• No results found

Teknik för enskilda avlopp – exempel på lösningar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Teknik för enskilda avlopp – exempel på lösningar"

Copied!
28
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Teknik för enskilda avlopp – exempel på lösningar

Ebba af Petersens, WRS Uppsala/

Avloppsguiden

Avloppskväll i Hultsfreds kommun Skeppet, Målilla

28 maj 2014

(2)

• Planera ditt avlopp – ”Mini-guider”

• Avloppsteknik – Beskrivning av avloppstekniker

• Avloppsfakta – Öppet bibliotek

• Öppet forum

• Broschyrer och checklistor

• Sök företag och produkter

avloppsguiden.se

info för husägare

(3)

Smittskydd Miljöskydd Teknik Normal

skyddsnivå

• ”Ej väsentligt ökad risk”

• Bedömning av robusthet, rening och utsläppspunkt

• 70% Fosfor

• 90%

syreförbrukande ämnen (BOD)

• Kretslopp ska vara möjligt

All traditionell teknik klarar inte normal nivå!

Hög

skyddsnivå

Ev. ytterligare skyddsåtgärder

• 90% Fosfor

• 90% BOD

• 50 % Kväve

• Kretslopp ska vara möjligt

”Ny” teknik krävs för att klara hög skyddsnivå!

Procentsatserna avser % reduktion jämfört med inkommande till avloppsreningsanläggningen.

Vad innebär normal och hög skyddsnivå?

(4)

Avloppssystemets delar

+ eventuell efterbehandling Toalett

Slamavskiljare

Reningssteg

(5)

Slamavskiljare

Avskiljer och lagrar slammet - Skyddar mot igensättning

Utjämnar

- temperatur, föroreningshalt

Drift och underhåll

Slamtömning, normalt 1 gång per år

Renar inte mer än 10% av fosfor och kväve Del i de flesta avloppslösningar

(6)

• Vanligaste tekniklösningarna för enskilda avlopp i Sverige

• Robust teknik, litet underhållsbehov

• Reducerar BOD och smittämnen effektivt

• Fosfor- och kvävereduktion varierar

Detta kräver noggrann lokalisering samt

rätt dimensionering, utformning och skötsel!

Markbaserad rening -

Infiltration & Markbädd

(Bild från Ifö’s broschyr)

(7)

Infiltration

Bedöms klara normal skyddsnivå för fosfor.

(8)

Markbädd

Måste kompletteras med fosforrening

(9)

Kompaktfilter

- moduler som förbehandlar vatten innan

infiltration / markbädd

(10)
(11)

Kompletterande fosforrening för markbädd

(12)

Kemfällning som komplement

Ekotreat (via FANN)

Baga Easy Uponor effluxiQ

(13)

Fosforfällor

(14)

• Minireningsverk

• ”Markbädd på burk”

• Etc.

Ny teknik:

prefabricerade anläggningar

(15)

Minireningsverk

Klarar ofta hög skyddsnivå för fosfor, men beror av produkt.

Vissa modeller klarar även hög skyddsnivå för kväve.

(16)

Exempel: ”markbädd på burk”

(17)

Åtgärder vid källan – Källsorterande teknik

• Separat behandling av toalettvattnet

• Olika typer av torrtoaletter

• Urinsortering

(18)

Blandat avlopp

= +

Hårt smutsat

klosettvatten Lätt smutsat BDT- vatten

Hårt smutsat avloppsvatten

(19)

Separat hantering av toalettavfall och BDT

Toalettvattnet

Vatten: 1-5 %

Näring (NPK): 80-90 % Smittämnen: 99.99 %

Bad-, disk- och tvättvattnet

Vatten: 95-99%

Organiskt material 60-70%

(20)

Vakuumspolade toaletter

• Minskar volym och ökar koncentration

• Klena ledningar

• Inga krav på självfall

• Finns stora och småskaliga system

Vanlig toalett 6 l/spolning 13 m

3

/person,år

Vakuumtoalett 0,7 l/spolning 1,5 m

3

/person,år

(21)

Andra torrtoaletter

•Förbränningstoaletter

•Paketeringstoaletter osv

(22)

Urinsortering som avlastning för infiltration eller markbädd

Bedöms klara normal skyddsnivå för

fosfor (hög skyddsnivå vid infiltration) och

hög skyddsnivå för kväve

(23)

BDT-VATTEN

• Största flödet

• Lågt innehåll av N och P

• Mycket BOD – luktproblem

• Liten inblandning av fekalt material

• Risk för ”oönskade ämnen”

Exempel på behandling

• Infiltration

• Markbädd

• Kompaktfilter

• BDT-rening på burk

(24)

BDT-rening på burk

Raita HS Biobox

Fann Biobädd 5 Uponor BDT-Easy

Biolan gråvattenfilter

Ecomatic Willa

Mullfiltret

(25)
(26)

Läs mer

• www.avloppsguiden.se

• www.hultsfred.se

• www.havochvatten.se

(27)

Mer hjälp på vägen

Guide för att testa avloppet

Skrift om att välja avlopp

Marknadsöver- sikt över

produkter – mått, pris, funktion osv Lagar och regler

för små avlopp och vad dessa innebär för husägaren.

(28)

Lycka till!

References

Related documents

En majoritet av medlemmarna i både Kommunal och Fagforbundet (69 respektive 60 procent) är inte oroliga för att deras arbetsuppgifter kommer att försvinna till följd av ny

Istället för att bidra till en positiv arbetsmiljö med mindre stress beskriver medlemmarnas avslutande kommentarer en situation där ny teknik gör att ”Det har blivit så mycket

åtgärdsprogrammen är att skapa kriterier för områden där hög skyddsnivå ska gälla samt ställa krav på anläggningar inom dessa områden för att säkerställa en god

a) Det vore till stor hjälp. b) Det skulle vara till liten hjälp. c) Det skulle inte hjälpa alls. d) Det skulle försvåra arbetet. Om hjälpmedel finns, vad för typ av hjälpmedel

Vi har pekat på behovet av höjt humankapital för nyanlända och kortutbildade, beho- vet att värna ingångsjobb till arbetslösa i Sverige, insatser för yrkesväxling för

Har IT-revolutionen påverkat produktiviteten i ekonomin? Denna artikel redogör för de empiriska erfarenheterna i USA och tolkar dessa erfarenhe- ter på följande sätt. Viktiga

Jag brukar vara tydlig med att vi hjälper till utifrån vår förmåga och att vi omöjligt kan kunna hur alla plattor och telefoner fungerar, och att vi således kanske inte kan

Frågorna som undersöktes var hur det nya journalsystemet har påverkat förutsättningarna för perso- nalen att utföra sitt arbete, hur de arbetsorganisatoriska förutsättningarna