• No results found

En modernare föreningsadministration

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "En modernare föreningsadministration"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

En modernare föreningsadministration

Workshop

(2)

En modernare

föreningsadministration

Vad betyder det för dig?

(3)
(4)

Idag förmedlar vi den mesta av vår information till er i föreningslivet via föreningsservice och impulsen.

Hur kan vi säkerställa att information från förbundet verkligen kommer fram till er i föreningarna?

Finns det andra kanaler att använda?

En modernare föreningsadministration

(5)

Under ett verksamhetsår behöver ni administrera ett stort antal dokument såsom årsmöteshandlingar, styrelseförteckning,

fondansökningar, anmälningar etc.

Hur skulle ni vilja att denna administration förenklas?

En modernare föreningsadministration

(6)

Förbundet anordnar olika former av mötesplatser för er i föreningslivet.

Vilka olika typer av utbildningar och konferenser etc. behövs i framtiden för att stärka och utveckla vår organisation?

En modernare föreningsadministration

(7)

Vid förbundskongressen beslutades det att vi skall utreda

möjligheten till regionala föreningskoordinatorer, d v s anställda personer placerade ute i landet som en länk mellan föreningar och förbund.

Hur kan vi utveckla vår organisation med hjälp av regionala föreningskoordinatorer?

En modernare föreningsadministration

(8)

References

Related documents

• Stödja förbund och föreningar i arbetet med att utveckla möjligheterna till idrott för personer med funktionsnedsättning.. • Leda och samordna arbetet med att utveckla

Avser ansökan samorganisation ska även - Förteckning över ingående föreningar - Beslut om företräde av samorganisationen - Antal medlemmar per ingående förening. Till ansökan

• Arbetsförmedlingen och kommuner omsätter kompetensprofilen till aktiviteter (utbildning, praktik m.m.) som bedrivs i kedjor eller parallellt... Lokala jobbspår har

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslag på riktlinjer för enprocentregeln och löskonst på remiss till samtliga nämnder och helägda

Anonymitet och konfidentialitet är aspekter som bör diskuteras i enlighet med etiska aspekter och studiens trovärdighet. Då jag har diskuterat och lovat informanterna

Som om detta inte vore nog ska den regionala kulturmiljövården i en handläggningssituation kunna kommunicera med andra relevanta parter, ta hänsyn till och göra en avvägning

Författaren utgår från ett rikt intervjumaterial för att se vad för slags frågor som man ägnar sig åt, vilka glädjeämnen och utmaningar som finns.. I detta väcks

Hur lönenivån utvecklas har en avgörande betydelse för den totala ekonomiska tillväxten och beror långsiktigt till största delen på hur produktiviteten i näringslivet