1. Processen kring motionen

Download (0)

Full text

(1)

Rapport Kulturpass

1. Processen kring motionen ... 1

2. Själva motionen ... 2

3. Exempel på liknande initiativ ... 2

4. Utredningen ... 2

4.1 Pilotprojekten – utformning, genomförande och uppföljning/ utvärdering ... 3

5. Resonemang kring målgrupperna, befintliga erbjudande och tänkbara alternativ ... 5

5.1. Målgruppen ”nyinflyttade” ... 5

5.2. Målgruppen ”unga” ... 5

5.3. Målgruppen ”barnfamiljer” ... 6

5.4. Tänkbara alternativ ... 6

6. Slutsatser och fortsatt arbete ... 7

Referenser: ... 9

1. Processen kring motionen

I mars 2010 kom en motion till Regionstyrelsen med ett förslag att införa ett kulturpass i Västra Götalansregionen. Regionstyrelsen har valt att remittera motionen till Kulturnämnden och Västtrafik AB för yttrande. Den 30 november 2010 beslutade Regionfullmäktige att ge ett gemensamt uppdrag till Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämden/Västtrafik för att utreda förutsättningarna för införande av någon form av ”kulturpass” i Västra Götaland. För att genomföra uppdraget bildades en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från

kultursekretariatet, Västtrafik AB och regionutvecklingssekretariatet, vilket senare har kommit att ändras till tjänstemän från kultursekretariatet, kollektivtrafiksekretariatet och Västarvet. Arbetsgruppen har, under 2011 och 2012, träffats och diskuterat olika sätt att hantera uppgiften. Sommaren 2013 genomfördes ett pilotprojekt där några alternativ till ett eventuellt kulturpass har testats. Resultatet från pilotprojektet har bearbetats under hösten. Ett projekt/förstudie om kollektiva kulturresor 1 som finansieras av både kultursekretariatet och kollektivtrafikssekretariatet och som pågår under 2014 bör beaktas.

1 Kulturnämndens beslut från 12 juni 2013, KUN 186-2013

Kultursekretariatet

Diana Ghinea, diana.ghinea@gmail.com

(2)

2. Motionen

Motionens förslag är att ”införa ett kulturpass som ska underlätta för invånarna att utnyttja regionens rika kulturliv”2. Passet skulle vara särskilt inriktat på barnfamiljer och underlätta för kulturupplevelser för barn och ungdomar. Andra tänkbara målgrupper är ungdomar och nyinflyttade i regionen.

Motionen innehåller också förslag på hur kulturpasset skulle vara utformat, till exempel som ett årskort för barnfamiljer, som en del av fritidskortet för ungdomar eller som ett bonuskort/stämpelkort för nyinflyttade. Passet skulle kunna gå att köpas och kunna laddas med ett antal upplevelser samt ge fritt inträde på några av regionens kulturinstitutioner/

kulturarrangemang.

Motionen tar också in miljöaspekten genom att vilja uppmuntra utnyttjande av kollektivtrafik vid besök på natur- och kulturinstitutioner.

3. Exempel på liknande initiativ

Region Skåne genomförde ett kulturpass 2008. Numera är detta ersatt av olika erbjudanden och resekort som är inriktade på olika målgrupper och deras behov.

Staden Köpenhamn har en egen variant på kulturpass (”Kulturpas”) som är kopplat till ett särskilt evenemang – Köpenhamns kulturnatt – och som ger fritt inträde till alla arrangemang och som också ger fri transport med tåg, metro och buss i Köpenhamnsregionen. Passet är gratis för barn under 12 år.

Göteborgs stad har också ett liknande kort - Göteborg City Card – som egentligen är ett rabattkort för turister. Kortet ger fri entré till en del kultur- och nöjesetablissemang, fria resor på bussar, spårvagnar, tåg och skärgårdsbåtar i Göteborg med omnejd samt tillgång till gratis cykel (”Styr och Ställ”). Kortet kan köpas för 1-3 eller 1-5 dagar3. Det finns som ett fysiskt kort men också i mobil variant och för både vuxna och barn (upp till 16 år).

4. Utredningen

Med utgångspunkt i motionen har arbetsgruppen utrett om det finns utrymme och behov inom regionen för ett så kallat kulturpass samt, i så fall, hur det skulle vara utformat.

Arbetsgruppen har gjört en nulägesanalys som visar på att det numera finns ett antal erbjudanden inom regionen – reseerbjudanden och fri entré /rabatt till natur- och kulturinstitutioner – som gör det svårt att se nyttan med ett särskilt kulturpass. Till exempel har Västtrafik ett erbjudande vid köp av dygns- eller periodkort som innebär att en vuxen kan ta med upp till tre ungdomar under 20 år utan kostnad. Samtidigt är det fri entré på de flesta

2 RSK 272-2010

3 Priset varierar från 315 kr/ vuxen 1dag till 795 kr 7 vuxen 5 dagar. För barn varierar priset från 195 /1 dag till 535 /5 dagar

(3)

av regionens museer och på många andra museer eller institutioner är inträdesavgiften relativt begränsad.4 Däremot är medvetenheten om dessa erbjudande låg. Utredningens syfte är därför att tydliggöra de möjligheter som redan idag finns och ge besökare som använder kollektivtrafiken som transportmedel till natur- och kulturinstitutionerna extra förmåner av olika slag. Detta är också i linje med Västra Götalandsregionens ”Strategi för tillväxt och utveckling – Västra Götaland 2020” som satsar på invånarnas tillgång till kommunikation som ett sätt bidra till bättre livskvalitet.

Tre målgrupper har identifierats och olika paketerbjudanden (som skulle föreställa tänkbara former av kulturpass) utvecklats.

(1) barnfamiljer (2) unga

(3) turister/besökare.

På så sätt tas hänsyn till de målgrupper motionen refererar till: barnfamiljer, unga vuxna – utvidgat till gruppen ungdomar och nyinflyttade i regionen – utvidgat till besökare/turister.

Paketerbjudanden var tänkta som små pilotprojekt där kombinationen kollektiv resande och natur- och kultur upplevelser skulle testas. Testet genomfördes sommaren 2013 och utfallet utvärderades under hösten.

4.1 Pilotprojekten – utformning, genomförande och uppföljning/

utvärdering

Tre separata paketerbjudanden utvecklades för att testa olika typer av kulturpassformer för ovannämnda målgrupper.

Paketet ”barnfamiljer”

Erbjudandet riktade sig till 12 barnfamiljer – 7 familjer från Angered, Göteborg och 5

familjer från Kronogården i Trollhättan – vissa av dem med utländsk bakgrund. Deltagandet i pilotprojektet innebar att två vuxna och upp till sex barn under 20 år i varje familj blev erbjudna att besöka ett av följande tre resmål under sommaren: Nordens Ark, Havets Hus i Lysekil och Bohusläns museum5. Västra Götalandsregionen bekostade inträdesavgiften och resekostnaderna, i form av biljetter och två dygnskort (Regionen-runt) som gäller på

Västtrafiks alla tåg, bussar, båtar och spårvagnar. Med Regionen-runt kortet kunde varje vuxen ta tre barn under 20 år med sig på resan, utan kostnad. Barnfamiljerna ombads att fylla i ett frågeformulär och delta i ett möte för att diskutera sin upplevelse och tankar kring

erbjudandet. Varje barnfamilj fick ett kuvert med information om projektet, två Regionen-runt kort, reseinformation, ett brev som skulle visas upp vid inträde på resmålet för att kunna få gratis biljetter och 10 % rabatt i tillhörande kafé samt ett frågeformulär som skulle fyllas i och skickas till kultursekretariatet.

11 av 12 familjer genomförde resan. Av alla familjer som testade paketen har tio svarat på enkäten – alla från Trollhättan och fem familjer från Göteborg. En av Göteborgsfamiljerna kunde inte genomföra resan medan en annan inte följde instruktionerna och åkte med bil istället och ytterligare en familj använde bara ett av Regionen-runt korten dvs. bara en vuxen

4 Till exempel i Göteborg kan man köpa ett årskort för entréer till fem museer för endast 40 kronor och ungdomar under 25 år har fri entré.

5 Trollhättan familjerna hade bara Nordens Ark och Havets Hus som resmål.

(4)

földje med på resan. Totalt var det 19 vuxna och minst 29 barn som besökte resmålen6 eller, om man räknar familjen som inte har svarat på enkäten, minst 50 personer.

Enkäten visar på att det fanns lite kunskap om kollektivtrafikens förmåner och att det är viktig med förslag på resmål. Drygt hälften av familjerna angav att de skulle göra om utflykten om de själva skulle stå för kostnaden medan bara en enda familj avstå. Testgruppen har också uttryckt att paketet kan förbättras:

 bättre markandsföring av resmålen

 bättre information om bussarna och fler/tätare bussar

 möjligheten att kunna resa två vuxna på ett Regionen-runt kort (istället för en).

En relevant aspekt som kom fram i enkäten är att de som upplevde inträdesavgiften som hög och som eventuellt hinder för liknande egenfinansierade resor, uppskattade den som hög i förhållande till deras familjebudget men inte till den verksamhet som bedrivs. Generellt visar enkätresultaten på en något större uppskattning av paketet av familjerna från Trollhättan än Göteborgsfamiljerna.

Tanken var att resorna skulle följas upp och underlag för fördjupad diskussion med familjerna i Göteborg och Trollhättan förberedes. Det visade sig dock svårt att samla familjerna vid en viss tidpunkt och plats trots flera försök.

Paketet ”unga”

Erbjudandet riktade sig till personer som var intresserade av att besöka Kosterhavets nationalpark. Deltagarna valdes ut genom att de själva anmälde intresse för att genomföra resan. Regionen-runt biljetter erbjöds kostnadsfritt de som var intresserade i utbyte mot att en enkät fylldes i som beskrev reseupplevelsen. I enkäten ingick en fråga om de kunde tänka sig att genomföra en liknande resa även om de själva fick stå för biljettkostnaden.

Ett tiotal personer, i åldrarna 20-35, provade på att ta tåget eller bussen till Strömstad och sedan vidare till Kosteröarna med båt. Resan kunde genomföras valfri tid och vara en, två eller tre dagar. Eventuella logikostnader fick deltagarna själva stå för.

Tanken med erbjudandet var att informera om möjligheterna att åka kollektivt en relativt lång sträcka och undersöka intresset för detta. Resultatet visade att de flesta deltagarna inte kände till att det fanns en Regionen-runt-biljett som möjliggjorde hela resan. Vidare kände man inte heller till att det fanns kollektiva förbindelser hela vägen från exempelvis Göteborg till

Kosteröarna. Flera av deltagarna skulle kunna tänka sig att använda kollektivtrafiken till olika besöksmål med kultur/naturtema om de bara visste att det var möjligt att resa kollektivt.

Paketet ”turister/besökare”

Inom detta paket söktes 6 par som ville testa att åka kollektivt i kombination med vandring mellan Uddevalla och Ljungskile. I paketet ingick att åka tåg eller buss till Uddevalla, besöka Bohusläns museum, vandra med övernattning på Åh Stiftsgård och fortsätta vandringen dag två till Ljungskile. Västra Götalandsregionen stod för biljettkostnaden och Åh Stiftgård gav ett specialpris för övernattningen (200 kronor per person istället för 400 kronor). Testperioden var juli-september 2013.

6 Inte alla angav i enkäten hur många barn följde med på resan (när det var mer än tre barn).

(5)

Trots att det var många som hörde av sig och visade intresse, var det få som testade paketet och bara ett ifyllt formulär skickades tillbacka. Detta gör att det inte går att dra några slutsatser från vandringspaketet.

5. Resonemang kring målgrupperna, befintliga erbjudande och tänkbara alternativ

Motionen lyfter fram några målgrupper som kan tänkas ha större nytta av ett eventuellt kulturpass. Situationen har dock ändrats sedan motionen kom in (2010) och numera finns det ett stort utbud av resekort samt flera initiativ riktade mot dessa grupper som gör det svårt att motivera införandet av ytterligare ett rabattkort.

5.1. Målgruppen ”nyinflyttade”

Målgruppen nyinflyttade i regionen kan uppdelas i två mindre grupper: (1) nyinflyttade från andra orter/regioner och (2) nyinflyttade från andra länder. Det finns anledning att skilja mellan dessa grupper eftersom de har olika behov som inte kan uppfyllas på samma sätt.

Till exempel är gruppen nyinflyttade från andra orter bekant med det svenska samhället medan gruppen nyinflyttade från andra länder – eller nyanlända – är en grupp i behov av samhällsorientering. Oftast handlar det om flyktingar som inte har hunnit lära sig språket och troligen inte kommit in på den svenska arbetsmarknaden vilket gör att deras ekonomiska resurser är begränsade. Enligt data från Migrationsverket har kommunerna i Västra Götaland tagit emot 3 142 personer i 2012, varav 1 469 barn och unga (mellan 0 och 17 år) och 1 495 vuxna (20- 64 år).

Att stödja de nyinflyttade att komma igång med sina liv i ett nytt område är en uppgift som både kommunerna7 och regionen tar ansvar för. Särskilt relevant i det här sammanhanget är Västtrafiks välkomstpaket som skickas till alla nyinflyttade i regionen och består av ett tvåveckors ”prova på” trafikkort och en karta med 55 resemål inom regionen. På så sätt erbjuds alla nyinflyttade att åka runt i regionen och upptäcka intressanta resmål samtidigt som de uppmuntras att resa kollektivt.

5.2. Målgruppen ”unga”

Målgruppen unga definieras på olika sätt, till exempel som ungdomar och unga vuxna där ungdomar står för elever eller unga fram till 20 år och unga vuxna står för unga mellan 20 och 30 år, eller som ungdomar i åldern 13 - 25 år – målgruppen för Sveriges ungdomspolitik - eller upp till 30 år som i en del EU-program riktade till unga. Ett annat sätt att definiera gruppen är Västtrafikens indelning i skolungdom (upp till 20 år), ungdom (upp till 26 år) och studenter (unga över 26 som studerar).

7 De flesta kommuner har utvecklat så kallade ”välkomst paket”.

(6)

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har unga som prioriterad målgrupp i sina satsningar på barn och unga vilket redan har konkretiserats i en rad satsningar och projekt som stödjer både tillgång till och delaktighet i regionens kulturliv. Av särskilt vikt för denna analys är regionstyrelsens beslut från 20078 att avsätta särskilda budgetmedel för att bekosta fri entré på samtliga regionens museer för alla besökare upp till 26 år.

Satsningen utvärderades 20129. Utredarens slutsats är att ”försöket med fria entréer har i de flesta fall inneburit en marginell ökning av antalet besökare till museerna” och att ”det finns ingenting som stödjer att försöket med fria museientréer för barn och unga i praktiken har inneburit att tillgängligheten till kultur har ökat för målgruppen”. De museer som visat på en uppgång av antalet besökare har också själva presenterad andra förklaringar till detta än den fria entrén.”10 Till exempel har Nordiska akvarellmuseet och Lödöse museum angivit att de aktivt har jobbat med att få unga besökare, samtidigt som de har fått en markant uppgång av antalet skolklasser i och med den fria entrén. Trots detta resultat ansåg kulturnämnden att det är av vikt att på olika sätt fortsatta stödja barn och ungas tillgänglighet till kulturlivet och beslutade att vidare finansiera fri entré till regionens museer.

5.3. Målgruppen ”barnfamiljer”

Målgruppen ”barnfamiljer” har också påverkats av det tidigare nämnda försöket med fri entré till regionens museer. Utvärderingen visar på att för de museer som har redovisat ett ökat antal barn och ungdomsbesökare har detta varit en effekt av att fler föräldrar har valt att besöka museet, vilket ger skäl för till ytterligare satsningar just på denna målgrupp.

En annan regional satsning på barnfamiljer är Västtrafikens erbjudande kopplat till periodkorten som innebär att en person som är 20 år eller äldre och har ett periodkort får ta med tre personer under 20 år utan extra kostnad. Samma gäller för Regionen-runt korten.

Målgruppen barnfamiljer kan lätt kopplas till målgruppen nyinflyttade i regionen och framförallt till nyinflyttade från andra länder (nyanlända) som mestadels är barnfamiljer.

5.4. Tänkbara alternativ

Utifrån ovanstående resonemang Framträder två tänkbara alternativ:

(1) att utveckla ett särskilt stöd för barnfamiljer som är nyanlända till Sverige

(2) att koppla befintliga Regionen-runt kort till ett antal natur- och kulturinstitutioner riktade till barnfamiljer.

Ett sätt att utöka tillgången till regionala natur- och kulturinstitutioner för nyinflyttade barnfamiljer från andra länder (1) utan att införa nya kort – vilket också är en kostnadsfråga – är att komplettera Västtrafikens välkomst paket till nyinflyttade med fritt eller rabatterat

8 Regionstyrelse § 116/07 29/5 2007

9Svensson, Johanna (2012), Utredning: Fria Museientréer för barn och unga. Kultursekretariatet: 2012

10 Tjänsteutlåtande 2012-08-30, KUN 338-2009, Johanna Svensson.

(7)

inträde till några attraktiva institutioner. Detta skulle vara effektivt både kostnadsmässigt och logistiskt då det går att använda redan etablerad praktik. Till exempel, för 500 barnfamiljer med 3 barn mellan 5 och 17 år per familj (dvs. 3 000 barn) erbjuds biljetter till både Nordens Ark och Havets Hus skulle detta innebära en kostnad på omkring 741 000 kronor11.

Havets Hus Biljettkostnad Antal biljetter Totalt

Vuxna 110 1000 111 000

Barn 70 3000 210 000

Summa 321 000

Nordens

Ark Biljettkostnad Antal biljetter Totalt

Vuxna 210 1000 210 000

Barn 70 3000 210 000

Summa 420 000

För att uppmuntra barnfamiljer att resa kollektivt till natur- och kulturinstitutioner (2) kan på samma sätt Regionen-runt kortet utnyttjas, som gör det möjligt för fyra personer – en vuxen och tre barn under 20 – att resa inom regionen, under ett dygn eller under tre dagar. I detta fall skulle kortet kopplas till ett erbjudande som, till exempel, 30 % rabatterat inträde till några natur- och kulturorganisationer inom Västra Götaland mot uppvisande av att man har rest kollektivt till resmålet (med Regionen-runt kortet). Kortet skulle köpas av barnfamiljerna själva. För minskning av entré intäkterna kan möjligen institutionerna själva stå för eller så kan detta bli en kostnad som Västra Götalandsregionens kulturnämnd väljer att finansiera. I detta fall och enligt tidigare kalkyl skulle det innebära en kostnad på 222 300 kronor för 1 000 vuxna och 3 000 barn.

6. Slutsatser och fortsatt arbete

Baserat på piloternas resultat och även ifört resonemang kan följande slutsatser dras:

 Målgrupperna har otillräcklig kunskap om befintliga erbjudanden vilket gör att de möjligheter som redan finns inte utnyttjats fullt ut.

 Målgruppen nyinflyttade från andra länder kan behöva särskilt riktade insatser.

 Det kan vara både mera kostnadseffektivt och enklare logistiskt att ta till vara på befintliga förmåner och rabatter genom att kombinera och synliggöra dessa med hjälp av särskilt marknadsföring.

Med detta som utgångspunkt fortsätter arbetet med att undersöka på vilket sätt är det möjligt att underlätta för olika målgrupper att delta i och utnyttja regionens kulturliv. Arbetsgruppen har identifierat två möjliga inriktningar för kulturnämndens insatser och det pågår numera arbete med att:

11 Havets Hus har två olika priser för barn: 50 sek för barn 5-12 år och 70 sek för barn 12-17 år. Eftersom Nordens Ark har bara ett pris – 70 sek för barn 5 -17 år och för att underlätta räkningen räknas alla barn som 12- 17, med ett biljettpris på 70 sek.

(8)

(1) Undersöka möjligheten att utöka och komplettera Västtrafiks välkomst paket till nyinflyttade genom att lägga till information på andra språk samt genom att ge fria eller rabatterade biljetter till några av regionens kulturinstitutioner/ attraktioner;

(2) Planera en riktad marknadsföringskampanj (tillsammans med Västtrafik) för

Regionen-runt kortet tillsammans med information om några utvalda resmål som kan vara intressanta för barnfamiljer. Skillnaden från piloten är att familjen själv måste stå för kostnaden och köpa ”paketet” vilket ligger närmare motionen i förslaget.

Samtidigt har projektet ”Kollektiva kulturresor, en förstudie” påbörjats, som syftar till att öka kollektivtrafikresandet till kulturarrangemang genom att sammanställa hur nuläget ser ut samt identifiera och sprida goda exempel.

(9)

Referenser:

RSK 272-2010 KUN 186-2013

Svensson, Johanna (2012), Utredning: Fria Museientréer för barn och unga.

Kultursekretariatet: 2012

Figure

Updating...

References

Related subjects :
Outline : Utredningen