2015 Årsrapport Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB

25  Download (0)

Full text

(1)

2015 Årsrapport Fjärrvärme

Götene Vatten & Värme AB

(2)

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)

* Allmänt om verksamheten:

INLEDNING

Götene Vatten & Värme AB (GVV) bedriver, på uppdrag av Götene kommun, verksamhet i tre verksamhetsgrenar; Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning.

Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet skall enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) 40§ redovisa fjärrvärmeverksamheten särskilt genom att för varje räkenskapsår upprätta en årsrapport. Årsrapporten skall inlämnas till Energimarknadsinspektionen, som är den myndighet som bedriver tillsyn och marknadsövervakning av fjärrvärmemarknaden.

FJÄRRVÄRME FÖR UPPVÄRMNING SAMT ÅNGA

GVV producerar fjärrvärme vid två anläggningar; Västerbyverket i Götene och värmecentralen i Hällekis. Vid Västerbyverket produceras dels fjärrvärme för uppvärmning (bostäder och lokaler) och dels ånga (tillverkande industri). I Hällekis produceras fjärrvärme för uppvärmning. Verksamhetsgrenen Fjärrvärme omfattar därför två delverksamheter; Fjärrvärme för uppvärmning samt Ånga. Ånga är, enligt fjärrvärmelagens definition, inte fjärrvärmeverksamhet. Denna årsrapport avser därför produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme för uppvärmning (nedan benämnd fjärrvärme), men alltså inte ånga.

FÖRSÄLJNING OCH PRODUKTION

Försäljningen av energi uppgick under 2015 totalt till 119,6 GWh (117,1 GWh 2014) varav fjärrvärme 35,9 GWh (34,9 GWh) samt ånga 83,7 GWh (82,2 GWh). Försäljningen av fjärrvärme var i Götene 33,3 GWh (32,4 GWh) och Hällekis 2,6 GWh (2,5 GWh).

GVV hade i december 658 (659) fjärrvärmeanslutningar. Av den totala fjärrvärmeförsäljningen levererades 33% till flerbostadshus, 27% till småhus samt 40% till industri, handel/kontor och offentlig förvaltning.

Värmeproduktionsanläggningen Västerbyverket i Götene förvärvades och tillträddes 2014. Anläggningen byggdes 2001 och har en biobränslepanna på 25 MW och två oljepannor på vardera 16 MW. Vid Västerbyverket produceras ånga, som levereras till Arla, samt fjärrvärme. Sex anställda jobbar på anläggningen.

Försäljningen från Västerbyverket uppgick under året till 117,0 GWh (114,6 GWh), varav fjärrvärme för uppvärmning 33,3 GWh (28%) samt ånga 83,7 GWh (72%).

Svenska Foder levererar spillvärme (fr.o.m. november 2013) till vår värmecentral i Hällekis. Under året har därför bottenlasten varit spillvärme. Vår egen anläggning, som producerar värme med pellets eller olja, har varit reserv- och spetslast. Förändringen innebär också att ytterligare anslutningar på nätet kan göras utan att vi behöver använda olja. 2015 användes 97 % spillvärme, 3 % träpellets och 0 % olja.

Under 2015 var värmeförlusterna i fjärrvärmenätet i Götene 15% (15%). Samtliga kunders fjärrvärmemätare fjärravläses minst varje timma.

EKONOMI

Nettoomsättningen uppgick till 23,5 mkr (22,9 mkr). Fjärrvärmepriset, som våra kunder betalar, var oförändrat 2015 jämfört med föregående år. Årskostnaden 2015 för en kund med en s.k. normalvilla (årsförbrukning 20 MWh) var 17 805 kr inkl moms (89 öre/kWh inkl moms). Fjärrvärmepriset är oförändrat även 2016.

Resultat efter finansiella poster inkl ånga uppgick till 2,9 mkr (1,3 mkr). Investeringarna under året uppgick totalt till 8,1 mkr, varav 7,5 mkr i Västerbyverket och 0,6 mkr i ångledning. Inga investeringar har skett i Hällekis värmecentral under året. Inga nya lån har tagits upp under året. Det fria egna kapitalet var på balansdagen till 0,3 mkr (0,3 mkr). Utöver det fria egna kapitalet uppgår de obeskattade reserverna vid årets utgång till 8,6 mkr (5,8 mkr).

UTDELNING

Utdelning till aktieägaren Götene kommun har skett med 25 tkr.

PERSONAL

Den 31 december 2015 var 9,5 årsarbetare anställda inom den totala fjärrvärmeverksamheten, varav 1,0 avser bolagsgemensam administration. 3,6 årsarbetare, varav 0,3 avser bolagsgemensam administration, är anställda inom fjärrvärme för uppvärmning. All personal är tillsvidareanställd på heltid.

(3)

Förvaltningsberättelse

* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:

På sikt kommer en ny biobränslepanna att behöva installeras vid Västerbyverket för att ersätta den eldningsolja som idag förbrukas vid revisioner, reserv- eller topplast. En ny något mindre panna, jämfört med den befintliga, för fjärrvärme och ångproduktion skulle innebära en investering i storleksordningen 100 Mkr. En sådan investering medför kapitalkostnader på mellan 6-8 Mkr årligen beroende på avskrivningstid och ränteläge. Dock behöver närmare studier göras av de exakta behoven och kostnaderna. Det är också viktigt att fortsätta arbetet med att minska förlusterna i våra fjärrvärmenät. Här krävs bl.a. ett fortsätt arbete med att sänka returtemperaturen samt att åtgärda eventuella läckor.

* Egna aktier:

Samtliga aktier i Götene Vatten & Värme AB ägs av Götene kommun. Aktiekapitalet uppgår till 13,5 mkr, varav 0,5 mkr av aktiekapitalet avser fjärrvärmeverksamheten.

* Flerårsöversikt

FJÄRRVÄRME FÖR UPPVÄRMNINGSÄNDAMÅL

Försäljning totalt (GWh) 2015: 35,9 2014: 34,9 2013: 36,1 2012: 37,3 2011: 35,6.

varav Götene (GWh) 2015: 33,3 2014: 32,4 2013: 33,3 2012: 34,4 2011: 33,0.

varav Hällekis (GWh) 2015: 2,6 2014: 2,5 2013: 2,8 2012: 2,9 2011: 2,8.

Försäljning totalt (Mkr) 2015: 23,5 2014: 22,9 2013: 23,5 2012: 24,0 2011: 23,0.

Resultat efter finansiella poster (Mkr) 2015: 2,9 2014: 1,3 2013: 0,7 2012: 1,0 2011: 2,6.

Investeringar (Mkr) 2015: 2,3 2014: 13,8 2013: 2,8 2012: 1,3 2011: 0,4.

* Resultatdisposition

FJÄRRVÄRME FÖR UPPVÄRMNINGSÄNDAMÅL

Balanserad vinst = 305 Tkr

Utdelning: -25 Tkr (beräknad utdelning avseende fjärrvärme för uppvärmning -11 Tkr) Årets vinst: 9 Tkr

Balanseras i ny räkning = 303 Tkr

Byte av redovisningsprincip:

--

Miljöinformation:

Produktionsanläggningen Västerbyverket i Götene eldas i huvudsak med flis. Under 2015 producerades 96% (96%) av energin i Götene med flis och 4% (4%) med eldningsolja.

I Hällekis levererar Svenska Foder spillvärme till vår värmecentral. Under 2015 producerades 97% (93%) av energin i Hällekis med spillvärme, 3% (6%) med biobränsle och 0% (1%) med eldningsolja.

GVV:s miljöpolicy innebär att:

tillsammans med kunderna skapa en varaktig samhällsutveckling med minskad påverkan på miljön, aktivt arbeta för att minimera miljöpåverkan,

minska användandet av naturfrämmande ämnen, samt

klara myndigheternas miljökrav och sträva efter att vara bättre än dessa.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::

--

(4)

Förvaltningsberättelse

Övriga upplysningar:

HISTORIK

Fjärrvärmen i Götene startades av Stiftelsen Götene Energi den 17 oktober 1983 genom att Helenagården och det intilliggande nya sjukhemmet anslöts till fjärrvärmecentralen inne på Götenehus industriområde. Efterhand levererade även Arla värme till

fjärrvärmenätet. Sedan starten 1983 har fjärrvärmenätet byggts ut till i stort sett hela Götene.

År 1995 omvandlades Stiftelsen Götene Energi till Kommunenergi i Götene AB (KEAB).

1997 förvärvade KEAB värmecentralen i Hällekis (byggd 1984) från Götene kommun. Värmecentralen försörjde då framförallt sjukhemmet med värme. I slutet av 1990-talet byggdes fjärrvärmenätet ut i Hällekis närbelägna bostadsområden.

År 2000 tecknade KEAB ett avtal med Vattenfall om leveranser av värme i Götene. Året därpå 2001 startade Vattenfall att leverera värme till GVV (och ånga till Arla). Samtidigt som Västerbyverket togs i drift upphörde värmeleveranserna från Götenehus och Arla.

Under 2004 ändrades firmanamnet till Götene Vatten & Värme AB (GVV).

I november 2013 påbörjades leveranserna av spillvärme från Svenska Foder i Hällekis.

Den 1 januari 2014 tillträdde GVV värmeproduktionsanläggningen Västerbyverket i Götene som GVV förvärvade från Vattenfall.

(5)

Materiella anläggningstillgångar

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT

Summa materiella anläggnings- tillgångar

Ingående anskaffningsvärde NO110 3 516 83 591 1 885 0 88 992

Inköp NO120 48 2 217 0 0 2 265

Försäljningar/utrangeringar NO130 0 -182 -138 0 -320

Omklassificeringar NO140 1 0 -1 0 0

Utgående anskaffningsvärden NO150 3 565 85 626 1 746 0 90 937

Ingående avskrivningar NO210 -148 -30 528 -1 370 0 -32 046

Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO220 0 182 138 0 320

Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0

Årets avskrivningar NO240 -151 -4 102 -169 0 -4 422

Utgående ackumulerade avskrivningar

NO250 -299 -34 448 -1 401 0 -36 148

Ingående uppskrivningar NO310 0

Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO320 0

Omklassificeringar mm NO330 0

Årets uppskrivningar NO340 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto

NO370 0 0 0 0 0

Ingående nedskrivningar NO410 0

Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar

NO420 0

Återförd nedskrivning NO430 0

Omklassificeringar NO440 0

Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)

NO450 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)

NO460 0 0 0 0 0

Redovisat värde NO500 3 266 51 178 345 0 54 789

(6)

Anläggningstillgångar specifikation

Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)

Anskaffnings- värde

Ack. avskriv- ningar enligt plan

Planenligt restvärde

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installation

Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.

materiella AT

Summa

Värmeproduktionsanläggningar NO5000 3 565 13 500 506 0 17 571 -2 887 14 684

Kraftvärmeproduktions- anläggningar

NO50100 0 0 0 0 0 0 0

Distributionsanläggningar NO5020 0 72 126 1 133 0 73 259 -33 154 40 105

Övrigt (Ska specificeras)

Administration NO5030 0 0 107 0 107 -107 0

NO5040 0 0

NO5050 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar

NO50600 3 565 85 626 1 746 0 90 937 -36 148 54 789

(7)

Byggnadsår distr.anl.

Byggnationsår distributions-

anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

Procent av total ledningslängd

2015 2014 2013 2012

1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0

1960-talet AL002 0 0 0 0

1970-talet AL003 0 0 0 0

1980-talet AL004 12 12 12 13

1990-talet AL005 17 17 17 14

2000-talet AL006 67 67 67 72

2010-talet AL007 4 4 4 1

Summa AL000 100 100 100 100

(8)

Not Resultaträkning

Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)

Nettoomsättning (tkr) 2015 2014

Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 23 393 22 852

Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0

Intäkter anslutningsavgifter RR7133 60 71

Intäkter elcertifikat RR7134 0 0

Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0

Övrigt (ska specificeras)

Övriga intäkter RR7115 7 11

RR7117 RR7119

Summa övrigt RR7130 7 11

Nettoomsättning RR7110 23 460 22 934

(9)

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014

Nettoomsättning RR7110 23 460 22 934

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning

RR71120 0 0

Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 0 0

Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 228 73

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 23 688 23 007

Rörelsens kostnader ange med minustecken:

Råvaror och förnödenheter RR73120 -9 557 -9 372

Övriga externa kostnader 3 RR73130 -2 624 -3 600

Personalkostnader 5 RR73140 -2 220 -2 265

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

RR73150 -4 422 -4 460

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

RR73160 0 0

Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 -828 -687

Summa rörelsekostnader RR73190 -19 651 -20 384

Rörelseresultat RR74000 4 037 2 623

Resultat från finansiella investeringar:

Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0

Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)

RR75130 0 0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 8 12

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

RR75145 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -1 138 -1 271

Summa finansiella poster RR75000 -1 130 -1 259

Resultat efter finansiella poster RR76000 2 907 1 364

Extraordinära intäkter RR77110 0 0

Extraordinära kostnader RR77120 0 0

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag TU7713332 0 0

Lämnade koncernbidrag TU7713331 0 0

Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0

Förändring av överavskrivningar TU771323 -2 891 -1 355

Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0

Summa bokslutsdispositioner TU771303 -2 891 -1 355

Resultat före skatt RR77135 16 9

Skatt på årets resultat 9 RR77140 -7 -4

Övriga skatter RR77150 0 0

Årets resultat RR78000 9 5

(10)

Balansräkning Tillgångar

TILLGÅNGAR (tkr) 2015 2014

Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

BR71211 0 0

Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0

Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0

Goodwill BR71214 0 0

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0

Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark NO500 3 266 3 368

Inventarier, verktyg och installation NO5002 345 515

Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 51 178 53 063

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 54 789 56 946

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag BR71231 0 0

Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0

Andelar i intresseföretag BR71233 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 5 5

Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0

Andra långfristiga fordringar BR71237 21 161

Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 26 166

Summa anläggningstillgångar BR71200 54 815 57 112

Varulager m.m

Råvaror och förnödenheter BR71311 503 555

Varor under tillverkning BR71312 0 0

Färdiga varor och handelsvaror BR71313 0 0

Övriga lagertillgångar BR71316 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR71314 0 0

Förskott till leverantörer BR71315 0 0

Summa varulager m.m. BR71310 503 555

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar BR71321 3 644 4 279

Fordringar hos koncernföretag BR71322 0 0

Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0

Övriga fordringar BR71324 111 51

Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 41 115

Summa kortfristiga fordringar BR71320 3 796 4 445

Kortfristiga placeringar

Andelar i koncernföretag BR71331 0 0

Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0

Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0

Kassa och bank

Kassa och bank BR71340 6 884 3 360

Redovisningsmedel BR71341 0 0

Summa kassa och bank BR71342 6 884 3 360

Summa omsättningstillgångar BR71300 11 183 8 360

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 65 998 65 472

(11)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

Bundet eget kapital

Aktiekapital BR72111 500 500

Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0

Uppskrivningsfond BR72113 0 0

Reservfond BR72115 100 100

Andra fonder BR72114 0

Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0

Summa bundet eget kapital 11 BR72110 600 600

Fritt eget kapital

Överkursfond BR72112 0 0

Balanserat resultat BR72121 294 300

Årets resultat RR78000 9 5

Summa fritt eget kapital 11 BR72120 303 305

Eget kapital BR72100 903 905

Obeskattade reserver BR72200 8 644 5 753

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 0

Avsättningar till skatter BR72312 0 0

Övriga avsättningar BR72313 0 0

Summa avsättningar BR72300 0 0

Långfristiga skulder

Obligationslån BR72411 0 0

Checkräkningskredit BR72410 0

Skulder till kreditinstitut BR72412 46 360 52 480

Skulder till koncernföretag BR72413 0 0

Skulder till intresseföretag BR72414 0 0

Övriga skulder BR72415 1 189 1 235

Summa långfristiga skulder 12 BR72400 47 549 53 715

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit BR72510 0

Skulder till kreditinstitut BR72511 6 120 2 420

Förskott från kunder BR72512 0 0

Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0

Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0

Leverantörsskulder BR72513 1 883 2 089

Växelskulder BR72514 0 0

Skulder till koncernföretag BR72515 0 0

Skulder till intresseföretag BR72516 0 0

Skatteskulder BR72517 0 0

Övriga kortfristiga skulder BR72518 419 216

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 480 374

Summa kortfristiga skulder BR72500 8 902 5 099

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 65 998 65 472

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig

BR72625 0

Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig

BR72609 0

Summa ställda säkerheter BR72624 0

Ansvarsförbindelser BR72620 0 0

Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0

Beräkning av sysselsatt kapital:

SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 65 998 65 472

- Justerade skulder BR75200 -58 353 -60 080

+ Räntebärande skulder BR75300 52 480 54 900

(12)

Balansräkning EK och Skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)

2015 2014

= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 60 125 60 292

(13)

Kassaflödesanalys

Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.

Kassaflödesanalys (tkr) 2015 2014

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster RR76000 2 907 1 364

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 4 376 4 460

KF1 7 283 5 824

Betald inkomstskatt KF113 -7 -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

KF110 7 276 5 820

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 52 -319

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 650 2 204

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 3 803 -1 686

Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 11 781 6 019

Investeringsverksamheten

Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0

Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0

Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0

Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0

Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0

Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 0 0

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -2 265 -13 779

Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0

Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 -46

Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 140 140

Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -2 125 -13 685

Finansieringsverksamheten

Nyemission KF141 0 0

Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0

Utbetald utdelning KF145 -12 -25

Erhållna koncernbidrag KF146 0 0

Lämnade koncernbidrag KF147 0 0

Upptagna lån KF143 0 11 480

Amortering av lån KF144 -6 120 -1 300

Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0

Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -6 132 10 155

Årets kassaflöde KF150 3 524 2 489

Likvida medel vid årets början KF160 3 360 871

Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0

Likvida medel vid årets slut KF180 6 884 3 360

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:

Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 4 422 4 460

Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 0 0

Avsättningar till pensioner KF230 0 0

Övriga avsättningar KF240 0 0

Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0

Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 -46 0

Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 4 376 4 460

(14)

Särskild rapport

Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014 2013 2012

1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)

1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 0 0 0 0

1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0

1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 0 0 0 0

1.4 Levererad värme externt FV15 35 947 34 857 36 051 37 317

Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 35 947 34 857 36 051 37 317 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)

2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0

2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0

2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0

2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0

Totalt levererad el FV20 0 0 0 0

(15)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

* Redovisnings- och värderingsprinciper:

ALLMÄNT

Årsrapporten för 2015 har upprättats enligt samma redovisnings- och värderingsprinciper som bolagets årsredovisning 2015 d.v.s.

enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

ANSLUTNINGSAVGIFTER

Redovisningsprincipen för s.k. anslutningsavgifter (engångsavgifter) ändrades, efter Skatterättsnämndens beslut i juni 2011 (dnr 39-10/D), i 2011 års bokslut. Varje års nettoinkomst (inkomsten med avdrag för direkta anslutningskostnader) fr.o.m. år 2005 har periodiserats efter nyttjandeperioden 33 år. Den del av resp års nettoinkomst som ännu inte har tagits upp som intäkt vid årets utgång har bokförts som långfristig förutbetald intäkt under rubriken Långfristiga skulder i balansräkningen.

* Avskrivningsprinciper:

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Inga uppskrivningar eller nedskrivningar har gjorts under året. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnad i resultaträkningen när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukning av betydande komponenter bedömts som väsentlig.

Dessa tillgångar redovisas som komponenter vilka skrivs av separat. Hänsyn har inte tagits till beräknat restvärde.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Komponentmetoden tillämpas fr.o.m.

2014. Följande komponenter och avskrivningstider tillämpas:

Byggnader: Stomme inkl stomkompletteringar 50 år, installationer 40-50 år, yttertak 20-40 år, restpost 33 år.

Fjärrvärmeledningar: Anskaffningar t.o.m. år 2002 20 år, anskaffningar fr.o.m. 2003 33 år.

Maskiner och inventarier: Pannor med kringutrustning 3-10 år, övriga inventarier, verktyg och installationer 5-10 år.

* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:

(16)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) ALLMÄNT

Att fördela ett aktiebolags resultat- och balansräkning mm i tre verksamhetsgrenar (Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning) innebär att antaganden behöver göras. Fjärrvärme fördelas i sin tur in i två delverksamheter; Fjärrvärme för uppvärmning samt Ånga.

Produktionsanläggningen Västerbyverkets kostnader fördelas i huvudsak med 28% till Fjärrvärme för uppvärmning och 72% till Ånga (fördelningsgrund antal sålda GWh).

Här redovisas översiktligt hur fördelningen av bolagets resultaträkning och balansräkning har genomförts.

Steg 1; Indelning i tre verksamhetsgrenar; Fjärrvärme, Vatten & avlopp samt Renhållning.

Steg 2; Fjärrvärme delas in i två delverksamheter; Fjärrvärme för uppvärmning (denna årsrapport) och Ånga.

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter och kostnader bokförs löpande på verksamhetsgrenarna Fjärrvärme (FV), Vatten & avlopp (VA) och Renhållning (RH). Vid fördelningen av Fjärrvärme till de två delverksamheterna Fjärrvärme för uppvärmning och Ånga så används följande fördelningsgrunder:

Kostnadsställe:

9220 Intäkter fjärrvärme: Uppvärmning 100%.

9220 Kostnader administration, exkl personal: Uppvärmning 90%, Ånga 10%.

9220 Kostnader administrativ personal: Uppvärmning 50%, Ånga 50%.

9220 Bolagsgemensamma kostnader (FV 30%): Uppvärmning 50%, Ånga 50%.

9221 Distribution Götene: Uppvärmning 100%.

9223 Distribution och produktion Hällekis: Uppvärmning 100%.

9224 Intäkter fjärrvärme för uppvärmning (konto 301xx): Uppvärmning 100%.

9224 Intäkter ånga (konto 302): Ånga 100%.

9224 Kostnader Västerbyverket, exkl personal: Uppvärmning 28%, Ånga 72%.

9224 Personalkostnader Västerbyverket: Uppvärmning 30%, Ånga 70%.

9229 Räntekostnader o avskrivningar, distribution Götene och Hällekis samt produktion Hällekis: Uppvärmning 100%.

9229 Ränteintäkter: Uppvärmning 28%, Ånga 72%.

Bolagsgemensamma kostnader:

9201 Styrelsen: FV 30%, VA 50%, RH 20%. (2014: FV 25%, VA 55%, RH 20%) 9210 Kontor: FV 30%, VA 50%, RH 20%. (2014: FV 25%, VA 55%, RH 20%)

Styrelsen och kontoret:

Intäkter och kostnader som bokförts på de båda bolagsgemensamma kostnadsställena 9201 Styrelsen och 9210 Kontoret fördelas med 30% till fjärrvärme, 50% till vatten & avlopp samt 20 % till renhållning. Fördelningsgrunden har bestämts genom en samlad bedömning med beaktande av faktorerna omsättning, kontorspersonalens bedömda arbetsinsats mm. För FV och VA har fördelningsgrunden justerats jämfört med föregående år; Fem procentenheter har tillkommit för FV (25%=>30%) medan VA har reducerats med fem procentenheter (55%=>50%).

Ränteintäkter och räntekostnader:

Ränteintäkter och räntekostnader på likvida medel fördelas schablonmässigt genom att upprätta en förenklad kassaflödesanalys per verksamhetsgren.

(17)

Redovisnings- och värderings- principer

Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)

* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:

Samma prislista tillämpas oavsett om kunden är intern eller extern.

Övriga upplysningar:

(fortsättning från föregående sida)

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar: Beloppsmässigt väsentliga poster har utan svårighet fördelats direkt till respektive verksamhetsgren. Vissa mindre poster har fördelats manuellt. 28% av Västerbyverket har fördelats till fjärrvärme för uppvärmning medan 72% har fördelats till ånga. Fördelningsgrund: Försåld energi som producerats vid Västerbyverket under året uppgick till 117,0 GWh, varav fjärrvärme för uppvärmning 33,3 GWh (28%) samt ånga 83,7 GWh (72%).

Omsättningstillgångar: Omsättningstillgångar exkl Bank har utan större svårigheter fördelats direkt till respektive verksamhetsgren.

Vissa mindre poster har fördelats efter fördelningsgrunden nettoomsättning.

Posten Bank (konto 19300) erhålls som en restsaldopost. Det innebär att samtliga konton i balansräkningen, utom konto 19300 Bank, först härleds till respektive verksamhetsgren. Restsaldoposten räknas därefter fram genom att minska summan av skulder och eget kapital med summan av tillgångar exkl bank.

Aktiekapital: Götene Vatten & Värme AB:s aktiekapital uppgår till 13,5 Mkr. Den interna fördelningen av aktiekapitalet till respektive verksamhetsgren har behandlats av styrelsen den 28 mars 2011, §30. Aktiekapitalet för fjärrvärmeverksamheten uppgår till 0,5 Mkr, vatten & avlopp 13,0 Mkr och renhållning 0 Mkr. Aktiekapitalet för fjärrvärme 0,5 Mkr har i sin helhet fördelats till fjärrvärme för uppvärmning.

Reservfond: Reservfonden 2002-12-31 uppgick till 100 Tkr och avser fjärrvärme i sin helhet. I bokslut 2003 utökades reservfonden med 3115 Tkr, varav Vatten & avlopp 2888 Tkr och Renhållning 227 Tkr. Totalt uppgår reservfonden till 3215 Tkr. Reservfonden för fjärrvärme har i sin helhet fördelats till fjärrvärme för uppvärmning.

Obeskattade reserver: Bolagets överavskrivningar på inventarier har schablonmässigt fördelats procentuellt till respektive verksamhetsgren efter fördelningsgrunden Resultat efter finansiella poster.

Balanserade vinstmedel: Balanserade vinstmedel (konto 20980) har härletts per verksamhetsgren under åren 2002 till 2010. Fr.o.m.

år 2011 har balanserade vinstmedel fördelats till respektive verksamhetsgren proportionellt efter fördelningsgrunden Resultat efter finansiella poster.

Långfristiga skulder: De långfristiga skulderna har fördelats manuellt, lån för lån, till respektive verksamhetsgren. Lån avseende Västerbyverket fördelas med 28% till Fjärrvärme för uppvärmning och 72% till Ånga.

Kortfristiga skulder: Leverantörsskulder har fördelats manuellt med hjälp av registrerad attestant i leverantörsreskontran.

Bolagsgemensamma leverantörsfakturor har fördelats FV 30%, VA50% och RH 20%. Bolagsgemensamma personalrelaterade kortfristiga skulder har fördelats med 30% (Götene 28%, Hällekis 2%) till Fjärrvärme för uppvärmning och 70% till Ånga.

(18)

Not - Leasing

Leasing

Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.

Verksamheten har ett leasingavtal för en (1) personbil samt del i det bolagsgemensamma kontorets lokalhyra. Avtalen bedöms inte som väsentliga och redovisas därför inte här.

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014

Specificera:

TUL201 TUL202 TUL203 TUL204 TUL205

Totalt 0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014

Specificera:

TUL302 TUL303 TUL304 TUL305 TUL306

Totalt 0

(19)

Tilläggsupplysningar 1-3

Noter till resultaträkning

1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2015 2014

Specificera:

Skadestånd och ersättning för leveransavbrott TU711513 228 TU711523

TU711533 TU711543

Totalt 228 73

2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

Bolagsgemensam administration (konto 94) TU731343 -828 TU731353

TU731363 TU731373

Totalt -828 -687

3. Övriga externa kostnader (tkr) 2015 2014

Specificera:

Energikostnader (konto 53) TU731383 -644

Reparation och underhåll (konto 55) TU731384 -973

Övrigt (konto 50-52, 54, 56-69) TU731385 -1 007

TU731386

Totalt -2 624 -3 600

(20)

Tilläggsupplysningar 4-7

Noter till resultaträkning

4. Medelantal anställda 2015 2014

Män TU731413 3 3

Kvinnor TU731423 1 1

Totalt TU731403 4 4

5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)

2015 2014

Styrelse och VD TU731443 0 0

Övriga anställda TU731453 -1 552 -1 584

Totalt TU731463 -1 552 -1 584

Sociala kostnader TU731473 -668 -681

varav pensionskostnad TU731483 -117 -141

varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 0 0

Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -2 220 -2 265

6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)

2015 2014

Utdelning TU751113 0 0

Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123 0 0

Nedskrivningar TU751133 0 0

Återförda nedskrivningar TU751143 0 0

Övrigt TU751153 0 0

Totalt TU751103 0 0

7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2015 2014

Ränteintäkter från koncernföretag TU751413 0 0

Övriga ränteintäkter TU751423 8 12

Övrigt TU751433 0 0

Totalt TU771403 8 12

(21)

Tilläggsupplysningar 8-10

Noter till resultaträkning

8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2015 2014

Räntekostnader till koncernföretag TU751513 0 0

Övriga räntekostnader TU751523 -1 138 -1 271

Övrigt TU751533 0

Totalt TU751103 -1 138 -1 271

9. Skatt på årets resultat (tkr) 2015 2014

Aktuell skatt för året TU771413 -7 -4

Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0

Uppskjuten skatt TU771433 0 0

Övrigt TU771443 0 0

Totalt TU771403 -7 -4

Noter till balansräkning

10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2015 2014

Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 0 0

Övriga interimsposter TU713293 41 115

Totalt TU713253 41 115

(22)

Tilläggsupplysningar 11

Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)

Aktiekapital Uppskrivnings- fond

Reservfond Inbetalda insatser och emissions- insatser (ek.

för.)

Överkurs- fond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 500 0 100 0 0 300 5 905

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Utdelning -11 -11

Balanseras i ny räkning 0 5 -5

Fondemission 0 0 0 0

Nyemission 0 0 0

Kostnader hänförliga till emission 0 0

Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång

0 0

Årets resultat 9 9

Medlemsinsatser (ek. för.) 0

Förlagsinsatser (ek. för.) 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0

Belopp vid periodens utgång 500 0 100 0 0 294 9 903

(23)

Tilläggsupplysningar 12-13

Noter till balansräkning

12. Långfristiga skulder (tkr) 2015 2014

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 37 543 52 710 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 10 006 1 005

Totalt TU724153 47 549 53 715

13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

2015 2014

Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 10 10

Övriga interimsposter TU7251963 470 364

Totalt TU725193 480 374

(24)

Tilläggsupplysningar 14-16

Noter till resultat- eller balansräkning

14. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

NOT SID 15: Kassa och bank TU727013

Kassa TU727023 1

Bank (del i företagets bankkonto) TU727033 6 883

TU727043

Totalt 6 884 3 360

15. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU727053 TU727063 TU727073 TU727083

Totalt 0 0

16. Övriga upplysningar 2015 2014

Specificera:

TU7270013 TU7270023 TU7270033 TU7270043

Totalt 0 0

(25)

Underskrifter

Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter

Götene den 21 april 2016

Kjell-Åke Hansson, ordförande Johnny Johansson, vice ordförande

Svante Lindqvist, ledamot Mats Larsson, ledamot

Kenneth Wiklund, ledamot Lars-Erik Svahn, ledamot

Anders Wretman, ledamot Stina Cassidy, VD

Mitt revisorsintyg har avgivits den 2 maj 2016

Marianne Lindgren Johansson, Auktoriserad revisor PwC

Figure

Updating...

References

Related subjects :