktionerna 10 000 kr

Idrottsmedel Ridsportförbundet

Projektstöd 2020 - paket 1 35 000 kr

Ridledarutbildning 8 000 kr

Kompensationsstöd Riksidrottsförbundet

Kvartal 1-2 28 000 kr

Kvartal 3 3 000 kr

Kompensationsstöd Stenungsunds kommun 100 000 kr

Sponsring – skylt i ridhuset

Cirkle K 3 000kr Mitronic 3 000 kr MR elentreprenad AB 3 000 kr Ucklums grus 3 000 kr

Totalt 209 000 kr

(3)

Lägerverksamhet

Under vecka 26, mån-fre, var det övernattningsläger för grupp II och uppåt. Vecka 27 hade Nina Rasmusson träningsläger, mån-fre, för de med egen häst. Bägge lägren var fullbokade och väldigt uppskattade. Vecka 31 var det ett tvådagars dagridläger för grupp Nyb F – I och ett tvådagars dagridläger för Nyb – NybF. Vecka 32 måndag till onsdag var det dagridläger för grupp I-II. Torsdag och fredag i samma vecka hade Unga ledare d.v.s. stallvärdar, ungdomsstyrelse och våra ungdomar som gått Ungdomsledarutbildning ett tvådagarsläger.

Klubbhästar

Verksamhetschefen är hästansvarig och rapporterar till styrelsen på styrelsemötena. Ridklubben ägde vid årsskiftet 2020/2021 21 lektionshästar/ponnyer, uppdelat på 11 hästar och 10 ponnyer. Hästarna heter Julia, Elliot, Gaius, Lilleman, Monty, Findus, Kaj, Triana, Sam, Diamond samt Cendis. Våra ponnyer heter Leika, Kira, Müsli, Silver, Goldie, Lucky, Einar, Minnie, Skilla och Plet. Märta och Bella avlivades under 2020 på grund av skador. Bamse lämnades tillbaka till förra ägaren. Sam, Diamond, Lucky och Einar köptes in under året.

Ambjörnssons hovslageri är vår hovslagare som kommer en gång i veckan och skor hästarna med cirka 8 veckors mellanrum. Under december fick även samtliga hästar sin årliga vaccination. Vi har kontinuerlig kontrakt med vår veterinär Anna Rudbäck om vi har frågor och funderingar eller behöver veterinärvård till hästarna. Vi har även en

hästtandläkare, Istvan Gere, som tittar till hästarnas tänder 2 ggr/år. Vi har ett samarbete med Louise på Västkustkliniken som är kiropraktor och har behandlat flera av våra hästar med ett fantastiskt resultat. Skårby hästkonsult som är

Equiterapeut behandlar hästarna vid behov.

Foder och strö

Under året som gått har vi utfodrat med hösilage som vi skördar på mark som välvilligt ställts till klubbens förfogande.

Fodret (cirka 170 stycken plastade balar) förvaras utefter parkeringen. Havre köper vi från en bonde i Solberga, övrigt kraftfoder beställer vi från Granngården. I våra spiltor och boxar används torvströ som inköpts hos BMR produkter.

Utrustning

Vi har köpt in 3 nya sadlar under året, samt förbrukningsvaror ex. täcke, stigläder, tyglar, borstar, sadelgjordar m.m.

Svenljunga sadelmakeri kommer 3 ggr per år och tittar över våra sadlar och stoppar om/lagar det som behövs.

Helgskötsel

När vår ordinarie personal är ledig sköts hästarna enligt ett schema av ideella krafter, samt de som hyr boxarna i

privatstallen. Varje lördag och söndag året runt samt långhelger engageras många personer med utfodring, in och utsläpp av hästar samt mockning av lektionsstallet. Under personalens och hästarnas sommarsemester har de som hyr boxar i privatstallen tillsyningsansvar en vecka per box.

Stallvärdar

Under lektionstid måndag till och med lördag hjälper två stallvärdar till med att ta hand om de ridande eleverna. Deras arbetsuppgifter är bl. a sadla och tränsa, mocka och kvällsfodra hästarna. Dessutom skall stallvärdarna fungera som föredöme och hjälpa de oerfarna eleverna till rätta.

Utbildning ULK 1 - 3

Vi hade 2 tjejer som blev färdiga ungdomsledare i februari. Då hade de gått en utbildning som genomförts under tre helger.

Sommarbeten

Muntliga avtal för hagar till sommarbete finns med grannar och närliggande fastigheter.

(4)

SEKTIONER

Bygg och anläggning

Det har varit två arbetsdagar samt några kvällar där det har satts upp staket i hagarna och fixats med målning/röjning/städning runt och i anläggningen. Vi har grusat upp två av rasthagarna. Vi har investerat i ny ljudanläggning till anläggningen. Stallet har högtrycks tvättat och blivit ommålat under sommaren.

Cafeteriasektionen

På grund av pandemin så har inte cafét varit öppet så mycket som det brukar och utbudet har varit väldigt begränsat.

Tävling/Träning

I år har det varit ett märkligt år med en pandemi som ställt till det i hela samhället. Så det har inte varit så mycket tävlingar och meetings under året! De har trots detta varit många fina placeringar för våra tävlingsryttare i både dressyr och hoppning under året på de tävlingar som genomförts! Vi arrangerade under året en lokal dressyrtävling för ponny och en för häst. Vi hade en Pay´n jump och en Pay´n ride i början av året. Vi hade även 2 banhoppningsträningar samt

klubbmästerskap i hoppning, KM i dressyr kunde vi tyvärr inte genomföra.

Under 2020 har de varit 55 licensierade ryttare som tävlat för klubben!

Klubbmästare i hoppning

KM Lektionsekipage gr: II-III Junior KM Privatponny kat C

Livia Anell & Hilda Bontell Agnes Persson

KM Lektionsekipage gr. IV-V-TG Junior KM Privathäst kat D

Emma Eriksson Elisa Johansson

KM Lektionsekipage gr. IV-V Senior KM Privathäst, Häst

Jack Dahlberg Erica Jansson

KM Privatponny kat B Amanda Hedlin

Grattis till 2020 års tävlingsryttare

Resultatet baseras på ryttarrankingen i Tävlingsdatabasen. Vi är jättestolta att vi har så duktiga ryttare som är ute och representerar klubben på ett så föredömligt sätt.

Hoppning Elise Freiholtz

Dressyr Tyvärr ingen som fått några poäng i år

Ungdomssektionen Antal möten: 5 st

Aktiviteter:

-Påskäggsjakt 13/4 Inställd

- Blåbärshoppning 7/6 Inställd

- Hästfest/Avslutning 17/6 Inställd

-Uppstart av BUS 17/10

Startade upp BUS igen som är barnens ungdomssektion där tanken är att barnen som är under 13år ska kunna få en inblick i USS och med hjälpa av oss kunna samla in egna pengar eller göra egna aktiviteter. Tyvärr hann vi inte lägre än ett möte innan pandemin satte stopp.

-Vi i stallet 28/10 14/11-inställt

Delar av aktivitet gick att genomföra men sen blev resten tyvärr också inställt.

- Spökkväll 1/11 Inställd

(5)

Lingondressyr 15/11 Inställd

- Julfest 9/12 Inställd

Övriga aktiviteter:

- Försäljning av delikatesser - Julpynt i stallet

- Pysseldag med mindre fix i stallet så som skyltar osv.

Inköp:

- Pynt till spökkvällen - US hinderfångare - Del av sadel till Kaj - Teorihäst

- Pannband till Leika - Färg att måla om bommar - Julpynt

- Käpphästhinder i samma färger som US hindret Ekonomi den 31/12-2020: 6 572,40 kr

Spekeröd 2021-03-06

Sara Berggren Herou Maria Hake

Ordförande Verksamhetschef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :