• No results found

Kunskapskontroll. Sidan 1 (14) vers 1.0 Godkänd LG KURSPLAN VATTEN- OCH MILJÖTEKNIKER, 400 YH-poäng

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kunskapskontroll. Sidan 1 (14) vers 1.0 Godkänd LG KURSPLAN VATTEN- OCH MILJÖTEKNIKER, 400 YH-poäng"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utbildningens genomförande och kunskapskontroll

Pedagogik

Utbildningen genomförs med pedagogiken ProblemBaserat Lärande, PBL, vilket innebär en hög interaktion och samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Varje kurs i nedan beskrivna kursplan består av ett antal ämnesområden med specificerade kunnamål uttryckta i betygskriterier för godkänt och väl godkänt. Kurserna har såväl teoretiska som praktiska delar och som utformats i samråd med arbetslivets representanter i utbildningens ledningsgrupp.

Fallbeskrivningar

De skolförlagda kurserna ligger till grund för sk fallbeskrivningar som de studerande ska arbeta med vid sin kunskapsinhämtning. Fallbeskrivningarna är skapade i samarbete med arbetslivet och

innehåller verkliga projekt/arbetsuppgifter. Föreläsningar, rätt utrustning, tillgång till specialister från arbetslivet, lärande i arbete samt kvalitetssäkring är vidare viktiga komponenter i denna samverkan. Kursernas mål och innehåll samt betygskriterier förs över från kursplanen till fallbeskrivningen.

Utbildningen bedrivs i projektform och i grupp, sk basgrupper. Den studerande har ansvar för sin egen inlärning. Kunskapsinhämtning och inlärning sker med utgångspunkt från uppgifter i fallbeskrivningen. Gruppen definierar tillsammans frågeställningar och fördelar uppgifter enligt utarbetad projektplan. Varje studerande bidrar med sin inlärningsuppgift till gruppens gemensamma kunskapsinhämtning. Basgrupperna ska upplevas som produktionsenheter som löser verklighets- förankrade uppgifter. I fallbeskrivningarna finns alla schemalagda föreläsningar och studiebesök angivna med dag och tid. I fallbeskrivningen finns alla förutsättningar för projektarbetet angivna inklusive studielitteratur och referenslitteratur.

Högreservoaren – webbaserat filarkiv

Allt material undantaget kurslitteraturen finns alltid tillgängligt för de studerande via vårt webbaserade filarkiv, Högreservoaren. Här finns också material tillgängligt för utbildningens ledningsgrupp i god tid inför varje ledningsgruppsmöte.

Kunskapskontroll

För att kvalificera för minst godkänt (G) individuellt betyg i projektets kurs/kurser krävs att den individuella insatsen i projektarbetet är godkänd (G). Denna bedömning dokumenteras och följs upp av handledaren veckovis med hjälp av projektledarens checklista samt den rapportering som sker vid de veckovisa basgruppsmötena. Om den studerande missköter detta delas först en varning ut och om ingen bättring sker meddelas den studerande att denne är underkänd (IG) i projektets kurs/kurser.

Om den individuella insatsen i projektarbetet bedöms som minst godkänt (G) görs betygssättning med utgångspunkt från de i kursplanen och fallbeskribningen redovisade kriterierna för godkänt respektive väl godkänt.

Individuellt skriftligt prov

Varje kurs/projekt avslutas med ett individuellt skriftligt prov.

Sammanvägt betyg

Resultat för detta individuella skriftliga prov, skriftlig projektrapport, muntlig presentation,

individuell dagbok, projektledardagbok och basgruppsarbete ligger till grund för ett sammanfattande

(2)

individuellt betyg för varje studerande. Ett betyg för varje kurs. Betygskriterierna är framtagna med utgångspunkt från Blooms Taxonomi.

Lärande i Arbete kurser

I LIA-kurserna utformar den studerande självständigt under överinseende av handledaren på LIA- företaget en arbetsplan med mål och tidplan. Slutdokumentationen sker i form av en arbetsrapport.

Kunskapskontrollen sker genom att handledaren på LIA-företaget bedömer den studerandes

arbetsrapport för att säkerställa att lärprocessens mål har uppnåtts. Handledaren på LIA-företaget ger också sin syn på den studerande utifrån ett antal kriterier som närvaro, ansvarskänsla, initiativ- förmåga, problemlösningsförmåga, förmåga att se helheten, samarbetsförmåga, arbetsglädje, förmåga att lära och självgående. Handledaren på LIA-företaget föreslår också ett betyg för den studerande. Skolans LIA-samordnare stämmer av den studerandes arbetsplan, arbetsrapport och kommunikation med skolan under LIA-kursen. Skolan fastställer därefter ett betyg för LIA-kursen.

Examensarbete

Den studerande genomför examensarbetet som ett uppdrag åt arbetslivet. Uppdragets innehåll bygger på kompetens som upparbetats i alla skolförlagda kurser och i LIA--‐kurser.

Examensarbetet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer. Situationerna ska beröra valda delar av planering, marknadskommunikation,

upphandling, projektering, konstruktion, genomförande, driftsättning och acceptansförfarande, underhåll, reparationer och förnyelse av anläggningar i arbetsliv och samhälle. Arbetet innebär nära kontakt och arbete med minst en organisation för avsedd bransch alternativt

underleverantör/entreprenör till branschen.

Genomförande kan ske individuellt eller tillsammans med en (1) annan studerande i samma klass.

Examinationskommitté och examination

Examensarbeten bedöms av en examinationskommitté bestående av skolans utbildningsledning, stiftelsens representant och en företagsrepresentant.

På avslutningsdagen för utbildningen skall den studerande kortfattat (max 10 min) muntligt presentera och försvara sitt examensarbete inför klassen, inbjudna företagsrepresentanter samt de från examinationskommittén som har möjlighet att närvara vid detta tillfälle.

Examinationskommittén läser examensarbeten och noterar i protokoll omdömen och eventuell feedback som skall ges till den studerande. Skolans samordnare sammanfattar omdöme och feedback på examensarbetet vilket delges den studerande senast 14 dagar efter avslutningsdagen.

Den studerande får då besked om examensarbetet är godkänt eller kräver komplettering. Om komplettering krävs får den studerande också en tidpunkt när

kompletteringen av examensarbetet skall vara färdigt och inlämnat till skolans samordnare. Detta datum kan variera mellan studeranden beroende på den feedback som ges.

Skolans samordnare sammanfattar på grundval av examinationskommitténs protokoll och gjorda kompletteringar tillsammans med skolans utbildningsledare ett betyg för examensarbetet.

(3)

Kursöversikt

Vatten- och miljöteknik 400 YH-poäng (80 heltidsveckor) YH-poäng Veckor

VEBR Verksamhets- och branschkompetens 15 3

KVMI Kvalitets- och miljöstyrning 15 3

YTMI Yttre miljövård 10 2

DRT1 Dricksvattenteknik, del 1 25 5

MIBI Mikrobiologi 10 2

RET1 Reningsteknik, del 1 25 5

RÖTE Rörnätsteknik och ledningssystem 30 6

LIA del 1 Lärande I Arbete del 1 50 10

TPDÖ Teknik, processteknik och driftövervakning 30 6

DRT2 Dricksvattenteknik, del 2 30 6

RET2 Reningsteknik, del 2 35 7

SRPU Styr-regler- process- och underhållteknik 20 4

LIA del 2 Lärande I Arbete del 2 50 10

VEAF Verksamhets- och affärskompetens 25 5

EXAR Examensprojekt 30 6

YH-poäng totalt/veckor 400 80

Kurser

VEBR: Verksamhets- och branschkompetens, 15 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om problembaserat lärande PBL, träning av samspel mellan individ och grupp, projektledning och projektarbete samt handhavande av

administrativa programvaror.

Kursen innehåller introduktion till problembaserat lärande, PBL, social kompetens med träning av samspel mellan individ och grupp, delegering av uppgifter, ansvar och medinflytande, projektarbete, projektledning och projektplanering/uppföljning. Organisationsformer och systembegreppet ur olika perspektiv. Lagstiftning, regler, direktiv och praxis med utgångspunkt från vatten i

livsmedelshanteringen. Branschens uppbyggnad och struktur. Kursen innehåller också riktade studiebesök med inriktning att skapa god förståelse för branschens arbetsmiljö och arbetssätt.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - redogöra för hur man jobbar enligt pedagogiken PBL

- redogöra för de grundläggande faktorerna i modern arbetsorganisation - redovisa och beskriva sin egen roll i samspelet mellan individen och gruppen - redogöra för en grupps utvecklingsfaser och de faktorer som påverkar dessa

- redogöra för vad ett projekt är och vad som krävs av projektledare och medlemmar - redogöra för hur projektmöten och mötesplanering går till

- beskriva hur roller och arbetsuppgifter inom ett team eller grupp ser ut - redogöra för hur relationer med andra människor skall fungera på ett bra sätt - redogöra för och beskriva samspelet mellan delegation, ansvar och medinflytande - använda M/S Word för att skriva protokoll, dagbok och projektrapport

- göra en projektplan i M/S Project

(4)

- göra en enkel kalkyl i M/S Excel

- redogöra allmänt för branschens uppbyggnad och struktur Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna - arbeta i projekt

- identifiera företeelser och dra slutsatser varför man arbetar effektivt i ett företag baserat på modern arbetsorganisation

- analysera och värdera sin egen roll i samspelet mellan individen och gruppen - dra slutsatser om en grupps utvecklingsfaser och de faktorer som påverkar dessa

- planera och genomföra möten med förutbestämd dagordning samt föra och distribuera protokoll - organisera ett projekt, fördela roller och arbetsuppgifter inom ett team eller grupp

- klara av och hantera relationer med andra människor på ett bra sätt

- bedöma vikten av samspelet mellan delegation, ansvar och medinflytande

- skapa en projektplan samt fördela resurser och uppgifter i förhållande till tidsplan och ekonomi - följa upp en budget och en tidsplan samt föreslå åtgärder

- skapa och utforma en projektrapport samt dra slutsatser om projektarbetet

- analysera branschens uppbyggnad och struktur och ge sakligt grundade omdömen om o branschens kompetensområden, specialiteter, verksamheter och organisationsformer o kunskaps- och kompetensutveckling i branschen.

o branschens aktörer och intressenter och hur samspelet ser ut mellan dessa på lokal, regional, nationell och internationell nivå

o lagar, regler, förordningar och praxis som styr och reglerar branschen o branschens finansiering, taxesystem etc

o kvalitets- och miljöledningssystem och vilka certifieringar som finns inom branschen

KVMI: Kvalitets- och miljöstyrning, 15 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om verksamhetsprocesser, kvalitetsledningssystem och kvalitetsstandarder, miljöledningssystem och miljöstandarder.

Kursen innehåller definition av verksamhetsprocesser, vad som kan mätas och förbättras i verksamheten, kvalitetsledningssystem, kvalitetsbegrepp, kvalitetsprocessen och

kvalitetsutvärdering, miljöledningssystem, miljörevision och redovisning, olika analys- och mätmetoder, tillverkningsprocesser och miljöpåverkan, industriutsläpp till vatten och luft, lagar, myndigheter och förordning inom miljöområdet

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

- redogöra för vad en verksamhetsprocess är, hur den kan mätas och förbättras - beskriva samverkan mellan processer

- beskriva värdeskapande inom företaget och mot marknaden - redogöra för vad ett kvalitetsledningssystem är

- redogöra för uppbyggnaden av kvalitetsstandarden ISO 9001 - redogöra för begreppet kvalitet och andra kvalitetsdefinitioner

- redogöra för begreppet kvalitetssäkring samt olika utvärderings- och uppföljningsinstrument för kvalitetssäkring

- redogöra för vad ett miljöledningssystem är

(5)

- redogöra för uppbyggnaden av miljöstandarden ISO 14001 och EMAS - redogöra för vad en livscykelanalys är

- redogöra för begreppet hållbar utveckling och återvinning - redogöra för mät- och analysmetoder

- redogöra för innebörden av miljörevision och miljöredovisning

- redogöra för vad ett egenkontrollprogram är och varför man skall ha ett sådant samt vad HACCP är

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

- identifiera olika typer av verksamhetsprocesser, t ex huvudprocess, stödprocess - se samband mellan olika abstraktionsnivåer av processer

- härled hur värdeskapande uppstår och vilka effekter detta får inom företaget och mot marknaden - analysera delarna i ett kvalitetsledningssystem, bedöma uppbyggnad och funktion

- granska innehållet i kvalitetsstandarden ISO 9001 och dra egna slutsatser om standarden - definiera begreppet kvalitet och ge egna värderingar om vad kvalitet är

- granska kvalitetssäkringsprocessen samt bedöma hur olika utvärderings- och uppföljningsinstrument fungerar i processen

- analysera delarna i ett kvalitetsledningssystem, bedöma uppbyggnad och funktion

- granska innehållet i kvalitetsstandarden ISO 14001 och EMAS samt dra egna slutsatser om skillnaderna mellan dessa

- urskilja de olika stegen i livscykelanalys och relatera dessa till en specifik produkt - formulera egna krav för hållbar utveckling och återvinning

- granska en mät- och analysmetod och dra egna slutsatser om resultatet - bedöma vikten av att ha en fungerande miljörevision och miljöredovisning

- bedöma vikten av att ha ett egenkontrollprogram och hur HACCP kan användas i detta arbete

YTMI: Yttre miljövård, 10 YH-poäng

.

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om ekologisk grundsyn, olika tillverkningsprocessers miljöpåverkan samt industriutsläpp till luft och vatten.

Kursen innehåller grundläggande om globala och lokala miljöproblem orsakade av

naturresurskrävande verksamheter. Här tas även upp olika renings- och provtagningsmetoder för utsläpp till mark, luft och vatten. I kursen ingår även grundläggande om lagar, myndigheter och förordning inom miljöområdet.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - söka, sammanställa och redovisa miljöfakta

- beskriva globala och lokala miljöproblem orsakade av naturresurskrävande verksamheter - beskriva olika tillverkningsprocessers miljöpåverkan

- beskriva olika typer av industriutsläpp till luft och vatten

- redogöra för olika renings- och provtagningsmetoder för utsläpp till mark, luft och vatten - redogöra för olika lagar, myndigheter och förordning inom miljöområdet

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

(6)

- utvärdera och dra slutsatser av globala och lokala miljöproblem orsakade av naturresurskrävande verksamheter

- tolka, utvärdera och dra slutsatser av olika tillverkningsprocessers miljöpåverkan

- tolka, utvärdera och dra slutsatser av resultaten från enklare provtagningar på mark, luft och vatten

- utvärdera och dra slutsatser av olika reningsmetoder för utsläpp till mark, luft och vatten - tolka, utvärdera och dra slutsatser av lagar och förordningar inom miljöområdet

DRT1: Dricksvattenteknik del 1, 25 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om vatten, dess egenskaper och dess kretslopp. Kursen innehåller grundläggande om vattenverks funktion och reningsprocesser, reservoarer, ledningsnät, pumputrustning och desinfektion. Här tas även upp olika grund- och ytvattens lämplighet som råvatten samt provtagningar enligt Livsmedelsverkets bestämmelser. I kursen ingår även grundläggande om lagar, normer och föreskrifter gällande produktion av dricksvatten.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - beskriva vattnets kretslopp

- redogöra för vattenverks funktion som en del i hela VA-systemet

- redogöra för ledningssystems, pumputrustningars och reservoarers funktion, skötsel och samverkan

- redogöra för pumpkurvor, energiekvationen och verkningsgrad - redogöra för reningsprocesserna i vattenverk

- redogöra för grund- och ytvatten med avseende på sammansättning och lämplighet som råvatten

- redogöra för provtagningar enligt Livsmedelsverkets bestämmelser

- redogöra för lagar, normer och föreskrifter gällande produktion av dricksvatten Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

- tolka, utvärdera och dra slutsatser av vattenverks funktion som en del i hela VA-systemet samt dess samverkan med ledningssystem, pumputrustning och reservoarer

- utvärdera och dra slutsatser av reningsprocesserna i vattenverk

- tolka, utvärdera och dra slutsatser av grund- och ytvatten med avseende på sammansättning och lämplighet som råvatten

- tolka, utvärdera och dra slutsatser av resultat från provtagningar gjorda enligt Livsmedelsverkets bestämmelser

- tolka, utvärdera och dra slutsatser av lagar, normer och föreskrifter gällande produktion av dricksvatten

MIBI: Mikrobiologi, 10 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande grundläggande kunskap om mikroorganismer och deras roll i reningsverk och recipient.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

(7)

- redogöra för grundläggande processer i biogeokemiska kretslopp för kol och kväve - redogöra för hur recipienten påverkas av utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten

- redogöra för begreppet indikatororganism och känna till de viktigaste indikatororganismer som kan analyseras i recipienten

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande kunna

-

redogöra för konsekvensen på recipienten av utsläpp av kväve respektive fosfor

-

tillämpa energibegreppet på biogeokemiska kretslopp för kol och kväve

-

bedöma betydelsen av haltvärden för de indikatororganismer som analyseras kan analyseras i recipienten

RET1: Reningsteknik del 1, 25 YH-poäng

Mål och innehåll: Att ge de studerande kunskap om de olika renings- och avskiljningsmetoderna med avseende på uppbyggnad och funktion i ett reningsverk och de olika faktorer som påverkar resultatet, olika slamtyper och metoder för behandling och deponering av slam, funktion hos processystem.

Kursen innehåller uppbyggnad och funktion av avloppsreningsanläggningar, mekanisk, biologisk, kemisk och kväverening, slamhantering, olika processlösningar.

Kursen placerar också in reningsverket i ett sammanhang via begreppet biogeokemiska kretslopp samt behandlar lagstiftning på vatten, slam och gasområdet, egenkontroll och egenkontrollprogram.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - beskriva reningsstegens funktion och uppbyggnad - redogöra för olika slamtyper

- beskriva metoder för behandling av slam - utforma ett flödesschema för ett reningsverk

- beskriva den övergripande funktionen för de vanligast förekommande instrumenten och maskinerna på ett reningsverk

- beskriva syftet med Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 - redogöra för reningsverkets samhällsfunktion ur kretsloppssynpunkt - känna till de föroreningsparametrar som används på reningsverk

- redogöra för avloppsvattnets olika källor och vad som karakteriserar vattnet från de olika källorna

- redogöra för huvuddragen i den lagstiftning som styr reningsverkets arbete - redogöra för begreppet egenkontroll

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande kunna - se samband mellan de olika reningsstegen

- jämföra och motivera val av olika reningsmetoder för de olika reningsstegen

- skapa ett provtagningsschema utifrån Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:14 och - bedöma haltvärden av olika föroreningsparametrar

- föreslå åtgärder uppströms reningsverket som kan leda till förbättrad reningsfunktion - föreslå åtgärder uppströms reningsverket som kan leda till förbättrad slamkvalitet

(8)

- tillämpa begreppet egenkontroll på reningsverk

- redogöra för det arbetet som bedrivs av REVAQ-certifierade verk

RÖTE: Rörnätsteknik och ledningssystem, 30 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap och färdighet i materialval samt de förutsättningar som ställer krav på materialet. I kursen ingår även drift och underhåll av

ledningsnätet och läcksökning som metod. Kursen skall även ge kunskap i schaktningsarbetet samt de schaktfria metoder som finns att tillgå för anläggande samt renovering av ledningsnät. Därmed ingår grundläggande kunskap om det geologiska materialet som man förväntas stöta på i den Svenska marken då arbetet pågår.

En del av kursen ger kunskap och färdighet i dimensionering av pumpar med hjälp av

pumpvalsprogram. Till denna del kommer beräkning av strömningsförluster samt kunskap om de faktorer som påverkar strömningen av vätska i rakrör.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - beskriva hur dagens Svenska geologi uppkommit

- redogöra för vanligt förekommande jordarter och dess egenskaper

- lista och beskriva de moment som ingår i nyanläggning av ledningar genom schaktning

- lista och redogöra för vanliga material på avlopps- och dricksvattenledningar inom det svenska ledningsnätet

- beskriva hur vanligt förekommande ledningsmaterial fogas

- lista och beskriv vanligt förekommande metoder för kontroll av status och renovering av ledningsnätet

- redogöra för schaktfria metoder för nyanläggning av VA-ledningar - beräkna strömningsförluster vid vätskeströmning i rakrör

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

- identifiera typiska geotekniska skadeorsaker och härleda dessa till anläggningsskedet

- föreslå och motivera valet av metod för nyanläggning/renovering utifrån specifika förhållanden - bedöma rimligheten i beräkningar för strömningsförluster samt avge omdöme om bästa val för

god total driftekonomi

LIA1: Lärande i arbete del 1, 50 YH-poäng.

Mål och innehåll: Lärande i arbete med inriktning att träna att arbeta projektorienterat i VA-miljö.

Arbetsuppgifternas upplägg skapar en god förståelse för hur vatten- och reningsverk styrs och fungerar. Den studerande utformar i samråd med handledaren på LIA-företaget en arbets-

/projektplan med mål och tidplan. Slutdokumentationen sker i form av en arbets-/projektrapport som bedöms av handledaren på företaget som också säkerställer att lärprocessens mål har uppnåtts.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

- upprätta en arbetsplan-/projektplan som underlag för aktuell uppgift

- beskriva hur vatten- alternativt reningsverk praktiskt tillämpar styr- och processtekniken

(9)

- redovisa deltagande i genomförandet av tillämpningar vad avser, inställning och uppföljning av processen vid vatten- alternativt reningsverk

- felsöka enklare fel i styr- och processystemen

- dokumentera genomförd uppgift/arbete i arbets-/projektrapporten

- redovisa kontakter med arbetslivets representanter i arbets-/projektrapporten

- i arbets-/projektrapporten redovisa eget ansvarstagande och förmåga till samspel med andra på arbetsplatsen

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna - upprätta en arbetsplan-/projektplan som underlag för aktuell uppgift

- beskriva och förklara hur vatten- alternativt reningsverk praktiskt tillämpar styr- och processtekniken

- analysera och redovisa sitt eget deltagande i genomförandet av tillämpningar vad avser, inställning och uppföljning av processen vid vatten- alternativt reningsverk

- felsöka och identifiera eventuella problem/felorsaker och föreslå åtgärder för korrigering i styr- och processystemen

- dokumentera genomförd uppgift i en arbets-/projektrapport samt dra egna slutsatser av genomfört arbete

- i arbets-/projektrapporten redovisa eget ansvarstagande och förmåga till samspel med andra på arbetsplatsen samt analysera och förklara varför detta är viktigt

TPDÖ: Teknik och processteknik och driftövervakning, 30 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om hur en pumpstation är uppbyggd elektriskt, vad man kan se på en övervakningssystem och vilka olika kommunikationssätt det finns för att föra över information. Få en övergripande inblick i hur en PLC fungerar med hjälp av elektriska signaler(Digitala och analoga). Hur man kan mäta olika saker som pH, nivå, flöde m.m.

I kursen ingår grundläggande ellära och sambanden mellan de fyra grundbegreppen: Spänning U(Volt, V), Ström I(Ampere, A), Effekt P(Watt, W) och Resistans R(Ohm, Ω) samt

säkerhetsaspekter inom el. Allmän el i vår närhet, vad får man göra och inte. Hur styrsystem är uppbyggda, vad består de av och hur de fungerar.(Hård- och mjukvara) Driftövervakning.(Hård- och mjukvara). Upprätta en funktionsbeskrivning som skulle kunna ligga till grund för programmering av ett styrsystem. Upprätta motor & instrumentlistor.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

- ange formler inom ellära, hur storheter förhåller sig till varandra samt ange dess enheter - förklara och fårstå sambanden mellan dom olika grundbegreppen och kunna räkna ut olika

beräkningar

- redogöra för hur styrning och reglering är uppbyggt inom anläggningar - beskriva El-motor drift

- beskriva metoden reläteknik

- förklara vad som är tillåtet och inte, att göra själv inom el. Elsäkerhet - förstå olika kommunikationssätt mellan PLC och driftövervakningssystem - beskriva och ge exempel på en funktionsbeskrivning

(10)

- beskriva objekts och instrumentlistor, plc-signaler, digitala och analoga   - beskriva vad en el ombyggnad innebär på en pumpstation

- beskriva ett styrsystems hårdvara och mjukvara

- beskriva ett övervakningssystems hårdvara och mjukvara   Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna:

- avge omdöme om beräkningar inom ämnet ellära samt föreslå korrekt lösning - läsa elscheman

- visa/föreslå hur styrning och reglering fungerar genom analoga och digitala signaler.

- urskilja funktioner i ett driftövervakningssystem: operatörsbilder, processbilder driftrapporter, trendkurvor, larmhantering, behörighet inloggning, historik  

DRT2: Dricksvattenteknik del 2, 30 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap och färdighet i de lagar och regelverk som styr hanteringen av dricksvatten samt riskanalys med HACCP. Den skall även ge kunskap om uppbyggnad och dimensionering av ytvatten- samt grundvattenverk. I detta ingår även vanliga vattenburna sjukdomar och andra faror som hotar dricksvattenförsörjningen samt uppbyggnad och funktion för reservvattenverk.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - redogöra för egenkontroll av vattenverk med HACCP - redogöra för vanligt förekommande vattenbruna sjukdomar

- redogöra för andra hot mot säker dricksvattenförsörjning utöver sjukdomar

- beskriva uppbyggnaden av reningsprocesser för specifika yt- och grundvatten samt redogöra för valet av processer och kemikalier

- beräkna erforderliga mängder av kemikalier samt storlekar på processer för att uppnå fullgod reningseffekt

- beskriva uppbyggnaden av reservvattenverk och redogöra för processernas funktion Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

- jämföra olika typer av reningsprocesser samt kemikalier och dra slutsatser om bästa val för specifika yt- samt grundvatten

- se sambanden mellan olika parametrar som påverkar reningen av dricksvatten - granska, bryta ned och gruppera faror för specifika dricksvattenanläggningar - urskilja kritiska styrpunkter, (CCP), och föreslå åtgärder för att erhålla en säker

dricksvattenproduktion

RET2: Reningsteknik del 2, 35 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap och färdighet i att ur givna förutsättningar utreda trolig orsak till driftstörningar, kontrollräkna belastningsförhållanden och optimera driften av reningsverkens olika processer. En del i kursen skall ge den studerande kunskap i möjligheter till processförbättring och justering av process kopplat till driftekonomi och investering.

(11)

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna - beskriva kommunalt avloppsvattens karaktär

- beskriva industriellt avloppsvattens karaktär

- kontrollberäkna inkommande mängder av föroreningsfraktioner

- kontrollberäkna reningsprocesser för specifikt givna förutsättningar och dimensioneringsgrunder - utreda trolig orsak till känd driftstörning och komma med åtgärdsförslag

- genom processchema tydligt presentera förslag till förändring i reningsprocesser - ur kända förutsättningar föreslå åtgärder för processoptimering

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

- identifiera och urskilja grund till driftstörningar genom beräkning och styrka förslaget av åtgärd med dimensioneringsberäkningar

- dra slutsatser om bästa processval för givna förutsättningar samt föreslå och beräkna driftkostnad samt investering för valet av processförändring

- ur föreslagna åtgärder avge omdöme om situationen i Svenska avloppsreningsverk samt av dem genomförda förändringar på kända problem.

- ur föreslagna åtgärder för processoptimering avge omdöme om situationen i Svenska

avloppsreningsverk samt av dem genomförda förändringar på de av er föreslagna åtgärderna.

- ställa föreslagna åtgärder i relation till nuvarande, och kommande, VA lagstiftning och trend samt ur detta motivera era val.

- bedöma valet av reningsprocesser och utrustning/kemikalier med avseende på total driftkostnad.

SRPU: Styr- regler- process- och underhållsteknik, 20 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om vad ombyggnad i ett processteg innebär elektriskt, kunna förstå övergripligt hur styrsystemet fungerar med hjälp av elektriska signaler och styr en process.

Ingår att se hur övervakningssystem fungerar, driftrapportering och journalföring. Se hur reserv- kraftsystem och underhållsteknik fungerar, Förfarande vid larmsituationer. I kursen ingår även 3-fas beräkningar och att förstå olika startsätt av motorer och pumpar. Förstå hur frekvensstyrning

fungerar och när man kan använda funktionen. Veta vad en regulator är och dess olika funktioner, PID- regulatorernas funktion. Läsa elscheman och följa ett objekt på en elritning.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

- ange formler inom ellära, hur storheter förhåller sig till varandra samt ange dess enheter - förklara och fårstå sambanden mellan dom olika grundbegreppen och kunna räkna ut olika

beräkningar

- redogöra för hur styrning och reglering är uppbyggt inom anläggningar - beskriva El-motor drift

- beskriva metoden reläteknik

- förklara vad som är tillåtet och inte, att göra själv inom el. Elsäkerhet - förstå olika kommunikationssätt mellan PLC och driftövervakningssystem - beskriva och ge exempel på en funktionsbeskrivning

- beskriva objekts och instrumentlistor, plc-signaler, digitala och analoga - beskriva vad en el ombyggnad innebär på en pumpstation

(12)

- beskriva ett styrsystems hårdvara och mjukvara

- beskriva ett övervakningssystems hårdvara och mjukvara

- avge omdöme om beräkningar inom ämnet ellära samt föreslå korrekt lösning - läsa elscheman

- visa/föreslå hur styrning och reglering fungerar genom analoga och digitala signaler - urskilja funktioner i ett driftövervakningssystem: operatörsbilder, processbilder,

driftrapporter, trendkurvor, larmhantering, behörighet inloggning, historik.

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna - definiera de olika delarna i en PID- regulator

- 3- fas beräkning

- bedöma om bästa startutrustning för motorer - föreslå när en motor ska frekvensstyras

LIA2: Lärande i arbete del 2, 50 YH-poäng.

Mål och innehåll: Lärande i arbete med inriktning att arbeta med kvalificerade projekt i VA-miljö.

Den studerande utformar självständigt under överinseende av handledaren på LIA-företaget en arbets-/projektplan med mål och tidplan. Slutdokumentationen sker i form av en projektrapport som bedöms av handledaren på företaget som också säkerställer att lärprocessens mål har uppnåtts.

Beroende på om LIA genomförs på vattenverk, reningsverk eller ledningsnät skall delar av nedan beskrivna kriterier uppnås.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

- upprätta en arbets-/projektplan som underlag för aktuell uppgift

- beskriva hur vattenverk producerar vatten med givna förutsättningar, metoder, risker, dricksvattenkvalité och säkerhet (Vattenverk)

- redovisa deltagande i hur provtagning och analys och eventuellt följande åtgärder tillämpats på råvatten och på producerat vatten (Vattenverk)

- beskriva hur avloppsvatten renas med givna förutsättningar, olika processer, metoder och driftsstörningar (Avloppsreningsverk)

- redovisa deltagande i genomförandet av givna reningsprocesser och deltagande i analys och eventuella åtgärder av driftsstörningar (Avloppsreningsverk)

- redovisa deltagande i arbete med projektering, provning, kontroll, flödesmätningar och läcksökning av ledningsnät (Ledningsnät)

- dokumentera genomförd uppgift/arbete i arbets-/projektrapporten

- redovisa kontakter med arbetslivets representanter i arbets-/projektrapporten

- i arbets-/projektrapporten redovisa eget ansvarstagande och förmåga till samspel med andra på arbetsplatsen

Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna - upprätta en arbets-/projektplan som underlag för aktuell uppgift

(13)

- analysera och dra egna slutsatser om hur vattenverk producerar vatten med givna förutsättningar metoder, risker, dricksvattenkvalité och säkerhet (Vattenverk)

- beskriva och dra egna slutsatser om hur provtagning och analys och eventuellt följande åtgärder kan tillämpas på råvatten och på producerat vatten (Vattenverk)

- analysera och dra egna slutsatser om hur avloppsvatten kan renas med givna förutsättningar, olika processer, metoder och driftsstörningar (Avloppsreningsverk)

- analysera och förklara genomförandet av givna reningsprocesser samt dra egna slutsatser om deltagandet i analys och eventuella åtgärder av driftsstörningar (Avloppsreningsverk)

- analysera och förklara arbete med projektering, provning, kontroll, flödesmätningar och läcksökning av ledningsnät (Ledningsnät) samt dra slutsatser om sin egen roll i arbetet

- dokumentera genomförd uppgift i en arbets-/projektrapport samt dra egna slutsatser av genomfört arbete

- redovisa kontakter med arbetslivets representanter och deras uppgifter i arbets-/projektrapporten samt dra slutsatser om kompetens som uppgifterna kräver

- i arbets-/projektrapporten redovisa eget ansvarstagande och förmåga till samspel med andra på arbetsplatsen samt analysera och förklara varför detta är viktigt

VEAF: Verksamhets- och affärskompetens, 25 YH-poäng

Mål och innehåll: Kursen ska ge de studerande kunskap om hur upphandlings- och byggprocessen är uppbyggd för att t ex bygga ett nytt reningsverk, från förstudie till färdigt och driftsatt verk.

Kursen innehåller affärsformer, affärsjuridik, etik, affärsnytta, ledarskap och personaljuridik.

Marknaden och de faktorer som styr och påverkar verksamheten. Upphandling av entreprenader, entreprenadjuridik och EU-regler. Ekonomisystem, budgetering, prognoser, resultatberäkning samt uppföljning. Informationssystem och IT som hjälpmedel i verksamheten.

Kriterier för godkänt

För att uppnå godkänt betyg skall den studerande kunna

- redogöra för företags/organisationers verksamhetsprocesser och hur de samverkar - beskriva de olika faktorer och samband som utgör marknaden

- redogöra för vad en budget och vad en budgetprognos är - redogöra för vad en investering är

- redogöra för vad offentlig upphandling innebär och vilka lagar som gäller vid offentlig upphandling

- redogöra för olika entreprenadformer

- redogöra för upphandlings- och byggprocessen från förstudie till färdig byggnation.

- redogöra för efterkalkyler

- redogöra för hur IT och informationssystem kan användas för att styra företags/organisationers verksamhetsprocesser

- leda och arbeta i projekt

- genomföra möten med förutbestämd dagordning samt föra och distribuera protokoll.

- beskriva hur roller och arbetsuppgifter inom ett team eller grupp

- redogöra för hur man skapar projektplan och fördelar resurser och uppgifter i förhållande till tidsplan och ekonomi

- redogöra för hur man följer upp projektbudget och tidsplan

(14)

- skapa och utforma rapporter

- grundläggande kunna använda kalkylerings- och projektprogram Kriterier för väl godkänt

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna

- identifiera och se samband i företags/organisationers verksamhetsprocesser och hur de samverkar.

- se samband och dra slutsatser om de olika faktorer och samband som utgör marknaden - upprätta en budget och göra en budgetprognos och uppföljningar

- upprätta en investeringskalkyl och bedöma investeringsbehov

- redogöra och dra slutsatser om offentlig upphandling, vilka lagar, regler och praxis som används - analysera och bedöma olika entreprenadformer

- identifiera och beskriva olika faser i upphandlings- och byggprocessen från förstudie till färdig byggnation.

- genomföra och redovisa en efterkalkyl

- analysera och dra slutsatser om hur IT och informationssystem kan användas för att styra företags/organisationers verksamhetsprocesser.

- leda och arbeta i projekt samt dra slutsatser om hur projektledning skall fungera

- planera och genomföra möten med förutbestämd dagordning samt föra och distribuera protokoll.

- fördela roller och arbetsuppgifter inom ett team eller grupp

- skapa projektplan och fördela resurser och uppgifter i förhållande till tidsplan och ekonomi.

- följa upp projektbudget och tidsplan - skapa och utforma avancerade rapporter

- använda kalkylerings- och projektprogram på ett professionellt sätt

EXAR: Examensarbete, 30 YH-poäng

De studerande genomför examensarbetet som ett uppdrag åt arbetslivet. Uppdragets innehåll bygger på kompetens som upparbetats i alla skolförlagda kurser och i LIA-kurser.

Innehåll och mål

Examensarbetet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer. Situationerna ska beröra valda delar av planering, marknadskommunikation,

upphandling, projektering, konstruktion, genomförande, driftssättning och acceptansförfarande, underhåll, reparationer och förnyelse av VA-verk och/eller ledningsnät i samhället. Arbetet innebär nära kontakt och arbete med minst en organisation i VA-branschen alternativt underleverantör/

entreprenör till VA-branschen.

Examensarbetet presenteras skriftligt och muntligt inför en examinationskommitté som betygsbedömer arbetet.

References

Related documents

rekommenderas även närvaro vid de andra delkursernas samtliga lektioner och övningar. Examinationsformer De kunskaper som inhämtats i delkurserna redovisas i skriftliga

Askheim, O, P. Empowerment i teori och praktik. Malmö: Gleerups förlag. Det sociala livets elementära former. Etik i socialpolitik och socialt arbete. Stockholm: Natur och

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna.. - analysera branschens innehåll, uppbyggnad och struktur samt ge sakligt grundade omdömen om

Källorna och intervjuarna möttes an- siktemot ansikte, källorna fick möjlighet att fab- ricera information under intervjun (detta var inte tillåtet i Studie I), och två

I Studie I un- dersöktes om det finns förväntningar på vilka emotioner kvinnliga respektive man- liga brottsoffer ska reagera med efter att ha blivit utsatta för brott..

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor

För att uppnå väl godkänt betyg skall den studerande dessutom kunna:. - Identifiera och urskilja vilken/vilka felsöknings & reparationsmetoder som är att föredra med avseende

kostnaderna att fylla i en extra uppgift inte medför så mycket extra arbete. Uppskattningsvis handlar det om 1 persondag då det endast är relativt små företag som använder sig av