Ve vazbě na definici rodiny A

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Michaela Najmanová Osobn´ı ˇc´ıslo: E16000300

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım diplomov´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem diplomov´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby diplomov´e pr´ace:

Otázka vedoucího

Na str. 20 autorka uvádí, že v legislativě České republiky chybí komplexní pojetí rodinného podnikání, což znamená omezené možnosti. Prosím diplomantku, aby vysvětlila v čem a jaké? Odpověděla

Dále na str. 21 uvádí, že vymezení vztahů rodinného podnikání manželstvím je znevýhodnění pro nesezdané páry (což je v současnosti trend ve společnosti). Ve vazbě na definici rodiny A. Giddense, kterou diplomantka uvádí na str. 17, jakou formou by navrhla dokládat příbuzenství, pouze tedy např. ve vazbě rodič - dítě? Odpověděla

Otázka oponenta

Jaká jsou podle Vás hlavní rizika implementace navhovaného podnikatelského plánu rozvoje? Odpověděla

Ing. Myslivcová, Ph.D.

Myslíte si, že komunikace zvýši prodej, zvýší obrat? Odpověděla

Kdo je cílovým zákazníkem? Nějaká specifická charakteristika - geografie, apod.? Odpověděla s pomocí Jak často dochází k opakovaným nákupům? Není daný trh nasycený? Odpověděla s pomocí

doc. Ing. Maršíková, Ph.D.

Je v práci zohledněno v práci - co je výnosnější opravy x prodej ve vazbě na ekonomické zhodnocení? Odpověděla s pomocí

Ing. Zbránková, Ph.D.

Chystá se někdo dál v pokračování činnosti ve vazbě na nástupnictví? Odpověděla s pomocí

Klasifikace: výborně minus

Datum obhajoby: 16. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :