Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2008

Full text

(1)

Aqeri Holding AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2008

Viktiga order och värdefulla ramavtal lägger grunden till en positiv utveckling.

• Kvartalets nettoomsättning uppgick till MSEK 15,5 (20,9).

• Rörelseresultatet för kvartalet var MSEK -1,7 (1,1).

• Periodens resultat efter skatt var MSEK -1,4 (0,7) eller -0,05 (0,02) kronor per aktie.

• Rörelsens kassaflöde uppgick till MSEK -1,5 (-1,5) eller -0,05 (-0,05) kronor per aktie.

• Soliditeten vid periodens slut uppgick till 56% (57%).

(2)

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2008

VD’s kommentar

”Vi har haft ett resultatmässigt svagt kvartal, men det händer mycket positivt i bolaget. Vi har hittills under 2008 tagit flera viktiga order och tecknat värdefulla ramavtal, som ännu inte syns i resultaträkningen. Vi har också satt igång ett kostnadsbesparingsprogram vilket, tillsammans med effekterna av vår omstrukturering och av att vi lägger produktion i Kina, innebär att kostnaderna beräknas minska med omkring MSEK 10 per år.”

Claes Israelsson, VD och koncernchef för Aqeri.

Viktiga händelser under första kvartalet 2008

I januari 2008 samlades i stort sett all operativ verksamhet i dotterbolaget Aqeri AB, fortfarande med driftställen i både Spånga och Luleå. Genom denna strukturförändring sker en väsentlig effektivisering av de interna processerna.

Under perioden offentliggjordes ytterligare en order från FMV om drygt MSEK 2 avseende utrustning till bland annat internationella förband.

Vidare förlängde Volvo Personvagnar ett leveransavtal med Aqeri gällande industridatorer och kringutrustning för fabrikerna i Sverige och Belgien.

I mitten av mars 2008 kunde Aqeri, med biträde av Exportrådet, etablera ett samarbete med två nya brittiska partners.

I Indien fortsätter arbetet med att tillsammans med vår indiske agent bygga upp Aqeri India.

Finansiell rapportering för första kvartalet 2008 Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till MSEK 15,5 (motsvarande period föregående år 20,9). Rörelse- resultatet var MSEK -1,7 (1,1) och resultatet efter skatt MSEK -1,4 (0,7) eller -0,05 (0,02) kronor per aktie.

Jämfört med föregående kvartal var omsättningen lägre men resultatet något bättre.

Investeringar

Koncernens bolag har under året endast gjort

Kassaflöde

Rörelsens kassaflöde uppgick till MSEK -1,5 (-1,5) eller -0,05 (-0,05) kronor per aktie. Det totala kassaflödet uppgick till MSEK -1,7 (-1,2).

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 32,4 (vid årsskiftet 33,8) eller 1,11 (1,16) kronor per aktie. Antal aktier var oförändrat 29.189.230.

Soliditeten uppgick till 56 procent (57).

Personal

Medelantalet anställda under perioden uppgick till 45 (38) personer. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 44 (39) personer.

Moderbolagets verksamhet under perioden

Som nämnts ovan överfördes i stort sett all operativ verksamhet till dotterbolaget Aqeri AB. Moderbolagets nettoomsättning, som i sin helhet utgjordes av koncernintern debitering till dotterbolaget vilken i koncernredovisningen har eliminerats, uppgick under perioden till MSEK 2,3 (föregående år MSEK 12,0, mestadels extern försäljning). Resultatet före skatt uppgick till MSEK -0,7 (0,9).

Moderbolagets eget kapital uppgick vid periodens slut till MSEK 31,9 (vid årsskiftet 32,6) varav MSEK 30,9 (31,6) var fritt eget kapital.

(3)

Händelser efter periodens slut

I början av april offentliggjordes en provorder om drygt en halv miljon kronor från det thailändska försvaret. Ordern avser högteknologisk utrustning till flygvapnet för radiokommunikation. Efter en utvärderingsperiod, som beräknas pågå under ett år, planeras systemet implementeras i samtliga flygsystem.

Aqeri har, tillsammans med Micro Systemation, tagit fram en fältversion av Micro Systemations bevissäkringssystem för mobiltelefoner. Fältversionen består av en stöt- och vattensäker väska med inbyggd dator. Den är främst avsedd för militär underrättelsetjänst och polis som arbetar i fält.

I början av maj erhöll Aqeri en order om MSEK 1,5 från Saab Microwave Systems, en del av Saabkoncernen. Ordern utgörs av försvarsanpassade datorer och kommer att levereras under det tredje kvartalet.

Under april lanserade Aqeri en helt ny fordonsdator (A31001) som redan rönt stort intresse, såväl i Sverige som utomlands. Fordonsdatorn är baserad på en modulär produktstrategi med tekniskt innovativa lösningar. Dator och bilskärm är separerade och upp till fyra bildskärmar kan anslutas till samma dator med kabellängder upp till 10 meter och presentera individuell information med olika upplösning.

Framtidsutsikter

Under 2007 har ett femtontal nya produkter utvecklats och kostnaderna har tagits löpande. Dessa produkter kommer att utgöra en del av vårt bassortiment och användas inom våra tre affärsområden. Utöver vår satsning i Indien har vi dessutom påbörjat produktion av större volymer i Kina. Sammantaget kommer vi att uppnå väsentliga synergieffekter med effektivare produktion. Vi har också sett över hela organisationen och trimmat våra rutiner.

För helåret 2008 räknar vi med ökad omsättning och vinst (oförändrad prognos)

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport januari–juni 2008: 19 augusti Delårsrapport januari–september 2008: 28 oktober Bokslutskommuniké 2008: 13 februari 2009

Spånga den 7 maj 2008 Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Claes Israelsson, 08-564 73 731, 0708-85 11 84 eller claes@pcqt.se, eller

CFO Krister Moberger 070-564 47 32.

Besök dessutom gärna vår hemsida: www.aqeri.se

(4)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad

Kv 1 2008 Jan-mar

Kv 1 2007 Jan-mar

Helår 2007 jan-dec

Nettoomsättning 15,5 20,9 86,1

Kostnad sålda varor -8,0 -11,1 -46,6

Övriga externa kostnader -3,3 -3,2 -14,3

Personalkostnader -5,8 -5,3 -22,7

Avskrivningar -0,1 -0,2 -0,7

Summa rörelsekostnader -17,2 -19,8 -84,3

Rörelseresultat -1,7 1,1 1,8

Summa finansiella poster -0,2 -0,2 -1,0

Resultat före skatt -1,9 0,9 0,8

Skatt 0,5 -0,2 -0,3

RESULTAT EFTER SKATT -1,4 0,7 0,5

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Upprättad enligt indirekt metod

Kv 1 2008 Jan-mar

Kv 1 2007 Jan-mar

Helår 2007 jan-dec

Kassaflöde före förändring rörelsekapital -1,9 1,1 1,3

Förändring av rörelsekapital 0,4 -2,6 -6,2

Rörelsens kassaflöde -1,5 -1,5 -4,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 -0,1 -0,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,2 0,4 3,7

PERIODENS KASSAFLÖDE -1,7 -1,2 -1,4

NYCKELTAL Kv 1 2008

Jan-mar

Kv 1 2007 Jan-mar

Helår 2007 jan-dec Genomsnittligt antal aktier, tusental

- före utspädning 29.189 29.189 29.189

- efter utspädning* 30.189 30.189 30.189

Omsättning per aktie, SEK 0,53 0,72 2,95

Resultat per aktie, SEK -0,05 0,02 0,02

Rörelsens kassaflöde/aktie, SEK -0,05 -0,05 -0,17

Omsättning/aktie efter utspädning, SEK e.t. 0,69 e.t.

Resultat/aktie efter utspädning, SEK e.t. 0,02 e.t.

(5)

KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR Belopp i miljoner kronor (MSEK)

2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 22,9 22,9 22,9

Materiella anläggningstillgångar 1,4 2,0 1,5

Finansiella anläggningstillgångar 2,7 2,2 2,1

Summa anläggningstillgångar 27,0 27,1 26,5

Varulager 14,0 12,6 15,0

Kortfristiga fordringar 16,1 17,1 17,2

Kassa och bankmedel 0,4 0,1 1,0

Summa omsättningstillgångar 30,5 29,8 33,2

SUMMA TILLGÅNGAR 57,5 56,9 59,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 32,4 34,0 33,8

Räntebärande skulder 15,9 11,5 15,0

Ej räntebärande skulder 9,2 11,4 10,9

SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER 57,5 56,9 59,7

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET KAPITAL

Belopp i miljoner kronor (MSEK)

Kv 1 2008 Jan-mar

Kv 1 2007 Jan-mar

Helår 2007 jan-dec

Ingående eget kapital 33,8 33,3 33,3

Periodens resultat efter skatt -1,4 0,7 0,5

Utgående eget kapital 32,4 34,0 33,8

NYCKELTAL 2008-03-31 2007-03-31 2007-12-31

Antal aktier, tusental

- före utspädning 29.189 29.189 29.189

- efter utspädning* 30.189 30.189 30.189

Eget kapital/aktie, SEK 1,11 1,16 1,16

Eget kapital/aktie efter utspädning, SEK e.t. 1,23 e.t.

Soliditet 56% 60% 57%

Börskurs vid peridodens slut, SEK 1,52 4,11 2,00

Börsvärde vid periodens slut, MSEK 44,4 120,0 58,4

(6)

KVARTALSDATA

Omsättning per kvartal

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

2005 2006 2007 2008

Redovisningsprinciper och noter

Aqeri följer de av EU godkända redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards).

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårs- rapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2007 och som beskrivs i nämnda årsredovisning, not 2.

Definitioner Bruttomarginal

Bruttovinst, dvs nettoomsättning minskad med kostnad sålda varor, i relation till nettoomsättning.

Rörelsemarginal Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor

(MSEK) om inte annat anges.

Rörelseresultat, dvs nettoomsättning minskad med rörelsekostnader, i relation till nettoomsättning.

* Utspädning Resultat per aktie

Bolaget har under 2006 utfärdat ett optionsprogram motsvarande 1.000.000 aktier med lösenkursen 3,30 kronor vilka kan utnyttjas under september 2009.

Perioder då kursen understigit lösenkursen har utspädning ej beräknats, vilket anges med e.t. (ej tillämpligt). Perioder då kursen överstigit lösenkursen har utspädning beräknats, varvid hänsyn har tagits till att bolaget tillförs MSEK 3,3 i eget kapital vid utnyttjande av teckningsoptionerna.

Resultatet efter skatt för perioden, fördelat på genom- snittligt antal aktier under samma period.

Rörelsens kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras, förutom banktillgodohavanden även kortfristiga bank- krediter som checkräkningskredit och factoringskulder.

Kursen vid periodens slut understeg lösenkursen varför nyckeltalen för perioden ej har beräknats med hänsyn till utspädning.

Soliditet

Eget kapital i relation till totala tillgångar.

(7)

AKTIEÄGARE

Antalet aktieägare uppgick vid periodens slut till drygt 700. Bolagets största ägare var PCQT Holding AB, ägt av bolagets grundare, bröderna Jan och Claes Israelsson, med 42,4 procent av kapital och röster.

Bolagets största aktieägare, 2008-03-31

Antal aktier Andel av röster och kapital, %

PCQT Holding AB 12.388.000 42,4

Propac Holding AB 3.189.230 10,9

Friends Provident Int Ltd 763132 1.388.000 4,8

Akelius Insurance Ltd 1.294.000 4,4

Eddaconsult AB 700.000 2,4

Lönn, Mikael 500.000 1,7

Saal, Helena 286.339 1,0

Tillmar, Roland 264.000 0,9

Högländska AB 250.000 0,9

Nilsson, Olof 250.000 0,9

Summa, 10 största aktieägarna 20.509.569 70,3

Övriga aktieägare 8.679.661 29,7

Totalt 29.189.230 100,0

Aqeri i korthet

Aqeri-koncernen är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en snabbväxande nisch i fordons-, industri- och försvarsapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I snart 30 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar.

Aqeri Holding AB (publ), org.nr 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Certified Advisor är Remium AB.

Aqeri Holding AB (publ) Aqeri AB

Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga, Sverige

Tel: +46 (0)8 - 564 737 30. Fax: +46 (0)8 - 761 29 25 Ödlegatan 5, 973 34 Luleå, Sverige

Tel: +46 (0)920 - 20 15 70. Fax: +46 (0)920 - 170 69

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :