• No results found

Om linjer, plan och avstånd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Om linjer, plan och avstånd"

Copied!
13
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Linjer i planet/rummet

Plan i rummet

✓ Parameterform

✓ Normalform

✓ Exempel

Avstånd

Linjer i planet/rummet Vad behöver vi veta?

(2)

Planet/rummet: Linjens ekvation på parameterform

(

t

)

. L:s ekvation ges av





+





=





x y x

0 0 0

v v v t z y x

z y x

alltså 0P=OP0 +tv

t kallas för en parameter

(

t

)





= z y x

P är koordinaterna för en godtycklig punkt på linjen där P0 är

ortsvektorn med startpunkt i origo och slutpunkt i P, därför har den samma koordinarer som P





=

0 0 0 0

z y x

P är koordinaterna för en given punkt på linjen där OP0 är ortsvektorn

med startpunkt i origo och slutpunkt i P0, därför har den samma koordinarer som P0





=

x y x

v v v v

är koordinaterna för en riktningsvektorn för linjen

Bearbeta bilden för bättre förståelse. Ortsvektorer för punkter på linjen då 4

, 2 , 0 2, t=−3

0 är en fix referenspunkt som kallas ofta origo

(3)

Exempel 1: Låt L vara linjen y=2x3. Ange linjens ekvation på parameterform.

Lösningsskiss:

I två dimensioner är L:s ekvation 





+

 

=



 

y x 0

0

v t v y x y

x där

(

t

)

. Låt t.ex. x =t. Insättning i y=2x3 ger då att y=2t3.

Alltså



= +

 =



=

=

3 t 2 y

0 t 1 x 3 t 2 y

t

x som vi kan skriva som



 



+

 

= −



 





 

 + 



 

= −



 

2 t 1 3 0 y x t 2

t 1 3 0 y

x som är den sökta parameterformen för

given linje i k: formen.

Svar: 

 



+

 

= −



 

2 t 1 3 0 y

x där t.

Kommentar: Vi ser att linjen går genom punkten 

 

= − 3

P0 0 och har

riktningsvektorn 

 

= 2

v1 . Vidare insättning av t.ex. t =3 ger oss en annan punkt

på linjen som ges av 

 

=



 





 

 +



 

= −



 





 



+

 

= −



 

3 3 y x 6 3 3 0 y x 2 3 1 3 0 y

x . Du kan

alltid kontrollera dina lösningar. Om punkten 

 

=



 

3 3 y

x ligger på linjen y=2t3 så bör dess koordinater uppfylla linjens ekvation. Kontrollera!

Exempel 2: Linjen L går genom punkter

(

2, 3,5

)

och

(

0, 1, 1

)

. Ange linjens ekvation på parameterform.

Lösningsskiss:

Inför beteckningar:

(

0, 1, 1

)

P1= och P2 =

(

2, 3,5

)

.

(4)

L:s ekvation ges av





+





=





x y x

0 0 0

v v v t z y x

z y x

. Vi vet att





0 0 0

z y x

är koordinaterna för

given punkt på linjen, tag då t.ex.





=

=





1 1 0 P z y x

1 0 0 0

. Vidare är





x y x

v v v

är linjens

riktningsvektorn , alltså en vektor parallell med

 





=





=





−





=

=

3 1 1 2 6 2 2

1 1 0

5 3 2 r koordinate

unktens startp

- r koordinate

ns slutpunkte P

P1 2

//

v v v

x y x









=

3 1 1 2 P

P1 2 , så ta t.ex.





x y x

v v v





= 3 1 1

. Varför?om du undrar? Spelar

det någon roll hur lång är riktningsvektorn? NÄHÄ ☺ ...

Till slut för





=

=





1 1 0 P z y x

1 0 0 0

och





x y x

v v v





= 3 1 1

blir den sökta linjens ekvation efter

insättningen i





+





=





x y x

0 0 0

v v v t z y x

z y x

följande





+





=





3 1 1 t 1 1 0

z y x

där t.

Svar:





+





=





3 1 1 t 1 1 0

z y x

där t.

Kommentar: Du kan alltid kontrollera om ditt svar är korrekt.

Insättning av t =0 i





+





=





3 1 1 t 1 1 0

z y x

ger oss punkten





= 1 1 0

P1 . Kontrollera!

Insättning av t =2 i





+





=





3 1 1 t 1 1 0

z y x

ger oss punkten





= 5 3 2

P2 . Kontrollera!

(5)

Exempel 3: Avgör om linjer





+





=





1 1

1 t 0 0 1

z y x : L1





+





=





1 1 1 t 1 0 1

z y x : L2

a.

skär varandra

b.

är parallella

Övning! (försök lösa uppgiften på egen hand, lösning kommer att uppdateras så att du kommer kunna jämföra )

Plan i rummet Vad behöver vi veta?

För en linje räcker det med två punkter

v t OP P

0 = 0 + , OBS! längden av riktningsvektorn är ointressant

För ett plan räcker det med tre punkter

(

P0,P1,P2 nedan

)

v t u s OP P

0 = 0 + +  (parameterform)

(6)

Exempel 1: Ange en ekvation på parameterform för planet som går genom punkter P =

(

1, 2, 0

)

, Q =

(

2, 2, 1

)

och R=

(

1, 0, 0

)

.

Lösningsskiss: (tips: skissa alltid enkel figur som ska hjälpa dig att visualisera, inför tydliga beteckningar)

Vektorerna





=





=

=

1 0 1

0 1

2 2

1 2 PQ u

och





=





=

=

0 2 2

0 0

2 0

1 1 PR v

ligger i planet och är icke-parallella (tänk på att två parallella vektorer kan omöjligt spänna upp ett plan alltså never ever for ever )

Med hjälp av tidigare given parameterform 0P=OP0 +su+tv får vi då att





+





+





=





0 2 2 t 1 0 1 s 1 2 2

z y x

där s,t

Svar:





+





+





=





0 2 2 t 1 0 1 s 1 2 2

z y x

där s,t

Kommentar: Svaret kan anges på oändligt många olika sätt. Här är några svar till som beskriver exakt samma plan:





+





+





=





0 2 2 t 3 0 3 s 0 2 1

z y x

där s,t, kan du förklara varför är svaret korrekt?

(7)





+





+





−

=





0 1 1 t 3 0

3 s 0 0 1

z y x

där s,t, kan du förklara varför är svaret korrekt?





+





+





−

=





1 2 3 t 1 0 1 s 0 0 1

z y x

där s,t, kan du förklara varför är svaret korrekt?

Lär dig att kontrollera!





+





+





=





1 2 3 t 1 0 1 s 2 2 3

z y x

där s,t, kan du förklara varför är svaret korrekt?

Lär dig att kontrollera!

Planets ekvation på normalform

Till varje plan i rummet hör flera sinsemmellan paralella normalriktningar, t.ex..





= C

B A

n är en normalvektor





=

0 0 0 0

z y x

P är given punkt i planet

och





= z y x

P är godtycklig punkt i planet

( ) ( ) ( )

(

Ax By Cz

)

0 Cz

By Ax

0 z z C y y B x x A 0 C

B A

z z

y y

x x 0 n P P n P P

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

=

− + + +

=

− +

− +

=





•





=

⊥ 

(8)

Låt nu

(

Ax0By0Cz0

)

=D, där D är en konstant.

För

(

Ax0By0Cz0

)

=D får vi ekvationen för planet  på normalform

Exempel 2: Ange en ekvation på normalform för planet som går genom punkten

(

1, 1, 2

)

P= − och vinkelrät mot





= 3 2 1 w

.

Lösningsskiss:

Vi vet att





= C

B A n //

w 

. Så tag t.ex





=





=

=

3 2 1

C B A n n w  

.

Planets ekvation 1x+2y+3z+D=0

Vi bestämmer D genom att utnyttja att given punkts koordinater måste uppfylla planets ekvation om punkten ligger i planet.

Insättning av P=

(

1,1, 2

)

, punktens koordinater i 1x+2y+3z+D=0 ger då

( )

− +  + =  =− 

 +

1 2 1 3 2 D 0 D 5

1 planets ekvation ges av x+2y+3z5=0.

0 D Cz By

Ax+ + + =

0 D Cz By

Ax+ + + =

(9)

Exempel 3: Låt 1:x2yz=0 och 2 :2x+ yz=4.. Bestäm och beskriv geometriskt den punktmängd som tillhör båda planen.

Lösningsssiss: De punkter som tillhör båda planen uppfyller systemet.



=

− +

=

4 z y x 2

0 z y 2

x

(ekv1 – ekv2) ger x2yz

(

2x+yz

)

=04−x3y=−4x=43y.

Låt y =t, där tdå blir x=43t. Vidare insättning av y =t och x=43ti t.ex. ekv1 ger

(

43t

)

2tz=0z=

(

43t

)

2tz=45t.

Alltså vi har lyckats att uttrycka yx, och zmed hjälp av parameter t,





=

 +

=

=

 



=

=

=

t 5 4 z

t 1 0 y

t 3 4 x

t 5 4 z

t y

t 3 4 x

eller





+





=





5 1

3 t 4 0 4

z y x

där t, som är

ekvation för en linje gående genom punkten





= 4 0 4

P

och som har riktningsvektorn





= 5 1

3 v

.

Svar: Skärningsmängd är en linje





+





=





5 1

3 t 4 0 4

z y x

där.

Kommentar: Uppgiften kan lösas på motsvarande sätt, dock tänk på att du är fri att bestämma vilken av variablerna ska väljas till parametern. Du kommer alltid till samma svar om du tänker korrekt i övrigt. Tänk på tidigare exempel där svaret kan ha ollika ”skepnader” och ändå beskriva exakt samma objekt.

Och du, du kan alltid kontrollera ditt svar.

(10)

Insättning av respektive





=

=

=

t 5 4 z

t y

t 3 4 x

i respektive



=

− +

=

4 z y x 2

0 z y 2

x ska ge dig sanna

samband. Kontrollera ☺

Exempel 4: En ljusstråle går genom punkten P1=

(

7,1, 7

)

, reflekteras i planet 1

z 4 y x 2

: − + =

 och går sedan genom punkten P2 =

(

11, 11, 1

)

. Var träffar ljusstrålen planet?

Lösningsidé/Lösningsskiss: (rita alltid figur att ”tänka med” och inför

beteckningar, obs: alltid ett måste vid examinationen, dina redovisningar skall vara kompletta)

Den sökta punkten M (bilden) är skärningspunkten av linjen som går genom P1s och P2 och planet  .

SökP1p:





 +

− +

=





+





=

 +

=

t 4 7

t 1

t 2 7

4 1 2 t 7

1 7 n t P 0 P

0 1p 1

P1pligger i planet :2xy+4z=1: 2

(

7+2t

) (

− −1t

) (

+47+4t

)

=1t=−2







=





− +

=

=

1 1 3

8 7

2 1

4 7 P

0 2

t 1p P1p =

(

3, 1,1

)

.

( )

1s 1p 1 1p

1 p

1 0P P P 0P

8 2 4

1 7

1 1

3 7 P

P  + =





=





=

(sambandet 0P1s +P1pP1=0P1ppå grund av reflektionen måste P1sP1p =P1pP1)

Vidare

( )





=





=

=

= +

9 3

1

8 1

2 1

4 3 P

0 P P P 0 P 0 P 0 P P P

0 1s 1p 1 1p 1s 1p 1p 1 1s

(11)

Sök M :

=

 +

=0P s P P 0M M

0 1s 1s 2

( )

( )

M

(

1 12s,3 8s, 9 10s

)

s 10 9

s 8 3

s 12 1

9 1

3 11

1 11 s 9 3

1

+

− + +

=







 +

− +

+

=





+





Låt 2 =s u(lättare att räkna)

(

1 12s,3 8s, 9 10s

)

M

(

1 6u,3 4u, 9 5u

)

M = − + + − +  = − + + − +

M ligger i planet :2xy+4z=1:

( ) ( ) ( )

2 u 3 1 u 5 9 4 u 4 3 u 6 1

2 − + − + + − + =  =

= M = 2

u 3

 

 −

=

 

− +  +  − + 

2 , 3 9 , 2 8 5 3 9 2, 4 3 3 2, 6 3 1

Svar: Ljusstrålen träffar planet i punkten

 

 −

2 , 3 9 ,

8 .

Avstånd från en linje till en punkt

Exmpel: Bestäm den punkt Q på linjen





+





=





1 1

1 t 0 0 1

z y x :

L som ligger närmast

(

2, 1, 2

)

P = samt avståndet

mellan Poch Q .

Lösningsskiss:

(12)

QPvQPv=0





 +

− +

=









+





−





=

t 2

t 1

t 1

1 1

1 t 0 0 1

2 1 2 QP

och 



= 1 1

1 v

QPvQPv=0

3 t 2 0 t 2 t 1 t 1 0 1 1

1

t 2

t 1

t 1

=

=

− +

=





•





 +

− +

för

3

t=−2 ges Q:s koordinater av





+





=





1 1

1 t 0 0 1

z y x













=







 

−

+





=





3 2 3 2 3 5

1 1

1 3 2 0

0 1

z y x

för

3 t=−2 blir













−

=











 

−

+





−





=

3 4 3 5 3 1

1 1

1 3 2 0

0 1

2 1 2 QP

(13)

 ( )

3 42 42 3 4 1 5 3 1

1 4 5 1 3 1 4 5 1 3 1

3 4 3 53

1

QP = − 2 + 2 + 2 = =





−

 =





−

=













−

=

Svar: Q:s koordinater är

(

5, 2, 2

)

3

1 − ,

3 QP = 42 l.e.

Kommentar: Försök att ta fram en annan lösning ☺. Använd bilden nedan. Observera att vektor QP0 är ortogonalprojektion av PP0 på v (L).

Alltså QP0 =P0P//v . Har du QP0 som har startpunkten

P0 så hittar du slutpunktens koordinater….osv.

Lycka till!

References

Related documents

Välkommen till Arena Energiaskor för en hållbar och resurseffektiv användning av energiaskor.. 15 september 2020

Enligt våra resultat skapade de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga 1 100 arbetstillfällen bland utrikes födda från icke-västerländska länder och framförallt

Tullverket delar utredningens uppfattning att samordningsnummer för vilka det inte har anmälts att det finns ett fortsatt behov bör avregistreras. I övrigt har Tullverket

Den utvidgade skyldigheten att underrätta Skatteverket om att det kan antas att en uppgift i folkbokföringen är felaktig eller oriktig innebär en ny arbetsuppgift för

Enligt utredningens förslag ska UHR:s beslut att inte meddela resultat på provet för provdeltagare som vägrar genomgå in- eller utpasseringskontroll vara överklagbart, medan

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver bara vara med ifall det rör

I vårt avsnitt om sexuella trakasserier i kapitlet tidigare forskning (kap 2) beskriver vi utifrån Hagman (1995) och JämO (2006) orsaker till varför en

that different filmmakers and theoreticians choose different aspects of a film project or a film when describing its ability to constitute a political act: some stress the

När konflikterna väl har uppstått arbetar man på olika sätt för att lösa dessa, genom att komma till en lösning stärker man elevernas psykosociala välbefinnande vilket på

31 I materialet lyfts både mänskliga rättigheter och Barnkonventionen upp som argument för arbetet med barn och unga i Svenska kyrkan och ger uttryck både för en moralisk

Anbudsgivaren/Företaget kan själv, via ”Mina Sidor” (kräver e-legitimation), ta fram en digital SKV 4820 där skuldbelopp avseende skatter och avgifter hos Kronofogden

☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, och där intyg enligt ii inte utfärdas, försäkrar på heder och samvete att allvarliga ekonomiska svårigheter

Då det i fråga om samtliga andra diktmanuskript av Ekelöfs hand som jag haft tillfälle studera förhåller sig så att rubrik eller titel finns utsatt endast

För att förstå egenarten i hur ett mänskligt minne fungerar måste man i stället, i enlighet med Paul Ricoeurs minnesfilosofi, navigera mellan ”den totala re- flexionens

Conse- quently, the present communication extends the range of available surface chemistries on MXenes and facilitates tailoring of the amount of Cl terminations, from mixed (O + F +

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

Anmälan via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra eller direkt till Bengt Andréson, 070-829 09 31 eller bengt.andreson@hushallningssallskapet.se senast den 3 december....

Bakom varje sort står även hänvisning till vilken fröfirma som säljer respektive sort inom

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid

Vilket eller vilka instrument för patientrapporterade utfallsmått (PROM) använder ni för dessa.. Tack för

Vi sparar endast personuppgifterna så länge som krävs för att valen skall kunna genomföras enligt stadgarna.. Vem vill du ge förtroendet att leda

Vi sparar endast personuppgifterna så länge som krävs för att valen skall kunna genomföras enligt stadgarna.. Vem vill du ge förtroendet att leda

• Kom överens med någon närstående, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, som kan ta hand om djuret om det skulle behövas.. • Ta reda på vad det finns för