Verksamhetsplan 2022

Full text

(1)

2022-03-17 Utkast/Version: utkast Dnr: Dnr

Förvaltning 721 87 Västerås

021-39 00 00 • www.vasteras.se

Verksamhetsplan 2022

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-12-31 Organisation: Utbildning och arbetsmarknad Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

(2)

2

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Sammanfattning

Utbildning och arbetsmarknadsnämndens viktigaste prioritering är att höja kunskapskraven. Fler elever och studerande i gymnasieskola och vuxenutbildning ska klara av sina studier på utsatt tid och med goda resultat. För detta krävs ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete.

Utbildning och arbetsmarknad som arbetar på uppdrag av Utbildning och

arbetsmarknadsnämnden genom Arbetsmarknadsenheterna ( Jobbcentrum, utvecklingscentrum och arbetsrehabiliteringen), Vuxenutbildningscentrum och Arenan ( kommunernas

aktivitetsansvar) prioriterar under 2022 kvalitetsarbete och säkerställande av att våra processer syftar till att fler elever blir godkända och att fler arbetssökande kommer närmare

arbetsmarknaden och/ eller i anställning.

En rad viktiga arbeten sker under 2022:

• Ny Upphandling- Under 2022 kommer en ny upphandling av vuxenutbildning att genomföras för den nya upphandlingsperioden, som startar 2023. Samarbete kring framtagandet av denna har skett och sker i tät dialog mellan Vuxenutbildningscentrum och Utbildning och arbetsmarknadsnämnden.

• Arbetsmarknadsstrategi-Ett arbete pågår inom Arbetsmarknadsenheterna med framtagande av en ny arbetsmarknadsstrategi.

• Arbetsmarknadsprocessen på arbetsmarknadsenheterna-Arbetsmarknadsenheterna arbetar vidare 2022 utifrån sin gemensamt framtagna arbetsmarknadsprocess med fokus på individens resa. De stora utmaningar som funnits 2020-2021 med pandemi,

reformering av arbetsförmedlingen och utredning om kommunernas del i den statliga arbetsmarknadspolitiken ställer särskilda krav på arbetet vidare. Arbete sker kring medel som växlas från försörjningsstöd till aktiva insatser och anställningar via

arbetsmarknadsenheterna i form av välfärdsjobb.

• Samverkan med andra verksamhetsområden-Ytterligare ett område där stor utveckling och tätt samarbete sker är i samarbetet med andra verksamhetsområden, främst Gymnasieenheten. Den främsta gruppen att samverka kring är de elever som går

obehöriga ut ur grundskolan, skrivs in på introduktionsprogram och/ eller kommunernas aktivitetsansvar samt de elever som eventuellt behöver slutföra sina studier inom vuxenutbildningen. Här är målet att vi under 2022 skall pröva nya , tydligare

gemensamma rutiner, ständigt med elevens resa i fokus. Målet är att eleverna skall ha en tydlig väg och stort stöd hela vägen från obehörig elev till betyg och / eller egen

försörjning. Utvecklingsarbetet stöds av att representanter för hemkommun/ kansli, gymnasieenheten, Arenan och utbildning och arbetsmarknadsnämnden deltagit i en fortbildningsinsats- ledd av Skolverket- för översyn och effektiviseringar kring Plan för utbildning, individuella studieplaner, utformning av introduktionsprogram och god samverkan mellan olika aktörer kring de obehöriga eleverna. En dialog sker också kring

(3)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

särskolans elevgrupp kring deras möjligheter för fortsatta studier och egen försörjning. I detta samverkar gymnasieskolan, KSSU ( Komvux som särskild utbildning) och SPIRA samt delvis Arenan. Elevgruppen med funktionsvariationer behöver en tydlighet och en god samverkan kring sin stegförflyttning vidare.

• Valideringsprocessen- En stor satsning av ny gemensam valideringsprocess sjösätts under 2022 inom utbildning och arbetsmarknad avseende valideringsarbete. En

uppdragsutbildning från Linköpings universitet har genomförts i omgångar 2019-2021 och denna har legat till grund för skapandet av vår process för effektivare validering av

yrkeskunskaper samt kursinnehåll inom Vux. Det gemensamma målet är att individer skall komma fortare vidare till studier och / eller arbete och genom detta i egenförsörjning.

Validering som förhållningssätt kan tillämpas kring många olika elevgrupper och i alla enheter inom Utbildning och arbetsmarknad, det handlar om att se resurserna och kompetenserna i en individ och bygga vidare utifrån den. Arbetet kring den gemensamma processen följer en kommunikationsplan och aktivitetsplan från januari - december 2022, en enhetsövergripande arbetsgrupp ( där utbildning och arbetsmarknad +

restaurangenheten ingår) håller samman och utvärderar arbetet löpande.

• Kvalitetsarbete- En fortsatt systematisering av verksamhetsområdets kvalitetsarbete är planerad 2022- Inom ramen för arbetet med våra verksamhetsplaner,

delårsrapporteringar ( i april och september) och vår verksamhetsberättelse sker utveckling kring verksamhetsområdets kvalitetsarbete. Stort fokus bör ligga reflektioner och analyser av resultat och utfall. Ledningsgruppen inom Utbildning och arbetsmarknad deltog 2021 i en fortbildning i Effektiv styrning, utbildningen betonade vikten av tydliga syften i verksamheten och arbetade ständigt utifrån ett tydligt kundfokus. Vi arbetade utifrån kombinationen av en tillämpad systemsyn, relevant och situationsanpassad kunskap och stort utvecklingsfokus kring uppdraget. Vi fick möjlighet att reflektera kring skillnaden mellan komplicerade system och komplexa system och inse vikten av

individuellt utformade insatser, ofta i samverkan med andra verksamheter och

myndigheter. Vi avser att ta detta arbete vidare i det systematiska kvalitetsarbetet under 2022. Vidare så introducerar Utbildning och arbetsmarknad en ny synpunkts och

klagomålsrutin, framtagen gemensamt i förvaltningen. Syftet med denna är en ökad systematiseringen i dokumentation av synpunkter och klagomål samt en tydligare koppling mellan synpunkt och klagomålshanteringen och det systematiska kvalitetsarbetet

(4)

4

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Uppdrag och ansvarsområde

Verksamhetsområdet utbildning och arbetsmarknad är ett brett verksamhetsområde som arbetar på uppdrag av två nämnder , Utbildning och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden.

Tydligheten i förväntningar från nämnderna och förvaltningsledning, enheternas roll och uppdrag samt ledarskapet inom respektive område har stor betydelse för att verksamhetsområdet

Utbildning och arbetsmarknad skall kunna leverera effektfullt. Utbildning och arbetsmarknad är ett av fem verksamhetsområden inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Se nedan BUF:s målbild 2028.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) har enligt reglementet ansvar för att uppfylla kommunens samtliga skyldigheter enligt skollagen avseende gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.

Uppdraget kan delas in i dels den specifika rollen som kommunen har som skolhuvudman för den kommunalt drivna utbildningsverksamheten och dels i hemkommunsuppdraget ges kommunen i skollagen. Inom vuxenutbildningen ingår även huvudmannaskapet för den upphandlade

kommunala vuxenutbildningen. Västerås har en jämförelsevis hög andel vuxenstuderande elever i fristående regi ca 90 procent. I huvudmannauppdraget ligger att dimensionera, utveckla och driva den kommunala utbildningsverksamheten.

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag att på operativ nivå genomföra och samordna arbetsmarknadsfrågor i syfte att nå en högre grad av egen försörjning och lägre arbetslöshet. Det innebär:

- genomföra insatser

- samverka med andra aktörer inom och utom kommunen - definiera hur resurser ska prioriteras

- eventuellt beställa arbetsmarknadsinsatser av andra aktörer.

Verksamhetsområdet Utbildning och arbetsmarknad under Utbildning och

arbetsmarknadsnämnden omfattar enheterna för kommunens arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och det kommunala aktivitetsansvar (Arenan). Vidare omfattar

verksamhetsområdet ansvaret för förvaltningens upphandlings och avtalsfrågor genom processägarskap och ansvar för förvaltningens upphandlingsprocess.

Följande enheter ligger under verksamhetsområde Utbildning och arbetsmarknad : - Arenan

Arenans uppdrag inkluderar samtliga elever/ungdomar folkbokförda i Västerås på uppdrag av skolstaden Västerås (hemkommunen). Vilket innebär att enheten arbetar gentemot både den kommunala skolorganisationen och gentemot de fristående aktörerna.

(5)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Arenans uppdrag är att:

- ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret och de uppgifter som åligger kommunen inom detta

- identifiera och ta fram underlag för placering av de elever som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt gymnasieprogram

- ta fram/erbjuda de elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram lämpligt introduktionsprogram

- betala ut programpeng på individnivå, utifrån fastställd prislista, för elever på introduktionsprogram

- kartlägga nyanlända elever, som ska tas emot på introduktionsprogram, steg 1 (elevens språk och erfarenheter) och steg 2 (litteracitet och numeracitet)

- ge stöd till unga vuxna upp till och med 24 år som saknar gymnasieexamen och är i behov av utökat stöd.

Inom enhetens verksamhet är administratör, arbetsmarknadskonsulenter, socionomer, studie- och yrkesvägledare samt kvalitetssamordnare verksamma.

- Arbetsrehabilitering

Arbetsrehabiliteringens uppdrag är att på olika sätt stödja arbetssökande med ett behov av arbetsrehabilitering till att nå målet egen hållbar försörjning. Detta ska ske utifrån individuella förutsättning och möjligheter. Enheten har ett brett uppdrag med fler olika verksamheter som är geografiskt placerade i de centrala delarna av kommunen. I verksamheten är avdelningschef, verksamhetsledare, arbetsrehabiliterare, arbetsterapeut, ergonom mfl verksamma i uppdraget.

- Jobbcentrum

Jobbcentrums ska bidra till att korta tiden i arbetsmarknadsprogram och möjliggöra en hållbar arbetslinje i kombination med att minska kompetensgapet på arbetsmarknaden. I Jobbcentrum uppdrag ingår även ansvaret för kommunens feriepraktik för Västerås ungdomar som går på gymnasiet- ca 700 ungdomar per sommar. Jobbcentrum ansvarar också för det lagstadgade uppdraget kopplat till Budget och skuldrådgivning.

- Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum ansvarar för arbetsmarknadsenheternas praktiska verksamheter där arbetsträning och praktik utförs. Enhetens arbetsledare handleder, coachar, vägleder, utbildar och följer upp de arbetssökande. Verksamheterna finns med 17 arbetsplatser på Hässlö, Ingengör Bååth, Malma Gård, Malma Såg, Anundshög, Bäckby, Östra Holmen mfl.

- Vuxenutbildningscentrum (VUC)/ VUC resurs / Lärvux

(6)

6

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Vuxenutbildningscentrums huvuduppdrag är att erbjuda Västerås stads invånare vuxenutbildning samt ge förutsättningar att fullfölja dessa studier med godkända resultat. VUC bedriver

majoriteten (90% av kursdeltagarantalet ) av utbildningen inom ramen för en tjänstekoncessionsmodell, så kallat kundval. De skolor som uppfyller kraven i

förfrågningsunderlaget har möjlighet att bedriva utbildning under förutsättning att de uppfyller kraven under hela avtalsperioden. I uppdraget ingår ansvar för upphandling, kvalitetsuppföljning, antagning, rektorskap på huvudmannanivå samt studie- och yrkesvägledning. Under 2022 läggs en ny upphandling inför ny upphandlingsperiod från 1/1-2023. Ny upphandlingsmodell blir

auktorisation, även detta en kundvalsmodell.

Uppdraget inom VUC omfattar också att vara stöd- och testverksamhet för sökande till kommunal vuxenutbildning samt att bedriva stadens särskilda utbildning för vuxna. Denna resursverksamhet benämns internt för VUC Resurs och syftar till att ge de förutsättningar som behövs för att elever med behov av extra stöd också ska kunna nå sina mål. Arbetet bedrivs inom ramen för

Lärcentrum.

Under VUC ligger också stadens Komvux som särskild utbildning ( KSSU) som är vuxenutbildning för elever med funktionsnedsättning och/ eller förvärvad hjärnskada.

Inom VUC:s verksamhet återfinns ledning med två rektorer, pedagoger, resurspedagoger, elevadministration, utbildningsmäklare, antagning och reception

Alla verksamheter inom Utbildning och arbetsmarknad arbetar med uppdrag och samordning inom de områden som nämnts ovan samt för att ytterligare utveckla synergier, nya arbetssätt, tydligare rutiner och tät uppföljning med analys.

Målet är mesta möjliga effekt av våra aktiviteter och att vi styr mot det som är viktigt för det som är viktigt.

Verksamhetsområdets alla enheter och verksamheter har en viktig funktion att fylla för att nå målet om att alla ska lyckas.

(7)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Målbild 2028

”Alla ska lyckas. Alla utvecklas till kunniga, kreativa, kompetenta och ansvarstagande individer - i Västerås och i världen.”

2028 är Västerås en ledande skolstad med goda resultat och hög måluppfyllelse där barn, elever och studerande trivs och upplever att de utvecklas och når sina mål. Vi ser en ökad attraktivitet till skolstaden Västerås vilket kommer av att våra verksamheter erbjuder bästa tänkbara utbildning och utveckling. Förtroendet mellan tjänstemän, politiker, andra medarbetare inom staden och stadens invånare är stort tack vare att det finns en förtrogenhet med våra verksamheters insatser och resultat. Västerås resa mot att vara en ledande skolstad uppmärksammas regelbundet av såväl andra kommuner som media. Den ökade attraktiviteten skapar förutsättningar för bärkraftiga enheter och resurseffektivt nyttjande.

För att nå målbilden arbetar alla de pedagogiska nämndernas verksamheter utifrån samma framgångsfaktorer:

- Elever, studerande och deltagare mår bra och upplever sig hörda och sedda.

Barnrättsperspektivet genomsyrar all verksamhet som bedrivs i gymnasieskolan. Genom delaktighet och inflytande får elever, studerande och deltagare möjligheter som bidrar till ökad motivation och lärande.

- Elever, studerande och deltagare lyckas. Undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen ska präglas av ett starkt pedagogiskt ledarskap där skolledare och pedagoger leder och utvecklar elevers lärande. Genom individfokuserade stödinsatser och upparbetade kontakter med näringslivet ges arbetssökande i primära arbetsmarknadsinsatser tillträde till arbetsmarknaden.

- Medarbetare har rätt kompetens för att stödja lärande. Organisationen ska vara flexibel för att stödja och möta förändrat kompetensbehov. Det innebär ett behov av nya och förändrade roller både där innehåll i yrkeskategorier renodlas, tydliggörs och omfördelas och där kompletterande och förstärkande yrkeskategorier införs. Medarbetare som saknar rätt kompetens ska ha goda möjligheter till kompetensutveckling.

- Resurser nyttjas effektivt. Genom att organisera verksamheten i bärkraftiga enheter ges

enheterna förutsättningar att använda personal, lokaler och material på ett planeringsmässigt och resurseffektivt sätt. Proaktiva arbetssätt och analyser förstärker det goda och förebygger

svårigheter.

Utöver framgångsfaktorerna krävs ett gemensamt förhållningssätt för att uppnå målbild 2028.

Ledord för de tre pedagogiska nämnderna och dess förvaltning är att leda för hållbarhet genom progression, motivation, proaktivitet och samproduktion.

- Progression innebär att utvecklingsresan för varje individ i våra verksamheter börjar i förskolan och slutar i gymnasieexamen. Individens resa genom utbildning säkras genom tydliga övergångar

(8)

8

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

på alla nivåer och inom skolformer. Vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser skapas för utbildningskomplettering och karriärväxlingsmöjligheter.

- Med motivation menas att stärka barns, elevers och studerandes självreglerande motivation i form av kunskap om sitt eget tänkande och handlande, förmåga att motivera sig själv och att lära sig att lära och att leda sig själv. Motivation innebär även att utveckla sin egen självkänsla, tro på sina förmågor och att hitta sina inre drivkrafter.

- Proaktivitet innebär att arbeta långsiktigt, omvärlds- och framtidsorienterat och utifrån prognoser snarare än utfall och med analyser för att vidta rätt åtgärder. Innovationskraft i organisationen ska lyftas och modigt ledarskap och medarbetarskap ska genomsyra verksamheterna.

- Samproduktion bygger på att arbetet sker tvärfunktionellt och tvärprofessionellt där olikheter och olika perspektiv tas tillvara genom ett processinriktat arbetssätt.

- Vi leder för hållbarhet genom att devisen ”det är viktigt för mig att det går bra för dig”

genomsyrar organisationen, från nämnd till elever, studerande och deltagare. Medarbetare, chefer/rektorer, skolchef och nämnd är väl förtrogna med sina respektive roller, och utvecklar tillsammans ett pedagogiskt ledarskap.

(9)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Omvärldsanalys

Följande omvärldsfaktorer har betydelse och innebär utmaningar för uppdragen som bedrivs inom ramen för Utbildning och arbetsmarknad:

Fakta/risk;

Gruppen arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar inom det kommunala

uppdraget (AF och deras fristående aktörer arbetar i första hand med individer som står närmare arbetsmarknaden) vilket gör att tiden i aktiviteter/insatser ökar samtidigt som behovet av samordnadeinsatser ökar.

Gruppen arbetssökande med bristande språkkunskaper inom det kommunala uppdraget ökar vilket ställer nya krav på våra insatser, förlänger tiden för möjligheten att ta till sig

insatser/aktiviteter.

Orsaker :

• Näringslivet i Västerås har under en längre period genomgått en strukturomvandling och har gått från att vara en industri- och fabriksstad till att vara en stad med högteknologisk exportindustri med forskning och utveckling. I kölvattnet av strukturomvandlingen har ett kompetensgap uppstått på arbetsmarknaden som ställer ökade krav på utbildning och omskolning för stadens invånare.

• Coronapandemin har till viss del snabbat på den tekniska omställningen och näringslivet spår att vissa arbeten som försvunnit i samband med pandemin inte kommer tillbaka.

• Långtidsarbetslösheten i samhället har ökat och riskerar att permanentas på en hög nivå.

• Reformeringen av Arbetsförmedlingen och införandet av fristående aktörer inom Kundval Rusta och Matcha (KROM) medför att de individer som kommunerna arbetar med inom ramen för arbetsmarknadspolitiska insatser står längre ifrån arbetsmarknaden. De sk KROM aktörerna arbetar med de individer som står närmare arbetsmarknaden.

• Otydligheten i kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken försvårar samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun likväl som gränsdragningen för respektive parts ansvar.

• Förändringar i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag med begränsningar i samverkan kring individer skapar stora utmaningar för den ökande grupp av individer med behov av samordnat stöd.

• Gruppen som står längre ifrån arbetsmarknaden har i många fall en komplex problematik, ringa eller ingen erfarenhet från arbete, är språksvag eller har språksvårigheter.

Konsekvenser:

(10)

10

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

• Individer/arbetssökande/studerande har behov av längre tid i insatser och studier samt större behov av anpassningar utifrån komplexitet kring sin person och sina färdigheter.

• Individer/arbetssökande/studerande har utifrån komplexiteten kring sin person och sina färdigheter ett ökat behov av samordnat stöd inom kommunen så väl som från

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen. Att försöka få till detta för att nå effekter för individen/den arbetssökande/studerande är ett enormt tidskrävande arbete för verksamhetsområdets verksamheter.

• Högre trösklar mot arbetsmarknaden och svårigheter att ”lära sig jobbet på jobbet” samt språk på jobbet.

• Kartläggningsinsatser inom verksamhetsområdet tar generellt sett längre tid och kräver mer omfattande arbete.

• Behovet av förberedande insatser är stort och ibland handlar det om förberedande insats inför förberedande insats.

• Verksamhetsområdet behöver ha ett ökat fokus på språk där språkträning/språkanpassningar är viktiga.

• Arbetsmarknadensenheten får i större utsträckning arbeta med grundläggande brister och samhällsinformation.

• Ökat tolkbehov vid fler insatser inom AME.

• Om ovanstående inte ges till individ/arbetssökande/studerande är riskerna stora för att individen/den arbetssökande/studerande inte lyckas.

Fakta/risk:

Svårigheter att få fram tillräckligt stor andel platser för arbetsmarknadsanställningar, praktik, APL etc inom kommunen och näringslivet.

Orsaker:

• Antalet platser för Resursjobb, Välfärdsjobb, praktik, APL och feriepraktik i staden

motsvarar inte behovet av arbetsplatser för att dessa insatser ska kunna generera önskad effekt i såväl kvalitet som kvantitet.

• Stadens förvaltningar är väl medvetna om behovet av platser men har svårt att möta behovet av olika skäl, ex. utifrån sin egen bemanning, behov av handledare/arbetsledare, behov av arbetskläder, utifrån fackliga dialoger kring, egna rehabiliteringsinsatser av ordinarie personal etc.

• Arbetsdelning är inte möjlig på alla arbetsplatser vilket är en förutsättning för att kunna ta emot personer som inte är i utbildning eller fyller krav på formell kompetens.

(11)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

• Kommunallagens begränsande av möjligheten till utlåning av den kommunala

kompetensen försvårar i dagsläget för kommunens bolag och näringsliv att skapa platser för Resursjobb och Välfärdsjobb samt ta emot ungdomar för feriepraktik.

Konsekvenser:

• Långtidsarbetslösheten i staden fortsätter att vara hög och individer i utanförskap ökar.

• Tiden i arbetsmarknadsinsatser förlängs utifrån språksvårigheter och utmaningar i den viktiga kopplingen till arbetsmarknaden.

• Det ekonomiska biståndet i staden fortsätter att vara högt.

• Kompetensförsörjningens möjligheterna för stadens verksamheter nyttjas inte och leder till bemanningsutmaningar och ökat rekryteringsbehov.

• Elever inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen med behov av APL för slutförandet av sin utbildning kan ej slutföra sin utbildning. Detta genererar ett moment 22 då det i sin tur leder till en svårighet för verksamheterna att rekrytera utbildad personal som de har behov av.

• Svårigheter att förmedla beslutat antal feriepraktikplatser till ungdomar som är i behov av sina första kontakter med arbetsmarknaden och som via ett kommunalt sommarjobb kan få upp ögonen för kommunen som kommande arbetsgivare.

Ytterligare risker :

Under 2022/2023 växlar Vuxenutbildningscentrum över från en upphandling till en annan, detta kommer sannolikt att innebära en övergångsfas som ställer särskilda krav på flexibilitet och anpassning hos såväl vuxenutbildningscentrum som ute hos utbildningsanordnare.

Arenans arbete påverkas av dimensioneringen av introduktionsprogramsplatser i staden och här har vi en utmaning i förvaltningen att hantera. Utvecklingsarbete inom området pågår och i detta är utbildning och arbetsmarknad, gymnasieverksamheten och hemkommun och kansli drivande.

(12)

12

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Mål och nyckeltal för verksamheten

Kund

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden sätter stort fokus på kundnöjdhet inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser (att nå kundens röst). Arbete sker inom alla enheter inom

verksamhetsområdet för att skapa en tydlig kundresa och i skapandet av tydliga enhetliga processer. Arbetsmarknadsenheterna arbetar vidare med sin arbetsmarknadsprocess där individens fokus står i centrum. Inom Vuxenutbildningscentrum och Arenan sker motsvarande utvecklingsarbete för ökad samordning runt individen, detta för att korta vägen till fortsatta studier/arbete.

En stor satsning sker på en gemensam Valideringsprocess 2022,validering är en viktig del av den individuellt baserade kartläggningen kring såväl studier som yrkeskompetenser.

Ett projekt pågår i förvaltningen kring gemensam och systematisk hantering av synpunkter och klagomål, detta i syfte att utveckla och kvalitetssäkra synpunkts och klagomålsprocessen. Under 2022 kommer en gemensam hantering att genomföras. Att säkerställa att barn, vårdnadshavares, vuxenstuderandes och arbetssökandes synpunkter tillvaratas på ett systematiserat och

professionellt sätt är extra viktigt utifrån att barnkonventionen blivit lag från 1 januari 2020.

Synpunkter och klagomål skall kunna inhämtas i större utsträckning och också kategoriseras tydligare för analys och utvecklingsarbete inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildning och arbetsmarknad strävar vi alltid efter stor kundnöjdhet och stort fokus på kund.

Ett utvecklingsarbete kring de obehöriga eleverna från grundskolan och på IM (

introduktionsprogrammen) pågår i samverkan med gymnasieskolan, Inom ramen för detta arbete skall barnrättsperspektivet särskilt beaktas i analys och planering.

En gemensam målgrupp som gymnasieskolan och utbildning och arbetsmarknad har är elever inom särskolan, dessa elever har dokumenterat svårare än andra grupper att komma vidare mot egen försörjning. Inom ramen för detta arbete skall barnrättsperspektivet särskilt beaktas i analys och planering.

Individuellt anpassade insatser som möter kundens behov är viktigt för oss att utforma, oavsett om det avser arbetsmarknadsinsatser eller studieinsatser. Vi skall erbjuda en tydlig väg med stöd och insatser från att indviden skrivs in i våra verksamheter tills dess att hen går vidare i vidare studier och eller egen försörjning.

Övergripande mål

Framgångsfaktor Nyckeltal Kön Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2022 Kund: Vi har

nöjda kunder och invånare

Elever,

studerande och deltagare mår bra och upplever

Nöjdhet hos deltagare i arbetsmarknadsinsatser (index 0-10)

Alla 8.2

(13)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

sig hörda och sedda.

Nöjdhet hos deltagare i arbetsmarknadsinsatser (index 0-10)

Kvinnor 8.2

Nöjdhet hos deltagare i arbetsmarknadsinsatser (index 0-10)

Män 8.2

Studerande i

vuxenutbildning som är nöjda med sina studier och sin studiesituation, andel (%)

Alla

Aktiviteter

Aktivitet

Utveckla kundnöjdhetsarbetet.

Beskrivning:

Se över utformningen av enkäter.

Arbeta för att öka svarsfrekvensen.

Införa ny rutin avseende synpunkter och klagomål Beskrivning:

Under 2022 införs en förvaltningsgemensam hantering av synpunkter och klagomål.

Vi registrerar antal klagomål genom registrering i Flexite under 2022.

Vi utvärderar och analyserar klagomålens karaktär och omfattning.

Nyckeltal

Mått Kön Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Studerande i

vuxenutbildning som är nöjda med sina studier och sin studiesituation, andel (%) Studerande i vuxenutbildning som är nöjda med sina studier och sin studiesituation, andel (%) Studerande i vuxenutbildning som är nöjda

(14)

14

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

med sina studier och sin studiesituation, andel (%)

Kvalitet genom hållbar utveckling

• Inom vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna har en översyn av

kvalitetsledningssystemen skett , detta för att tydliggöra en röd tråd i styrningen och för att göra styrningen mer effektiv. Fortbildning i Effektiv styrning har lagt grunden till ett arbete som kommer att fortgå under 2022. Även utvecklingsarbete inom stadens kvalitetsverktyg Hypergene samt gemensam översyn av förvaltningens målstyrning kommer att ha effekt på verksamhetsområdets arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Tydliga processer inom verksamheterna med stort kundfokus och kvalitetsfokus pågår. Under 2022 kommer fokus sättas på analys av resultat för fortsatt verksamhetsplanering genom systematiska dialogmöten baserade på enheternas styrkort.

Vi tar under 2022 arbetet vidare gemensamt med kvalitetsarbetet genom effektiv planering, genomförande, uppföljning och analys.

• Samverkan med andra verksamhetsområden-Ytterligare ett område där stor utveckling och tätt samarbete sker är i samarbetet med andra verksamhetsområden, främst Gymnasieenheten. Den främsta gruppen att samverka kring är de elever som går obehöriga ut ur grundskolan, skrivs in på introduktionsprogram och eller kommunernas aktivitetsansvar samt eventuellt behöver slutföra sina studier inom vuxenutbildningen.

Här är målet att vi under 2022 skall pröva nya , tydligare gemensamma rutiner. Målet är att eleverna skall ha en tydlig väg och stort stöd hela vägen från obehörig elev till betyg och / eller egen försörjning. Ökad samverkan kommer också att ske kring särskolans elevgrupp mellan gymnasiesärskolan, Komvux som särskild utbildning ( Lärvux) och Spira ( som är en verksamhet under arbetsrehabiliteringen inom AME).

• Valideringsprocessen- En stor satsning av ny gemensam valideringsprocess sjösätts under 2022 inom utbildning och arbetsmarknad avseende valideringsarbete. En

uppdragsutbildning från Linköpings universitet har genomförts i omgångar 2019-2021 och denna har legat till grund för skapandet av vår process för effektivare validering av

yrkeskunskaper samt kursinnehåll inom Vux. Det gemensamma målet är att individer skall komma fortare vidare till studier och / eller arbete och genom detta i egenförsörjning.

• Utbildning och arbetsmarknad introducerar under 2022 en ny synpunkts och klagomålsrutin, framtagen gemensamt i förvaltningen. Syftet med denna är en ökad systematiseringen i dokumentation av synpunkter och klagomål samt en tydligare koppling mellan synpunkt och klagomålshanteringen och det systematiska kvalitetsarbetet

(15)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

• Arbetsmarknadsstrategi-Ett stort och övergripande arbete pågår med framtagande av en ny arbetsmarknadsstrategi.

• Arbetsmarknadsprocessen på arbetsmarknadsenheterna-Arbetsmarknadsenheterna arbetar vidare 2022 utifrån sin gemensamt framtagna arbetsmarknadsprocess med fokus på individens resa. De stora utmaningar som funnits 2020-2021 med pandemi,

reformering av arbetsförmedlingen och utredning om kommunernas del i den statliga arbetsmarknadspolitiken ställer särskilda krav på arbetet vidare. Arbete sker kring medel som växlas från försörjningsstöd till aktiva insatser och anställningar via

arbetsmarknadsenheterna i form av välfärdsjobb.

• En gemensam process för validering inom verksamhetsområdet torde påverka kvalitetsarbetet i positiv riktning, detta arbete startar 2022 och arbetsgruppen som ansvarar över framtagandet utvärderar processen löpande.

• För att säkerställa att processer och aktiviteter genomförs och följs upp enligt plan arbetar enhetscheferna fram en årlig kommunikationsplan tillsammans med verksamhetsområdets kommunikatör. Kommunikatören deltar också i möten inför verksamhetsområdets delårsrapporter .

• En översyn av interna processer samt samverkansformer med andra pågår ständigt inom Utbildning och arbetsmarknad, detta då gruppen arbetssökande som står oerhört långt ifrån arbetsmarknaden ökar inom det kommunala uppdraget. Det gör att tiden i aktiviteter/insatser ökar samtidigt som behovet av samordnadeinsatser ökar. Ett viktigt arbete här är att ta fram fler och lämpliga platser för resursjobb såväl inom våra egna förvaltningar som externt.

• Språket är en nyckelfaktor för individens väg in i egen försörjning. Gruppen arbetssökande med bristande språkkunskaper ökar inom det kommunala uppdraget vilket ställer nya krav på våra insatser, förlänger tiden för och försvårar möjligheten att ta till sig insatser/aktiviteter. Under 2022 pågår arbete mot en ny upphandling inom den kommunala vuxenutbildningen, denna börjar gälla 1/1-2023. I den nya upphandlingen läggs ett ökat fokus på språk och utbildning kopplat till anställningsbarhet. Underlaget för denna upphandling är framtaget i tät dialog med Utbildning och

arbetsmarknadsnämnden.

• Inom hela verksamhetsområdet pågår arbete för att ha fokus på jämställdhetsfrågor, inom de områden där vi kunnat fastställa skillnader mellan kvinnor och män görs analyser av utfall och arbete pågår för att utjämna skillnaden som kan härledas till kön.

Övergripand e mål

Framgångsfakto r

Nyckeltal Kön Utfall

2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2022

(16)

16

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Kvalitet: Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat

Elever,

studerande och deltagare lyckas.

Personer som deltagit i

arbetsmarknadsinsats där målet är arbete eller studier (primär arbetsmarknadsinsats) , som avslutats för arbete eller studier, andel (%)

Alla 38% 43% 40% 40%

Personer som deltagit i

arbetsmarknadsinsats där målet är arbete eller studier (primär arbetsmarknadsinsats) , som avslutats för arbete eller studier, andel (%)

Kvinno r

41% 45% 33% 40%

Personer som deltagit i

arbetsmarknadsinsats där målet är arbete eller studier (primär arbetsmarknadsinsats) , som avslutats för arbete eller studier, andel (%)

Män 36% 42% 45% 45%

Avbrott inom kommunala

vuxenutbildning, andel (%)

Alla 13.7

%

13.9

%

32.7

%

13.9

%

Avbrott inom kommunala

vuxenutbildning, andel (%)

Kvinno r

11.3

%

29.2

%

12.0

%

Avbrott inom kommunala

vuxenutbildning, andel (%)

Män 15.2

%

36.3

%

15.0

%

Godkända inom vuxenutbildningen, sfi, andel (%)

Alla

Godkända inom vuxenutbildningen, andel (%)

Alla 88.2

%

88.3

%

87.3

%

97.0

%

(17)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Aktiviteter

Aktivitet

Följa VUC:s process från antagning till betyg.

Beskrivning:

Vuxenutbildningscentrum har under 2021 sett över sina interna rutiner och detta arbete fortsätter 2022;

syftet är att processen från antagning till betyg skall vara tydligare och effektivare.

Arbeta utifrån förbättrade rutiner på VUC vid kartläggning och inskrivning.

Beskrivning:

Arbeta utifrån förbättrade rutinerna på VUC vid kartläggning och inskrivning. Detta för att skapa bättre förutsättningar för skolorna och eleverna.

Arbeta fram en arbetsmarknadsstrategi.

Beskrivning:

Arbetsmarknadsstrategin skall färdigställas under första halvåret 2022.

Arbeta utifrån VUC:s nya rutin för resultatrapportering . Beskrivning:

VUC skall arbeta utifrån nya rutiner kring resultatrapportering under 2022

Resultat rapporteras och analyseras delår 1 och delår 2 samt vid verksamhetsberättelsen.

Resultaten lyfts i utbildning och arbetsmarknadsnämnden i anslutning till delår 1 och delår 2.

Arbeta utifrån den valideringsprocess som verksamhetsområdet tagit fram för 2022.

Beskrivning:

Följa aktivitetsplanen för valideringsarbetet på enhet och mellan enheterna inom Utbildning och arbetsmarknad ( se bilaga)

Analysera arbetet för förbättrade rutiner.

Nyckeltal

Mått Kön Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021 Personer som deltagit

i

arbetsmarknadsinsats av

arbetsförberedande karaktär (sekundär arbetsmarknadsinsats) som avslutats för studier eller arbete, andel (%)

9.6% 12.0% 19.0% 10.0% 17.0%

Personer som deltagit i

arbetsmarknadsinsats av

arbetsförberedande karaktär (sekundär arbetsmarknadsinsats)

18.0% 8.0% 17.0%

(18)

18

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

som avslutats för studier eller arbete, andel (%)

Personer som deltagit i

arbetsmarknadsinsats av

arbetsförberedande karaktär (sekundär arbetsmarknadsinsats) som avslutats för studier eller arbete, andel (%)

21.0% 12.0% 18.0%

Godkända inom vuxenutbildningen, andel (%)

88.2% 88.3% 87.3%

Godkända inom vuxenutbildningen, andel (%)

89.8% 90.0% 88.8%

Godkända inom vuxenutbildningen, andel (%)

85.1% 85.2% 84.4%

Personer som är i arbete eller studier 6 månader efter avslutad

arbetsmarknadsinsats, andel (%)

27% 34% 34%

Personer som är i arbete eller studier 6 månader efter avslutad

arbetsmarknadsinsats, andel (%)

23% 38%

Personer som är i arbete eller studier 6 månader efter avslutad

arbetsmarknadsinsats, andel (%)

30% 30%

Medarbetare

Att klara kompetensförsörjningen innebär stora utmaningarna. En proaktiv

kompetensförsörjningsprocess för hela staden som skapar förutsättningar att arbeta med en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning är viktigt för att klara det övergripande målet för

(19)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

perspektivet. Att arbeta aktivt med jämlika villkor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla medarbetare i Västerås stad är en förutsättning för att kunna klara kompetensförsörjningen.

Mål för detta arbete finns i HR-strategisk inriktning 2018-2022 .

Pandemin har under 2020-2021 utgjort en påfrestning för många medarbetare med ökad oro, för vissa grupper ökad sjukfrånvaro och många nya arbetsformer. Dessutom har det funnits mindre tid för planerad verksamhetsutveckling och kompetensutveckling under perioden av pandemi. Det är sannolikt faktorer som kan påverka medarbetarna även under 2022. Det kräver extra insatser och en tät dialog för att hantera personalplanering och rekrytering. Målet är att medarbetarna skall ges förutsättningar att utföra sina uppdrag utifrån verksamheternas grunduppdrag, och stor uppmärksamhet läggs vid personalens mående och leverans.

Rekryteringsläget för enheterna inom verksamhetsområdet är gott och verksamheterna kan kompetensförsörja utifrån verksamheternas behov. Verksamhetsområdet arbetar enligt ARUBA- modellen, som står för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.

En del av kompetensförsörjningen kan och bör ske genom att vi inom våra

arbetsmarknadsenheter arbetar för effektivare stegförflyttning mot egen försörjning och då avser detta interna tjänster i staden såväl som hos externa arbetsgivare. Arbetsmarknadsstrategin, arbetsmarknadsprocessen och den gemensamt framtagna valideringsprocessen inom utbildning och arbetsmarknad förväntas påverka detta arbete i positiv riktning.

Samarbete sker i dessa frågor mellan verksamhetschef, Enhetschefer, HR och Utvecklingsledare.

HR deltar också i möten inför verksamhetsområdets delårsrapporter . Övergripande

mål

Framgångsfaktor Nyckeltal Kön Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2022 Medarbetare:

Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens

Medarbetare har rätt kompetens för att stödja lärande.

Rätt kompetens vid rekrytering

Alla 100% 100% 100% 100%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Totalt

Alla 78% 75% 78%

Aktiviteter

Aktivitet

Ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och förskollärare möjlighet till fler karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie lönerevision

Beskrivning:

Uppdrag från KF till UAN i årsplan 2022. Uppdraget lyder i sin helhet: "I syfte att öka kunskapsresultaten i Västerås får förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i

(20)

20

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

uppdrag att ge särskilt skickliga, behöriga, lärare och förskollärare möjlighet till fler karriärsteg och löneutveckling utöver ordinarie lönerevision. För detta avsätts 5 miljoner kronor."

Nyckeltal

Mått Kön Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021 Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Ledning

76% 75%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Ledning

75% 74%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Ledning

78% 78%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Motivation

78% 76%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Motivation

79% 78%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Motivation

71% 71%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Styrning

81% 75%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Styrning

79% 74%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Styrning

78% 75%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Totalt

78% 75%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Totalt

79% 76%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) - Totalt

75% 75%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda, ackumulerat, andel (%)

5.0% 4.1% 6.5% 6.8%

(21)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda, ackumulerat, andel (%)

2.6% 1.9% 4.5% 3.7%

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda, ackumulerat, andel (%)

4.2% 3.4% 5.9% 5.9%

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) -

Ambassadörskap

11

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) -

Ambassadörskap

14

Hållbart

medarbetarengagemang (HME) -

Ambassadörskap

5

Ekonomi

Målet för alla enheter inom utbildning och arbetsmarknad är en ekonomi i balans och att nyttja resurser effektivt.

Arbetet kring ekonomi samordnas mellan Verksamhetschefen, Ekonomicheferna för

förvaltningsekonomi och tilldelningsekonomi, enhetschefer samt de ekonomer som är knutna till varje enhetschef.

Månatliga avstämningar sker för att säkerställa att ekonomi är i balans.

Ekonomerna deltar också i möten inför verksamhetsområdets delårsrapporter . Övergripande

mål

Framgångsfaktor Nyckeltal Utfall 2019

Utfall 2020

Utfall 2021

Mål 2022

Ekonomi: Vi har ekonomi i balans

Resurser nyttjas effektivt.

Budgetavvikelse ackumulerat för vald period, tkr

-1995 6276 43607 0

(22)

22

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Intern kontroll

Kvalitetsperspektivet

Risk att arbetssökande inte lyckas Orsaker:

• Näringslivet i Västerås har under en längre period genomgått en strukturomvandling och har gått från att vara en industri- och fabriksstad till att vara en stad med högteknologisk exportindustri med forskning och utveckling. I kölvattnet av strukturomvandlingen har ett kompetensgap uppstått på arbetsmarknaden som ställer ökade krav på utbildning och omskolning för stadens invånare.

• Coronapandemin har till viss del snabbat på den tekniska omställningen och näringslivet spår att vissa arbeten som försvunnit i samband med pandemin inte kommer tillbaka.

• Långtidsarbetslösheten i samhället har ökat och riskerar att permanentas på en hög nivå.

• Reformeringen av Arbetsförmedlingen och införandet av fristående aktörer inom Kundval Rusta och Matcha (KROM) medför att de individer som kommunerna arbetar med inom ramen för arbetsmarknadspolitiska insatser står längre ifrån arbetsmarknaden.

• Otydligheten i kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken försvårar samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun likväl som gränsdragningen för respektive parts ansvar.

• Förändringar i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag med begränsningar i samverkan kring individer skapar stora utmaningar för den ökande grupp av individer med behov av samordnat stöd.

• Gruppen som står längre ifrån arbetsmarknaden har i många fall en komplex problematik, ringa eller ingen erfarenhet från arbete, är språksvag eller har språksvårigheter.

• Antalet platser för Resursjobb, Välfärdsjobb, praktik, APL och feriepraktik i staden

motsvarar inte behovet av arbetsplatser för att dessa insatser ska kunna generera önskad effekt i såväl kvalitet som kvantitet.

Konsekvenser:

• Individer/arbetssökande/studerande har behov av längre tid i insatser och studier samt större behov av anpassningar utifrån komplexitet kring sin person och sina färdigheter.

• Individer/arbetssökande/studerande har utifrån komplexiteten kring sin person och sina färdigheter ett ökat behov av samordnat stöd inom kommunen så väl som från

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen. Att försöka få till detta för att nå

(23)

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

effekter för individen/den arbetssökande/studerande är ett tidskrävande arbete för verksamhetsområdets verksamheter.

• Högre trösklar mot arbetsmarknaden och svårigheter att ”lära sig jobbet på jobbet” samt språk på jobbet.

• Kartläggningsinsatser inom verksamhetsområdet tar generellt sett längre tid och kräver mer omfattande arbete.

• Behovet av förberedande insatser är stort och ibland handlar det om förberedande insats inför förberedande insats.

• Verksamhetsområdet behöver ha ett ökat fokus på språk där språkträning/språkanpassningar är viktiga.

• Arbetsmarknadsenheten får i större utsträckning arbeta med grundläggande brister och samhällsinformation.

• Ökat tolkbehov vid fler insatser inom arbetsmarknadsenheterna.

• Långtidsarbetslösheten i staden fortsätter att vara hög och individer i utanförskap ökar.

• Det ekonomiska biståndet i staden fortsätter att vara högt.

• Kompetensförsörjningens möjligheter för stadens verksamheter nyttjas inte och leder till bemanningsutmaningar och ökat rekryteringsbehov.

• Elever inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen med behov av APL för slutförandet av sin utbildning kan ej slutföra sin utbildning.

• Tiden i arbetsmarknadsinsatser förlängs då den viktiga kopplingen till arbetsmarknaden saknas.

Ansvarig Riskvärde

Clementson, Helena

Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum

Arbeta utifrån den valideringsprocess som

verksamhetsområdet tagit fram för 2022.

Clementson, Helena 2022-01-03 2022-12-31

Beskrivning:

Följa aktivitetsplanen för valideringsarbetet på enhet och mellan enheterna inom Utbildning och arbetsmarknad ( se bif bilaga).

Arbeta utifrån VUC:s nya rutin för resultatrapportering .

Clementson, Helena 2022-01-03 2022-12-31

(24)

24

VÄSTERÅS STAD Verksamhetsplan 2022

2022-03-17

Beskrivning:

VUC skall arbeta utifrån nya rutiner kring resultatrapportering under 2022

Resultat rapporteras och analyseras delår 1 och delår 2 samt vid verksamhetsberättelsen.

Resultaten lyfts i utbildning och arbetsmarknadsnämnden i anslutning till delår 1 och delår 2.

Arbeta utifrån förbättrade rutiner på VUC vid kartläggning och inskrivning.

Clementson, Helena 2022-01-03 2022-12-31

Beskrivning:

Arbeta utifrån förbättrade rutinerna på VUC vid kartläggning och inskrivning. Detta för att skapa bättre förutsättningar för skolorna och eleverna.

Arbeta fram en

arbetsmarknadsstrategi.

Clementson, Helena 2022-01-03 2022-06-30

Beskrivning:

Arbetsmarknadsstrategin skall färdigställas under första halvåret 2022.

Arbeta vidare utifrån den gemensamma arbetsprocessen inom AME.

Clementson, Helena 2022-01-03 2022-12-31

Beskrivning:

Arbeta vidare utifrån den gemensamma arbetsprocessen inom Arbetsmarknadsenheterna, fokus på individens behov, samverkan och kundens röst.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :