22.1. Reviderad avfallstaxa för Sollentuna kommun

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-11-22

Jonas Sundström Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0393 KS-7

Diariekod: 450 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar ny avfallstaxa för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-22.

2. Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Sammanfattning

Kommunen är enligt miljöbalken (1998:808) skyldig att transportera bort och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som tillhandahålls, till självkostnadspris.

Klimatnämnden föreslår i beslut 2019-10-21, § 62, en revidering av

avfallstaxan, som innebär en generell höjning som återställer avgiftsuttaget efter föregående sänkning 2017.

Revideringen innebär en höjning av grundavgiften 2020 med 5 procent och viktavgifterna justeras för ökad miljöstyrning för att uppnå målen i

kommunens avfallsplan och de nationella målen för ökad sortering och återvinning av avfall.

Bakgrund

Kommunen är enligt miljöbalken (1998:808) skyldig att transportera bort och behandla hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för de tjänster som tillhandahålls, till självkostnadspris.

Klimatnämnden föreslår i beslut 2019-10-21, § 62, en revidering av

avfallstaxan, som innebär en generell höjning som återställer avgiftsuttaget efter föregående sänkning 2017.

Initiativet till höjningen kommer från Sollentuna Energi och Miljö AB (SEOM) som sköter renhållningen på uppdrag av kommunen.

Kommunledningskontorets beredning

Revidering av taxan 2018

Senaste revideringen av avfallstaxan genomfördes 2018 vilket då medförde en generell sänkning av grundavgifterna med 30 procent, en höjning av

Godkänt dokument, 2019-11-27, Per Törnvall

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-11-22

Dnr 2019/0393 KS-7 Sidan 2 av 4

viktavgiften för osorterat avfall höjdes med 2 kronor per kilo och en sänkt viktavgift för utsorterat matavfall med 2 kronor per kilo.

Avsikten med sänkningen av grundavgiften, som genomfördes 2018, var att reglera ett ackumulerat överskott som då hade uppkommit i verksamheten.

Överskottet ska enligt gällande regelverk återföras till avfallskollektivet vilket då genomfördes med sänkningen av avgifterna i taxan 2018.

Nu föreslagen revidering av taxan

Den nu föreslagna revideringen av taxan innebär en återgång till debitering med självkostnad. Förändringen av viktavgifterna som genomfördes 2018 hade även till syfte att öka miljöstyrningen mot en ökad volym sorterat avfall. Se bilaga 2.

Syftet med nu föreslagen revidering av avfallstaxan är att återställa taxan till full kostnadstäckning efter genomförd återbetalning till avfallskollektivet av det överskott som uppkommit före 2018. Det innebär en höjning av

grundavgiften 2020 med 5 procent och viktavgifterna justeras för ökad miljöstyrning för att uppnå målen i kommunens avfallsplan och de

nationella målen för ökad sortering och återvinning av avfall. Således höjs viktavgiften för osorterat hushållsavfall från 5 till 7 kronor per kg, avgiften för restavfall höjs från 3 till 4 kronor per kilo och avgiften matavfallet förblir oförändrad. Den totala förändringen innebär en höjning med 18 procent i snitt per hushåll. Hur kostnaden per hushåll påverkas av revideringen av avfallstaxan, beroende på osorterat eller sorterat hushållsavfall, återges i bilaga 2.

Utöver justering av grundavgiften samt viktavgifter finns även ett behov av att revidera avgiftsuttaget mellan olika avfallstjänster då ett nytt

entreprenörsavtal har tecknats för insamling och transport av hushållsavfall i Sollentuna. Avtalet gäller för perioden 2019-2024. Någon sådan mera omfattande översyn har inte genomförts sedan det förra entreprenadavtalet tecknades 2011. Vissa tilläggstjänster som hantering av container, mobil sopsug och extra tömningar står för de största höjningarna. Kostnader för att lämna avfall till förbränning har ökat under den föregående avtalsperioden samtidigt som mera medel behöver avsättas till flera och förbättrade återvinningscentraler.

Avfallstjänster som hör det obligatoriska ansvaret höjs i genomsnitt 2 % medan tilläggstjänster som är kostsamma för entreprenören att utföra får en större höjning.

Beloppen i taxan anges exklusive moms.

Godkänt dokument, 2019-11-27, Per Törnvall

(3)

Tjänsteutlåtande

2019-11-22

Dnr 2019/0393 KS-7 Sidan 3 av 4

Återremiss och svar på återremiss

Återremiss

Vid fullmäktiges sammanträde 2019-11-21, § 127, återremitterades ärendet till kommunstyrelsen i syfte att utreda mer flexibla faktureringsperioder enligt punkt 2.2 i Avfallstaxan för Sollentuna kommun.

Svar på återremiss

Efter samråd med företrädare för Sollentuna Energi & Miljö AB föreslår kommunledningskontoret att följande tillägg görs i taxan.

2.2. Avgiftsperioder

Avgiften för ordinarie hämtning av hushållsavfall betalas i efterskott.

Avgiften betalas

- tolv gånger per år för flerbostadshus och småhus med gemensamt abonnemang

- tolv gånger per år för småhus med eget abonnemang - tolv gånger per år för verksamheter

- en gång per månad för budade tjänster - en gång per år i övrigt

Sollentuna Energi & Miljö AB får, när särskilda skäl föreligger, besluta om annan avgiftsperiod än ovanstående.

Per Törnvall Kommundirektör

Inga-Lill Fritsch Ingegärd Bornelind

Ekonomichef Kommunjurist

Jonas Sundström

Budget- och investeringscontroller

Godkänt dokument, 2019-11-27, Per Törnvall

(4)

Tjänsteutlåtande

2019-11-22

Dnr 2019/0393 KS-7 Sidan 4 av 4

Bilagor

1. Förslag till reviderad taxa 2. SEOM informations-PPT

3. Klimatnämndens protokoll 2019-10-21, § 62 Beslutsexpediering

Jonas Sundström Ingegärd Bornelind SEOM

SFS

Click here to enter text.

Click here to enter text.

Godkänt dokument, 2019-11-27, Per Törnvall

Figure

Updating...

References

Related subjects :