Fritidsbåtar och deras motorer

Full text

(1)

Fritidsbåtar och deras motorer

1.10.2005 trädde lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar 621/2005 (nedan lagen om fritidsbåtar) i kraft. Genom den införs i den nationella lagstiftningen Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 2003/44/EG.

Samma dag trädde förordningen om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt om buller och avgasutsläpp från motorer som installeras i fritidsbåtar och på vattenskotrar 748/2005 (nedan förordningen om fritidsbåtar) i kraft.

Definitioner

Fritidsbåt

Båt avsedd för sport- eller fritidsändamål, med en skrovlängd på 2,5–24 meter. Detta gäller även luftfyllda gummibåtar och vanliga roddbåtar vilka uppfyller de ovan nämnda dimensionerna.

Vattenskoter

En farkost vars längd understiger 4 meter, med en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som drivkälla och på vars ram man står, står på knä eller sitter på.

Motor

Alla bensin- eller dieselmotorer avsedda för framdrivning av fritidsbåtar och vattenskotrar, inbegripet tvåtakts- eller fyrtaktsmotorer. Dessa kan vara utombordsmotorer, inombordsmotorer med drev eller inombordsmotorer.

Utombordsmotor

En motor som i sin helhet befinner sig utanför båten och som har en inbyggd drivanordning.

Inombordsmotor med drev

En motor som är inuti båten vid akterspegeln, och vars styr- och drivanordning är utanför båten i anknytning till motorn.

Inombordsmotor

En motor som är inuti båten och som skiljer sig från inombordsmotor med drev genom att

inombordsmotorn inte ligger vid akterspegeln, utan kraften förmedlas till en propeller i aktern via en axel.

Inombordsmotor med drev och fast avgassystem

Inombordsmotor med drev, vars avgassystem är fast installerat inuti motorn och drevet i anknytning till motorn och där avgaserna leds direkt under vatten via drevet.

(2)

Inombordsmotor med drev utan fast avgassystem

Inombordsmotor med drev och ett externt avgassystem.

Utrustning som omfattas av lagens tillämpningsområde

 Gnistskyddad utrustning för inombordsmotorer och inombordsmotorer med drev

 Skyddsanordningar som förhindrar att en utombordsmotor kan startas med växeln i.

 Roderkugghjul, styrmekanismer och kabelsystem

 Bränsletankar och -slangar

 Förtillverkade däcksluckor och fönsterventiler

De restriktioner som gäller överlåtelse till fri omsättning omfattar inte följande varor

 Båt som är byggd endast för tävlingssyfte (inkl. tävlingsroddbåt, vars tillverkare har betecknat den som sådan) och dess motor

 Kanot, kajak, gondol, trampbåt, vindsurfingbräda, surfingbräda

 Undervattensbåt, svävare, bärplansbåtar och deras motorer

 Originalexemplar och individuellt byggda kopior av gamla fritidsbåtar, som är baserade på en konstruktion före 1950, och som i huvudsak har byggts av de ursprungliga materialen och som har betecknats som sådana av tillverkaren; samt motor enligt båtmodellen

 Båtar som är avsedda för att ha besättning och befordra passagerare kommersiellt (bl.a. fartyg för inlandssjöfart) och deras motorer

 Ångbåtar med yttre förbränning som drivs med ved, stenkol, koks, olja eller gas

 Nya, halvfärdiga fritidsbåtar, om de åtföljs av meddelande av vilket framgår tillverkarens namn och adress, namn på representant inom gemenskapen samt beskrivning av den halvfärdiga båten och av vilket framgår att båten ska byggas färdig av andra och att den i byggskedet särskilt uppfyller alla tillämpliga väsentliga krav på den.

Utsläppande på marknaden

Med utsläppande på marknaden avses i detta sammanhang endast att en båt hänförs till fri omsättning.

Förutsättningar för överlåtelse till fri omsättning

Fritidsbåtar och vattenskotrar

Båtar och vattenskotrar som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om fritidsbåtar ska, när de överlåts till fri omsättning, åtföljas av:

1. Ägarens instruktionsbok

På finska och svenska

(3)

En fritidsbåt eller vattenskoter som importeras ska i verkligheten motsvara beskrivningen i ägarens instruktionsbok

2. Försäkran om överensstämmelse (på finska: vaatimustenmukaisuusvakuutus, på engelska:

Declaration of Conformity)

Denna försäkran följer med båtägarens instruktionsbok och den ska vara avfattad på finska och svenska

Av den skriftliga försäkran om överensstämmelse måste framgå:

- Namn och adress för tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen

- Beskrivning av produkten

- Hänvisningar till de standarder och författningar som

försäkran om överensstämmelse baseras på. Särskilt måste man uppge direktivet 94/25/EG så som det lyder genom ändring av direktivet 2003/44/EG

En fritidsbåt eller vattenskoter som importeras ska i verkligheten motsvara beskrivningen i försäkran om överensstämmelse

3. CE-märkning

CE-märkningen måste vara gjord på ett synligt och lättläst och hållbart sätt 4. Båtens identifikationsnummer CIN (tidigare skrovets identifikationsnummer HIN)

Båtens identifikationsnummer ska vara placerat på en synlig plats på högra sidan av båtens akterspegel och identifikationsnumret ska vara graverat, bränt, stämplat med upphöjda eller nedsänkta tecken eller på annat sätt vara permanent fäst

CIN exempel: FI-KPA8A68BJ505. I ovanstående står de tre sista siffrorna 505 för: 5=sista siffran i tillverkningsåret (i detta fall 2005), 05=de två sista siffrorna i båtens försäljningsår (2005)

Motorer

Diesel- och bensinmotorer som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om fritidsbåtar ska, när de överlåts till fri omsättning, åtföljas av:

1. Ägarens instruktionsbok

På finska och svenska

För motorers del godkänns en instruktionsbok för varje motortyp

En motor som importeras ska i verkligheten motsvara beskrivningen i ägarens instruktionsbok 2. Försäkran om överensstämmelse (på finska: vaatimustenmukaisuusvakuutus, på engelska:

Declaration of Conformity)

Denna försäkran följer med båtägarens instruktionsbok och den ska vara avfattad på finska och svenska

(4)

För motorer godkänns en gemensam försäkran om överensstämmelse för flera motorer och motortyper, när den hänvisar till alla de motortyper som försäkran gäller

Av den skriftliga försäkran om överensstämmelse måste framgå:

-Namn och adress för tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen

-Beskrivning av produkten

-Hänvisningar till de standarder och författningar som

försäkran om överensstämmelse baseras på. Särskilt måste man uppge direktivet 94/25/EG så som det lyder genom ändring av direktivet 2003/44/EG.

En motor som importeras ska i verkligheten motsvara beskrivningen i försäkran om överensstämmelse

3. CE-märkning

CE-märkningen måste vara gjord på ett synligt och lättläst och hållbart sätt

CE-märkning förutsätts endast för:

-utombordsmotorer

-inombordsmotorer med drev och fast avgassystem

CE-märkning förutsätts inte för:

-inombordsmotorer och inte heller för inombordsmotorer med drev men utan fast avgassystem

Utrustning

Utrustning som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om fritidsbåtar ska, när de överlåts till fri omsättning, åtföljas av:

1. Försäkran om överensstämmelse

På finska och svenska

Av den skriftliga försäkran om överensstämmelse måste framgå:

-Namn och adress för tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen

-Beskrivning av produkten

-Hänvisningar till de standarder och författningar som

försäkran om överensstämmelse baseras på. Särskilt måste man uppge direktivet 94/25/EG så som det lyder genom ändring av direktivet 2003/44/EG.

2. CE-märkning

CE-märkningen måste vara gjord på ett synligt och lättläst och hållbart sätt

Tillsyn

(5)

Tullen föreskrivs enligt 35 § i lagen om fritidsbåtar vara tillsynsmyndighet för import av produkter från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES = EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein). I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om kontroll av att produkter som importeras från tredje land är i överensstämmelse med reglerna för

produktsäkerhet föreskrivs det om de förfaranden genom vilka tillsynen ska göras.

Tullmyndigheterna förutsätts skjuta upp produkters övergång till fri omsättning, om deras

egenskaper väcker allvarlig misstanke om allvarlig och omedelbar fara för hälsa och säkerhet när de används under normala och förväntade förhållanden. Övergången ska skjutas upp också om tullmyndigheterna märker att produkten inte åtföljs av nödvändiga dokument, eller att produkten saknar den försäkran om överensstämmelse-märkning som förutsätts i gemenskapens eller de nationella bestämmelserna om produktsäkerhet. I sådana fall ska tullmyndigheten omedelbart meddela den myndighet som ansvarar för marknadskontroll, i Finland Trafiksäkerhetsverket Trafi, om att övergång till fri omsättning ska skjutas upp.

Trafiksäkerhetsverket har tre vardagar på sig att utreda frågan och meddela tullmyndigheten om de åtgärder som ska vidtas i ärendet. Om Trafiksäkerhetsverket inte inom tre vardagar meddelar om åtgärder, ska produkterna överlåtas till fri omsättning.

Åtgärder som utförs i praktiken

För båtar, vattenskotrar och deras motorer som kommer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av lagens tillämpningsområde för att överlåtas till fri omsättning, ska de frågor som förtecknats i stycket ”förutsättningar för överlåtelse till fri

omsättning” kontrolleras. Man ska även beakta båtar och andra varor som omfattas av lagen ovan när de följer med ett flyttlass. Dokumenten ska visas upp för Tullen.

Om något av dessa krav inte uppfylls ska övergången till fri omsättning skjutas upp och detta måste omedelbart meddelas till Trafiksäkerhetsverket, Trafis marknadskontroll av fritidsbåtar:

veneilytarkastajat@trafi.fi

Man ska förfara på samma sätt om båten är lastad i en container eller annan motsvarande plats, som gör att man inte kan kontrollera CE-numret eller båtens identifikationsnummer. I det

meddelande som skickas till Trafi ska följande inkluderas:

 Namn, telefonnummer och tullkontor för den tulltjänsteman som handhar ärendet

 Vilken vara det rör sig om

 Orsak till varför övergången till fri omsättning har skjutits upp

 Kopia av försäkran om överensstämmelse, om sådan finns

 Namn och FO-nummer för varans innehavare

 Transaktionskod eller annan identifikation för förtullningen

 Tullkontorets allmänna e-postadress eller faxnummer dit Trafi ska skicka sitt svar

Trafi har tre dagar på sig att svara och berätta vilka åtgärder man ska vidta i ärendet. Om inget svar fås inom tre vardagar måste varan överlåtas till fri omsättning enligt ansökan.

Om Trafi svarar att varan inte uppfyller kriterierna i lagen om fritidsbåtar, är det förbjudet att

(6)

följedokument märkas: ”Produkten uppfyller inte gällande krav – får ej övergå i fri omsättning – förordning (EG) nr 765/2008”. I sådana fall meddelar Trafi om en vara som är i strid med

bestämmelserna kan fås att uppfylla kraven eller om den ska återexporteras utanför EES-området.

Om de ovan nämnda alternativen inte är möjliga, meddelar Trafi om varan ska förstöras på kundens bekostnad.

Trafi kan godkänna att varans innehavare gör att varan överensstämmer med kraven enligt anvisningar från Trafi. Då kan varan förflyttas till lämpligt ställe med förflyttningstillstånd för genomförande av åtgärderna. Om det rör sig om en brist i dokumenten eller märkningarna, kan varan underkastas tullagringsförfarande medan dessa åtgärder pågår. Om varan korrigeras fysiskt, kan den hänföras till bearbetning under tullkontroll i en frizon eller i ett frilager.

Om man i ovan nämnda fall vill förlänga tidsfristen för förfarandet, måste man först kontakta Trafis båtinspektörer, som bedömer om de arbeten som måste göras för att varan ska uppfylla kraven kräver att tidsfristen förlängs. När varan uppfyller kraven kan den övergå i fri omsättning efter att Trafi har meddelat att den uppfyller kraven och att den kan övergå i fri omsättning.

Lagstiftning som tillämpas

 Lag om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar 621/2005

 Förordning om säkerhet och buller i fråga om fritidsbåtar och vattenskotrar samt om buller och avgasutsläpp från motorer som installeras i fritidsbåtar och på vattenskotrar 748/2005

 Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG så som det lyder genom ändring av direktivet 2003/44/EG och förordningen (EG) nr 1882/2003

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 765/2008

Kontaktuppgifter

Trafiksäkerhetsverket Trafi, marknadskontroll av fritidsbåtar 1. Pasi Kiuru (pasi.kiuru(at)trafi.fi), 029 534 6433 2. Jyrki Ranta-Aho (jyrki.ranta-aho@trafi.fi) 029 534 6454 3. Juhani Pappila (juhani.pappila(at)trafi.fi), 029 534 6651 4. Kimmo Patrakka (kimmo.patrakka(at)trafi.fi), 029 534 6450

Enhetens gemensamma e-postadress: veneilytarkastajat(at)trafi.fi

Trafis telefonväxel:

029 534 5000

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :